Samƀŭt
Yuđas
Nchih
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yuđas, mâu lah Yut, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 60, klăp lah 27 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng i oh Brah Yêsu (Mat 13:55; Mar 6:3), nđâp ma i oh Yakơ (Yak 1:1), păng nchih njuăl samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist ta ăp ntŭk, bân mâu gĭt ôh ah ntŭk păng gŭ nôk nchih samƀŭt dja. Geh ŏk nau khlay ta samƀŭt dja bơi ma tâm ban ma nau khlay ta samƀŭt Pêtrôs rơh 2.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Yuđas đă phung nsing der bơh nơm nti i nti nau mâu di, i mâu ôh gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (Yuđ 1:4-19), păng đă phung nsing tâng nau nti i di (Yuđ 1:3, 20-24).
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-3)
- Nuih n'hâm, nau ntŭm nti, ndrel ma geh dôih ma nơm nti nklă (1:4-16)
- Nau đă ăn geh nau nsing lơ ma hô nâp (1:17-23)
- Nau ntĭnh êng êng (1:24-25)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt dja tă bơh gâp Yuđas i bunuyh sơm kơl jan kar ma* 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Brah Yêsu Krist, ndrel ma gâp dja i oh Yakơ đŏng. Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn ma dâng lĕ bunuyh i Kôranh Brah Bơ̆ nơm lĕ kơih jêh, i Păng rŏng đŏng. Brah Yêsu Krist njrăng khân ay may.* 1:1: Mat 13:55; Yak 1:1; 1Kô 1:2; Hêb 2:1 Dăn Kôranh Brah ăn nau yô̆, nau đăp mpăn, nau rŏng ma khân ay may ăn lơ ma ŏk ngăn.
Nơm nti nklă
Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, gâp nđơr hô ngăn ma nchih nau rklaih ăn ma khân ay may, nau rklaih i dâng lĕ bân lĕ geh jêh. Yơn ma gâp mân iăt ma gâp nchih ma ndơ a êng ăn ma khân ay may, đă khân ay may njrăng ngăn nau nti ma nau nsing bân. Kôranh Brah lĕ ăn nau i nây ma phung ƀon lan Păng nơm, Păng mâu hôm ôh rgâl nau i nây jât. Gâp đă kơt nây yorlah geh bunuyh aƀă i lăp ntŭng ta phung khân ay may, bunuyh i nây djơh hô ngăn jan tih đah nau Kôranh Brah ŭch, khân păng nti lah mâu chrao ôh lah jan tih ăp ntil, yor ma Kôranh Brah hôm yô̆ tă bơh nau ueh Păng nơm. Khân păng tâm rdâng ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân du huê dơm. Bơh kăl e nơh lĕ geh nchih ma nau tê̆ dôih ma bunuyh kơt khân păng nây.* 1:4: Mat 7:15-16; 2Pê 2:1-3
Dâng lĕ nau i dja khân ay may lĕ ơm gĭt jêh, yơn ma gâp dăn hôm nkah khân ay may: Bơh kơi Kôranh Brah lĕ rklaih phung ƀon lan Israel du lôh bơh bri Êsip nơh, jêh ri Păng lơh hêng lơi phung i mâu iăt ôh ma Păng ta phung i Păng lĕ rklaih i nây.* 1:5: NKơ 14:27-35
Geh phung tông păr i jan rlau ma nau Kôranh Brah đă, jêh ri lôh bơh ntŭk Kôranh Brah lĕ ăn khân păng gŭ, Kôranh Brah kât n'ho ro khân păng ma se rvăk krŭng khân păng ta ndrung ngo, ăn kŏp tât di nar Kôranh Brah phat dôih, jêng nar i dŭt kuŏng ngăn.* 1:6: 2Pê 2:4 Kơt ndri đŏng, nôk kăl e nơh, geh ƀon Sôđŭm, ƀon Kômôra, ndrel ma ƀon êng êng jât i tâm dăch. Dâng lĕ bunuyh ta ƀon i nây leo băl jan nau khơh kler, nau i tih đah ma nau vay, jan tih kơt phung ƀon lan Israel i nây, nđâp ma kơt phung tông păr i nây đŏng. Dâng lĕ ƀon i nây Kôranh Brah n'groh lơi ma ŭnh bơh kalơ trôk, jêng nau ntât say lor ma nau Kôranh Brah mra rmal tâm ŭnh hit n'ho ro.* 1:7: NNt 6:1-5; 19:24-25
