4
'E³ la²³ lǿn²³ Espíritu Gáan³ quien³² Dios, 'e³ la²³ lǿn²³ espíritus 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² quia̱'² Cristo
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: 'A²³jia'³ 'ne'² rɨ²³sɨ²³táan³na'³ júu² quiee'³² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ quie̱n³ Espíritu Gáan³. 'Ne'² rɨ²cø̱n²³na'³ 'i'²³ xi² 'í³ Dios 'i³ ca²³xíin²³ espíritus 'i³ quie̱n³ dsa³ 'í³. Qui² ta'n² la²³ca̱a̱n³ mɨ³¹güii³ juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ jua'³ 'ɨɨ³ júu² quiee'³² Dios, 'e³ quie'²³ te³ juu³²te'²³. La²³la³ cu³lø³¹ 'e³ rɨ²móo²ra'³ 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ 'i³ quie̱n³ Espíritu Gáan³ quien³² Dios: Dios ca²³xíin²³ espíritus 'i³ quie̱n³ dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ ca²³la²³xa³ jmɨ² ŋu² Jesucristo 'e³ la²³ güén²³ mɨ³¹güii³ la³. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ ma²³ 'í³ Espíritu quien³² Dios 'i³ quie̱n³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ rɨ²³jua'³ la'³. 'I³ 'í³ espíritus 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² quia̱'² Cristo. Nuu³ra'³ 'e³ cɨ² rɨ²³tɨ́²³ jmɨ́ɨ² 'e³ li²³xen³ mɨ³¹güii³ la³ espíritu 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² quia̱'² Cristo. Mɨ³la³xen³ rɨ³nɨ²³ espíritu 'í³.
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ xii'³: Rɨ³løn³¹ Dios juii² 'nee'²³. Lɨ'n²na'³ ma²ca¹xín³na'³ júu² quia̱'n²na'³ dsa³ 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² quia̱'² Cristo. Qui² bi²³ cɨ² gáan³ 'i³ 'iún² 'óo²ra'³ la²³ cɨ'²³ 'i³ jmee²³ ta² mɨ³¹güii³ la³. La²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³ la³ cuø²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'í³. 'E³ jo̱³ 'e²³te'²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³. 'E³ quie'²³ nuu³ júu² 'e³ lʉ²³te'²³ la²³ røø³ uu'n² 'i³ mi³quí̱i̱n²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³. 'E³ quie'²³ rɨ³løn³¹ Dios juii² jne². Nuu³ júu² quiee³²ra² dsa³ 'i³ cuiin²³ Dios. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ nuu³ júu² quiee³²ra² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ rɨ³løn³¹ dsa³ quien³² Dios. La'³ cu³lø³¹ ne³ra² 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ 'i³ quie̱n³ Espíritu 'i³ rɨ³løn³¹ ju²dsoo³¹, 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ 'i³ quie̱n³ espíritu 'i³ jmee²³ 'e³ sɨ³caa'n³² dsa³.
'E³ la²³ jmee²³ Dios 'e³ 'néen² uu'n² dsa³ 'e³ jua'³ 'néen² dsa³ ca³quie̱e̱² 'ñée²
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Cu²li³'neen²³²na² uu'n²na². Qui² Dios jmee²³ 'e³ 'neen²³²na² uu'n²na². Rɨ³løn³¹ jo̱o̱³¹ Dios dsa³ 'i³ 'néen² uu'n². 'E³ quie'²³ cuiin²³ Dios dsa³ 'í³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ cuiin²³ Dios dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'néen² uu'n². Qui² 'i³ 'í³ hua² 'i³ 'néen² dsa³ ca³quie̱e̱². 'E³ jo̱³ jmee²³ 'e³ 'néen² uu'n² dsa³. La²³la³ cu³lø³¹ 'e³ ca²³jmée³ lii²³ quiée²ra² Dios 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'néen² jne²: Ca²³xíin²³ Jo̱o̱³¹ mɨ³¹güii³ la³, juø'n³ quie'²³ jø̱n³ qui³ xen³ quie'². Qui² 'née²³ 'e³ rɨ²³jmée²³ Jo̱o̱³¹ 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³quie̱e̱². 10 Bi²³ ca³juɨ² 'neen²³²na² Dios. 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² ma²³'nee³ 'néen² jne² 'ñée². 'E³ jo̱³ ca²³xíin²³ Jo̱o̱³¹ 'e³ rɨ²³jú̱n³ 'e³ jua'³ rɨ²³quí² dsoo² quiee³²ra². La'³ cu³lø³¹ 'e³ mɨ³dsóo²³ dsɨ³ra² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'néen² jne² Dios.
