Ji³ 'e³ Xe̱'n² 'e³ Ca²³jmée³ San Juan
1
'E³ la²³ lǿ² júu² 'e³ jmee²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ra²
Rɨ²xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³ 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ júu² 'e³ jmee²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³quie̱e̱². Xa³ júu² jo̱³ cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹. Ca²³nʉʉ²ra'³¹ miin²³na'³¹ jmii'³¹ cu³lø³¹. Ca²³nen²³²na'³¹ mɨ²ñí²ra'³¹ Jesús 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² jo̱³. Ca²³joon²³²na'³¹. Ca²³xuun²³² ca²³bøn²³²na'³¹ Jesús la²³huøø'n³¹ 'e³ ca²³ŋɨ²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ mɨ³¹güii³ la³. Ca²³la²³jnén³ Jesús 'i³ jmee²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³quie̱e̱² ma²güen²³² mɨ³¹güii³ la³. Ca²³nen²³²na'³¹. 'E³ jo̱³ rɨ³løn³¹na'³¹ dsa³ ñi³ quien³². 'E³ jo̱³ xii'³²ra'³¹ 'nee'²³ 'e³ jmee²³ 'ñée² 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³cuaa³. Jen³¹ quia̱'² Dios Ñʉ'²ra² xe̱'n². 'E³ quie'²³ ca²³la²³jnén³ caan²³na'³¹ 'e³ la²³huøø'n³¹ güén²³. 'E³ jo̱³ xii'³²ra'³¹ 'nee'²³ 'e³ la²³ ca²³nʉʉ² ca²³ne²ra'³¹. Qui² 'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²ŋɨ²ra² u²³'néen³na² ca³ti³² 'e³ la²³ ŋɨ²ra² u²³'néen³na² quia̱'n²na² Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Jesucristo Jo̱o̱³¹. Jmee³ra'³¹ ji³ la³. Qui² 'nee³ra'³¹ 'e³ ti²cø̱'n²³ li²³jɨn³ 'óo²ra'³.
La²³ xen³ ji³ xen³ Dios
La²³la³ cu³lø³¹ júu² 'e³ ca²³sɨ'²³ jnee'³¹ Jesucristo. 'E³ quie'²³ júu² 'e³ ca²³nʉʉ²ra'³¹ xii'³²ra'³¹ 'nee'²³: La²³ xen³ ji³ xen³ Dios. Cu³xi³ 'e³ 'a²³jia'³ xen³ 'ñée² la²³ xen³ je² li³'o̱o̱³. Te³ juu³² dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ ŋɨ́³ u²³'néen³ quia̱'² Dios, 'e³ quie'²³ jmee²³ quie'²³ 'e³ la²³ jmee²³ dsa³ 'i³ ŋɨ́³ je² li³'o̱o̱³. 'A²³jia'³ jmee²³ 'e³ la²³ lǿ² ju²dsoo³¹. Ŋɨ́³ u²³'néen³ quia̱'² uu'n² dsa³ 'i³ jmee²³ 'e³ la²³ jmee²³ dsa³ 'i³ ŋɨ́³ je² jné³, la²³ xen³ Dios 'i³ jen³¹ je² jné³. Jmɨ²³'ǿn² Jesucristo Jo̱o̱³¹ Dios jmee²³ 'e³ sɨ³jñin³ dsɨ³ra². Sɨ³je̱'n²³ dsoo² quiee³²ra².
Xi³nu³ juaa'³ra² 'e³ 'a²³'e³ dsoo² xa³ quiée²ra², te³ juun²³²na² miin²³na². 'A²³jia'³ lʉ²ra² ju²dsoo³¹ xi³nu³ la'³ juaa'³ra². 'E³ quie'²³ xi³nu³ xii'³²ra² Dios 'e³ jmii'³¹ lǿ² dsoo² 'e³ mɨ³jmee²ra², rɨ²³yúun² dsoo² quiee³²ra². Rɨ²³je̱'n² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ 'e³ née² dsɨ³ra². Qui² jmee²³ Dios 'e³ la²³ jua'³ 'ñée² 'e³ rɨ²³jmée²³. Jmee²³ 'e³ ca³dsaan³². 10 'E³ quie'²³ xi³nu³ juaa'³ra² 'e³ 'a²³jia'³ lɨ'³ ca³jmee²ra² 'e³ xa³ dsoo² quiee³²ra², 'é̱e̱² 'e³ juaa'³ra² 'e³ te³ juu³² Dios. 'A²³jia'³ née² dsɨ³ra² júu² quiee'³² xi³nu³ la'³ juaa'³ra².