5
Nau tâm rnglăp đah Kôranh Brah
Ndri dâng bân geh nau đăp mpăn đah Kôranh Brah, yorlah Păng lĕ kơp bân sŏng tă bơh nau bân nsing, nau đăp mpăn i nây tă bơh ndơ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ jan nơh.* 5:1: Yôh 16:33; Gal 5:5; Êsa 53:5-6 Brah Yêsu Krist leo bân lăp gŭ ta nau ueh Kôranh Brah i nây, yor ma nau bân nsing. Aƀaơ dja bân lĕ gŭ ta nau ueh i nây, geh nau răm maak yorlah geh nau rnơm mra gŭ ta nau chrêk lơp Kôranh Brah.* 5:2: Yôh 10:9; 14:6; Tit 2:13 Mâu ôh dơn ma nau i nây dơm, nôk bân geh nau rêh rnhăl, bân hôm e răm maak nanao, yorlah tă bơh bân rêh rnhăl dâng blao nsrôyh,* 5:3: 2Kô 4:17; Kôl 1:24, 27; 2Ti 3:12 tă bơh nau blao nsrôyh dâng bân geh nuih n'hâm i Kôranh Brah rnê, tă bơh geh nuih n'hâm kơt nây dâng bân geh nau rnơm. Jêh ri nau rnơm i nây mâu ôh jan ăn bân nduih tôr, yorlah Brah Huêng Ueh i kloh ueh lĕ ăn jêh nau rŏng Kôranh Brah ta nuih n'hâm bân. Kôranh Brah nơm ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta bân. Ta nôk bân mâu ôh blao rklaih êng săk bân nơm bơh nau tih, tât di nar Brah Krist khât ăn ma bunuyh bân i ê hŏ iăt nau Kôranh Brah.* 5:6-8: Yôh 10:11, 15; 1Pê 3:18 Bunuyh i ŭch khât gay ma sơm ntrŏ bunuyh sŏng rklaih nau rêh păng geh dŭt đê̆ ngăn, yơn ma klăp lah geh đŏng du huê bunuyh bănh khât gay ma sơm ntrŏ bunuyh ueh, rklaih nau rêh păng. Lŏng Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh nau Păng rŏng ma bân kơt nđa: Păng ăn Brah Krist khât sơm ntrŏ bân, nôk bân hôm e jêng bunuyh tih. Aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ kơp bân lĕ sŏng yor ma mham Brah Krist, rlau ma nây jât bân mra geh klaih jêh bơh nau Păng tê̆ dôih.* 5:9-10: Rôm 1:18; 3:25; Kôl 1:19-22; 2Kô 5:18-21; Tit 2:13 10 Lah nôk bân hôm e jêng bunuyh tâm rdâng đah Kôranh Brah, Păng tâm rnglăp đah bân yor ma Kon Păng khât, yơn ma aƀaơ dja bân lĕ tâm rnglăp đah Păng, lah ndri rlau ma i nây jât bân mra geh nau rklaih yor ma Kon Păng lĕ dâk rêh nđâp ma hôm rêh. 11 Mâu ôh dơn ma kơt nây dơm, aƀaơ dja bân lĕ geh răm maak ma Kôranh Brah yor ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ ăn bân geh tâm rnglăp đah Kôranh Brah.* 5:11: Yôh 5:24
Ađăm, ndrel ma Brah Krist
12 Ntơm bơh du huê bunuyh rnha Ađăm jan tih, dâng geh bunuyh dâng lĕ ta neh ntu dja blao jan tih dadê, jêh ri Ađăm khât tă bơh nau tih păng nơh. Kơt ndri đŏng nau khât i nây tât ta dâng lĕ bunuyh, yorlah dâng lĕ bunuyh jan tih dadê.* 5:12: Rôm 6:23; 1Kô 15:46-49; NNt 2:16-17; 3:11-12, 19 13 Ê lor ma geh nau vay Môsê, bunuyh lĕ ơm jan tih, nôk nây Kôranh Brah ê hŏ klăp ndăng ôh nau tih, yorlah nau vay i nây ê hŏ ôh geh.* 5:13: Rôm 4:15; 7:7 14 Bol lah kơt nây kađôi, bunuyh lĕ ơm khât ntơm bơh Ađăm, tât ma Môsê i dơn nau vay i nây tă bơh Kôranh Brah, nđâp ma phung i mâu rlau nau đă n'hêl tă bơh Kôranh Brah kơt Kôranh Brah lĕ đă n'hêl ma Ađăm kađôi. Ađăm i nây jêng tâm ntât ma Brah Krist jŭr văch ta dja bơh kơi Ađăm. 15 Yơn ma nau tih Ađăm, ndrel ma ndơ Kôranh Brah ăn dơm dam tâm tih băl ngăn. Ach ma nau tih du huê bunuyh, dâng geh ma dâng lĕ bunuyh geh khât. Yơn ma nau ueh Kôranh Brah, ndrel ma ndơ Kôranh Brah ăn dơm dam lơ ma ŏk rlau i nây jât, Păng ăn ma ŏk bunuyh, yor ma nau ueh ta du huê bunuyh jêng Brah Yêsu Krist, dâng Păng jut lơi nau tih ŏk bunuyh. 16 Ndơ Kôranh Brah ăn dơm dam i nây, đah ma nau tih du huê bunuyh tâm tih băl ngăn. Ach ma nau tih du huê bunuyh dơm, dâng lĕ bunuyh mra geh tê̆ dôih dadê. Yơn ma ndơ Kôranh Brah ăn dơm dam jan bunuyh jêng sŏng, Păng mâu hôm mra tê̆ dôih, bol lah lĕ jan tih ŏk kađôi. 17 Ach ma du huê bunuyh jan tih, jêh ri nau khât geh nau dơi yor ma bunuyh i jan tih nây. Yơn ma lơ hô rlau ma nây jât jêng nau ueh dŭt kuŏng Kôranh Brah, ndrel ma nau sŏng i Păng ăn dơm dam, yorlah bu moh i sŏ dơn nau i nây, gŭ rêh geh nau dơi ma nau tih, nđâp ma nau khât* 5:17: ‘Gŭ rêh geh nau dơi ma nau tih, nđâp ma nau khât’, mâu lah ‘Gŭ rêh geh nau dơi’, mâu lah ‘Rêh n'ho ro mât uănh ndrel ma Brah Yêsu Krist’., yor ma du huê Păng Brah Yêsu Krist.* 5:17: 1Kô 6:2-4; 2Ti 2:12
18 Tă bơh nau tih du huê bunuyh, dâng lĕ bunuyh mra geh tê̆ dôih dadê, yơn ma dâng lĕ bunuyh lĕ kơp sŏng geh nau rêh yor ma du huê bunuyh jan sŏng đŏng.* 5:18: 1Kô 15:21-22 19 Ach ma du huê bunuyh mâu iăt nau Kôranh Brah, dâng geh ma dâng lĕ bunuyh nơh jêng bunuyh tih, yơn ma, yor ma du huê bunuyh iăt nau Kôranh Brah dâng ŏk bunuyh mra jêng bunuyh i Kôranh Brah kơp sŏng đŏng.
20 Nau vay lĕ geh ăn jêh, gay ma dâng lĕ bunuyh gĭt say dah kuŏng nau tih khân păng nơm. Yơn ma ah ntŭk lơ ma ŏk geh nau tih, ntŭk nây geh nau ueh Kôranh Brah lơ ma hô đŏng.* 5:20: Rôm 3:20; 7:7, 13; Gal 3:19 21 Nau tih vay geh nau dơi leo ta nau khât gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro, yơn ma aƀaơ dja nau ueh geh nau dơi ăn nau sŏng leo ta nau rêh n'ho ro, yor ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân.* 5:21: Rôm 3:21-26; 6:23

