7
Nau ntât ma nau tâm nđăp ur sai
Ơ oh nô ta nau nsing! Gâp ŭch ngơi ma khân ay may i gĭt blao ta nau vay Môsê. Khân ay may lĕ gĭt jêh nau vay i nây geh nau dơi ma bunuyh nôk hôm rêh dơm. Kơt ma bu ur i lĕ geh sai, tâng ma nau vay nđăp ur sai, păng jêng ur đah sai i nây nâng nôk sai păng hôm rêh, yơn ma lah sai păng lĕ khât, păng lĕ klaih jêh bơh nau vay nđăp ur sai.* 7:2: 1Kô 7:39 Lah sai păng hôm e rêh, jêh ri păng sŏ tay sai êng jât bu kơp păng jêng bu ur lŏm sai. Yơn ma lah sai păng lĕ khât jêh, bol lah păng sŏ tay sai êng jât, bu mâu hôm ôh kơp păng jêng bu ur lŏm sai jât, yorlah păng lĕ klaih jêh bơh nau vay i nây. Ơ oh nô ta nau nsing! Ta phung khân ay may tâm ban ma bu ur i lĕ khât sai. Khân ay may lĕ khât jêh ndrel Brah Krist, lah ndri khân ay may mâu hôm khăch đŏng jăn tâng nau vay Môsê, aƀaơ dja khân ay may gŭ tâm rnglăp ndrel Brah Krist i Kôranh Brah lĕ ăn dâk rêh bơh phung khât, gay ma ăn bân jan ndơ ueh ma Kôranh Brah.* 7:4: Gal 2:19 Ntơm bơh ndŭl me nau kơnh nuih n'hâm bunuyh bân ŭch jan tih, tă bơh gĭt nau vay Môsê bân jan tih ngăn, leo tât ta nau khât gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro.* 7:5: 1Kô 15:56 Yơn ma aƀaơ dja bân lĕ klaih jêh bơh nau vay Môsê, yorlah bân lĕ khât ndrel Brah Krist, mâu hôm ôh gŭ krŭng ta nâm nau vay i nây. Bân lĕ klaih gay ma sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah tâng ntil nau gŭ rêh mhe i tă bơh Brah Huêng Ueh, mâu hôm ôh jan tâng ntil nau gŭ rêh ơm i tă bơh nau vay đă.* 7:6: Rôm 6:2; 8:1-2; 2Kô 3:6
Nau vay nhhơ ăn gĭt năl nau tih
Lah ndri mơm bân lah? Nau vay i nây jêng nau tih bơh? Mâu di ôh! Yơn ma lah mâu geh nau vay i nây, gâp mâu gĭt đê̆ ro moh ndơ i tih. Lah nau vay mâu geh buay lah ‘Lơi kơnh ndơ bu’ 7:7: NNg 20:17; NVa 5:21, gâp kŏ mâu gĭt năl ndơ i nây jêng tih đŏng.* 7:7: Rôm 3:20; Gal 3:19 Yơn ma tă bơh nau buay i nây, dâng jan ăn gâp geh nau kơnh jan tih ŏk ntil ngăn. Lah mâu geh ôh nau vay, gâp mâu geh ôh nau ŭch jan tih đŏng.* 7:8: Rôm 4:15 Bơh ntơm nơh gâp gŭ rêh mâu ôh gĭt moh ƀă geh đă ta nau vay i nây. Tât ma gâp lĕ nti nau vay buay ‘Lơi kơnh ndơ bu’, gâp ntơm kơnh ndơ bu ro.* 7:9-10: Rôm 5:13-14; KLê 18:5; Gal 3:21 10 Jêh ri di ma Kôranh Brah tê̆ dôih ma gâp. Kơt ndri nau vay i gay ma ăn nau rêh n'ho ro i nây, nkhơng ma ăn gâp geh dôih chrao. 11 Tă bơh gĭt nau buay i nây, nuih n'hâm gâp i ŭch jan tih leo jan tih ma nau buay i nây, ăn gâp mân geh nau ueh ma gâp, ƀêng ma ăn gâp geh dôih gŭ ndrung ŭnh n'ho ro chrao.* 7:11: KLê 18:5; Gal 3:10-13 12 Ndri nau vay i tă bơh Kôranh Brah jêng kloh ueh, jêh ri nau buay jêng kloh ueh, jêng sŏng, jêng ueh đŏng.* 7:12: 1Ti 1:8 13 Lah ndri ndơ ueh i nây ăn leo gâp geh dôih bơh? Mâu di ôh! Nuih n'hâm gâp i ŭch jan tih ya sŏ lơi nau ueh ăn gâp geh dôih. Ndri dâng bân say nuih n'hâm bunuyh i ŭch jan tih păng djơh dŭt hô ngăn, yor ma sŏ nau buay i ueh nây leo ăn gâp geh dôih dŭt jru.* 7:13: 1Kô 15:56; Gal 3:19, 23
