7
La'³ cu³lø³¹ ca²³jua'³ Dios 'e³ rɨ²³jmée²³ quiée²ra², 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'neen²³²na'³¹. 'E³ jo̱³ 'ne'² rɨ²je̱'n²³²na² la²³jɨ³ 'e³ mi³'lʉ'² jmɨ² ŋú²ra² quia̱'² la²³jɨ³ 'e³ mi³'lʉ'² dsɨ³ra² co̱'³. 'Ne'² li²³'ñaa'n²³na² Dios. La'³ hua² 'ne'² rɨ²jmee²ra² 'e³ rɨ²³lín³na² rɨ³jɨ́n²na² ca³quie̱e̱².
'E³ la²³ ca²³tʉ́² dsa³ Corinto 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ ma²ca¹ŋɨ́³ dsɨ́²te'²³
Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ rɨ²³lí³ mɨ³lén² 'óo²ra'³ quia̱'n²na'³ jnee'³¹. 'A²³'i̱³ xen³ 'i³ lɨ'³ ca³jmee'³¹ra'³¹ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'A²³'i̱³ xen³ 'i³ lɨ'³ ca³yaan²³²na'³¹ dsɨ́². 'A²³'i̱³ xen³ 'i³ lɨ'³ ca³juun²³²na'³¹. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ mi³sǿn²³ dsoo² quien³²na'³ 'e³ juø'n²³ la'³. Qui² mɨ³juǿøn²na²³ 'nee'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ nee² dsɨ³ra'³¹ 'nee'²³. Li²³quia̱'n²quien²³na'³¹ 'nee'²³, juø'n³ quie'²³ rɨ²³jú̱n³na², juø'n³ quie'²³ rɨ³ji̱'²³ra². Bi²³ dxʉ́²³ lʉn²³ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³. Bi²³ mi³jue'n²³na²³ 'nee'²³. Bi²³ ma²³'nee³ mɨ³lɨɨn³² dsɨn²³. Bi²³ ma²³'nee³ jɨn³ dsɨn²³, juø'n³ quie'²³ dxi³quié̱n²na'³¹ la²³jɨ³ 'e³ dxi³quié̱n²na'³¹.
Qui² juø'n³ quie'²³ gui²³gui²³ra'³¹ estado Macedonia, 'a²³jia'³ ca²³lǿ²³ juø'² ca²³tee²ra'³¹ dsɨ³ra'³¹. Bi²³ ma²³'nee³ xa³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² quiée²ra'³¹ mɨ²jo̱³. Qui² nɨ́ɨn³ dsa³ quia̱'² jnee'³¹. 'E³ quie'²³ juøø'n²³ dsɨ³ra'³¹. Qui² 'a²³jia'³ ne³ra'³¹ jmii'³¹ sɨ³lí³ jee²³² quien³²na'³ co̱'³. 'E³ quie'²³ Dios ca²³jmée³ 'e³ lɨ́ɨn² dsɨ³ra'³¹. Qui² la'³ jmee²³ Dios. Jmee'n³² dsɨ́² dsa³ 'i³ ŋɨ́³ dsɨ́². Lɨ́ɨn² dsɨ³ra'³¹ ma²güe'n³¹ co̱'³ Tito je² nee'²³²ra'³¹. 'A²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ te³ güe'n² co̱'³ Tito 'e³ lɨ́ɨn² dsɨ³ra'³¹. Qui² ca²³jmée²ra'³ 'e³ bi²³ lɨ́ɨn² dsɨ́² 'ñée² Tito. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ lɨ́ɨn² dsɨ³ra'³¹ jnee'³¹ co̱'³. Nee² 'óo²ra'³ jnee'³¹, ca²³jua'³ Tito. Bi²³ ŋɨ́³ 'óo²ra'³, ca²³jua'³. Bi²³ noo³ra'³ quia̱'n²na'³ jné², ca²³jua'³. 'E³ jo̱³ dsɨ³² cɨ² ca²³la²³jɨn³ dsɨn²³.
