Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito

Pavoro Isanquenatiniri Jiriposhisati