Bunuyh tâm rdâng ma nau ŭch jan tih
14 Ndri bân lĕ gĭt, nau vay jêng tă bơh Kôranh Brah, yơn ma bơh ntơm nơh gâp jêng bunuyh mâu gĭt vât ma ndơ Kôranh Brah. Gâp tâm ban ma dâk ma nau tih, mâu ôh blao bah jan tih.* 7:14: NMƠ 51:5 15 Ndơ ueh i gâp ŭch jan, gâp mâu ôh jan, tih ma ndơ i gâp mâu ŭch jan, gâp jan chrao, gâp mâu gĭt vât ôh mơm dâng gâp jan kơt nây. 16 Lah gâp jan ndơ i geh buay ta nau vay, bol lah gâp mân ndơ i nây mâu ueh, lah ndri say n'hêl, gâp kơp nau buay i nây lĕ ueh ngăn. 17 Lah ndri mâu di gâp nơm ôh jan ndơ i nây, jêng nuih n'hâm gâp i ŭch jan tih ya ăn gâp jan. 18 Gâp lĕ gĭt nuih n'hâm gâp ŭch jan djơh bơh ndŭl me, mâu ôh geh ndơ ueh gŭ ta nuih n'hâm gâp. Gâp lĕ gĭt jêh ndơ i ueh, tih ma mâu ôh dơi jan.* 7:18: Rôm 8:7-8; Phi 2:13; NNt 6:5 19 Gâp lĕ gĭt n'hêl ndơ i ueh, tih ma mâu ôh jan, jan nkhơng ndơ i gâp lĕ gĭt jêng djơh chrao. 20 Lah gâp jan ndơ i gâp mâu ŭch jan, mâu di ôh gâp nơm jan ndơ i nây, nuih n'hâm gâp i ŭch jan djơh ya jan.* 7:20: Gal 2:20
21 Ta nau gŭ ngao, gâp ŭch ngăn jan ndơ ueh, tih ma nau mân djơh hôm gŭ ta nuih n'hâm gâp mro, ăn gâp jan ndơ djơh nâng.* 7:21-23: Gal 5:17 22 Gâp hôm răm ngăn ma nau vay Kôranh Brah, 23 yơn ma gâp say nuih n'hâm ŭch jan tih tâm rdâng đah nau vay i nây, n'ho ma jan ăn gâp jêng dâk ma nau tih. 24 Rêh rnhăl ngăn ma gâp! Bu moh hôm dơi rklaih gâp bơh nuih n'hâm ŭch jan tih i njŭn gâp ta nau Kôranh Brah tê̆ dôih gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro?* 7:24-25: Rôm 6:17-18; 1Kô 15:57 25 Geh Kôranh Brah dơi rklaih gâp, gâp lah ueh ma Păng, yor ma ndơ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ jêh jan. Gâp ŭch ngăn jan tâng nau vay Kôranh Brah, tih ma nuih n'hâm gâp i ŭch jan djơh nâng, jan ăn gâp jêng dâk ma nau tih chrao.

*7:2 7:2: 1Kô 7:39

*7:4 7:4: Gal 2:19

*7:5 7:5: 1Kô 15:56

*7:6 7:6: Rôm 6:2; 8:1-2; 2Kô 3:6

7:7 7:7: NNg 20:17; NVa 5:21

*7:7 7:7: Rôm 3:20; Gal 3:19

*7:8 7:8: Rôm 4:15

*7:9 7:9-10: Rôm 5:13-14; KLê 18:5; Gal 3:21

*7:11 7:11: KLê 18:5; Gal 3:10-13

*7:12 7:12: 1Ti 1:8

*7:13 7:13: 1Kô 15:56; Gal 3:19, 23

*7:14 7:14: NMƠ 51:5

*7:18 7:18: Rôm 8:7-8; Phi 2:13; NNt 6:5

*7:20 7:20: Gal 2:20

*7:21 7:21-23: Gal 5:17

*7:24 7:24-25: Rôm 6:17-18; 1Kô 15:57