Maan²³ 'e³ ca²³jmée³ 'e³ ŋɨ́³ 'óo²ra'³ ji³ 'e³ ca²³cu²³dxe'n²na²³ quién²na'³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ ma²³ lǿn³na²³ 'e³ bi²³ cɨ² dxʉ́²³ 'u² cu²ru'³ 'a²³jia'³ ca²³jméen²³ ji³. Lii²³ 'e³ ca²³jmée³ ji³ quián²³ 'e³ ca²³ŋɨ́³ 'óo²ra'³, juø'n³ quie'²³ ca²³ji̱i̱³. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ ca²³lǿn³na²³ ca³dxa³ 'e³ bi²³ cɨ² dxʉ́²³ 'u² cu²ru'³ 'a²³jia'³ ca²³jméen²³ ji³ jo̱³. 'E³ quie'²³ mɨ³la³jɨn³ dsɨn²³ co̱'³ rɨ³nɨ²³. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ ca²³ŋɨ́³ 'óo²ra'³ 'e³ mɨ³la³jɨn³ dsɨn²³. 'E³ quie'²³ mɨ³la³jɨn³ dsɨn²³ 'e³ ca²³tʉ́²ra'³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ ma²ca¹ŋɨ́³ 'óo²ra'³. Qui² ca²³ŋɨ́³ 'óo²ra'³ 'e³ la²³ lǿ² 'e³ 'née²³ Dios. Jo̱³ hua² 'a²³'e³ xa³ 'e³ ca²³jí̱i̱n²na'³ 'e³ la²³ lǿ² 'e³ ca²³jmee²ra'³¹. 10 'E³ quie'²³ tʉ²³²ra² 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ xi³nu³ sɨ³ŋɨ́³ dsɨ³ra² 'e³ la²³ lǿ² 'e³ 'née²³ Dios. Jo̱³ hua² sɨ³láan³na². 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² líi³ra² 'e³ dxʉ́²³ cɨ² 'u² cu²ru'³ 'a²³jia'³ ca²³ŋɨ́³ dsɨ³ra². 'E³ quie'²³ sɨ³jú̱n³ dsa³ 'i³ sɨ³ŋɨ́³ dsɨ́² 'e³ la²³ sɨ³ŋɨ́³ dsɨ́² dsa³ 'i³ mi³quí̱i̱n²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³. 11 'E³ quie'²³ ca²³ŋɨ́³ 'óo²ra'³ 'e³ la²³ lǿ² 'e³ 'née²³ Dios. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ bi²³ ca²³la²³dxaa'n³¹ 'óo²ra'³. Bi²³ ca²³la²³'noo³ra'³ rɨ²jmée²ra'³ lii²³ 'e³ 'a²³jia'³ jmee³ra'³ co̱o̱³ júu² quia̱'n²na'³ la²³jɨ³ 'e³ xa³ dsoo² 'e³ ca²³lǿ²³ jee²³² quien³²na'³. Bi²³ 'a²³jia'³ ma²³ 'noo³ra'³ la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ 'e³ ca²³lǿ²³. Bi²³ ca²³juee'n²³²na'³ miin²³na'³. Bi²³ ca²³la²³nee² 'óo²ra'³ jné². Bi²³ ca²³la²³'noo³ra'³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ dxʉ́²³. Bi²³ ca²³la²³'noo³ra'³ rɨ²jmée²ra'³ jñiin²³ dsa³ 'i³ ca²³jmée³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ jee²³² quien³²na'³. 'E³ quie'²³ ca²³je̱'n²³²na'³ la²³jɨ³ sú̱n² dsoo² 'e³ dsɨn³²na'³ ma²ca¹lǿ¹ la'³. 12 'A²³la³ jo̱³ 'e³ 'náan²³ rɨ²jmeen²³² co̱²juø'¹ quie'² dsa³ 'i³ ca²³jmée³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ ma²ca¹cu¹dxe'n²na²³ ji³ quién²na'³. 'E³ quie'²³ la'³ 'a²³la³ jo̱³ 'e³ cuu'²³ dsɨn²³ quia̱'n²³²na¹ dsa³ 'i³ ca²³ji̱'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ ma²ca¹jméen¹ ji³. 'E³ quie'²³ ca²³jméen²³ ji³ jo̱³ 'e³ juø'n²³ 'náan²³ 'e³ li²³quin³na'³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'óo²ra'³ xi²ñi² Dios, 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'náan²³na'³ jnee'³¹. 13 'E³ jo̱³ hua² 'e³ lɨ́ɨn² dsɨ³ra'³¹.
'A²³la³ 'nɨɨ'n³¹ miin²³na'³¹ 'e³ lɨ́ɨn² dsɨ³ra'³¹. Bi²³ cɨ² jɨn³ dsɨ³ra'³¹ ca²³jmée³ Tito 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ jɨn³ dsɨ́² 'ñée². Qui² ca²³jmée²ra'³ la²³jɨn³na'³ 'e³ co̱o̱³ dsɨ́² 'ñée². 14 Ca²³juǿøn² Tito mɨ²xe̱'n³¹ 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jmee³ra'³. 'E³ quie'²³ ca²³jmée²ra'³ la'³ jo̱o̱²³. 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ ca²³la²³'íin². Qui² jmø'n² ju²dsoo³¹ ca²³xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ la'³, ca²³la²³lii²³ 'e³ ju²dsoo³¹ júu² 'e³ ca²³juǿøn² Tito 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jmee³ra'³. 15 Bi²³ cɨ² 'néen² 'nee'²³ Tito cɨ'³ la²³ sɨ³li³líi²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ ca²³jmée²ra'³ la²³jɨn³na'³ 'e³ la²³ ca²³sɨ'²³ 'nee'²³. Bi²³ cɨ² 'néen² 'nee'²³ cɨ'³ la²³ sɨ³li³líi²³ 'e³ ca²³juøø'n²³ 'óo²ra'³ 'e³ la²³ ca²³nʉʉ³ra'³ júu² 'e³ ca²³lʉ́³. 16 'E³ jo̱³ hua² bi²³ jɨn³ dsɨn²³. Qui² maan²³ 'e³ ca³quie̱e̱² jmee³ra'³ 'e³ dxʉ́²³.