2
'E³ la²³ xi'n²³ co̱²juø'¹ quiée²ra² Jesucristo
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ xii'³ quién²³na²³: Jmeen²³ ji³ la³ 'e³ rɨ²joo³¹ra'³ 'e³ juø'n²³ 'a²³jia'³ 'náan²³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ xa³ dsoo² quien³²na'³. 'E³ quie'²³ xi³nu³ jmee³ra² 'e³ xa³ dsoo² quiee³²ra², xen³ 'i³ rɨ³løn³¹ tɨ³² juø'² quien³²na². Jesucristo 'i³ rɨ³løn³¹ ca³dsaan³² hua² 'í³. Xi'n²³ co̱²juø'¹ quiée²ra² xi²ñi² Ñʉ'²ra². Qui² 'ñée² Jesús ca²³quí² dsoo² quiee³²ra². 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ dsoo² quiee³² jne² 'e³ ca²³cɨ́³. Ca²³cɨ́³ dsoo² quiee'³² la²³jɨn³ dsa³ mɨ³¹güii³.
Ne³ra² 'e³ ca³quie̱e̱² mɨ³la³cuiin²³na² Dios xi³nu³ jmee³ra² 'e³ la²³ ca²³dxi³ 'i'²³ 'ñée². Te³ juu³² dsa³ 'i³ jua'³: “Cuiin²³na²³ Dios”, 'e³ quie'²³ 'a²³jia'³ jmee²³ 'e³ la²³ ca²³dxi³ 'i'²³ 'ñée². 'A²³jia'³ lʉ²³ ju²dsoo³¹ dsa³ 'i³ jmee²³ la'³. Dsa³ 'i³ jmee²³ 'e³ la²³ lǿ² júu² quiee'³² Dios, 'i³ 'í³ hua² 'i³ ti²cø̱'n²³ 'néen² Dios. Xi³nu³ jmee³ra² 'e³ la²³ lǿ² júu² quiee'³² Dios, sɨ³li³lii²³ 'e³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³². 'Ne'² rɨ²³có̱² jui³¹ je² ca²³ŋɨ́n³ Jesús dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ dxin²³² quia̱'² Jesús.
'E³ la²³ lǿ² júu² 'mɨɨn³² 'e³ ca²³dxi³ 'i'²³ Dios
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ ja̱a̱n³²: 'A²³jia'³ 'mɨ́ɨn² ca³quie̱e̱² júu² 'e³ ca²³dxi³ 'i'²³ Dios 'e³ juøøn³²na²³ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ mɨ³xa³ xa³ júu² jo̱³. Júu² jo̱³ nuu³ra'³ cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹. 'E³ quie'²³ 'mɨ́ɨn² quie'²³ júu² 'e³ juøøn³²na²³ 'nee'²³. Qui² cuø²³ quie'²³ jui³¹ dxʉ́²³ quiée²ra². Ca²³la²³lii²³ 'e³ cuø²³ jui³¹ dxʉ́²³ júu² jo̱³ ma²ca¹jmée³ Jesús 'e³ la²³ lǿ². 'E³ quie'²³ la'³, sɨ³li³lii²³ 'e³ cuø²³ quie'²³ jui³¹ dxʉ́²³ xi³nu³ jmee³ra'³ 'e³ la²³ lǿ². Qui² mɨ³ sɨ³líi² 'e³ li³'o̱o̱³. Mɨ³láa²³ cuø²³ jmɨ́ɨ²³ rɨ³nɨ²³ ji³ 'e³ rɨ³lø³¹ ji³ ca³quie̱e̱².
'E³ quie'²³ ŋɨ́³ quie'²³ je² li³'o̱o̱³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² ñin³² jó̱o̱², juø'n³ quie'²³ jua'³ 'e³ ŋɨ́³ je² jné³. 10 Ŋɨ́³ je² jné³ dsa³ 'i³ 'néen² jó̱o̱². 'A²³'e³ ma²³ xa³ 'e³ rɨ²³ti²³quie̱n³¹ 'e³ rɨ²³'lǿn²³. 11 'E³ quie'²³ jen³¹ quie'²³ je² li³'o̱o̱³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² ñin³² jó̱o̱². Ŋɨ́³ quie'²³ je² li³'o̱o̱³ dsa³ 'í³. 'A²³jia'³ ñi³² jiaa'³¹ dsoo³². Qui² 'a²³jia'³ jné³ mɨ²ñi² je² li³'o̱o̱³.
