6
'E³ jo̱³ jmee³ra'³¹ ta² quia̱'n²na'³¹ Dios. 'E³ jo̱³ xii'³²ra'³¹ 'nee'²³ júu² quiee'³²: Ca²³táan³na'³ 'e³ bi²³ 'uǿn² Dios ñin³² dsa³. 'A²³ cu²lí³ te³ li²³ŋɨ́n³ 'e³ ca²³táan³na'³ jo̱o̱²³na²³. Qui² ca²³jua'³ Dios 'e³ la²³ to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³²:
Jmɨ́ɨ² 'e³ jmeen²³ 'e³ 'uøn²³²na¹ ca²³núun²³ júu² quien³²nu³.
Jmɨ́ɨ² 'e³ laan²³na²³ dsa³ ca²³jméen²³ co̱²juø'¹ quien³²nu³.
La'³ cu³lø³¹ ca²³jua'³ Dios. 'E³ quie'²³ mɨ³tɨ́³ rɨ³nɨ²³ jmɨ́ɨ² 'e³ jmee²³ 'e³ 'uǿn² Dios. Mɨ³tɨ́³ rɨ³nɨ²³ jmɨ́ɨ² 'e³ laan³² dsa³.
'A²³jia'³ jmee³ra'³¹ 'e³ juø'² rɨ²³'lǿn²³ dsa³. Qui² 'a²³jia'³ 'nee³ra'³¹ 'e³ li²³xa³ jui³¹ 'e³ rɨ²³cuǿ²³ dsa³ dsoo² 'e³ la²³ jmee³ra'³¹ ta² quiee'³² Dios. 'E³ quie'²³ 'nee³ra'³¹ 'e³ li²³lii²³ 'e³ jmee³ra'³¹ ta² quiee'³² Dios. 'E³ jo̱³ jmee³ra'³¹ ji̱i̱³ 'e³ sɨ³taa²³ra'³¹. Dxi³quié̱n²na'³¹. Sɨ³jí̱i̱³ra'³¹ 'e³ gáan³ dxíi³. Xa³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² quiée²ra'³¹. Jmin³²te'²³ jnee'³¹. Ta̱a̱'n³te'²³ jnee'³¹ i²³ñí². Jmoo³² dsa³ 'e³ sɨ³lí³ sɨ³dxóo³. Sɨ³'uaa'n²³na'³¹ 'e³ jmee³ra'³¹ ta². Xa³ ca³dxoo² 'uøø²³ 'e³ 'a²³jia'³ guɨɨn³na'³¹. Xa³ ma² 'a²³jia'³ quie³ra'³¹. Jmee³ra'³¹ lii²³ 'e³ jmee³ra'³¹ ta² quiee'³² Dios. Qui² jmee³ra'³¹ 'e³ rɨ³jɨ́². Dsoo²³ dsɨ³ra'³¹ ju²dsoo³¹. Quie̱³ra'³¹ u²³juee'³ dsɨɨ³². Jmee³ra'³¹ 'e³ 'uǿn²na'³¹. Quie̱n²³²na'³¹ Espíritu Gáan³. 'Neen²³²na'³¹ dsa³ ca³quie̱e̱². Lʉ²ra'³¹ ju²dsoo³¹. Jmee³ra'³¹ ta² quia̱'n²na'³¹ ju²³bíi²³ quiee'³² Dios. La²³ xen³ 'e³ jmee³ra'³¹ qui³ joo³¹ i²³la³ i²³nɨ³ xen³ 'e³ jmee³ra'³¹ ca³dsaan³². Xen³ dsa³ 'i³ jme'²³ jnee'³¹ 'e³ dxʉ́²³. Xen³ 'i³ jme'²³ jnee'³¹ 'e³ u²³'i'²³. Xen³ dsa³ 'i³ 'ñe'² lʉ²³ 'en³² jnee'³¹. Xen³ 'i³ dxʉ́²³ lʉ²³ 'en³² jnee'³¹. Jua'³ dsa³ 'e³ te³ juu²ra'³¹. 'E³ quie'²³ lʉ²ra'³¹ ju²dsoo³¹. 'A²³jia'³ cuiin²³ dsa³ jnee'³¹. 'E³ quie'²³ Dios cuiin²³ jnee'³¹ dxʉ́²³. Te³ jo̱³ hua² rɨ²³jú̱n³na'³¹. 'E³ quie'²³ rɨ³ji̱'²³quie²³ra'³¹. Jmee²³ Dios 'e³ dxi³quié̱n²na'³¹ 'e³ la²³ li²³dxún²³cɨ²na'³¹. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ jŋɨ'n²³ jnee'³¹. 10 Xa³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² quiée²ra'³¹. 'E³ quie'²³ jɨn³ dsɨ³ra'³¹ tén³. Bi²³ taan³na'³¹. 'E³ quie'²³ juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ jmee³ra'³¹ 'e³ sɨ³li³xaan³²te'²³ júu² quiee'³² Dios. 'A²³'e³ xa³ quiée²ra'³¹. 'E³ quie'²³ xa³ quiée²ra'³¹ la²³jɨ³ quie'²³ 'e³ xa³ quie'² Dios.
