4
Ishiacantiri panquiveetatsiri.
(Mt. 13.1-23; Ir. 8.4-15)
Yoametantaji aisati Jesoshi anta otsapijaqui incajare. Yapatotimentapaajari oshequi atiri catsini. Irosati itetantaca pitotsiqui, itiancaquero nianquija capichaji, isavicaque. Icatiashijeitapaacari otsapijaqui maaroni ashaninca. Yoameyetaqueri paitaricapee, aisati ishiacaaventiniri, icantiri:
—Meeca noncamantempi. Ijataque panquiveetatsiri yojocaitiro oitsoqui tirico. Yojocaitiro, opariaarantapaaque avotsiqui. Ipocapaaque contsaro, yoapaacaro, itsonquitapaaqueri. Pashini pariapaintsi oitsoqui mapiqui. Te ontimasanoteji oshequi quipatsi, jentsipaite oshiocavetanaca. Ari ijenoquitapaaque catsirincaiteri, irosati oshimpeshitantanaca. Te omparitsatasanoteji, irootaque ocamantanacari. Opariapaaque pashini oitsoqui quitotseequimashiqui, oquimotanaque quitotseequi. Irootaque ajaanaquerori, caari oitsoquitanta panquirentsi. Pashini pariapaintsi quipatsiqui cameetsari. Oquimotanaque, otimayetanaque oitsoqui. Aparo oitsoquitanaintsi ocarati oitsoqui 30. Pashini otimanaque aisati oitsoqui ocarati 60. Iro otsipa ocarati oitsoqui 100. Piquemavaquerorica oca nocantaquempiri, piotavaquero, pinquenqueshiretavaquero.
10 Impoiji ijajeitanaji atiripee, itimanaji apaniro Jesoshi, itsipajeitari aparopee oijatiriri, aisati iroamere caratatsiri 12. Isampijeitiri:
—¿Jaoca ocantari oca pishiacaaventiniriri?
11 Icantanaqueri:
—Meeca noncamantempiro caari piojeitini: aitaque piojeitero jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventanti. Irompa irinti yontapee, eiro nocamantasanotiritsi, irointi noshiacantiniri oncanteata 12 iramenavetea, iro cantaincha eiro ineasanotitsi, inquemavetea, iro cantaincha eiro iotasanotitsi. Eiro iquenqueshireatsi, eiro icavintsaajiritsi Tasorentsi.
13 Aisati icantaqueri:
—¿Tempa pinquemavaquero oca noshiacantimpiri? Ariorica noshiacantempiro aisati, ¿jaoca pincanteari piotantearori? 14 Yora jocaiyetirori oitsoqui ishiaqueri ovaayetirori irineane Tasorentsi. 15 Aparopee jocaiyetapaincha avotsiqui oshiaqueri quemisantavetavacarori irineane Tasorentsi, iro cantaincha yora Satanashi yojocapitsatajiri iquenqueshireantavetacari: te inquemisantanajeji. 16 Aisati oca jocaitapainchari mapiqui, oshiaqueri quemavetavacarori irineane Tasorentsi. Intsipaite iquimoshireventavetavacaro. 17 Ishiaquero panquirentsi caari timatsine ovaritsa. Intsipaite ocamaque. Iquemisantavetaca, irootaque yoashinoncanteetacariri, aisati iquisanentanteetacariri. Intsipaite yojocanajiro iquemisantaveta. 18 Oca jocaitainchari quitotseequimashiqui oshiacaaventiri quemavetavacarori irineane Tasorentsi. 19 Iro cantaincha iquenqueshiretapinitiro timayetatsiri aca quipatsiqui, iquimoshireventajeitiro yashiyetari. Aiquero icoanaitii irashijeitearo paitaricapee, irootaque yojocantajarori iquemisantavetari. Ishiaquero caari timatsi oitsoqui. 20 Iroquea oca irointi jocaitapainchari quipatsiqui cameetsari, oshiacaaventiri quemasanotavaquerori irineane Tasorentsi. Aitaque ishiretasanotacaro, iriotaque shiacaaventainchari panquirentsipee timanaintsiri oitsoqui. Aparo oitsoquitanaintsi ocarati oitsoqui 30. Pashini otimanaque aisati oitsoqui ocarati 60. Iro otsipa ocarati oitsoqui 100. Oca oitsoqui oshiaquero amajeitaqueneriri Tasorentsi, aparo iranaacotaqueri itsipapee.
