Nau Tâm Mpơl
Ndơ I Brah Yêsu Krist Nhhơ Ăn Yôhan Say
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yôhan, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 95, yơn ma geh bunuyh aƀă mân lah, păng nchih samƀŭt dja ê lor ma năm 68. Păng nchih samƀŭt dja ta gôl dak Patmôh i dăch ma bri Asi, bu đă păng du gŭ ta gôl dak mâu ŏk bunuyh gŭ nây tâm ban ma gŭ ndrung, yorlah păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (NTM 1:9). Păng nchih samƀŭt dja ta nôk bu jan jêr jŏt ma phung nsing, păng njuăl samƀŭt dja ăn ma phung nsing ta pơh ơ̆ ƀon ta bri Asi (NTM 1:11), nđâp ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Yêsu. Yôhan jêng kôranh oh mon ta mpôl kôranh oh mon 12 nuyh. Păng nchih samƀŭt Yôhan nau mhe mhan ueh đŏng, samƀŭt Yôhan rơh 1, rơh 2, ndrel ma rơh 3 đŏng.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Yôhan nchih ma nau tâm say. Yôhan kuăl Brah Yêsu ‘Kon be biăp’, yorlah Brah Yêsu lĕ khât gay ma n'groh lơi nau tih bân, tâm ban ma phung Israel vay nkhât kon be biăp gay ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih khân păng.
Aƀaơ dja bân mâu hôm vât n'hêl dâng lĕ nau khlay ta samƀŭt dja, yơn ma bân say mra geh nau jêr jŏt êng êng dŭt kuŏng ta neh ntu dja, jêh ri Kôranh Brah dơi đah dâng lĕ nau djơh, tê̆ dôih dâng lĕ bunuyh djơh, ndrel ma ndrăp ntŭk dŭt ueh ăn ma dâng lĕ bu moh i nsing ma Brah Krist. Ta samƀŭt dja Yôhan nchih ndơ i Kôranh Brah nhhơ ma păng i mra geh ta nar jât năp, gay ma n'hao nuih n'hâm dâng lĕ phung nsing, ăn gŭ nâp ta nau nsing, bol lah geh nau jêr jŏt dŭt kuŏng ta neh ntu dja, geh nau bu jan jêr êng êng ma phung nsing, n'ho ma tât bu nkhât lơi kađôi đŏng. Bol lah geh dâng lĕ nau i nây kađôi, Kôranh Brah hôm geh nau dơi, jêh ri Brah Yêsu mra plơ̆ văch ta neh ntu dja. Ta samƀŭt dja Brah Yêsu đă Yôhan nchih pơh ơ̆ samƀŭt ăn ma phung nsing pơh ơ̆ ƀon đŏng, pơh ơ̆ samƀŭt i nây geh ta samƀŭt tâm mpơl dja ta NTM 2:1-3:22. Ŏk tơ̆ bân say mrô ‘Pơh’ ta samƀŭt dja, mrô pơh i nây ngơi hôr ma ndơ i lĕ râng, ntât lah phung nsing pơh ơ̆ ƀon, geh nau khlay lah dâng lĕ phung nsing lam neh ntu. Nau aƀă ta samƀŭt dja geh tâm ban ma ta samƀŭt Êsêkiêl, samƀŭt Daniel, samƀŭt Sakari, nđâp ma nau mbơi Yôsep ta samƀŭt Nau Ntơm (NNt 37:6-9) đŏng.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-8)
- Nau tâm say nau đă nchih samƀŭt i njuăl ăn ma phung nsing pơh ơ̆ ƀon (1:9-3:22)
- Nau tâm say samƀŭt geh pơh ơ̆ tra (4:1-8:1)
- Nau tâm say pơh ơ̆ nŭng (8:2-11:19)
- Nau tâm say bêh nhŭk nhăk, ndrel ma bar mlŏm mpômpa (siŭm) (12:1-13:18)
- Nau tâm say ndơ êng êng jât (14:1-15:4)
- Nau tâm say ma pơh ơ̆ ngan i Kôranh Brah ji nuih (15:5-16:21)
- Nau rlŏm ƀon Ƀaƀilôn, ndrel ma dâng lĕ nơm djơh mâu hôm geh nau dơi jât (17:1-20:10)
- Nau phat dôih ta nar n'glĕ dŭt (20:11-15)
- Trôk mhe, neh ntu mhe, ndrel ma ƀon kuŏng Yêrusalem mhe (21:1-22:5)
- Nau n'glĕ dŭt (22:6-21)
1
Nau bôk
