5
Yoavisacotiri Jesoshi neiriri camaari.
(Mt. 8.28-34; Ir. 8.26-39)
1-2 Yareejeitanaca intatiquero, yamatsecapaaque quipatsiqui: irootaque iipatsite jerasesati. Intsipaite itonquiotavacari neiriri camaari, iponeanaja anta tijaarimashiqui, aitaque isaviquiri. Tecatsi aaveerineri iroimajerenteri. Yoisotapiniyeevetari iracoqui carenatsa, aisati iitiqui, iro cantaincha ipesayetaquero, peti, peti. Tecatsi anacoterine ishintsiti. Icantatiani: tsiteniriqui, quitaiteriqui, iquenayeti tijaariqui aisati toncaariqui. Icajemayeti, itoyetaro mapi. Yoca shirampari ineitavacari arejiquinta Jesoshi, ishiashitanacari, itiyeroashitapaacari. 7-8 Icantavaqueri Jesoshi camaari:
—Pinijantareanajeri yoca shirampari.
Antearojenca icajemacotapaaqueri:
—¿Paita pashereantanari? Aviro Jesoshi, itomi Tasorentsi inquitequiniri, tempa ineajeitaquee. Nocantasanotimpi catsini, eiro poashinoncaanatsi.
Ari isampitiri Jesoshi:
—¿Jaoca pipajitari?
Yacanaqueri:
—Nopajita Oshequianti. Iro nopajitantari, oshiquianti noni catsini. 10 Eiro pitiancanatsi pashiniqui nampitsi.
Aitaque icantasanotapinivetacari catsini. 11 Ari anta itimi oshequi chancho, yoajeita tioncaiquiji. 12 Yora Oshequianti icantiri:
—Ari pintianquenari anta chanchoqui, irineavaquena iriori, quiso noapaajeri.
13 Ari ishinetaqueri; inijantareanajiri camaari shirampari, yojocanajiri. Ineavaqueri irinti chancho. Icarajeiti chancho 2,000. Ishiajeitanaca imperitaitequi, ipiincajeitanaque incajarequi, pocn, pocn, pocn; itsitiajeitanaque, pomiririri. 14 Itsaroajeitanaque shentajeivetariri, ishiajeitanaca, icamantapairi savicajeitatsiri nampitsiqui, aisati oantsipeequi. Otsoteanaca neantsi. Ipocajeitanaque atiri irameneri jaocarica icantacari chancho. 15 Ijatashijeitiri Jesoshi, ineajeitapairi yora neaveitariniri camaari. Isavicaji, iquitsaataja, timanaji iquenqueshiretantari. Ari ineajeitapaaqueri, itsaroacaajeitapaacari. 16 Yora neasanotaqueriri incaranqui icamantajeitaqueri:
—Pineaqueri, yoavisacotajiri Jesoshi yora neaveitariniri camaari. Aisati yoviincacantaqueri chancho.
17 Impoiji icantasanojeitiri:
—Pijataje, eiro pipocajitsi aisati nonampiqui.
18 Ari itetanaja Jesoshi pitotsiqui. Icantasanovetari yora yoavisacotiri:
—Nocoaque noijatanaquempi.
19 Iro cantaincha, icantiri Jesoshi:
—Eiro poijatanatsi, ainti pijataje pinampiqui, anta pishanincaqui. Pincamantapeeri: “Ineshinoncatajana novincatsarite”.
20 Ari ijatanaque neaveitariniri camaari Tecaporishiqui. Icamantajeitapairi maaroni atiri:
—Yoavisacotajana Jesoshi.
Yoajeitavaqueri atiri cavaco.
Yoavisacotiro Jesoshi irajashetatsiri.
