5
Qui² ne³ra² 'e³ la²³ xen³ 'ñʉ́² 'e³ 'a²³jia'³ huǿø³ tii'n³¹ xen³ jmɨ² ŋú²ra² 'e³ la²³ nee'²³²ra² mɨ³¹güii³ la³. 'E³ quie'²³ juø'n³ quie'²³ rɨ²³gua'²³ 'ñʉ́² 'e³ xa³ quiée²ra², ne³ra² 'e³ li²³xa³ quiée²ra² 'ñʉ́² 'e³ jmee²³ ji̱i̱³ Dios. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ dsa³ 'i³ jmee²³ 'ñʉ́² jo̱³. 'Ñʉ́² jo̱³ hua² 'e³ tii'n³¹ ca³cuaa³ yʉʉ'³¹ güii³. Je² la³ hua² xáan²³ dsɨ³ra² la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ 'nee³ra² rɨ²'ioo²ra² 'ñʉ́² 'e³ xa³ quiée²ra² 'e³ ja³¹ yʉʉ'³¹ güii³. 'É̱e̱² 'e³ mɨ³quii'²ra² cuo̱o̱³²ra² 'e³ 'mɨɨn³² mɨ³rɨ³'ioo³ra² 'ñʉ́² jo̱³. 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ rɨ²³cuaa'n²³na² cu³laan³na² xi³nu³ mɨ³quii'²ra² cuo̱o̱³²ra² jo̱³. Qui² xáan²³ dsɨ³ra² la²³'nɨɨ'n³¹ ŋɨ́³ dsɨ³ra² jne² 'i³ nee'n²³² cɨ² 'ñʉ́² la³. Qui² 'a²³la³ jo̱³ 'e³ mɨ³ 'nee³ra² rɨ²dxin²³²na² jmɨ² ŋú²ra² la²³ xen³ dsa³ 'i³ dxin³ cuo̱o̱³. 'E³ juaa'³ra² 'e³ mɨ³ 'nee³ra² rɨ²quii'²ra² jmɨ² ŋú²ra² 'e³ 'mɨɨn³² la²³ xen³ dsa³ 'i³ cɨɨ'³² dxi²³juɨn³¹ cuo̱o̱³. Qui² 'nee³ra² 'e³ rɨ²³lí³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ ca³cuaa³ jmɨ² ŋú²ra² 'e³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³gua'²³ rɨ³nɨ²³. Dios ca²³jmén² jne² la'³ 'e³ jua'³ lǿn³ 'e³ rɨ²³mi²³'mɨ́ɨn² jmɨ² ŋú²ra². Ca²³cuǿn²³ jne² Espíritu Gáan³ quien³² 'i³ jmee²³ lii²³ 'e³ ca³quie̱e̱² rɨ²³mi²³'mɨ́ɨn² jmɨ² ŋú²ra².
'E³ jo̱³ hua² tén³ la²³ 'a²³jia'³ juøø'n²³ dsɨ³ra². Ne³ra² 'e³ huɨ̱́ɨ̱³ nee'²³²ra² la²³ jen³¹ Juii³ra² la²³huøø'n³¹ la²³ nee'²³²ra² quia̱'n²na² jmɨ² ŋú²ra². Qui² sɨ³táan³na² quia̱'n²na² Juii³ra² je² la³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ joon²³²na². 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ juøø'n²³ dsɨ³ra². Bi²³ cɨ² dxʉ́²³ líi³ra² 'e³ rɨ²tʉ²³²ra² jmɨ² ŋú²ra². Qui² jo̱³ hua² rɨ²'ioo²ra² quia̱'n²na² Juii³ra². 'E³ jo̱³ hua² jmee³ra² quiée²ra² ca³quie̱e̱² 'e³ rɨ²jmee²ra² 'e³ la²³ 'née²³ Juii³ra², juø'n³ quie'²³ nee'²³²quie¹ra² quia̱'n²na² jmɨ² ŋú²ra², juø'n³ quie'²³ 'a²³jia'³ ma²³ nee'²³²ra². 10 Qui² 'ne'² rɨ²noo²ra² la²³jɨn³na² je² rɨ²³dxá²³ ta² Cristo. Jo̱³ rɨ²³ti'n²³na² jñiin²³na² te³ jmii'³¹ lǿ² ta² 'e³ ca²³jmee²ra² cɨ'³ la²³ jø̱n³na² 'e³ la²³ quia̱'n²na² jmɨ² ŋú²ra², juø'n³ quie'²³ 'e³ dxʉ́²³, juø'n³ quie'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³.
