Ji³ 'e³ Tú̱²³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Corinto
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Corinto
Jné² Poo² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Jesucristo. Qui² la'³ 'née²³ Dios. Quia̱'n²³²na¹ jó̱o̱²ra² Timoteo jmeen²³ ji³ la³. Juøøn³²na²³ 'nee'²³, dsa³ quien³² Dios 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Corinto ca³ti³² quia̱'² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios 'i³ nee'n²³² la²³ca̱a̱n³ estado Acaya: Cu²jmée³ 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo co̱'³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ ca²³dxi²³quié̱n² Poo²
'Ne'² rɨ²mi³gáan²na² Dios quien³² Juii³ra² Jesucristo, 'e³ quie'²³ Jmii³ Juii³ra² Jesucristo co̱'³. 'I³ 'í³ Ñʉ'²ra² 'i³ bi²³ cuu'²³ dsɨ́² quia̱'² jne². 'I³ 'í³ Dios 'i³ jmee'n³² dsɨ³ra² tén³ la²³. Jmee'n³² dsɨ³ra² te³ jmii'³¹ lǿ² u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² 'e³ xa³ quiée²ra². Jmee'n³² dsɨ³ra² 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee'n²³²na² dsɨ́² dsa³ 'i³ xa³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² quie'². 'Née²³ 'e³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee'n²³²na² dsɨ́² dsa³ 'e³ la²³ ca²³jme'n² dsɨ³ra² 'ñée². Bi²³ ma²³'nee³ dxi³quié̱n²na² 'e³ la²³ ca²³dxi²³quié̱n² Cristo. 'E³ quie'²³ la'³ bi²³ ma²³'nee³ jmee²³ Cristo 'e³ sɨ³liin²³ dsɨ³ra². Xi³nu³ xa³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² quiée²ra'³¹, sɨ³jí̱i̱³ra'³¹ la'³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee²ra'³¹ 'e³ rɨ²³liin²³ 'óo²ra'³, 'e³ rɨ²³láan³na'³. 'E³ quie'²³ xi³nu³ sɨ³liin²³ dsɨ³ra'³¹, sɨ³jí̱i̱³ra'³¹ la'³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee²ra'³¹ 'e³ rɨ²³liin²³ 'óo²ra'³. Jo̱³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³tén²na'³ mɨ³rɨ³dxi³quié̱n²na'³ 'e³ la²³ dxi³quié̱n²na'³¹ jnee'³¹. Co̱o̱³ dsɨ³ra'³¹ sɨ³táan³na'³¹ 'e³ dxʉ́²³ rɨ²³ji̱'²³ 'óo²ra'³. Qui² ne³ra'³¹ 'e³ dxi³quié̱n²na'³ 'e³ la²³ dxi³quié̱n²na'³¹ jnee'³¹. 'E³ quie'²³ la'³, ne³ra'³¹ 'e³ rɨ²³liin²³ 'óo²ra'³ 'e³ la²³ sɨ³liin²³ dsɨ³ra'³¹ jnee'³¹.
'Nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²³dsóo²³ 'óo²ra'³, 'nee'²³ te'²³ ja̱a̱n³², 'e³ jmii'³¹ lǿ² u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² 'e³ ca²³ji̱i̱³ra'³¹ estado Asia. 'E³ jo̱³ bi²³ ca²³ŋɨ́³ dsɨ³ra'³¹ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ líi³ra'³¹ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²³taa²³ra'³¹. Ca²³líi³ra'³¹ 'e³ rɨ²³jú̱n³na'³¹. Líi³ra'³¹ 'e³ ca²³'ien³ júu² 'e³ rɨ²³jŋɨ'n²³te'²³ jnee'³¹ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ ca²³dxi²³quié̱n²na'³¹. 'E³ quie'²³ ca²³ji̱i̱³ra'³¹ la'³ 'e³ 'ne'² li²³quii²³ra'³¹ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³li'²³ra'³¹ miin²³na'³¹. Ca²³ji̱i̱³ra'³¹ la'³ 'e³ 'ne'² li²³quii²³ra'³¹ 'e³ jø̱n³ Dios 'i³ jmee²³ 'e³ sɨ³ji̱i̱'²³ dsa³ co̱'³ 'i³ sɨ³li'²³ ca³quie̱e̱². 10 Ca²³láan² jnee'³¹ Dios ma²ca¹ŋɨ́n³na'³¹ je² bi²³ juø'² rɨ²³jú̱n³na'³¹. 'E³ quie'²³ la'³, laan³² quie'²³ jnee'³¹ rɨ³nɨ²³ co̱'³. Sɨ³táan³quien²³na'³¹ quia̱'n²na'³¹ Dios 'e³ cɨ² rɨ²³láan² jnee'³¹ co̱'³. 11 'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ co̱²juø'¹ quiée²ra'³¹ 'e³ rɨ²lʉ́²ra'³ quia̱'n²na'³ Dios 'e³ rɨ²'ǿn¹na'³ jnee'³¹. Jo̱³ hua² juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ rɨ²³lʉ́²³ quia̱'² Dios rɨ²³'én² jnee'³¹. 'E³ quie'²³ la'³ juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ rɨ²³ji̱i̱n³ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ jua'³ ca²³jmée³ Dios 'e³ la²³ ca²³ŋɨ'²³te'²³, 'e³ jua'³ ca²³jmée³ co̱²juø'¹ quiée²ra'³¹.