(Mt. 9.18-26; Ir. 8.40-56)
21 Ari imonteanaja Jesoshi intatiquero. Yapatojeitavacari oshequi atiri anta otsapijaqui. 22 Yareetapaaca shirampari pajitachari Jairo, yora jivatacaajeitiriri atiri anta pancotsiqui yapatotantari. Ineapaaqueri, itiyeroashitapaacari Jesoshi. 23 Icantasanotapaaqueri:
—Irotaintsi oncame noshinto. Pimpoque pimpamitapeero avisacotantajeari iroori, eiro ocamantatsi.
24 Ari yoijatanaqueri, aisati yoijajeitanaqueri oshequi catsini apatotimentariri, yovetacajeitanaqueri. 25 Ocarajeitaqueri tsinane irajashetatsiri. Ocaratacotaque osarintsite 12 irajashetantacari. 26 Oshequi yaavinteenayevetaro, aiquero yoatsiyeetaquerori. Atsipetashitacaro opinaventayevetacaro maaroni ashiyevetari. Te avisacotimateji, aiquero ojatatii irajatanaque catsini. 27-28 Oquemaque icantacoyeetiriri Jesoshi: “Oshequi yoavisacotanti”. Osatecanacari oijajeitiriri, oquenapaaque itapiiqui. Oquenqueshiretanaca:
—Ariorica nantiteri iitsaare, aitaque navisacotanaje.
Ari antitaqueri iitsaare, ocaratanaji irajaveitani. 29 Oquemavaitia maaririri, avisacotanaji. 30 Aisati iriori Jesoshi, iquemashitavaitiaro itasorenca. Ari ipitsocashitanacari oijajeitiriri, icantiri:
—¿Janicampa antitaquenarori noitsaare?
31 Yacanaqueri iroamere:
—Tempa pineeriji yoshequitaque oijajeitimpiri. Yovetacayetaquempi. Aiquero picanti: “¿Janicampa antitaquenarori noitsaare?”
32 Yamenamenayetanaque irineero antitaqueriri iitsaare. 33 Iroori tsinane, oshequi otsaroanaque, opioncanaque, pio, pio. Iotanaque avisacotaji. Otiyeroashitapaacari, opincatsataqueri. Otsoteaquero ocamantasanotaqueri maaroni. 34 Icantiro:
—Tsinane, pishiretaquena, irootaque pavisacotantajari. Meeca pijataje, pinquimoshiretanaje. Aitaquenea pavisacotajiri.
35 Tequerata intsonquerome ineanatiro, ipocajeitapaaque inampirepee Jairo. Icantapaaqueri:
—Camanaque pishinto. ¿Paita pantsipetacanteariri pashereaqueri yoca oametantatsiri?
36 Iquemavaquero Jesoshi oca icantapaaqueriri. Icantiri Jairo:
—Eiro picantashiretitsi, nainti pishiretea.
37 Tecatsi irishinete oijatanaquerine. Irinti ishinetaque yora Petero, Santiaco, Joa. Iriotaque Joa irirenti Santiaco. 38 Yareejeitapaaca ivancoqui Jairo. Ineapaaqueri atiripee: icajemajeitaque, iraashiretacojeitacaro, iraacojeitacaro. 39 Iqueapaaque, icantapaaqueri:
—¿Paita picajemacojeitantarori? ¿Paita piraacojeitantarori? Te oncamasanoteji evancaro, irointi omai.
40 Ishirontimentajeitavacari, iro cantaincha yoisoquijajeitapairi. Yaanaqueri irini, jero inironi, aisati iroamere, iqueanaque anta onaquenta evancaroni. 41 Yajiricavacotapaaquero acoqui. Icantiro:
—Tarita comi.
Acantiro aneanequi arori: “Evancaro, pintinaanaje”. 42 Otinaanaja evancaro, tancore, aniitanaji. Ocarataque osarintsite 12, irootaque omatantajari aniiveetaji. Yoasanojeitanaque cavaco oshaninca. 43 Icantasanotiri:
—Eiroya picamantayetiritsi atiri. Meeca pimpero oyeari.