Samƀŭt dja jêng nau mbơh nkoch Brah Yêsu Krist lĕ nhhơ ăn gâp Yôhan say. Kôranh Brah ăn Păng nhhơ ma phung sơm kơl jan kar ma* 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Ta trong bơh dŏng dja geh kơt nây đŏng. Kôranh Brah nơm moh nau mra gơnh tât ta nar jât năp tay. Brah Yêsu Krist ăn du huê tông păr Păng nơm hăn ta gâp i bunuyh sơm kơl jan kar ma Păng nơm, gay ma ăn gâp gĭt nau i nây.* 1:1-3: NTM 22:6-7 Dâng lĕ nau i gâp lĕ nchih jêh dja, gâp lĕ say ma măt gâp nơm, nau i nây jêng di ngăn, jêng nau ngơi Kôranh Brah, ndrel ma mbơh nkoch Brah Yêsu Krist jêng Kôranh bân. Ueh maak ngăn ma bu moh i rŏ i tăng nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah ta samƀŭt dja, nđâp ma ueh maak ngăn ma bu moh i lĕ tăng, jêh ri jan tâng kơt dâng lĕ nau i lĕ geh nchih jêh ta dja, yorlah tât di nar ma lôch nau ntơyh i nây lĕ bơi tât jêh.
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Yôhan, njuăl ăn ma phung nsing i rƀŭn ta pơh ơ̆ ƀon ta bri Asi. Dăn Kôranh Brah ăn nau ueh, nđâp ma nau đăp mpăn ma khân ay may. Păng gŭ rêh aƀaơ dja, Păng lĕ ơm gŭ rêh nơh, jêh ri Păng mra văch. Dăn Brah Huêng Ueh 1:4: Ta nau ngơi Grek, ngơi ma ‘Pơh huêng’, yơn ma mâu ôh di huêng bunuyh. Geh ŏk bunuyh i gĭt blao ta Nau Kôranh Brah Ngơi mân lah, ngơi ma Brah Huêng Ueh i geh nguai dơm. Mrô pơh ta Nau Kôranh Brah Ngơi geh ŏk geh nau khlay lah ‘Lĕ râng’. ‘Pơh huêng’ geh đŏng ta NTM 3:1; 4:5; 5:6. Geh đŏng ta samƀŭt Sakari ngơi ma n'gŏng ŭnh sagêng i geh pơh ơ̆ ŭnh sagêng, jêng rup ma pơh huêng đŏng (Sak 4:2, 10). Geh đŏng ta Êsa 11:2. i gŭ bơh năp rnơl kađăch Kôranh Brah nơm ăn nau ueh, nđâp ma nau đăp mpăn ma khân ay may.* 1:4: NTM 4:8; 11:17; 16:5; NNg 3:14 Dăn Brah Yêsu Krist ăn nau ueh, nđâp ma nau đăp mpăn ma khân ay may đŏng, Păng jêng nơm răp jăp mbơh nkoch nau ngăn dơm, Păng jêng nơm lor bu dâk rêh bơh phung khât 1:5: ‘Păng jêng Nơm lor bu dâk rêh bơh phung khât’, mâu lah ‘Păng jêng kon bôk dak phung khât’., jêh ri Păng jêng Kôranh dâng lĕ kađăch ta neh ntu dja. Păng rŏng ma bân, ndrel ma rklaih bân ma mham Păng nơm bơh nau tê̆ dôih yor ma nau tih bân.* 1:5: Kôl 1:18; Hêb 9:14 N'ho ma Păng jan ăn bân jêng mpôl kađăch mât uănh ndrel Păng nơm, Păng ăn bân jêng mpôl jan brah ma sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah i Bơ̆ Păng Nơm. Ăn rnê nau chrêk lơp Păng, ndrel ma nau dơi Păng ƀaƀơ n'ho ro! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro§ 1:6, 7: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’..* 1:6: NTM 5:10; 1Pê 2:9
Uănh hŏm, Păng văch rŏ ndŏr tŭk* 1:7: ‘Rŏ ndŏr tŭk’, mâu lah ‘Nđâp ma tŭk’.,
Dâng lĕ bunuyh mra say Păng dadê,
Bol lah phung i tă ntŏp Păng nơh say Păng đŏng.
Dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh ta neh ntu dja mra nhŭm rngot yor ma Păng nây dadê, ơ ngăn!
Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro.* 1:7: Dan 7:13; Sak 12:10; Mat 24:30