Kơt i nây đŏng aƀaơ dja mpôl bunuyh i nti lah mâu chrao ôh lah jan tih ăp ntil i nây, khân păng lah, khân păng geh mbơi tă bơh Kôranh Brah, ăn khân păng jan ndơ ƀơ̆ ƀơch săk khân păng nơm. Khân păng mâu ŭch geh kôranh ma khân păng, ndrel ma mưch rmot phung tông păr.* 1:8-9: 2Pê 2:10-11 Bol lah geh du huê tông păr rnha Mikel jêng kôranh tông păr i dŭt kuŏng, nôk păng tâm rlăch đah Satăng i kôranh mpôl brah djơh ma nau săk Môsê i lĕ khât nây nơh, păng mâu ôh bănh ngơi mưch rmot, ndrel ma mâu ôh bănh phat dôih Satăng, yơn ma păng lah dơm: ‘Dăn Kôranh Brah lah may!’ 10 Yơn ma mpôl bunuyh i nây ƀêng ma leo băl mưch rmot ma ndơ êng êng, bol lah săk khân păng nơm mâu ôh gĭt vât ma ndơ i nây. Moh ndơ i khân păng lĕ ơm gĭt ta nuih n'hâm tâm ban ma mpômpa (siŭm) i mâu gĭt nau dơm, jêh ri nau khân păng jan i nây jan ăn săk khân păng nơm roh hêng.* 1:10: 2Pê 2:12 11 Rêh rnhăl ngăn ma khân păng. Khân păng lĕ hăn tâng trong Kain i bunuyh nkhât i oh păng nơm. Khân păng mƀrôh bu gay ma geh prăk tâm ban ma Ƀalam. Khân păng geh nau roh hêng tâm ban ma mpôl i tâng du huê rnha Kôrê i geh nau roh hêng yor ma tâm rdâng đah Kôranh Brah ta rnôk Môsê kăl e nơh.* 1:11: 1Ti 6:3-5; 2Pê 2:2-3; NNt 4:8; NKơ 16:1-35; 22:5 12 Nôk khân ay may gŭ sông sa ndrel gay ma nhhơ nau rŏng Kôranh Brah, khân păng jêng tâm ban ma ndơ ƀơ̆ ƀơch tâm ban ma geh ntăk ta bok ao i pih mâu hôm dơi kloh, sông sa iăt ma hơm ndŭl khân păng nơm dơm, mâu geh ôh nau đit prêng. Khân păng mâu geh khlay jêng tâm ban ma n'hâm mih i mâu hoch mih i sial de dah ma rdu, tâm ban ma tơm si i mâu geh play ta khay play, rlau bơh nây jât tơm si i lĕ rôk kloh reh lĕ khât ngăn.* 1:12-13: 1Kô 11:20-22; 2Pê 2:13, 17 13 Khân păng jêng tâm ban ma nchŏch rbuh dak văch dak văr i dŭt dăng, lôh mpŭnh, ndơ đit prêng i khân păng jan say n'hêl tâm ban ma nau mpŭnh i nây. Mâu ôh dơi nsing ma khân păng, khân păng jêng tâm ban ma mănh i lĕ hiơt ntŭk, Kôranh Brah lĕ ndrăp jêh khân păng ma ăn ta ntŭk ngo chêk kôlăk n'ho ro!
14 Jêh ri Hênŏk i sau Mahalêlêl jêng i săn Ađăm i bunuyh tŏl nguai Kôranh Brah njêng nây, păng jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, lĕ lah lor ma khân păng kơt nđa: ‘Uănh hŏm! Kôranh Brah hăn ndrel phung kloh ueh Păng nơm i dŭt ŏk ngăn, mâu hôm ôh blao kơp,* 1:14: NNt 5:21-24 15 gay ma phat dôih dâng lĕ bunuyh, jêh ri tê̆ dôih dâng lĕ bunuyh tâng ndơ djơh khân păng lĕ jan ta nau i tâm rdâng ma Kôranh Brah, tê̆ dôih ma nau ngơi djơh i phung bunuyh tih ngơi tâm rdâng đah Kôranh Brah’. 16 Khân păng i nây jêng bunuyh ŏk bâr njâr sêk hô ngăn, nuih n'hâm mâu geh ôh răm maak. Khân păng gŭ rêh jan tâng nau kơnh hô ir ma khân păng nơm dơm. Nau mbơh ngơi khân păng n'hi êng săk dŭt hô ngăn, ngơi ueh ma bu gay ma geh ndơ bu ăn ma săk khân păng nơm.
Nau ntĭnh êng êng
