3
Je² 'en³² te'²³ jo̱o̱³¹ Dios
Rɨ²jmée²ra'³ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'néen² jne² Ñʉ'²ra². Qui² ca²³cuǿ³ júu² 'e³ rɨ²³sɨ'²³te'²³ jne² jo̱o̱³¹ Dios. 'A²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ te³ sɨ'²³te'²³ jne² la'³. Qui² la'³ rɨ³løn³¹na² ca³quie̱e̱². 'A²³jia'³ lɨ'³ ca³la³cuiin²³ Dios dsa³ mɨ³¹güii³. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ 'a²³jia'³ cuiin²³te'²³ jne² rɨ³nɨ²³. Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Rɨ³løn³¹na² jo̱o̱³¹ Dios rɨ³nɨ²³. 'A²³jia'³ ne³ra² la²³jɨ³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ rɨ²³lín³na². 'E³ quie'²³ ne³ra² 'e³ rɨ²³lín³na² la²³ lǿn²³ Jesucristo mɨ³li³jnén³ co̱'³ 'ñée². Qui² jo̱³ hua² rɨ²joon²³²na² 'e³ jmii'³¹ lǿn²³ 'ñée². La²³jɨn³ dsa³ 'i³ je̱²³ 'e³ cɨ² rɨ²³güe'n²³ co̱'³ 'ñée² mi³qui³ dsɨ́² 'e³ 'a²³ cu²li³'lʉʉ'². Qui² bi²³ rɨ³jɨ́² dsɨ́² 'ñée².
'A²³jia'³ jmoo³² 'e³ la²³ lǿ² ley quiee'³² Dios la²³jɨn³ dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². Qui² la'³ cu³lø³¹ 'e³ sɨ³li³xa³ dsoo²: Jmee³ra² 'e³ 'a²³la³ jo̱³ la²³ lǿ² ley quiee'³² Dios. Móo³ra'³ 'e³ güén²³ mɨ³¹güii³ Jesucristo 'e³ jua'³ rɨ²³je̱'n² dsoo² quiee³²ra². 'E³ quie'²³ móo³ra'³ 'e³ 'a²³'e³ dsoo² xa³ quie'² 'ñée². 'A²³jia'³ to̱'²³ jmee²³ 'e³ xa³ dsoo² dsa³ 'i³ dxin²³² quia̱'² Jesús. 'A²³jia'³ lɨ'³ ca³ŋó²³ 'e³ jmii'³¹ lǿn²³ Dios dsa³ 'i³ to̱'²³ jmee²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². 'A²³jia'³ cuiin²³ Dios dsa³ 'í³. Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ xii'³: 'A²³ rɨ³co̱³ra'³ júu² 'e³ juun³²te'²³ 'nee'²³. Dxún²³ dsa³ 'i³ jmee²³ 'e³ ca³dsaan³². Qui² jmee²³ 'e³ ca³dsaan³² 'ñée² Jesús co̱'³. 'E³ quie'²³ mɨ²³sɨ²³quiʉ'² rɨ³løn³¹ juii² dsa³ 'i³ to̱'²³ jmee²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². Qui² jmee²³ 'ñée² mɨ²³sɨ²³quiʉ'² 'e³ xa³ dsoo² quiee'³² cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹. 'E³ quie'²³ güén²³ mɨ³¹güii³ la³ Jo̱o̱³¹ Dios 'e³ la²³ rɨ²³mi²³gua'²³ ta² quiee'³² mɨ²³sɨ²³quiʉ'².
'A²³jia'³ to̱'²³ jmee²³ 'e³ xa³ dsoo² dsa³ 'i³ rɨ³løn³¹ jo̱o̱³¹ Dios. Qui² quie̱³ quie'² jmii³. 'A²³jia'³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³mi²³to̱'²³ 'ñée² 'e³ rɨ²³jmée²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². Qui² rɨ³løn³¹ jo̱o̱³¹ Dios. 10 La²³la³ cu³lø³¹ ne³ra² 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ jo̱o̱³¹ Dios, 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ jo̱o̱³¹ mɨ²³sɨ²³quiʉ'² co̱'³: 'A²³la³ 'í³ Dios 'i³ rɨ³løn³¹ juii² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ jmee²³ 'e³ ca³dsaan³², dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'néen² jó̱o̱².
'E³ la²³ 'ne'² li²³'neen²³²na² uu'n²na²
11 La²³la³ cu³lø³¹ júu² 'e³ nuu³ra'³ cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹: 'Ne'² li²³'neen²³²na² uu'n²na². 12 'A²³jia'³ 'ne'² rɨ²jmee²ra² 'e³ la²³ ca²³jmée³ Caín. Mɨ²³sɨ²³quiʉ'² rɨ³løn³¹ juii² 'ñée². Qui² ca²³jŋɨ'n²³ jó̱o̱². ¿'Ee² lǿ² ca²³jŋɨ'n²³ jó̱o̱², lǿn³na'³? Jmee²³ 'ñée² 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'E³ quie'²³ jmee²³ jó̱o̱² 'e³ ca³dsaan³². 'E³ jo̱³ hua² ca²³jŋɨ'n²³ jó̱o̱².