Kôranh Brah i Kôranh ngăn, Păng lah: “Gâp dja jêng Alpha, ndrel ma Ômêka 1:8: Ta nau ngơi Grek ‘Alpha’ jêng rplây rso bôk dak, jêh ri ‘Ômêka’ jêng rplây rso n'glĕ dŭt, tâm ban ma rso ‘A’, nđâp ma rso ‘Y’ ta nau ngơi Bunong. Ta NTM 21:6 Yôhan ntop nau khlay nau nây kơt nđa: ‘Jêng bôk dak, ndrel ma n'glĕ dŭt dâng lĕ ntil ndơ’, samƀŭt ơm nchih ma ti aƀă ntop kơt nây ta ntŭk dja..” Păng gŭ rêh aƀaơ dja, Păng lĕ ơm gŭ rêh, jêh ri Păng mra văch, Păng dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ.* 1:8: Êsa 44:6
Yôhan tâm mpơl say Brah Yêsu
Gâp Yôhan jêng oh nô khân ay may ta nau nsing ma Brah Yêsu, geh bu jan jêr jŏt kơt khân ay may, geh đŏng Kôranh Brah mât uănh kơt khân ay may, ndrel ma geh nsrôyh nâng ta nau bu jan jêr kơt khân ay may đŏng, yor ma bân gŭ ndrel Brah Yêsu. Gâp dja bu đă du gŭ ta du gôl dak rnha Patmôh, yor ma gâp mbơh nkoch nau Kôranh Brah, ndrel ma mbơh nkoch Brah Yêsu jêng Kôranh gâp nơm. 10 Ta nar pơh 1:10: ‘Ta nar pơh’, mâu lah ‘Ta nar Kôranh Yêsu’., Brah Huêng Ueh ăn gâp mâu hôm ôh kah gĭt săk, jêh ri gâp tăng nteh bŏr mbung bơh kơi gâp ri, dŭt nteh ngăn, tâm ban ma nteh ôh nŭng* 1:10: Mar 16:2, 6 11 lah ma gâp kơt nđa: “Moh ndơ i may say aƀaơ dja, ăn may nchih du mlŏm samƀŭt, jêh ri njuăl ăn ma phung nsing pơh ƀon ta bri Asi dja: Ƀon Êphêsô, ƀon Samirna, ƀon Pơkamuh, ƀon Thiathira, ƀon Sardih, ƀon Philađĭlphia, ndrel ma ƀon Laođisê.”
12 Jêh ri gâp n'gâl jât kơi gay ma say Nơm i ngơi ma gâp nây, ta nây gâp say pơh ơ̆ n'gŏng ŭnh sagêng mayh. 13 Ta nklang n'gul n'gŏng sagêng i nây geh du huê tâm ban ma Kon Bunuyh, nsoh ao jong rjai tât a mpang jŏng, jêh ri geh rse mayh kât ta ntơh ri jât.* 1:13: NTM 14:14; Dan 7:13 14 Sŏk ta bôk Păng nglang tâm ban ma mli, i măt Păng tâm ban ma mpiăt ŭnh,* 1:14: NTM 2:18; 19:12; Dan 7:9 15 jŏng Păng chrêk dŭm tâm ban ma kông i bu gŭch ta ŭnh jêh ri tho, nteh ngơi Păng tâm ban ma n'gôr hoch dak kuŏng,* 1:15: Êsê 1:24 16 ti bơh ma Păng ri ndjôt pơh ơ̆ mănh, jêh ri mbung Păng geh đao măt bar mplônh ngăn, i muh măt Păng ang chrat tâm ban ma nar nklang bôk.* 1:16: NTM 2:12, 16; 19:15, 21; Hêb 4:12 17 Tât gâp say Păng, gâp khât yơh ro chôt ta neh kêng jŏng Păng ri. Yơn ma Păng tê̆ ti bơh ma bơh lơ gâp, n'ho ma lah: “Lơi klach ôh, Gâp dja i bôk dak lor bu, ndrel ma n'glĕ dŭt ma dâng lĕ ndơ.* 1:17: NTM 1:8; Êsa 44:6; Dan 8:18 18 Gâp dja i Nơm rêh nâng, Gâp nơh tă khât, lŏng aƀaơ dja Gâp geh nau rêh ƀaƀơ n'ho ro. Bunuyh i lĕ khât dŭt ta Gâp nơm, Gâp be geh nau dơi ăn bu dâk rêh du lôh bơh ntŭk môch.* 1:18: 1Kô 15:25-26, 55 19 Lah ndri ăn may nchih hŏm dâng lĕ ndơ i may lĕ say nây, ndơ i geh aƀaơ dja, ndrel ma ndơ i geh jât năp tay. 20 Mănh pơh ơ̆ i may say Gâp ndjôt ta ti bơh ma Gâp dja, ndrel ma n'gŏng sagêng mayh pơh ơ̆ i dja, nau khlay ndơ i nây a lor nơh hôm ndŏp mpôn, aƀaơ dja Gâp mbơh ma may: Mănh pơh ơ̆ i nây, jêng pơh ơ̆ tông păr ma njrăng phung nsing ta pơh ntŭk ƀon i nây đŏng, jêh ri n'gŏng sagêng pơh ơ̆ i nây, jêng phung nsing ta pơh ntŭk ƀon i nây đŏng.”

