YORA PAVORO ISANQUENATINIRI JIRIPOSHISATI
1
Yovetsajeitari Pavoro jiriposhisati.
¿Savicajeitatsimpi jiriposhisati? ¿Tecatsimpa oajeitempine? Narotaque Pavoro sanquenajeitaquempirori, nocarataqueri aca iriori Timoteo. Narotaque antaveetiniriri Jesoquirishito icoacaaquenari. Nosanquenajeitimpiro maaroni noyemisantaririnte: quenquetsatacantajeitatsiri aisati amitacojeitiriri quemisantatsiri, maaroni. Nocoaque irineshinoncajeitempi Tasorentsi, aisati cameetsa irisavicacaajeitempi. Aisati nocoaque inquempetacaajeitempi Avincatsarite Jesoquirishito.
Ipasonquitiri Pavoro Tasorentsi.
Ariorica noquenqueshirejeitaquempi, nopasonquitapinitiri Tasorentsi. Avirojeitaque nopasonquitimentiri. Aitaque nocantani noquenquetsatacaapinitiri Tasorentsi, nocantapinitiri: “Pincavintsaajeiteri jiriposhisati”, aisati noveshireimentajeitaquempi. Picantani pamitacotapinijeitaquena avaraaquero irineane Tasorentsi, acamantajeitiri atiri jaoca icantajari yavisacotantajari. Irootaque nopasonquitimentantimpiri. Ocameetsataque oca pantapinijeitaqueri, tempa irio Tasorentsi antacaaquempirori. Niotaque incantatiyempani, irimatacaapinitempiro, irosati impocantajeari Jesoquirishito. Ariorica impocapaaje iriori, ari moncaratapaaca maaroni pantajeitaqueri. Tempa ocameetsataque noneacameetsajeitaquempi, aitaque oshequi nonintasanojeitaquempi. Ariorica nonapiniti caravosoqui, noquenquetsatacotiri Jesoquirishito, aisati ariorica yoisoquijana, aisati noquenquetsatacotiri. Nocamantapinitiri yora pincatsaripee paita noquenquetsatacotantariri Jesoquirishito; aisati nocamantiri oqueariotasanotaque irineane Tasorentsi. Iro cantaincha picantani avirori picavintsaasanojeitaquena, aisati ineshinoncajeitaquee Tasorentsi. Iotaque iriori oshequi nocoiteajeitaquempi. Oshequi inintasanojeitaquee Jesoquirishito, aisati noquempetaca narori, oshequi nonintasanojeitaquempi. Aisati nocantiri Tasorentsi iramitacojeitempi, nocoaque aiquero pijatatiye pinintasanojeiteri itsipapee. Aisati nocantiri iroamejeitempi iriori piotasanojeitanteariri, aisati ontimimojeitantempiri piotanteari: aiquero pijajeitatiye. 10 Nocoaque piojeite pantero cameetsatatsiri, eiroquea pantirotsi caari cameetsatatsi. Nocoaque pincameetsatasanojeitanaque, eiro otimitsi pantane; pincantaitatiyempani, irosati impocantajeari Jesoquirishito. 11 Tempa yoameetsatasanojeitimpi, meeca nocoaque cameetsa pisavicajeite, iramitacojeitempi iriori. Impoiji maaroni atiri impincatsajeiteri Tasorentsi, incantajeite: “Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi”.
Itimi Pavoro caravosoqui, iro cantaincha ovaraanaca irineane Tasorentsi.
12-13 Noncamantempi, noyemisantaririnte: yoiminqueetaquena, iro cantaincha te nantsipetashitearoji nosaviqui aca caravosoqui. Nocantani nocamantajeitiri atiripee jaoca incanteari iravisacojeitantajeari. Iquemajeitaquena maaroni soraropee: yora shentajeitirori ivanco pincatsari. Aisati pashinipee atiri, iquemajeitaquena. Iojeiti tecatsi nante, irointi yoiminqueashiyeetaquena; apatiro noquenquetsatacotiri Quirishito. Eirome notimime aca, eirome iojeitajime jaoca incanteari iravisacotantajeari. 14 Ineapaaquena ayemisantaririnte jaoca nocantari aca, irootaque iveshireimentajeitantacariri Avincatsarite. Meeca te intsaroajeiteji, irointi icoasanojeitanaque incamantajeiteri maaroni atiri irineane Tasorentsi.