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ ca²³jmée³ Dios 'e³ lʉ²ra² dxʉ́²³ quia̱'n²na² 'ñée²
11 Ne³ra'³¹ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'ne'² li²³'ñaa'n²³na² Juii³ra². 'E³ jo̱³ 'nee³ra'³¹ rɨ²xii'³¹ra'³¹ dsa³ 'e³ cu²sɨ³táan³te'²³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'ne'² rɨ²xii'³¹ra'³¹ Dios 'e³ jmii'³¹ jmee³ra'³¹. Qui² ñi³² 'ñée². Móo³ra'³ 'nee'²³ co̱'³, ¿mɨ³naa'³¹? 12 'A²³la³ jo̱³ 'e³ mi³gáan²na'³¹ miin²³na'³¹. 'E³ quie'²³ 'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²³dsóo²³ 'óo²ra'³ 'e³ jmii'³¹ jmee³ra'³¹. Jo̱³ hua² li²³jue'n²na'³ quia̱'n²na'³ jnee'³¹. Qui² 'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²juɨɨ'³¹ra'³ dsa³ 'i³ jmoo³² quí̱i̱n²³ xi³nu³ gáan³ dsa³, 'e³ quie'²³ 'a²³jia'³ jmoo³²te'²³ quí̱i̱n²³ juø'n³ quie'²³ jmi'³ lǿ² dsɨ́² dsa³. 13 Xi³nu³ xen³ dsa³ 'i³ lǿn³ 'e³ ŋoo'² mɨ²dxi²ra'³¹, lǿn³te'²³ la'³. Qui² 'e³ 'neen²³²na'³¹ Dios. Xi³nu³ xen³ dsa³ 'i³ lǿn³ 'e³ dxʉ́²³ mɨ²dxi²ra'³¹, lǿn³te'²³ la'³. Qui² 'e³ 'neen²³²na'³¹ 'nee'²³. 14 'A²³jia'³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee²ra'³¹ jia'³ cɨ'²³ ta². 'Ne'² rɨ²jmee²quie¹ra'³¹ 'e³ la²³ jmee³ra'³¹. Qui² dxi³ 'i'²³ quiée²ra'³¹ júu² 'e³ bi²³ 'néen² jne² Cristo. Sɨ³táan³na² 'e³ jú̱n²³ jø̱n³ 'e³ 'iin³¹ la²³jɨn³ dsa³. 'É̱e̱² 'e³ jú̱n²³ la²³jɨn³ dsa³. 15 Jú̱n²³ Cristo 'e³ 'iin³¹ la²³jɨn³ dsa³. Qui² 'née²³ 'ñée² 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²³jmóo² dsa³ 'i³ rɨ³ji̱'²³ 'e³ la²³ 'née²³ miin²³. 'Née²³ 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ la²³ 'née²³ 'ñée² 'i³ jú̱n²³ 'e³ 'iin³¹te'¹, 'i³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³. 16 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ ma²³ jmee³ra'³¹ 'i'²³ 'e³ la²³ jmoo³² 'i'²³ dsa³ mɨ³¹güii³ 'i³ 'a²³jia'³ jmoo³² 'i'²³ dsoo'² la²³. Ca²³jmee²ra'³¹ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ cu³løn³¹ Cristo 'e³ te³ dsɨ³² ñi'² mɨ²jo̱³. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ ma²³ la'³ jmee³ra'³¹ 'i'²³ rɨ³nɨ²³. 17 'E³ jo̱³ hua² mɨ³la³'mɨ́ɨn² dsa³ quien³² Cristo. Mɨ³guoo'³² la²³jɨ³ 'e³ jaa²³². Mɨ³la³'mɨ́ɨn²na² rɨ³ca̱'n²³na².
18 Dios hua² 'i³ ca²³jmée³ la²³jɨ³. 'Ñée² hua² 'i³ ca²³jmée³ 'e³ lʉ²ra² dxʉ́²³ quia̱'n²na². 'Ñée² hua² 'i³ ca²³dxi³ 'i'²³ 'e³ ca²³gui²³jmée³ ta² Cristo 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²lʉ²ra² dxʉ́²³ quia̱'n²na². Ca²³cuǿø²³ jnee'³¹ ta² 'e³ xii'³²ra'³¹ dsa³ 'e³ 'née²³ Dios 'e³ rɨ²lʉ²ra² dxʉ́²³ quia̱'n²na² 'ñée². 19 Ca²³jmée³ Cristo ta² quiee'³² Dios. Ta² jo̱³ jmee²³ 'e³ sɨ³lí³ juø'² lʉ²ra² dxʉ́²³ quia̱'n²na² 'ñée² Dios. 'A²³jia'³ ca²³jmée³ quie'² 'e³ xa³ dsoo² quiee'³² dsa³. Ca²³cuǿø²³ jnee'³¹ ta² 'e³ 'ii³ra'³¹ júu² 'e³ jmii'³¹ jmee²³ Dios 'e³ la²³ rɨ²lʉ²ra² dxʉ́²³ quia̱'n²na² 'ñée². 20 'E³ jo̱³ rɨ³løn³¹na'³¹ dsa³ 'i³ ŋɨn³² júu² quiee'³² Cristo. 'E³ 'iin³¹ Dios hua² lʉ²ra'³¹. 'E³ 'iin³¹ Cristo xii'³²ra'³¹ 'nee'²³ 'e³ ca³quie̱e̱² 'e³ rɨ²jmée²ra'³ co̱o̱³ mɨ²'áa² rɨ²lʉ́²ra'³ dxʉ́²³ quia̱'n²na'³ Dios. 21 'A²³jia'³ lɨ'³ ca²³jmée³ Cristo 'e³ xa³ dsoo². 'E³ quie'²³ ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³cø̱'n²³ Cristo dsoo² quiee³²ra² 'e³ jua'³ 'née²³ Dios rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quiée²ra². La'³ cu³lø³¹ ca²³jmée³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³lín³na² dsa³ 'i³ jmoo³² ca³dsaan³² 'e³ la²³ jmee²³ 'ñée² Dios. La'³ ca²³jmée³ Dios 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo.