2
Samƀŭt njuăl ăn phung nsing ta ƀon Êphêsô
Jêh ri Păng lah jât: “Ăn may nchih njuăl ăn ma kôranh* 2:1: ‘Kôranh’, mâu lah ‘Tông păr’. Tâm ban kơt nây đŏng ta 2:8, 12, 18; 3:1, 7, 14. phung nsing ta ƀon Êphêsô ri, lah kơt nđa: ‘Nơm i ndjôt mănh pơh ơ̆ ta ti bơh ma Păng, nđâp ma brô̆ rsong ta pơh ơ̆ n'gŏng sagêng, Păng lah kơt nđa:* 2:1: NTM 1:13, 16, 20; Êph 1:1 ‘Gâp lĕ gĭt jêh ndơ may jan, nau may jan kar rơah rgănh, ndrel ma nau may nsrôyh dơn nau jêr. Gâp gĭt jêh nđâp ma rnê may, may mâu ôh ăn bunuyh djơh gŭ ndrel may, jêh ri may lĕ rlong ma mpôl i kơp êng săk khân păng nơm lah mpôl kôranh oh mon, yơn ma khân păng mâu ôh di mpôl kôranh oh mon, jêh ri may say mpôl i nây jêng mpôl nklă chrao.* 2:2: 2Kô 11:13; 1Yô 4:1 Gâp lĕ gĭt đŏng may lĕ nsrôyh dơn nau jêr jŏt yor ma tâng Gâp, jêh ri hôm gŭ nâp, may mâu ôh bah nsing. Tih ma Gâp nduih may du nau, may mâu hôm geh ôh nau rŏng ma Gâp, ndrel ma nau rŏng ndrăng phung nsing kơt bơh ntơm nơh.* 2:4: 1Yô 4:16 Lah ndri ăn may kah gĭt tay hŏm dah kuŏng nau rŏng may a lor nơh, ăn may rgâl tay nuih n'hâm, jêh ri jan tay kơt may bơh ntơm nơh. Lah mâu say may rgâl nuih n'hâm, Gâp mra hăn a may, sŏ lơi n'gŏng sagêng may nơm bơh ntŭk ơm păng ro. Yơn ma Gâp rnê may du nau, may biănh ma ndơ mpôl Nikôlas 2:6: Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt n'hêl ma mpôl Nikôlas, mâu hôm ôh gĭt moh ndơ nau tih khân păng jan nơh. de jan, Gâp kŏ biănh đŏng.* 2:6: NTM 2:15
Bu moh i geh tôr ăn păng iăt ngăn hŏm nau Brah Huêng Ueh de ngơi ăn ma dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk. Bu moh i dơi ma nau djơh, Gâp mra ăn păng i nây sa play si i pĕ bơh tơm i ăn nau rêh i geh ta ƀon ueh Kôranh Brah’’.”* 2:7: NTM 22:2; NNt 2:8-9; 3:22
Samƀŭt njuăl ăn phung nsing ta ƀon Samirna
Jêh ri Păng lah jât: “Ăn may nchih njuăl ăn ma kôranh phung nsing ta ƀon Samirna ri, lah kơt nđa: ‘Nơm i gŭ bôk dak lor bu, ndrel ma i n'glĕ dŭt ma dâng lĕ ndơ, Nơm i lĕ khât nơh, ndrel ma i dâk rêh tay, Păng lah:* 2:8: NTM 1:17-18 ‘Gâp gĭt jêh nau rêh rnhăl, ndrel ma nau o ach ta may, yơn ma may ndrŏng chrao. Gâp gĭt đŏng geh phung ngơi nchơt may, phung i nây kơp êng săk khân păng nơm lah phung Israel, yơn ma phung i nây mâu ôh di phung Israel, jêng phung gŭ rƀŭn ma Satăng dơm.* 2:9: Luk 6:20; 2Kô 6:10; Yak 2:5 10 May lơi ôh klach nau jêr jŏt i gơnh geh ta may nây. Gâp ŭch ăn may gĭt kôranh mpôl brah djơh mra ăn bu nhŭp bunuyh aƀă ta phung nsing ta ƀon may, krŭng ta trôm ndrung, gay ma rlong uănh phung nsing ta ƀon may, jêh ri phung nsing ta ƀon may mra dơn nau bu jan jêr jŏt jŏ tât jât nar. Lah ndri ăn may hôm gŭ răp jăp nanao bol lah tât ma khât săk kađôi, jêh ri Gâp mra ăn nau nkhôm kuŏng jêng nau rêh n'ho ro 2:10: ‘Nau nkhôm kuŏng jêng nau rêh n'ho ro’, mâu lah ‘Môk kađăch nau rêh’..* 2:10: Mat 10:28; Yak 1:12
11 Bu moh i geh tôr, ăn păng iăt ngăn hŏm nau Brah Huêng Ueh de ngơi ăn ma dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk. Bu moh i dơi ma nau djơh, nau khât tŏl bar i gŭ ta nglao ŭnh n'ho ro mâu ôh geh ta păng i nây’’.”* 2:11: NTM 20:6, 14; 21:8
Samƀŭt njuăl ăn phung nsing ta ƀon Pơkamuh
12 Jêh ri Păng lah jât: “Ăn may nchih njuăl ăn ma kôranh phung nsing ta ƀon Pơkamuh, lah kơt nđa: ‘Nơm i geh đao măt bar i mplônh ngăn, Păng lah:* 2:12: NTM 1:16 13 ‘Gâp gĭt ntŭk may gŭ rêh, ntŭk i nây Satăng i kôranh mpôl brah djơh mât uănh, yơn ma may hôm gŭ nâp ma Gâp. Bol lah nôk bu nkhât du huê rnha Ŏntipas ta ƀon may i ntŭk Satăng gŭ rêh, hôm e may mâu đŏng mƀăr nau may nsing ma Gâp. Ŏntipas i nây bunuyh mbơh nkoch răp jăp ngăn nau khlay Gâp. 14 Yơn ma Gâp nduih may nau aƀă, geh bunuyh aƀă ta phung may ndjôt nau ntŭm nti bơh du huê rnha Ƀalam i bơh kăl e nơh. Ƀalam i nây lĕ ntŭm nti ăn ma kađăch Ƀalăk leo ndơm phung Israel jan tih, leo khân păng sông sa ndơ bu ôp brah, ndrel ma ăn khân păng jan nau tâm dŏng, nau khơh kler jât.* 2:14: NKơ 25:1-3; 31:16 15 Lŏng ta may kơt nây đŏng, geh bunuyh aƀă ta phung may ndjôt nau mpôl Nikôlas ntŭm nti.* 2:15: NTM 2:6 16 Lah ndri ăn rgâl lơi hŏm nuih n'hâm djơh! Lah mâu ôh rgâl, Gâp mra văch gơnh a may, ndjôt đao i lôh bơh mbung Gâp tâm lơh đah phung i nây.
17 Bu moh i geh tôr, ăn păng iăt ngăn hŏm nau Brah Huêng Ueh de ngơi ăn ma dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk. Bu moh i dơi bơh nau djơh, Gâp ăn ndơ sông sa Mana mpôn mo ta kalơ trôk ma păng i nây, ndrel ma ăn du mlŏm lŭ nglang ma păng đŏng, ta kalơ lŭ i nây geh nchih du rnha mhe mâu ôh geh bunuyh gĭt, geh păng nơm i dơn nây dơm gĭt’’.”* 2:17: NNg 16:4, 31; NKơ 11:1-35; Yôh 6:58
Samƀŭt njuăl ăn phung nsing ta ƀon Thiathira
18 Jêh ri Păng lah jât: “Ăn may nchih njuăl ăn ma kôranh phung nsing ta ƀon Thiathira, lah kơt nđa: ‘I Kon Bu Klô Kôranh Brah nơm, trôm măt Păng ang tâm ban ma mpiăt ŭnh, jŏng Păng chrêk dŭm tâm ban ma kông lĕ jêh tho, Păng lah:* 2:18: NTM 1:14-15 19 ‘Gâp gĭt jêh ndơ may jan, nau may rŏng ma Gâp, nau may rŏng ma bu, nau may nsing ma Gâp, nau may sơm kơl bu, nau may nsrôyh dơn nau jêr. Jêh ri dâng lĕ ndơ i may jan aƀaơ dja, jêng ŏk rlau ma ndơ i may lĕ jan bơh kơi nơh jât.* 2:19: Hêb 6:10 20 Yơn ma Gâp nduih may nguai, may hôm rom ăn bu ur Yêsiƀĭl, i kơp êng săk păng nơm lah bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, jêh ri ntŭm nti phung sơm kơl jan kar ma§ 2:20: ‘Phung sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Phung dâk’. Gâp ăn tâm dŏng jan ndơ khơh kler, ndrel ma ăn sông sa ndơ ôp brah ma rup brah êng êng.* 2:20: 1KK 16:31; 2KK 9:22 21 Lĕ jŏ nar jêh, Gâp lĕ ăn păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh, tih ma păng mâu ŭch ôh rgâl, păng hôm jan ndơ khơh kler nanao. 22 Kơt ndri dâng Gâp jan ăn păng ji, bêch ta gre, jêh ri bunuyh i lŏm ur tâm dŏng đah păng, Gâp ăn geh nau jêr dŭt hô kơt păng đŏng, lah khân păng mâu rgâl lơi nuih n'hâm djơh, bah jan ndơ djơh tâng păng. 23 Gâp mra nkhât lơi phung oh mon păng, nôk nây dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk mra gĭt Gâp dja i mêt uănh nau mân ta nuih n'hâm bunuyh, jêh ri Gâp mra ăn ndơ nkhôm, mâu lah tê̆ dôih ma khân păng du huê du huê, tâng ndơ i khân păng nơm lĕ jan nơh.* 2:23: NMƠ 7:9; Mat 16:27 24 Khân păng kuăl nau ntŭm nti khân păng ‘Ndơ dŭt jru Satăng’. Yơn ma dâng lĕ bunuyh aƀă êng jât ta phung nsing ta ƀon may i gŭ ta ƀon Thiathira, i mâu ŭch ôh ndjôt nau ntŭm nti i nây, i mâu ôh nti nau ntŭm nti i nây, Gâp mbơh ma khân păng, Gâp mâu ôh đă nau jêr ma khân păng jan, 25 yơn ma ndơ i khân păng lĕ geh jêh, ăn khân păng ndjôt nâp n'ho ma tât nar Gâp văch.* 2:25: NTM 3:11
26 Bu moh i dơi bơh nau djơh, nđâp ma jan nau jan kar Gâp tât lôch,
Gâp mra ăn păng i nây geh nau dơi mât uănh dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh êng êng,
27 Gay ma păng i nây mât uănh dâng lĕ khân păng i nây, lơh bunuyh djơh i tâm rdâng đah păng,
Tâm ban ma bu nchah glah uk, ăn hăch rđŏk ma mŏng jra loyh. 2:26-27: NMƠ 2:8-9
28 Păng i nây geh nau dơi tâm ban ma nau dơi i Gâp lĕ sŏ dơn jêh bơh Bơ̆ Gâp. Jêh ri Gâp mra ăn du mlŏm mbing i ang nôk ôi ăn ma păng i nây.* 2:28: NTM 22:16
29 Bu moh i geh tôr, ăn păng iăt ngăn hŏm nau Brah Huêng Ueh de ngơi ăn ma dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk’’.”

*2:1 2:1: ‘Kôranh’, mâu lah ‘Tông păr’. Tâm ban kơt nây đŏng ta 2:8, 12, 18; 3:1, 7, 14.

*2:1 2:1: NTM 1:13, 16, 20; Êph 1:1

*2:2 2:2: 2Kô 11:13; 1Yô 4:1

*2:4 2:4: 1Yô 4:16

2:6 2:6: Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt n'hêl ma mpôl Nikôlas, mâu hôm ôh gĭt moh ndơ nau tih khân păng jan nơh.

*2:6 2:6: NTM 2:15

*2:7 2:7: NTM 22:2; NNt 2:8-9; 3:22

*2:8 2:8: NTM 1:17-18

*2:9 2:9: Luk 6:20; 2Kô 6:10; Yak 2:5

2:10 2:10: ‘Nau nkhôm kuŏng jêng nau rêh n'ho ro’, mâu lah ‘Môk kađăch nau rêh’.

*2:10 2:10: Mat 10:28; Yak 1:12

*2:11 2:11: NTM 20:6, 14; 21:8

*2:12 2:12: NTM 1:16

*2:14 2:14: NKơ 25:1-3; 31:16

*2:15 2:15: NTM 2:6

*2:17 2:17: NNg 16:4, 31; NKơ 11:1-35; Yôh 6:58

*2:18 2:18: NTM 1:14-15

*2:19 2:19: Hêb 6:10

§2:20 2:20: ‘Phung sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Phung dâk’.

*2:20 2:20: 1KK 16:31; 2KK 9:22

*2:23 2:23: NMƠ 7:9; Mat 16:27

*2:25 2:25: NTM 3:11

2:27 2:26-27: NMƠ 2:8-9

*2:28 2:28: NTM 22:16