12 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ júu² la³, te'²³ xii'³: Qui² mɨ³uu³ dsoo² quien³²na'³ 'e³ juo'³ra'³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Jesucristo. 13 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ júu² la³, te'²³ xóo² jmii³: Qui² cuiin²³na'³ Dios 'i³ xen³ cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹. Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ júu² la³, te'²³ xii'³ cua̱a̱n³: Qui² lɨ'n²na'³ ma²ca¹níin³na'³ quia̱'n²na'³ 'i³ 'a²³jia'³ dxún²³.
Mɨ³juǿøn²na²³ 'nee'²³ júu² la³, te'²³ xii'³. Qui² cuiin²³na'³ Dios Ñʉ'²ra². 14 Mɨ³juǿøn²na²³ 'nee'²³ júu² la³, te'²³ xóo² jmii³. Qui² cuiin²³na'³ Dios 'i³ xen³ cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹. Mɨ³juǿøn²na²³ 'nee'²³ júu² la³, te'²³ xii'³ cua̱a̱n³. Qui² 'uee'n³na'³. Née² 'óo²ra'³ júu² quiee'³² Dios. Lɨ'n²na'³ ma²ca¹níin³na'³ quia̱'n²na'³ 'i³ 'a²³jia'³ dxún²³.
15 'A²³ rɨ³jmee³ra'³ 'e³ nee² 'óo²ra'³ mɨ³¹güii³ la³ ca³ti³² quia̱'² la²³jɨ³ 'e³ guaa². Qui² 'a²³jia'³ 'néen² Dios Ñʉ'²ra² dsa³ 'i³ nee² dsɨ́² la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³ la³. 16 La²³la³ cu³lø³¹ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³ la³: 'Iin²³ dsɨ́² jmɨ² ŋu² dsa³ la²³jɨ³ 'e³ 'lʉʉ'². 'Iin²³ dsɨ́² dsa³ la²³jɨ³ 'e³ 'lʉʉ'² 'e³ joo³² dsa³. Mi³gáan³ miin²³ dsa³. 'A²³la³ 'í³ Dios Ñʉ'²ra² 'i³ rɨ³løn³¹ juii² la²³jɨ³ 'e³ xa³ mɨ³¹güii³ 'e³ lø³² la'³. 'E³ lǿn²³ quie'²³ mɨ³¹güii³ 'e³ xa³ 'e³ lø³² la'³. 17 Mɨ³ sɨ³gua'²³ la²³jɨ³ 'e³ lø³² la'³ 'e³ xa³ mɨ³¹güii³. 'E³ quie'²³ la'³ la²³jɨ³ 'e³ 'iin²³ dsɨ́² dsa³. 'E³ quie'²³ rɨ³ji̱'²³ ca³cuaa³ dsa³ 'i³ jmee²³ 'e³ la²³ 'née²³ Dios.
'E³ la²³ lǿ² ju²dsoo³¹, 'e³ la²³ lǿ² u²³sɨ²³júu² co̱'³
18 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ xii'³: Mɨ³ sɨ³lí³ mɨ³lén² 'e³ rɨ²³dxá³ jmɨ́ɨ². Mɨ³nʉʉ³ra'³ juø'² 'e³ cɨ² li²³xen³ jø̱n³ dsa³ 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² quia̱'² Cristo. 'E³ quie'²³ juɨ́ɨn²³ xen³ rɨ³nɨ²³ dsa³ 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² quia̱'² Cristo. 'E³ jo̱³ hua² ne³ra² 'e³ mɨ³ sɨ³lí³ mɨ³lén² 'e³ rɨ²³dxá³ jmɨ́ɨ². 19 Mɨ³'uǿøn²³ dsa³ 'í³ jee²³² quiee³²ra². 'A²³jia'³ rɨ³løn³¹te'¹ co̱o̱³ júu² quia̱'²te'²³ jne². Qui² quia̱'²quie'²³te'²³ jne² 'u² cu²ru'³ rɨ³løn³¹te'¹ co̱o̱³ júu² quia̱'²te'²³ jne². 'E³ quie'²³ ca²³'uǿøn²³te'²³. Qui² 'ne'² li²³lii²³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ³løn³¹te'¹ co̱o̱³ júu² la²³jɨn³te'²³ quia̱'²te'²³ jne².