*1:1 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Ta trong bơh dŏng dja geh kơt nây đŏng.

*1:1 1:1-3: NTM 22:6-7

1:4 1:4: Ta nau ngơi Grek, ngơi ma ‘Pơh huêng’, yơn ma mâu ôh di huêng bunuyh. Geh ŏk bunuyh i gĭt blao ta Nau Kôranh Brah Ngơi mân lah, ngơi ma Brah Huêng Ueh i geh nguai dơm. Mrô pơh ta Nau Kôranh Brah Ngơi geh ŏk geh nau khlay lah ‘Lĕ râng’. ‘Pơh huêng’ geh đŏng ta NTM 3:1; 4:5; 5:6. Geh đŏng ta samƀŭt Sakari ngơi ma n'gŏng ŭnh sagêng i geh pơh ơ̆ ŭnh sagêng, jêng rup ma pơh huêng đŏng (Sak 4:2, 10). Geh đŏng ta Êsa 11:2.

*1:4 1:4: NTM 4:8; 11:17; 16:5; NNg 3:14

1:5 1:5: ‘Păng jêng Nơm lor bu dâk rêh bơh phung khât’, mâu lah ‘Păng jêng kon bôk dak phung khât’.

*1:5 1:5: Kôl 1:18; Hêb 9:14

§1:6 1:6, 7: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*1:6 1:6: NTM 5:10; 1Pê 2:9

*1:7 1:7: ‘Rŏ ndŏr tŭk’, mâu lah ‘Nđâp ma tŭk’.

*1:7 1:7: Dan 7:13; Sak 12:10; Mat 24:30

1:8 1:8: Ta nau ngơi Grek ‘Alpha’ jêng rplây rso bôk dak, jêh ri ‘Ômêka’ jêng rplây rso n'glĕ dŭt, tâm ban ma rso ‘A’, nđâp ma rso ‘Y’ ta nau ngơi Bunong. Ta NTM 21:6 Yôhan ntop nau khlay nau nây kơt nđa: ‘Jêng bôk dak, ndrel ma n'glĕ dŭt dâng lĕ ntil ndơ’, samƀŭt ơm nchih ma ti aƀă ntop kơt nây ta ntŭk dja.

*1:8 1:8: Êsa 44:6

1:10 1:10: ‘Ta nar pơh’, mâu lah ‘Ta nar Kôranh Yêsu’.

*1:10 1:10: Mar 16:2, 6

*1:13 1:13: NTM 14:14; Dan 7:13

*1:14 1:14: NTM 2:18; 19:12; Dan 7:9

*1:15 1:15: Êsê 1:24

*1:16 1:16: NTM 2:12, 16; 19:15, 21; Hêb 4:12

*1:17 1:17: NTM 1:8; Êsa 44:6; Dan 8:18

*1:18 1:18: 1Kô 15:25-26, 55