Ishiacantiniri Jesoshi tsiomentotsi.
(Ir. 8.16-18)
21 Aisati icantaqueri:
—Ancoaquerica antsiotea, ¿arimpa avajero tsiomentotsi covitiqui tsompoina? ¿Arimpa amanaquero tsiomentotsi? Tempa acoiro antsiojeitearo maaroni amenajeitanteari. 22 Coajica onconijatanaque maaroni amanavetari, iriojeitanaquero maaroni antajeitaqueri. 23 Otimirica piquemantari, pinquemavaquero oca nocamantaquempiri.
24 Pashini icantaqueri aisati:
—Pinquenqueshiretero oca piquemaqueri. Ariorica capichaji pinquemisantavaquero nocamantimpiri, ari capichaji piotavaquero. Ariorica pinquemisantasanotavaquero, ari oshequi piotavaquero, noametasanotaquempiro catsini. 25 Yora iotavaquerori noametaqueriri, aiquero noametasanoteri catsini. Yora caari iotavaquero nocamantavetacariri, eiro iotitsi catsini.
Ishiacantiniri Jesoshi panquitirori oitsoqui.
26 Aisati icanti:
—Tempa ipincatsariventajeitaquee Tasorentsi. Ishiaqueri shirampari jatatsiri ipanquitiro oitsoqui quipatsiqui. 27 Imaapiniti tsiteniriqui, isaaquitapiniti quitaiteriqui. Ocontetsoaquitanaque ivanquire, oquimotanaque. Te iriotacoteroji jaoca ocantanacari oshiocantacari. 28 Oshiocaque quipatsiqui: ojivati otsoaqui, impoiji ominca, impoiji opa, impoiji antaiquitanaque oitsoqui. 29 Ariorica osampaquitanaque oitsoqui, intotacoyeetero, tempa omoncaratapaaca iraantearori.
Ishiacaaventiniri moshitasa.
(Mt. 13.31-32; Ir. 13.18-19)
30 Aisati icanti Jesoshi:
—¿Jaoca noncantempirori noshiacaaventempiro jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti? ¿Jaoca ancanterori anquenquetsatacotantearori? 31 Oshiaquero oitsoqui moshitasa. Irointi oitsoqui, te onquempetearoji pashinipee oitsoquiyetatsiri: quiripequiitaque oni catsini. Ariorica ampanquitero, 32 oshiocanaque. Onquimotanaque, anayetanaquero otsipapee panquirentsiyetatsiri. Antearoyetanaque ojempequipee, aitaque iramampeapinitearo vanquiyetachari.
33 Aitaque icantapinita Jesoshi, ishiacaaventapinitiniri atiri iroametanteariri irineane Tasorentsi. Ariorica capichaji iquemaquero, ari capichaji yoametaqueri: oshequirica iquemavaquero, ari oshequi yoametaqueri. 34 Iotaca ishiacaaventapinitiniriri. Irintiquea iroamere, itsoteajeitaqueneri yoametasanojeitiri.
Yoimajerentaquero Jesoshi tampea.
(Mt. 8.23-27; Ir. 8.22-25)
35 Iqueanaji catsirincaiteri. Icantajiri iroamere:
—Tsame amonteanaje intatiquero.
36 Itiancanajiri apatotimentajeitariri:
—Tsamajempi pijajeitanaje pivancopeequi.
Irosati inaque iriori pitotsiqui, isavicaque. Itejeitanaja iroamere, yoimonteajiri. Aisati imonteacotanaja yora apatotimentariri otsipapee pitotsi. 37 Omapocavaqueri nianquija antearo tampea catsini. Ora omotoncane otejatapaacaro pitotsi, irovetaincha ojaayeame. 38 Imaaque Jesoshi anta opataquiqui, itiinataca. Yoisaaquireaqueri iroamere, icantaqueri:
—Oametanari, ¿paita caari pinquenqueshireanta? Irotanaintsi ampiincajeite.
39 Itinaanaja, icajemacotaquero tampea, aisati icantiro incajare:
—Pimajerete, pimajerejate.
Opeanaja tampea. Omajerejatasanotanaji incajare. 40 Icantiri:
—¿Paita pitsaroantari? ¿Paita caari pishirejeitantari Tasorentsi?
41 Oshequi catsini itsaroasanojeitanaque. Icantavacaanaca:
—¿Janicampa yoca, oquemisantantacariri tampea? Aisati incajare, oquemisantaqueri.