4
Ơ oh nô ta nau nsing, gâp rŏng ma khân ay may, gâp klŏng khân ay may. Khân ay may jan ăn gâp răm maak, khân ay may tâm ban ma ndơ nkhôm dŭt khlay ma nau jan kar* 4:1: ‘Tâm ban ma ndơ nkhôm dŭt khlay ma nau jan kar’, mâu lah ‘Môk kađăch’. gâp. Ơ oh nô i gâp rŏng, ăn khân ay may hôm gŭ nâp ndrel Kôranh Yêsu jât dô!* 4:1: 1Tê 2:20
Nau nkah êng êng
Ơ yôh Ơruđia, ndrel ma yôh Sŭndĭch, gâp dăn ma khân ay hô ngăn ăn geh nau mân du ntôr nau hŏ, lơi hôm tâm rlăch băl, yor ma bar hê khân ay nsing ma Kôranh Yêsu tâm ban.* 4:2: Phi 2:2; Rôm 12:16 Ơ nô i mât jăng răp jăp gâp, gâp dăn may kơl yôh bar hê nây ƀă, yorlah khân păng lĕ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ndrel ma gâp, bol lah bu jan jêr ma hên kađôi. Bar hê khân păng nây geh jan kar kơt nây, ndrel nô Klêmên, nđâp ma bunuyh aƀă êng jât. Rnha khân păng lĕ Kôranh Brah nchih jêh ta samƀŭt nau rêh i geh nchih săk dâng lĕ bunuyh i geh nau rêh n'ho ro đŏng.* 4:3: NTM 13:8
Ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may geh nuih n'hâm răm maak nâng yor ma khân ay may gŭ ndrel Kôranh Yêsu. Gâp dăn mbơh tay du tơ̆ jât: Ăn răm maak hŏm!* 4:4: Phi 2:18; 3:1 Ăn dâng lĕ bunuyh gĭt năl nuih n'hâm mleh khân ay may. Nar Brah Yêsu văch tay bơi tât jêh.* 4:5: Mat 24:44; Rôm 13:11-12; 1Tê 5:2; Hêb 10:25; NTM 22:20 Lơi ôh mân rvê ma du ntil ndơ, yơn ma dâng lĕ ndơ, ăn khân ay may mbơh sơm dăn Kôranh Brah. Mbơh sơm dăn ma Păng, nđâp ma lah ueh Păng đŏng.* 4:6: Mat 6:25-34; 1Pê 5:7 Jan kơt nây, nau đăp mpăn Kôranh Brah i rlau bơh nau gĭt mân bunuyh mra gŭ ta nuih n'hâm nau mân khân ay may, njrăng khân ay may gay ma mâu geh nau klach nau rvê, yor ma khân ay may gŭ ndrel Brah Krist Yêsu.* 4:7: Yôh 14:27; Kôl 3:15 Lah ndri ê lor ma lôch, ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may gĭt mân ma moh ndơ i nau ngăn, moh ndơ i nau sŏng, moh ndơ i di ma yơk, moh ndơ i kloh, moh ndơ i di ma răm maak, moh ndơ i lĕ tâm di keh, moh ndơ i dŭt ueh, moh ndơ i di ma rnê hŏ. Jêh ri moh nau i khân ay may lĕ jêh nti, lĕ jêh sŏ dơn, lĕ jêh tăng, ndrel ma lĕ jêh say gâp jan, ăn khân ay may hôm jan tâng kơt i nây dô. Lah khân ay may jan kơt nây, Kôranh Brah i tơm nau đăp mpăn gŭ ndrel ta khân ay may ro.* 4:9: Gal 1:8-9; 1Kô 11:1
Pôl lah ueh phung nsing ta ƀon Philip
10 Aƀaơ dja gâp răm maak hô ngăn lah ueh ma Kôranh Brah, yor ma gĭt khân ay may lĕ mân nklŏn tay ma kơl gâp du tơ̆ jât. Lĕ jŏ jêh khân ay may lĕ kơl gâp. Khân ay may lĕ mân nklŏn ma gâp nâng, yơn ma mâu geh trong ma kơl gâp.* 4:10: Phi 2:25 11 Gâp mâu geh pah pŏt dâng gâp ngơi kơt ndri, nuih n'hâm gâp đăp mpăn nâng ma ndơ i gâp lĕ geh, bol lah geh ŏk kađôi, pah pŏt kađôi.* 4:11-12: 2Kô 6:10; 1Ti 6:6-8 12 Geh đŏng gâp geh đê̆ dơm, geh đŏng gâp geh ŏk rmeh. Gâp lĕ ntŭm nti jêh ăn geh nuih n'hâm đăp mpăn nâng ma ăp ntil nau, ma dâng lĕ ntil ndơ, bol lah sông sa hơm, bol lah ji ngot, bol lah geh rmeh, bol lah mâu tŏng. 13 Moh ndơ geh ma gâp kađôi mâu chrao ôh gâp dơi dadê, yor ma Brah Krist ăn n'hâm suan ma gâp.* 4:13: Êph 3:16 14 Yơn ma hôm ueh ngăn khân ay may kơl gâp ta nau jêr jŏt dja.* 4:14-16: 2Kô 11:9
