16
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ quiee'³² cuu² 'e³ cu'n³²te'²³
Mɨ³tɨ́³ rɨ²'øn²³² co̱'³ cuu² 'e³ cu'n³²te'²³ 'e³ rɨ²³cu²³dxe'n³te'²³ quie'² dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Jerusalén. 'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ ca²³juǿøn² 'e³ rɨ²³jmóo² dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² la²³ca̱a̱n³ estado Galacia. Cɨ'³ la²³ co̱o̱³ jmɨ́ɨ² domingo 'ne'² rɨ²cuaa'n²³²na'³ ca³juɨ² cuu² cɨ'³ la²³ jø̱n³na'³. Xi³nu³ ñúun³ sɨ³tɨ́n²³na'³, ñúun³ cɨ² ca³juɨ² rɨ²cuaa'n²³²na'³. 'E³ quie'²³ xi³nu³ ca³juɨ² sɨ³tɨ́n²³na'³, ca³juɨ² hua² rɨ²cuaa'n²³²na'³ jo̱o̱²³. Rɨ²cuaa'n²³²quien¹na'³ la'³ 'e³ la²³ 'a²³jia'³ rɨ²³dxi²³quié̱n²na'³ 'e³ rɨ²cu'n²³²na'³ cuu² mɨ³rɨ³tɨn²³na²³ quién²na'³. Mɨ³rɨ³tɨn²³na²³ quién²na'³, rɨ²jmeen²³² ji³ 'e³ rɨ²³jóo² dsa³ Jerusalén, rɨ²cuǿøn¹ dsa³ 'i³ rɨ²'uøøn²³²na'³ 'e³ sɨ³có̱o̱³. La'³ hua² lǿ² 'e³ rɨ²sɨɨn³¹na¹ dsa³ 'i³ sɨ³có̱o̱³ juɨɨ³ Jerusalén cuu² 'e³ mɨ³cuǿ²ra'³. Xi³nu³ líi³ra² 'e³ dxi³ji̱i̱n³¹ 'e³ ñiin²³ jné² co̱'³, jo̱³ hua² ñiin²³ quia̱'n²³²na¹ dsa³ 'í³.
'E³ la²³ ca²³lǿn³ Poo² 'e³ rɨ²³dsóo² juɨɨ³ Corinto
Lǿn³na²³ 'e³ rɨ²³ŋɨ́n³na²³ estado Macedonia. Mɨ³rɨ³ŋɨ́n³na²³ estado Macedonia, jo̱³ i³joon²³na²³ 'nee'²³. Co̱'³ xi² rɨ²cuaa'n²³na²³ ca³juɨ² quién²na'³ la²³huø'n²³ rɨ²³ŋɨ́n³ ji̱i̱³ 'e³ güi'³. Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmée²ra'³ co̱²juø'¹ quián²³ te³ jiaa'³¹ ñiin²³. 'A²³jia'³ mɨ³ 'náan²³ 'e³ i³joon²³na²³ 'nee'²³ xe̱'n² rɨ³nɨ²³. Qui² ca³dsɨ³² la²³ hua² rɨ²³ŋɨ́n³na²³ quién²na'³ 'u² cu²ru'³ la'³. 'Náan²³ 'e³ huǿø³ rɨ²ñin²³² quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³. Te³ jmii'³¹ rɨ²³jua'³ Dios quiée²ra². Jen³¹quien¹na²³ juɨɨ³ Éfeso la²³huø'n²³ rɨ²jø̱n²³² jmɨ́ɨ² Pentecostés. Qui² bi²³ mɨ³nó³ jui³¹ rɨ³nɨ²³ 'e³ sɨ³lí³ juø'² jmeen²³ ta² quiee'³² Juii³ra² je² la³. 'E³ quie'²³ juɨ́ɨn²³ xen³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² co̱'³.
10 Xi³nu³ rɨ²³tɨ́²³ rɨ²³dxóo² quién²na'³ Timoteo, rɨ²mi³'naan³¹na'³ mɨ³rɨ³dxoo³² 'e³ la²³ 'a²³jia'³ rɨ³ŋɨ́²³ dsɨ́² 'ñée². Qui² jmee²³ ta² quiee'³² Juii³ra² 'e³ la²³ jmeen²³ jné² co̱'³. 11 'A²³ cu²li³xen³ jee²³² quien³²na'³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ rɨ²³mi²³quí̱i̱n²³ Timoteo. Rɨ²jmée²ra'³ co̱²juø'¹ quie'² 'e³ la²³ li²³jɨn³ dsɨ́² rɨ²³ja'³ je² jen³¹na¹. Qui² jø̱n²³na²³ Timoteo quia̱'² te'²³ jia'³ cɨ'²³ jó̱o̱²ra² co̱'³.
