6
Nau tih mâu hôm ôh geh nau dơi jât
Lah ndri mơm bân lah? Bân hôm ŭch jan tih tay, gay ma nau ueh Kôranh Brah lơ hô ŏk bơh?* 6:1: Rôm 5:20 Mâu di ôh! Bân tâm ban ma lĕ khât mpeh ma nau tih, lah ndri mơm dâng bân hôm dơi gŭ rêh jan tih jât?* 6:2: Kôl 3:3 Ơm khân ay may mâu gĭt ƀah? Dâng lĕ bân i lĕ geh jêh dơn nau ƀăptem yŭk ma dak, lĕ gŭ tâm rnglăp ndrel Brah Krist Yêsu. Nau bân dơn nau ƀăptem i nây, jêng tâm ban ma bân khât ndrel Păng đŏng.* 6:3: 2Kô 5:14; Gal 2:19 Ta nau ƀăptem yŭk ma dak i nây bân tâm ban ma khât nđâp ma tŏp ndrel Păng, gay ma bân gŭ ta nau rêh mhe kơt Brah Krist đŏng. Jêh ri aƀaơ dja bân dơi gŭ rêh ta nau rêh mhe tâm ban ma Brah Krist i Kôranh Brah Bơ̆ lĕ ăn dâk rêh tay ma nau dơi nau chrêk lơp Păng nơm.* 6:4: Rôm 1:3-4; Kôl 2:12
Lah bân lĕ gŭ ndrel Brah Krist ta nau khât Păng kơt nây, bân mra dâk rêh tay kơt Păng lĕ dâk rêh đŏng. Bân lĕ gĭt jêh, nuih n'hâm ơm bân i ŭch jan tih nâng, tâm ban ma lĕ nkhât jêh ta si tâm rkăng ndrel Brah Krist, gay ma nau tih mâu hôm geh nau dơi ta nau rêh bân. Jêh ri bân lơi hôm ôh jan dâk ma nau tih jât.* 6:6: Gal 5:24 Ntât lah bu moh i lĕ khât, lĕ klaih jêh bơh nau dơi nau tih đŏng, mâu hôm blao jan tih ta neh ntu. Lah bân lĕ khât jêh ndrel Brah Krist, bân lĕ gĭt, bân tay dâk rêh ndrel Păng đŏng.* 6:8: Gal 2:20; 2Ti 2:11 Bân lĕ gĭt jêh nau i nây, yorlah Brah Krist lĕ dâk rêh jêh bơh phung khât, Păng mâu hôm ôh blao khât tay, nau khât mâu hôm ôh geh nau dơi ta Păng tay.* 6:9: 2Ti 1:10; 1Tê 4:14 10 Nau Păng khât i nây, Păng khât du tơ̆ dơm mâu hôm ôh khât tay, gay ma n'groh lơi nau tih. Aƀaơ dja Păng rêh, jêng rêh ăn ma Kôranh Brah nơm.* 6:10: Rôm 8:1-3; Hêb 10:14; 1Pê 3:18; 2Kô 5:18-21 11 Lah ndri ăn khân ay may tâm ban kơt nây đŏng, ăn kơp khân ay may nơm tâm ban ma lĕ khât jêh mpeh ma nau tih lơi hôm ôh jan tih, jêh ri ăn rêh ma Kôranh Brah nơm, yorlah khân ay may lĕ gŭ ndrel Brah Krist Yêsu.* 6:11: Gal 2:19-20
12 Lah ndri khân ay may lơi hôm ôh jan tâng du ntil ndơ djơh ndơ tih jât, lơi hôm ôh jan tâng nau kơnh djơh ta săk jăn i hôm blao khât. 13 Lơi hôm ôh ăn du ntil ndơ ta săk jăn khân ay may jan ndơ djơh ndơ tih, yơn ma jao khân ay may nơm ma Kôranh Brah, yorlah bơh ntơm nơh khân ay may tâm ban ma lĕ khât, yơn ma aƀaơ dja khân ay may lĕ geh nau rêh mhe, ndri dâng, dŏng dâng lĕ săk jăn khân ay may, gay ma jan ndơ sŏng ndơ ueh ăn ma Kôranh Brah dô.* 6:13: Rôm 12:1; 1Pê 2:24 14 Khân ay may mâu hôm ôh khăch jan tâng nuih n'hâm ŭch jan tih, khân ay may lĕ geh nau dơi ma nau i nây, yorlah khân ay may mâu hôm gŭ ta nâm nau vay Môsê, lĕ gŭ jêh ta nâm nau ueh Kôranh Brah.* 6:14: Rôm 5:21; 7:1-6; Gal 5:18; 1Yô 3:6
Nau đă sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah
15 Lah ndri mơm bân lah? Lah bân lĕ gŭ jêh ta nâm nau ueh Kôranh Brah, mâu hôm ôh gŭ ta nâm nau vay Môsê, lah ndri di đŏng bân hôm jan tih lah mâu? Mâu di ôh!* 6:15: Rôm 6:1 16 Khân ay may lĕ gĭt jêh, moh ndơ i khân ay may ŭch kơih gay ma jan tâng, khân ay may jêng tâm ban ma dâk ma ndơ i nây. Lah khân ay may jêng dâk ma nau tih, nau tih leo khân ay may tât ma nau khât. Lah khân ay may kơih iăt nau Kôranh Brah, nau i nây leo khân ay may tât ma Kôranh Brah kơp khân ay may sŏng.* 6:16: Rôm 5:21; Mat 6:24 17 Bơh ntơm nơh khân ay may jêng dâk ma nau tih, yơn ma lah ueh ma Kôranh Brah, aƀaơ dja khân ay may lĕ iăt ma lĕ bơh nuih n'hâm ngăn nau bu lĕ ntŭm nti khân ay may.* 6:17: Rôm 8:7-9; 2Kô 5:21 18 Kôranh Brah lĕ rklaih jêh khân ay may bơh nau tih, jêh ri khân ay may lĕ jêng dâk ma nau gŭ ngao sŏng.* 6:18: Yôh 8:32; 1Pê 2:16
19 Gâp ngơi ma nau jan dâk bu, yorlah khân ay may nơh hôm jêng bunuyh mâu lăng jan tâng nau Kôranh Brah ŭch. Bơh ntơm nơh khân ay may jao săk jăn khân ay may nơm ăn jan dâk ma nau djơh, ndrel ma nau tâm rdâng ma Kôranh Brah lơ ma hô. Aƀaơ dja ăn khân ay may jao hŏm săk jăn khân ay may nơm ăn jan dâk ma nau sŏng, gay ma khân ay may jêng kloh ueh. 20 Nôk khân ay may hôm jan dâk ma nau tih nơh, khân ay may mâu ôh jan tâng nau Kôranh Brah ŭch. 21 Lah ndri nau i khân ay may jan tih i nây nơh, moh ndơ geh nau khlay ma khân ay may aƀaơ dja? Aƀaơ dja khân ay may geh nau đit dơm ma nau jan i nây. Nau i nây leo khân ay may tât ta nau khât gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro ta nar jât năp tay! 22 Yơn ma aƀaơ dja khân ay may mâu hôm ôh gŭ ta nâm nau dơi nau tih, khân ay may lĕ jêng dâk* 6:22: ‘Dâk’, mâu lah ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah’. ma Kôranh Brah. Nau khlay i lĕ jêng dâk ma Kôranh Brah, khân ay may jêng ƀon lan Kôranh Brah jêng kloh ueh, nau i nây leo tât ta nau rêh n'ho ro. 23 Nau jan tih leo tât ta nau khât gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro. Lŏng ndơ Kôranh Brah ăn dơm dam ma bân jêng nau rêh n'ho ro, tă bơh ndơ Brah Krist Yêsu i Kôranh bân lĕ jan nơh.* 6:23: Rôm 5:21; 1Yô 5:11-12; NNt 2:17; 3:19

*6:1 6:1: Rôm 5:20

*6:2 6:2: Kôl 3:3

*6:3 6:3: 2Kô 5:14; Gal 2:19

*6:4 6:4: Rôm 1:3-4; Kôl 2:12

*6:6 6:6: Gal 5:24

*6:8 6:8: Gal 2:20; 2Ti 2:11

*6:9 6:9: 2Ti 1:10; 1Tê 4:14

*6:10 6:10: Rôm 8:1-3; Hêb 10:14; 1Pê 3:18; 2Kô 5:18-21

*6:11 6:11: Gal 2:19-20

*6:13 6:13: Rôm 12:1; 1Pê 2:24

*6:14 6:14: Rôm 5:21; 7:1-6; Gal 5:18; 1Yô 3:6

*6:15 6:15: Rôm 6:1

*6:16 6:16: Rôm 5:21; Mat 6:24

*6:17 6:17: Rôm 8:7-9; 2Kô 5:21

*6:18 6:18: Yôh 8:32; 1Pê 2:16

*6:22 6:22: ‘Dâk’, mâu lah ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah’.

*6:23 6:23: Rôm 5:21; 1Yô 5:11-12; NNt 2:17; 3:19