*5:1 5:1: Yôh 16:33; Gal 5:5; Êsa 53:5-6

*5:2 5:2: Yôh 10:9; 14:6; Tit 2:13

*5:3 5:3: 2Kô 4:17; Kôl 1:24, 27; 2Ti 3:12

*5:6 5:6-8: Yôh 10:11, 15; 1Pê 3:18

*5:9 5:9-10: Rôm 1:18; 3:25; Kôl 1:19-22; 2Kô 5:18-21; Tit 2:13

*5:11 5:11: Yôh 5:24

*5:12 5:12: Rôm 6:23; 1Kô 15:46-49; NNt 2:16-17; 3:11-12, 19

*5:13 5:13: Rôm 4:15; 7:7

*5:17 5:17: ‘Gŭ rêh geh nau dơi ma nau tih, nđâp ma nau khât’, mâu lah ‘Gŭ rêh geh nau dơi’, mâu lah ‘Rêh n'ho ro mât uănh ndrel ma Brah Yêsu Krist’.

*5:17 5:17: 1Kô 6:2-4; 2Ti 2:12

*5:18 5:18: 1Kô 15:21-22

*5:20 5:20: Rôm 3:20; 7:7, 13; Gal 3:19

*5:21 5:21: Rôm 3:21-26; 6:23