12 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'e³ quiee'³² jó̱o̱²ra² Apolos. Ca²³juǿøn² ca³quie̱e̱² 'e³ rɨ²³dsóo² quia̱'² te'²³ jia'³ cɨ'²³ jó̱o̱²ra² 'e³ sɨ³joon³ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ mɨ³ 'née²³ rɨ²³dsóo² xe̱'n² rɨ³nɨ²³. 'E³ cɨ² rɨ²³dsóo² mɨ³rɨ³cuø³ 'é̱e̱² quie'².
'E³ la²³ cuø²³ u²³juee'n³¹ je² dsøn³
13 Mi³quii²³²ra'³ jo̱o̱²³na²³. Xe̱e̱'³quie²³ra'³ dxʉ́²³ júu² dxʉ́²³ 'e³ sɨ³táan³na². Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ dsáan²³na'³. 'Ne'² li²³'uee'n³cɨ²na'³. 14 La²³jɨ³ 'e³ jmee³ra'³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ juo'³ra'³ 'náan²³na'³ uu'n²na'³.
15 Móo³ra'³ 'e³ xe̱'n² cɨ² ca²³táan³ Estéfanas quia̱'² 'i³ xen³ quie'² la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ jia'³ cɨ'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ nee'n²³² estado Acaya. Cuøn²³ miin²³ 'e³ rɨ²³mi²³quin³te'²³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios. 16 Rɨ²jmée²ra'³ co̱o̱³ mɨ²'áa² 'e³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ jua'³ dsa³ 'i³ lǿn²³ la'³ quia̱'² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ jmee³ra² ta² quia̱'n²na² quia̱'² dsa³ 'i³ jmoo³² ta² 'e³ dxaa'n³¹ dsɨ́². 17 Bi²³ ca²³la²³jɨn³ dsɨn²³ ma²güen²³² la³ Estéfanas quia̱'² Fortunato quia̱'² Acaico. Qui² ca²³jmóo²te'²³ 'e³ 'é̱e̱² 'e³ i²³guín²³na'³ la²³jɨn³na'³. 18 Qui² mɨ³jmóo²te'²³ 'e³ mɨ³lɨɨn³² dsɨn²³ 'e³ la²³ jmoo³²te'²³ 'e³ sɨ³liin²³ 'óo²ra'³ 'nee'²³ co̱'³. 'Ne'² rɨ²mi³quí̱i̱n²³na'³ dsa³ 'i³ lǿn²³ la'³.
19 Cuø²³ u²³juee'n³¹ quia̱'² 'nee'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² la²³ca̱a̱n³ estado Asia. Bi²³ cuø²³ u²³juee'n³¹ quia̱'² 'nee'²³ Aquila quia̱'² Priscila quia̱'² dsa³ quien³² Jesús 'i³ sɨ³ñii'n²³ xi²ñʉ'¹ quiee'³²te'²³. Qui² rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Juii³ra². 20 Cuø²³ u²³juee'n³¹ quia̱'² 'nee'²³ la²³jɨn³ jó̱o̱²ra². Rɨ²cuǿ²ra'³ u²³juee'n³¹ quia̱'n²na'³ jó̱o̱²ra² uu'n²na².
21 Je² la³ hua² jmeen²³ lii²³ 'e³ jné² Poo² jmeen²³ ji³ la³. 'Uø'² guaan²³ jné² hua² to̱o̱²³ la³ je² cuøn²³ u²³juee'n³¹ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³.
22 Cu²gua'¹ quie'²³ dsa³ 'i³ bi²³ 'a²³jia'³ 'néen² Juii³ra² Jesucristo. Cu²ja'³ co̱'³ Juii³ra² quiée²ra².
23 Cu²jmée³ Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. 24 Cu²li³liin³²na'³ la²³jɨn³na'³ 'e³ 'náan²³na²³ 'nee'²³. Qui² rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Cristo Jesús. Nɨ³ mɨ³líi².