11 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Bi²³ ma²³'nee³ 'néen² jne² Dios. 'E³ jo̱³ bi²³ 'ne'² li²³'neen²³²na² uu'n²na². 12 'A²³'i̱³ xen³ dsa³ 'i³ lɨ'³ ca³ŋøn³² Dios. 'E³ quie'²³ mɨ³la³lii²³ 'e³ dxin²³² Dios quia̱'² jne² xi³nu³ 'neen²³²na² uu'n²na². Jmee²³ 'ñée² 'e³ ti²cø̱'n²³ 'neen²³²na² uu'n²na². 13 Dios ca²³cuǿn²³ jne² Espíritu quien³². La'³ hua² ne³ra² 'e³ dxin²³²na² quia̱'n²na² Dios. La'³ hua² ne³ra² 'e³ dxin²³² quia̱'² jne² 'ñée² co̱'³. 14 Ca²³ne²ra'³¹ 'e³ Dios Ñʉ'²ra² ca²³xíin²³ Jo̱o̱³¹ 'e³ jua'³ rɨ²³láan² dsa³ mɨ³¹güii³. 'E³ jo̱³ rɨ³løn³¹na'³¹ dsa³ ñi³ quien³². 15 Dxin²³² Dios quia̱'² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ rɨ³løn³¹ Jo̱o̱³¹ Dios Jesús. 'E³ quie'²³ la'³, dxin²³² quia̱'² Dios la²³jɨn³ dsa³ 'i³ jua'³ la'³.
16 Ne³ra², 'e³ quie'²³ sɨ³táan³na², 'e³ 'néen² jne² Dios. Qui² 'i³ 'í³ hua² 'i³ 'néen² dsa³ ca³quie̱e̱². Dxin²³² quia̱'² Dios dsa³ 'i³ 'néen² uu'n². 'E³ quie'²³ la'³, dxin²³² Dios quia̱'² dsa³ 'í³ co̱'³. 17 La'³ hua² sɨ³quie̱e̱'n²³ 'e³ 'neen²³²na² Dios. 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ juøø'n²³na² mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³jmée²³ 'i'²³ Dios xi² xa³ dsoo² quiee³²ra². Qui² la²³ xen³ Jesucristo xen³ jne² 'e³ la²³ nee'²³²ra² mɨ³¹güii³ la³. 18 'A²³jia'³ juøø'n²³ dsa³ 'i³ dsoo²³ dsɨ́² 'e³ 'née² Dios quie'². 'A²³jia'³ ma²³ juøø'n²³na² jmee²³ mɨ³rɨ³quie̱e̱'n²³ dsɨ³ra² júu² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'néen² jne² Dios. Qui² juøø'n²³ dsa³ 'i³ lǿn³ 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ jñiin²³ 'e³ jua'³ xa³ dsoo² quiee'³². 'A²³jia'³ ca³cø̱'n²³ dsɨ́² dsa³ 'i³ juøø'n²³ júu² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'néen² dsa³ Dios.
19 'Neen²³²na² Dios 'e³ juaa'³ra² jén²³ cɨ² 'néen² jne² 'ñée². 20 'E³ quie'²³ te³ juu³² dsa³ 'i³ jua'³: “'Náan²³na²³ Dios”, 'e³ quie'²³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² ñin³² jó̱o̱². Qui² ¿jmii'³¹ rɨ²³lí³ juø'² li²³'néen² Dios 'i³ 'a²³jia'³ lɨ'³ ca³ŋøn³² xi³nu³ 'a²³jia'³ 'néen² jó̱o̱² 'i³ joon³²? 21 La²³la³ cu³lø³¹ 'e³ ca²³dxi³ 'i'²³ Dios quiée²ra²: Dsa³ 'i³ 'néen² Dios, 'e³ quie'²³ 'ne'² li²³'néen² jó̱o̱² co̱'³.