15 Ơ oh nô ta nau nsing gŭ ta ƀon Philip bri Masêđôn, khân ay may nơm lĕ gĭt jêh nôk gâp mhe mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma khân ay may nơh, jêh gâp lĕ lôh bơh bri Masêđôn nơh, phung nsing ta ƀon aƀă êng mâu ôh geh kơl gâp. Geh khân ay may dơm kơl gâp ma prăk rial 16 nôk gâp hôm gŭ ta ƀon Têsalônik nơh, khân ay may lĕ kơl prăk rial ăn ma gâp bar pe tơ̆ đŏng. 17 Mâu di ôh gâp ŭch geh ndơ tă bơh khân ay may, yơn ma gâp ŭch ăn khân ay may geh sŏ dơn nau nkhôm tă bơh Kôranh Brah lơ ma ŏk, yor ma khân ay may kơl gâp. 18 Gâp lĕ sŏ dơn ndơ ŏk ngăn bơh khân ay may, geh ŏk rmeh, aƀaơ dja gâp geh ŏk ngăn, yor ma lĕ geh sŏ dơn jêh ndơ khân ay may njuăl ta nô Êpaprôđit ăn ma gâp nơh. Ndơ i nây tâm ban ma ndơ nhhơr 4:18: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Nhhơr n'hôl ƀô kah’. i ăn Kôranh Brah răm maak, tâm ban ma ndơ jan brah i Kôranh Brah ŭch sŏ dơn ngăn, ndrel ma di nuih n'hâm Păng đŏng.* 4:18: Phi 2:25 19 Kôranh Brah i gâp yơk mbah, Păng geh nau chrêk lơp, drăp ndơ Păng mâu blao lĕ. Ndri Păng ăn dâng lĕ ndơ ma khân ay may, moh ndơ i khân ay may ŭch, i khân ay may mâu tŏng, yor ma khân ay may gŭ ndrel Brah Krist Yêsu. 20 Ăn rnê Kôranh Brah i Bơ̆ bân i hôm ƀaƀơ n'ho ro. Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro 4:20: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.!
Nau ntĭnh n'glĕ dŭt
21 Dăn sơm ôp nau ueh lăng dâng lĕ phung nsing i gŭ ndrel Brah Krist Yêsu. Oh nô i gŭ ndrel gâp, khân păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. 22 Dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah i gŭ ta ntŭk dja ôp ueh lăng khân ay may, rlau bơh nây jât phung nsing i gŭ jan kar ma kôranh kađăch Sêsar§ 4:22: ‘Sêsar’, geh nau khlay lah: ‘Kôranh kađăch’, ta nau ngơi Latăng jêng nau ngơi phung Rôm., khân păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. 23 Dăn nau ueh Kôranh Yêsu Krist gŭ ta nuih n'hâm dâng lĕ khân ay may!

*4:1 4:1: ‘Tâm ban ma ndơ nkhôm dŭt khlay ma nau jan kar’, mâu lah ‘Môk kađăch’.

*4:1 4:1: 1Tê 2:20

*4:2 4:2: Phi 2:2; Rôm 12:16

*4:3 4:3: NTM 13:8

*4:4 4:4: Phi 2:18; 3:1

*4:5 4:5: Mat 24:44; Rôm 13:11-12; 1Tê 5:2; Hêb 10:25; NTM 22:20

*4:6 4:6: Mat 6:25-34; 1Pê 5:7

*4:7 4:7: Yôh 14:27; Kôl 3:15

*4:9 4:9: Gal 1:8-9; 1Kô 11:1

*4:10 4:10: Phi 2:25

*4:11 4:11-12: 2Kô 6:10; 1Ti 6:6-8

*4:13 4:13: Êph 3:16

*4:14 4:14-16: 2Kô 11:9

4:18 4:18: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Nhhơr n'hôl ƀô kah’.

*4:18 4:18: Phi 2:25

4:20 4:20: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

§4:22 4:22: ‘Sêsar’, geh nau khlay lah: ‘Kôranh kađăch’, ta nau ngơi Latăng jêng nau ngơi phung Rôm.