Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma
Titus
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 65, klăp lah 32 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Nikôpôlis bri Grek. Dâng lĕ nau i geh nchih ta samƀŭt dja, bu ŏk mân lah geh bơh kơi dâng lĕ nau i lĕ geh nchih ta samƀŭt Kan Mpôl Kôranh Oh Mon.
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Nô Titus mâu ôh di phung Israel (Gal 2:3), păng geh ŏk hăn ndrel Pôl, sơm kơl jan kar ma Pôl ta nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Ta samƀŭt Kan Mpôl Kôranh Oh Mon mâu ôh geh nchih ma Titus, yơn ma geh nchih ta 2Kô 2:13, ta Gal 2:1 ndrel ma ta 2Ti 4:10. Păng gŭ ndrel Pôl ta ƀon Yêrusalem, nôk Pôl tâm mâp đah phung kôranh phung nsing ta ƀon nây (Gal 2:1). Ê lor ma Pôl nchih samƀŭt dja, a lor nơh păng, ndrel ma Titus lĕ sơm kơl jan kar ăn ma phung nsing ta ăp ntŭk ta gôl dak Kret nây, jêh ri Pôl hôm rong Titus gŭ jan kar ta nây, nôk Pôl hăn ta ƀon Nikôpôlis.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Pôl đă Titus kơih phung kôranh mât uănh ma phung nsing, păng đă kơih a mơm bunuyh i di ma jan kôranh (Tit 1:7-9), păng đă Titus ăn nti ma bu êng a mơm gŭ rêh tâm di ta năp măt Kôranh Brah, păng đă Titus buay nơm nti nklă lơi hôm ăn nti, păng đă Titus aƀă ma nau sơm kơl jan kar ăn ma phung nsing ta gôl dak Kret.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-4)
- A mơm i di bunuyh i jan kôranh ma phung nsing (1:5-10)
- Nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (1:11-16)
- A mơm nau gŭ rêh phung nsing (2:1-3:11)
- Nar n'glĕ dŭt neh ntu (3:12-15)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp i bunuyh sơm kơl jan kar ma* 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Kôranh Brah, ndrel ma i kôranh oh mon Brah Yêsu Krist đŏng. Kôranh Brah đă gâp gay ma kơl bu moh i lĕ Kôranh Brah de kơih ăn khân păng geh nau nsing lơ ma hô, nđâp ma kơl bu gĭt năl nau ngăn Păng nơm. Nau ngăn i nây leo bu gŭ rêh tâng Kôranh Brah nơm ŭch.* 1:1: Kar 9:15; Êph 1:4; 2Pê 3:9 Păng đă gâp ăn bu gĭt lah bân lĕ geh nau rnơm ma nau rêh n'ho ro. Nau rêh i nây Păng lĕ jêh ton bơh ê hŏ njêng neh ntu nơh ngăn, Păng mâu mƀrôh ôh.* 1:2-3: 1Pê 1:3-5; Rôm 3:4 Jêh ri tât di nar Kôranh Brah de ăn bu gĭt say nau Păng nơm, Păng ăn gĭt say nau i nây ma nau mbơh nkoch, jêh ri Păng i nơm rklaih bân đă gâp mbơh nkoch nau i nây ma bu đŏng. Gâp njuăl samƀŭt dja ăn ma may Titus jêng kon gâp n'hêl nanê̆ ngăn ta nau nsing ma Brah Krist Yêsu i bân lĕ geh ndrel. Dăn Kôranh Brah i Bơ̆ bân, ndrel ma Brah Krist Yêsu i nơm rklaih bân ăn nau ueh, nau đăp mpăn ma may.* 1:4: 2Kô 2:13; 7:6-7; 8:16-17, 23; Gal 2:1, 3; 2Ti 4:10
Kar ăn Titus jan ta gôl dak Kret
Nôk gâp lôh bơh gôl dak Kret, gâp đă may hôm gŭ ta nây, gay ma ăn may jan ndơ i ê hŏ jêh ueh ôh. Kơt gâp lĕ jêh mbơh ma may nơh, ăn may kơih phung kôranh phung nsing ma Brah Yêsu Krist ăp ƀon.* 1:5-9: 1Ti 3:1-7; 1Pê 5:1-4; Kar 20:28-31 Ăn may kơih bunuyh i mâu geh ôh nau ma nduih, bunuyh i geh du huê ur 1:6: Mâu lah ‘Jêng bunuyh mâu geh lŏm ur’, mâu lah ‘Jêng bunuyh geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’. hŏ, oh kon păng nsing ma Brah Yêsu đŏng, oh kon păng mâu geh nau bu ngơi ntôn djơh mhĭk, mâu ôh bunuyh dăng bôk.* 1:6: 1Ti 3:2, 12 Bunuyh jêng nơm kôranh mât uănh phung nsing ma Brah Yêsu Krist, păng jan kar ma Kôranh Brah. Ndri ăn păng jêng bunuyh mâu geh ôh nau ma nduih, bunuyh mâu mưch bu, mâu gơnh nuih, mâu nhêt ndrănh tât nhŭl, mâu tâm lŏk tâm janh, mâu ôh kơnh ir prăk 1:7: Mâu lah ‘Mâu ôh jêng bunuyh mâu sŏng ma dŏng prăk’.. Yơn ma ăn păng blao rom bu năch ta jay păng nơm, rŏng ma jan ndơ ueh hŏ, blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh, gŭ rêh sŏng, geh nuih n'hâm rŏng ma Kôranh Brah ngăn, geh nuih n'hâm jŏk.* 1:8: 1Pê 4:9 Nau Kôranh Brah i bu lĕ ntŭm nti jêh ma bân di ngăn. Ăn păng ndjôt nâp nau i nây, gay ma păng blao ntŭm nti ma bunuyh êng ma nau ntŭm nti ngăn, nđâp ma dơi plơng ơh ma phung i tâm rdâng đah nau i nây đŏng.
Dơi đah phung ntŭm nti tih
10 Ta gôl dak Kret geh bunuyh nsing ma Brah Krist ŏk ngăn dăng ko mâu ôh iăt nau Kôranh Brah, mbơh ngơi ŏk ndơ mâu ôh geh nau khlay, ndrel ma mƀrôh bu. Ta phung Israel i nsing ma Brah Krist Yêsu geh bunuyh ŏk kơt nây đŏng. 11 Iăt ma buay khân păng bah ntŭm nti, yorlah khân păng ăn dâng lĕ ta rnăk vâl aƀă bah nsing ma nau nti i di. Khân păng nti ndơ i mâu di gay ma geh prăk dơm, ndơ i nây djơh ngăn.* 1:11: 1Ti 6:5; 1Pê 5:2 12 Kăl e nơh, geh du huê bunuyh ta phung gôl dak Kret, jêng bunuyh geh nau mân gĭt blao ngăn ta khân păng nơm, lah kơt nđa:
‘Dâng lĕ phung gôl dak Kret jêng bunuyh mƀrôh nâng, jêng tâm ban ma mpôl mpômpa (siŭm) janh, khân păng ƀlao hô ngăn, nhêt sa dŭt hay!’
13 Nau ngơi i nây di ngăn, lah ndri ăn may lah khân păng dăng ngăn, gay ma ăn khân păng geh nau nsing di ta Brah Yêsu Krist, ndrel ma nâp ngăn. 14 Lơi hôm ôh ăn khân păng iăt nau nti tă bơh nđơn i mâu ngăn ta phung Israel§ 1:14: Nđơn i nây mâu ôh tă bơh Nau Kôranh Brah Ngơi, mâu tâm di ma nau nti phung nsing Brah Yêsu Krist.. Lơi hôm ôh ăn khân păng iăt ma nau bunuyh i tâm rlăch ma nau ngăn nây đă. 15 Bunuyh i geh nuih n'hâm kloh dâng lĕ ndơ* 1:15: Ndơ tâm ban ma pah mâu lah sa ndơ i bu kơp mâu kloh, mâu lah tăng nđơn i mâu di. jêng kloh dadê. Yơn ma bunuyh i geh nuih n'hâm ƀơ̆ ƀơch, mâu ŭch ôh nsing, dâng lĕ ndơ mâu ôh kloh, yorlah nau mân khân păng nơm ƀơ̆ ƀơch ngăn, ta nuih n'hâm khân păng nơm mâu hôm gĭt năl ndơ ueh ndơ djơh.* 1:15: Mat 15:11; Rôm 14:14 16 Khân păng mbơh ma bu săk khân păng nơm gĭt năl Kôranh Brah, yơn ma ndơ khân păng jan mâu tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch. Khân păng jêng bunuyh ƀơ̆ ƀơch, mâu iăt nau Kôranh Brah, mâu blao ôh jan ndơ ueh.* 1:16: 2Ti 3:2-5; Yuđ 1:18-19