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ ca²³la²³'ɨɨn²³² 'e³ rɨ²³dsóo² juɨɨ³ Corinto
12 Xa³ 'e³ jmee²³ 'e³ jue'²³ra'³¹. Jue'²³ra'³¹ 'e³ juaa'³ra'³¹ mɨ³jmee²ra'³¹ 'e³ la²³ ne³ra'³¹ miin²³na'³¹ 'e³ dxʉ́²³ jee²³² quiee'³² dsa³ mɨ³¹güii³. Bi²³ dxʉ́²³ mɨ³jmee'³¹ra'³¹ 'nee'²³. Mɨ³jmee²ra'³¹ 'e³ rɨ³jɨ́². 'E³ quie'²³ 'e³ 'e̱'n³ hua² mɨ³jmee²ra'³¹ 'e³ la²³ 'née²³ Dios. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ te³ bi²³ tɨn³na'³¹ miin²³na'³¹ 'e³ ca²³jmee²ra'³¹ la'³. 'E³ bi²³ 'uǿn² Dios quia̱'² jnee'³¹ 'e³ ca²³jmee'³¹ra'³¹ 'nee'²³ la'³. 13-14 'E³ la²³ jmee³ra'³¹ ji³ la³, te̱e̱³²ra'³¹ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ rɨ²³lí³ juø'² 'e³ rɨ²'ɨ́²ra'³, la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmée²ra'³ 'i'²³. Mɨ³dsóo²³ 'óo²ra'³ ca³juɨ² 'e³ jmii'³¹ jmee³ra'³¹. 'E³ quie'²³ 'náan²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ cɨ² 'óo²ra'³ ca³quie̱e̱² 'e³ jmii'³¹ cɨ² cu³lø³¹ la²³jɨ³ sú̱n² 'e³ jmee³ra'³¹. Jo̱³ rɨ²³lí³ juø'² li²³jue'n²na'³ jnee'³¹ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³güe'n²³ co̱'³ Juii³ra² Jesús. Jo̱³ hua² li²³jue'n²na'³ jnee'³¹ 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ li²³jue'²³ra'³¹ miin²³na'³¹ quia̱'n²na'³¹ 'nee'²³.
15 Lǿn³na²³ mɨ²jo̱³ 'e³ bi²³ dxʉ́²³ lʉ²ra². 'E³ jo̱³ ca²³la²³'náan²³ mɨ²jo̱³ 'e³ quién² 'nee'²³ hua² rɨ²³tɨn²³na²³ jén²³ cɨ² 'e³ la²³ 'íi² rɨ²³tɨn²³na²³ estado Macedonia. 'Náan²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² 'e³ jɨn³ 'óo²ra'³ tú̱²³ taa'² 'u². 16 Qui² ca²³la²³'náan²³ 'e³ i³joon²³na²³ 'nee'²³ 'e³ la²³ 'iun²³²na¹ jui³¹ 'e³ la²³ 'íi² cɨ² 'e³ rɨ²³tɨn²³na²³ estado Macedonia 'u². 'E³ quie'²³ la'³, ca²³la²³'náan²³ 'e³ i³joon²³na²³ 'nee'²³ co̱'³ cɨ'²³ 'e³ la²³ naan³na²³ estado Macedonia, ca²³lǿn³na²³ 'u². Jo̱³ ca²³lǿ²³ juø'² ca²³jmée²ra'³ co̱²juø'¹ quián²³ 'e³ la²³ 'ín²na²³ jui³¹ co̱'³ 'e³ ŋáan² estado Judea 'u² cu²ru'³ la'³. La'³ cu³lø³¹ ca²³la²³'náan²³ rɨ²jmeen²³² mɨ²jo̱³ 'u². 17 'A²³la³ jo̱³ 'e³ te³ 'a²³jia'³ ca²³jméen²³ 'i'²³ dxʉ́²³ ma²ca¹lǿn³na²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² la'³ mɨ²jo̱³, ¿mɨ³naa'³¹? 'A²³ rɨ³lǿn³na'³ 'e³ jmø'n² 'e³ la²³ 'née²³ jmɨn²³ ŋun²³ hua² la²³jɨ³ 'i'²³ 'e³ jmeen²³. 'A²³ rɨ³lǿn³na'³ 'e³ lʉn²³ tú̱²³ júu², la²³ cu²ru'³ xa³ 'e³ juø'n²³ “rɨ²jmeen²³² la'³ xú̱n³”, 'e³ quie'²³ xe̱'n² quie'²³ jo̱³ juø'n²³ co̱'³ “'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²jmeen²³² la'³”. 18 Ñi³² Dios 'i³ jmee²³ 'e³ la²³ jua'³ 'ñée² 'e³ rɨ²³jmée²³ 'e³ jmii'³¹ jmee³ra'³¹: 'A²³jia'³ xii'³²ra'³¹ 'nee'²³ “la'³ rɨ²jmee²ra'³¹ xú̱n³”, 'e³ quie'²³ xe̱'n² quie'²³ jo̱³ rɨ²xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³ “'a²³jia'³ rɨ²jmee²ra'³¹ la'³”. 19 Qui² quia̱'n²³²na¹ Silas quia̱'n²³²na¹ Timoteo ca²³xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³. Ca²³'ii²ra'³¹ júu² quiee'³² Jesucristo Jo̱o̱³¹ Dios. 'A²³jia'³ lɨ'³ ca³jua'³ 'ñée² “la'³ xú̱n³”, 'e³ quie'²³ xe̱'n² quie'²³ jo̱³ jua'³ co̱'³ “'a²³jia'³ jmɨ́ɨ²”. Qui² co̱o̱³ 'iin³² 'e³ jua'³ “la'³ xú̱n³” rɨ³lø³¹ júu² quiee'³² 'ñée². 20 'I³ 'í³ hua² 'i³ jmee²³ ca³quie̱e̱² la²³jɨ³ 'e³ ca²³jua'³ Dios 'e³ rɨ²³lí³. 'E³ jo̱³ hua² jmee³ra² lii²³ 'e³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² cɨ'³ la²³ ca³dxa³ 'e³ juaa'³ra² “Amén” je² mi³gáan²na² Dios. 21 Dios hua² 'i³ jmee²³ 'e³ 'uee'n³ dsɨ³ra'³¹, 'e³ 'uee'n³ 'óo²ra'³ quia̱'n²na'³ Cristo. 'I³ 'í³ hua² 'i³ ca²³'náan²³ jne² 'e³ rɨ²jmee²ra² ta² quiee'³². 22 'I³ 'í³ co̱'³ 'i³ ca²³jmée³ lii²³ 'e³ 'i³ quien³² 'ñée² hua² jne². Qui² ca²³cuǿn² Espíritu Gáan³ quien³² 'i³ 'iún² dsɨ³ra², 'i³ jmee²³ lii²³ 'e³ ñúun³ la²³jɨ³ 'e³ cɨ² rɨ²³cuǿø²³ jne² Dios.
23 Cu²nʉ́ʉ³ Dios 'i³ cuii³ dsɨn²³ 'e³ xi² 'a²³jia'³ 'e̱'n³ 'e³ la²³ juøøn³²na²³ 'nee'²³: 'A²³la³ jo̱³ 'e³ 'a²³jia'³ ca²³jméen²³ 'i'²³ dxʉ́²³ 'e³ 'a²³jia'³ i²joon²³na²³ 'nee'²³ xe̱'n². 'A²³jia'³ ñiin²³²na¹ quién²na'³. Qui² 'a²³jia'³ 'náan²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² 'e³ bi²³ rɨ²³ŋɨ́³ 'óo²ra'³. 24 'A²³la³ jo̱³ 'e³ dxi²³²ra'³¹ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ 'ne'² rɨ²³sɨ²³táan³na'³. Qui² 'e³ 'uee'n³ 'óo²ra'³ 'e³ sɨ³táan³na'³. 'E³ quie'²³ 'nee³ra'³¹ rɨ²jmee²ra'³¹ co̱²juø'¹ quién²na'³ 'e³ la²³ li²³jɨn³ cɨ² 'óo²ra'³.