17 Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, ăn khân ay may hôm kah gĭt hŏm nau mpôl kôranh oh mon Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ ơm mbơh nkoch a lor nơh. 18 Khân păng lĕ lah: ‘Ta rnôk n'glĕ dŭt 1:18: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt. tay, mra geh phung ngơi mưch ma nau nsing bân, phung i nây jan tâng rnglay săk khân păng nơm kơnh dơm, jêng ndơ i tâm rdâng đah nau Kôranh Brah ŭch’.* 1:18: Mat 7:15-16; Rôm 16:17-18; Kôl 2:8; 2Ti 3:1-5 19 Khân păng jan ăn geh nau tâm nkhah mpôl ta phung khân ay may, khân păng jan tâng nuih n'hâm nau mân khân păng nơm kơnh dơm, mâu geh ôh Brah Huêng Ueh gŭ ndrel ta khân păng.* 1:19: 1Kô 1:10; 2Ti 3:2-5 20 Yơn ma khân ay may nây i phung oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, ăn khân ay may tâm n'hao hŏm nau nsing khân ay may nơm, gay ma nau nsing khân ay may lơ ma hô nâp, jêh ri nau nsing i nây jêng ndơ Kôranh Brah ngăn ngên. Jêh ri ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh leo khân ay may ta nau mbơh sơm.* 1:20: 1Kô 3:9-11; Rôm 8:26-27 21 Ăn khân ay may gŭ nâp ta nau rŏng Kôranh Brah, ndrel ma gŭ kŏp nau yô̆ nđach Brah Yêsu Krist nơm i Kôranh bân, tât Păng ăn nau rêh n'ho ro ma khân ay may.* 1:21: Yak 5:7 22 Đă khân ay may yô̆ nđach ma phung aƀă i geh nau nsing ê hŏ nâp. 23 Đă khân ay may kơl rklaih phung aƀă jât, tâm ban ma uih mphŏk khân păng ăn klaih bơh ŭnh. Jêh ri phung aƀă êng, đă khân ay may yô̆ nđach ma khân păng đŏng, yơn ma ăn njrăng săk nơm, klach lah dơi khân păng leo khân ay may jan tih, kơt ndri ăn biănh dâng lĕ nau tih khân păng jan, tâm ban ma khân ay may ƀơ̆ ƀơch ma kho ao rmao ƀô chrĭ.
24 Ăn rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah, Păng dơi njrăng khân ay may mâu jan tih mâu bah nsing, Păng dơi kơl khân ay may gŭ ta bơh năp măt Păng nơm i ntŭk geh nau chrêk lơp, nôk nây khân ay may geh nau răm maak dŭt hô mâu geh ôh du nau ma nduih. 25 Ăn rnê nau chrêk lơp Păng, Păng dơm i brah ngăn ngên, Păng i năk rklaih bân yor ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm. Nau chrêk lơp, nau dŭt ueh, nau dơi, nau brah, lĕ ơm geh gŭ ta Păng bơh ntơm saơm ngăn, tât ma aƀaơ dja, nkre ma n'ho ro! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro 1:25: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’..

*1:1 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’.

*1:1 1:1: Mat 13:55; Yak 1:1; 1Kô 1:2; Hêb 2:1

*1:4 1:4: Mat 7:15-16; 2Pê 2:1-3

*1:5 1:5: NKơ 14:27-35

*1:6 1:6: 2Pê 2:4

*1:7 1:7: NNt 6:1-5; 19:24-25

*1:8 1:8-9: 2Pê 2:10-11

*1:10 1:10: 2Pê 2:12

*1:11 1:11: 1Ti 6:3-5; 2Pê 2:2-3; NNt 4:8; NKơ 16:1-35; 22:5

*1:12 1:12-13: 1Kô 11:20-22; 2Pê 2:13, 17

*1:14 1:14: NNt 5:21-24

1:18 1:18: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt.

*1:18 1:18: Mat 7:15-16; Rôm 16:17-18; Kôl 2:8; 2Ti 3:1-5

*1:19 1:19: 1Kô 1:10; 2Ti 3:2-5

*1:20 1:20: 1Kô 3:9-11; Rôm 8:26-27

*1:21 1:21: Yak 5:7

1:25 1:25: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.