20 'Ñée² 'i³ rɨ³jɨ́n² quie'² Dios ca²³cuǿn²³ 'nee'²³ Espíritu Gáan³ quien³². 'E³ jo̱³ móo³ra'³ la²³jɨn³na'³ 'e³ jmii'³¹ 'née²³ Dios. 21 'A²³la³ jo̱³ 'e³ 'a²³jia'³ móo³ra'³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios 'e³ jmeen²³ ji³ la³. 'E³ quie'²³ jmeen²³ ji³ 'e³ juø'n²³ móo³ra'³ ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios. Móo³ra'³ 'e³ 'a²³jia'³ cuø²³ jui³¹ u²³sɨ²³júu² ju²dsoo³¹ jo̱³.
22 ¿'I̱i̱² sɨɨ'³¹ 'i³ lʉ²³ u²³sɨ²³júu², lǿn³na'³? Dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ 'a²³la³ 'í³ Jesús 'i³ rɨ³løn³¹ Cristo 'i³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'i³ rɨ²³xíin²³ Dios. 'I³ 'í³ hua² 'i³ lʉ²³ u²³sɨ²³júu² ca³quie̱e̱². 'I³ 'í³ hua² 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² ñin³² Cristo, 'i³ jua'³ 'e³ 'a²³jia'³ cuiin²³ Dios Ñʉ'²ra², 'e³ 'a²³jia'³ cuiin²³ Dios Jo̱o̱³¹ co̱'³. 23 Qui² 'a²³jia'³ cuiin²³ Dios Ñʉ'²ra² dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ 'a²³jia'³ cuiin²³ Jo̱o̱³¹. 'E³ quie'²³ cuiin²³ Dios Ñʉ'²ra² dsa³ 'i³ jmee'n³² júu² 'e³ jua'³ cuiin²³ Jo̱o̱³¹.
24 Cu²née¹ 'óo²ra'³ júu² 'e³ nuu³ra'³ cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹. Dxin²³²na'³ quia̱'n²na'³ Dios Jo̱o̱³¹, dxin²³²na'³ quia̱'n²na'³ Dios Ñʉ'²ra² co̱'³, xi³nu³ née² quie'²³ 'óo²ra'³ júu² 'e³ nuu³ra'³ cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹. 25 Qui² la²³la³ cu³lø³¹ ca²³jua'³ Jesucristo 'e³ rɨ²³jmée²³ quiée²ra²: Rɨ²³jmée²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³cuaa³.
26 Mɨ³juǿøn²na²³ 'nee'²³ júu² la³ 'e³ xen³ 'i³ 'née²³ rɨ²³júun² 'nee'²³. 27 'E³ quie'²³ 'iún² 'óo²ra'³ Espíritu Gáan³ 'i³ ca²³cuǿn²³ 'nee'²³ Jesucristo. 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ 'ne'² 'e³ rɨ²³'ée²³ dsa³ 'nee'²³. Qui² Espíritu Gáan³ 'ee²³ 'nee'²³ la²³jɨ³. Rɨ³løn³¹ ju²dsoo³¹ 'ñée². 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² juu³². 'E³ jo̱³ 'ne'² 'e³ dxin²³²na'³ quia̱'n²na'³ Cristo 'e³ la²³ lǿ² jui³¹ 'e³ cuøø²³ 'nee'²³ Espíritu Gáan³.
28 'E³ jo̱³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ xii'³: 'Ne'² 'e³ dxin²³²na'³ quia̱'n²na'³ 'ñée² Cristo. La²³nɨ³ hua² 'a²³jia'³ rɨ²³juøø'n²³na² mɨ³li³jnén³ co̱'³ 'ñée². 'A²³jia'³ li²³'íi³ra² xi²ñi² 'ñée². 29 Móo³ra'³ 'e³ rɨ³løn³¹ ca³dsaan³² Cristo. 'E³ quie'²³ móo³ra'³ co̱'³ 'e³ Dios rɨ³løn³¹ jmii³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ ca³dsaan³².