11 Bi²³ jɨn³ mɨ³lʉ²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ 'nee'²³, te'²³ jó̱o̱²ra'³¹ 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Corinto. Jmee³ra'³¹ 'e³ mɨ³lén² dsɨ³ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ 'nee'²³. 12 'A²³la³ jnee'³¹ ca²³jmee²ra'³¹ 'e³ ca²³la²³huɨ̱'n³ dsɨ³ra² ca³ti³². 'E³ quie'²³ miin²³na'³ ca²³jmée²ra'³ la'³. 13 Jné² lʉn²³ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³ 'e³ la²³ lʉn³² jo̱o̱³¹ dsa³: Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ rɨ²³lí³ mɨ³lén² 'óo²ra'³ quia̱'n²na'³ jnee'³¹ 'e³ la²³ jmee³ra'³¹ miin²³na'³¹.
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ rɨ³løn³¹na² 'ñʉ́² je² mi³gáan²na² Dios 'i³ rɨ³ji̱'²³
14 'A²³ cu²lín³ uu'n²na'³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ sɨ³táan³. Qui² 'a²³jia'³ dxi³ji̱i̱n³¹ la'³. La²³jɨ³ 'e³ ca³dsaan³² 'a²³jia'³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³jmée²³ ta² quia̱'² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'E³ quie'²³ la'³ xen³ je² jné³ ji³ quia̱'² je² li³'o̱o̱³. 15 'E³ quie'²³ la'³ 'a²³jia'³ lʉ²³ Cristo co̱o̱³ júu² quia̱'² mɨ²³sɨ²³quiʉ'². 'E³ quie'²³ la'³ 'a²³jia'³ sɨ³jí̱i̱n² júu² quiee'³² dsa³ 'i³ sɨ³táan³ quia̱'² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ sɨ³táan³. 16 'A²³jia'³ rɨ³lø³¹ co̱o̱³ júu² quia̱'² ne'n² 'ñʉ́² je² mi³gáan³te'²³ Dios. Qui² 'ñʉ́² je² mi³gáan²na² Dios 'i³ rɨ³ji̱'²³ hua² rɨ³løn³¹na². Rɨ³lø³¹ 'e³ la²³ ca²³jua'³ Dios je² to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³²:
Rɨ²ñin²³² dsɨ́² dsa³ 'í³.
Rɨ²ŋɨn²³² jee²³² quiee'³²te'²³.
Rɨ²³lín³na²³ Dios quien³²te'²³.
Rɨ²³lín³ dsa³ quién²³na²³ miin²³ co̱'³.
17 'E³ jo̱³ rɨ²'uøøn³²na'³ jee²³² quiee'³² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ sɨ³táan³.
Rɨ²³lín³na'³ co̱³quién²na'³, jua'³ Juii³ra².
'A²³ ma²³ rɨ³co'³ra'³ la²³jɨ³ 'e³ 'lʉʉ'².
Jo̱³ hua² rɨ²mi³jue'n²³na²³ 'nee'²³.
18 Jo̱³ hua² rɨ²³lín³na²³ Ñʉ'²ra'³.
Rɨ²³lín³ 'nee'²³ ja̱a̱n²³ 'i³ dsóo²³, ja̱a̱n²³ 'i³ mɨ́³.
La'³ jua'³ Juii³ra² 'i³ sɨ³li'²³ la²³jɨ³.