15 Ainiro oshequi quenquetsatacotiriri Quirishito. Ineaquena aparopee oshequi noquemisantacaajeitiri atiripee, irootaque iquisaneentantaquenari, aisati ipiatsatantaquenari; icoaque iranaacojeitena impincatsarite. Iro cantaincha ainiro pashini cavintsaasanotaquenari, 16 oshequi inintajeitaquena irinti. Iojeitaque iriori notimi aca caravosoqui noncamantajeitanteariri pincatsaripee paita noquenquetsatacotantariri Jesoquirishito, noncamanteri jaoca incanteari iravisacotantajeari. 17 Yora quisaquenari, te incoacayeriji atiri inquemisantajeitena, irintiquea coaintsi iranaacotena inquemisantacaajeiteri atiripee. Te irantaveetasanoteneri Quirishito, irointi icoaveta iroashinoncayename aca caravosoqui. 18 Ari, oncanteata inquishenata. Aparopee iquisaneentaquena, yora pashini icavintsaaquena, iro cantaincha iquenquetsatacojeitaqueri Quirishito, irootaque noquimoshiretantacari narori. Noncanteani nonquimoshiretasanotanaque. 19 Niotaque ariorica inquenquetsate, ari cameetsa nontime narori. Tempa picantaqueri Tasorentsi, irootaque yamitacotantaquenari, aisati amitacotaquena Ishire Jesoquirishito.
20 Te noncoyeji nompashiventea, irointi nocoasanotaque narori cameetsa nonquemisantasanoteri Quirishito; nocoaque nonquempetajea peerani, te nontsaroyeji. Arioricampa iroyeetaquena meeca, irompa eirorica yoyeetanatsi, iro cantaincha paitapeerica nanteneriri, nocoasanotaque incantajeite atiri: “Tempa icameetsatasanoti Quirishito”. 21 Eirotsitarica yoyeetanatsi meeca, irosati noncanteani nonquemisantasanoteri Quirishito. Ariorica noncamaque, ocameetsatasanotaque aisati: tempa noneasanoteri anta inquitequi; irootaque nocoasanotaqueri. 22 Eirotsitarica nocami, ari noncanteani nomateneri Avincatsarite paitapeerica icoacaaquenari. Tempa ocameetsataque. Aisati, ariorica noncamaque, ocameetsataque. Te nioteji paitarica nocoasanotaqueri. 23 Nocoasanovetacaro apite. Nocoaque noncame, nojatashitanteariri Quirishito, quiso noanteariri. Tempa ocameetsatasanotaque. 24 Iro cantaincha aisati ocameetsatasanotaque noncanteani nanee, namitacojeitantempiri avirori. 25 Naamaaca meeca eirotsita yoyeetanatsi, eirotsitarica nojatitsi inquitequi. Nosaviquimojeitempi namitacojeitempi pinquemisantasanojeite, aisati piveshireimentajeiteari yora piquemisantaqueri. 26 Ariorica nojatashijeitajempi aisati, piveshireimentavajena, aisati piojeitanaque icameetsatasanotaque Jesoquirishito.
Icantiri: “Cameetsa pisavicajeite”.
27 Jero oca pinquenqueshiretasanoteri: piquemisantaqueri Quirishito pavisacotantajari, meeca icoaque cameetsa pisavicajeite, pantapinijeitero maaroni icoacaaquempiri. Ariorica nojatashijeitempi nocoaque noneajeitapeempi piquearioventajeitaquero piquemisantajeiti maaroni. Eiroricampa nojatashijeitimpitsi, iro cantaincha nocoaque nonquemacojeitempi pincaratavacaajeitea, pimpomerentsiventearo pincamantajeiteri atiri: “Ariorica pinquemisanteri Quirishito, iroavisacotempi”. 28 Eiro pitsaroacaajeitaritsi yora quisajeitempine: impoiji inquenqueshirejeitanaquea: “¿Paita caari itsaroacantana?” Iriojeite iriori irijajeite Sharincaveniqui, iriojeite aisati yoavisacojeitaquempi Tasorentsi. 29 Icavintsaajeitaquempi Tasorentsi, inintacaajeitaquempi pinquemisantajeiteri Quirishito. Iro cantaincha aisati inintacaajeitaquempi pineacatsitimentajeiteari. 30 Aitaque amoncaratavacaajeitaca apomerentsiventajeitiniri. Peerani pineajeitaquena nopomerentsiventiniri. Meeca aisati piquemacojeitaquena, oshequi nopomerentsiventiniri.