13 'A²³jia'³ 'ne'² 'e³ juø'²³ rɨ²³ti²³cø̱n³¹na'³, 'nee'²³ te'²³ ja̱a̱n³², xi³nu³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² ñin³² 'nee'²³ te'²³ dsa³ 'i³ mi³quí̱i̱n²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³. 14 'Neen²³²na² jó̱o̱²ra². 'E³ jo̱³ hua² ne³ra² 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ³jú̱n²na². Ne³ra² 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² rɨ³nɨ²³. Qui² rɨ³jú̱n² quie'²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'néen² jó̱o̱². 15 'É̱e̱² 'e³ jŋɨ'n²³ jó̱o̱² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² ñin³² jó̱o̱². 'E³ quie'²³ móo³ra'³ 'e³ 'a²³jia'³ née² dsɨ́² júu² 'e³ jmee²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³cuaa³ dsa³ 'i³ jmee²³ 'móo², 'i³ jŋɨ'n²³ uu'n². 16 La²³la³ cu³lø³¹ ne³ra² 'e³ 'née²³ Dios 'e³ li²³'neen²³²na² jó̱o̱²ra². Lii²³ 'e³ bi²³ ma²³'nee³ 'néen² jne² Jesucristo. Qui² ca²³'íi³ júu² 'e³ rɨ²³jú̱n³ 'e³ jua'³ bi²³ 'néen² jne². 'E³ quie'²³ la'³, 'ne'² 'e³ li²³'neen²³²na² jó̱o̱²ra², juø'n³ quie'²³ li²³'ne'² 'e³ rɨ²³jú̱n³na² 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'neen²³²na² jó̱o̱²ra². 17 Xi³nu³ dsoo²³ dsɨ́² dsa³ 'i³ xa³ ca³juɨ² quie'² 'e³ xen³ jó̱o̱² 'i³ 'a²³'e³ xa³ quie'², 'e³ quie'²³ 'a²³jia'³ sɨ³li³cuu'²³ dsɨ́² quia̱'² jó̱o̱², 'a²³jia'³ líi³ra² 'e³ 'néen² jó̱o̱² 'e³ la²³ 'néen² jne² Dios, ¿mɨ³naa'³¹? 18 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ xii'³: 'A²³jia'³ líi² 'e³ te³ rɨ²xii'³¹ra² jó̱o̱²ra² 'e³ bi²³ 'neen²³²na². 'Ne'² rɨ²jmee²ra² lii²³ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ dsɨ́² bi²³ 'neen²³²na² jó̱o̱²ra².
'E³ la²³ sɨ³li³co̱o̱³ dsɨ³ra² quia̱'n²na² Dios
19 'Ne'² rɨ²jmee²ra² 'e³ la²³ mɨ³juǿøn²na²³ 'nee'²³. Jo̱³ hua² rɨ²³'áa²³ 'i'²³ 'e³ née² dsɨ³ra² ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios. Co̱o̱³ dsɨ³ra² quia̱'n²na² Dios xi³nu³ jmee³ra² 'e³ lø³² la'³. 20 'E³ quie'²³ xi³nu³ te³ cuø²³ dsoo² dsɨ³ra², 'ne'² li²³líi²³ra² 'e³ bi²³ cɨ² gáan³ Dios la²³ cɨ'²³ dsɨ³ra². Qui² ñi³² 'ñée² la²³jɨ³. 21 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Xi³nu³ 'a²³jia'³ cuø²³ dsoo² dsɨ³ra², co̱o̱³ dsɨ³ra² quia̱'n²na² Dios. 22 Sɨ³'ioo²³ra² la²³jɨ³ 'e³ ŋɨ'³²ra² Dios. Qui² jmee³ra² 'e³ la²³ ca²³dxi³ 'i'²³ 'ñée². Jmee³ra² 'e³ la²³ 'née²³ 'ñée². 23 La²³la³ cu³lø³¹ júu² 'e³ ca²³dxi³ 'i'²³: 'Ne'² rɨ²³sɨ²³táan³na² quia̱'n²na² Jesucristo Jo̱o̱³¹ 'ñée². 'Ne'² li²³'neen²³²na² jó̱o̱²ra² co̱'³. Qui² la'³ cu³lø³¹ ca²³dxi³ 'i'²³ 'ñée². 24 Dxin²³² quia̱'² Dios dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ la²³ ca²³dxi³ 'i'²³ 'ñée². 'E³ quie'²³ dxin²³² 'ñée² quia̱'² dsa³ quien³² co̱'³. 'Iún² dsɨ³ra² Espíritu 'i³ ca²³cuǿn²³ jne². 'E³ jo̱³ hua² ne³ra² 'e³ dxin²³² Dios quia̱'² jne².