*1:1 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’.

*1:1 1:1: Kar 9:15; Êph 1:4; 2Pê 3:9

*1:2 1:2-3: 1Pê 1:3-5; Rôm 3:4

*1:4 1:4: 2Kô 2:13; 7:6-7; 8:16-17, 23; Gal 2:1, 3; 2Ti 4:10

*1:5 1:5-9: 1Ti 3:1-7; 1Pê 5:1-4; Kar 20:28-31

1:6 1:6: Mâu lah ‘Jêng bunuyh mâu geh lŏm ur’, mâu lah ‘Jêng bunuyh geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’.

*1:6 1:6: 1Ti 3:2, 12

1:7 1:7: Mâu lah ‘Mâu ôh jêng bunuyh mâu sŏng ma dŏng prăk’.

*1:8 1:8: 1Pê 4:9

*1:11 1:11: 1Ti 6:5; 1Pê 5:2

§1:14 1:14: Nđơn i nây mâu ôh tă bơh Nau Kôranh Brah Ngơi, mâu tâm di ma nau nti phung nsing Brah Yêsu Krist.

*1:15 1:15: Ndơ tâm ban ma pah mâu lah sa ndơ i bu kơp mâu kloh, mâu lah tăng nđơn i mâu di.

*1:15 1:15: Mat 15:11; Rôm 14:14

*1:16 1:16: 2Ti 3:2-5; Yuđ 1:18-19