8
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ 'née²³ Dios xi³nu³ 'e̱'n³ quie'²³ dxʉ́²³ dsɨ³ra² rɨ²cuø²ra² 'e³ xa³ quiée²ra²
'Nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²móo²ra'³, 'nee'²³ te'²³ jó̱o̱²ra'³¹, 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'uǿn² ca²³jmée³ Dios jee²³² quiee'³² dsa³ quien³² 'i³ nee'n²³² estado Macedonia. Bi²³ ma²³'nee³ jɨn³ dsɨ́²te'²³ juø'n³ quie'²³ bi²³ bee'² u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² 'e³ xa³ quie'²te'²³. 'E³ quie'²³ 'e³ sɨ³ji̱'²³te'²³ la'³ hua² jmee²³ lii²³ 'e³ bi²³ dxʉ́²³ dsɨ́²te'²³. Qui² jmoo³²quie'²³te'²³ 'e³ 'uǿn²te'²³. Cuø²³quie'²³te'²³ cuu² 'e³ cu'n³²te'²³ 'e³ rɨ²³cu²³dxe'n³te'²³ quie'² dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Jerusalén. Cuø²³quie'²³te'²³, juø'n³ quie'²³ bi²³ la³dsɨɨ³²te'²³. Qui² maan²³ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ dxʉ́²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ ca²³cuǿ³te'²³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ ca²³lǿ²³ juø'² quie'²te'²³. Dsɨ³² cɨ² la'³ ca²³cuǿ³te'²³. Qui² miin²³ ca²³ŋɨ́ɨ³ 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²cuø²ra'³¹ júu² 'e³ jua'³ 'née²³ rɨ²³jmóo²te'²³ co̱²juø'¹ quie'² dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Jesús. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ la²³ líi³ra'³¹ xe̱'n² 'e³ ca²³jmóo²te'²³. 'A²³la³ 'nɨɨ'n³¹ cuu² 'e³ ca²³cuǿ³te'²³. Qui² xe̱'n² cɨ² ca²³jɨ̱ɨ̱'n³ miin²³ Juii³ra². Co̱'³ cɨ'²³ ca²³jɨ̱ɨ̱'n³ miin²³ jnee'³¹ 'e³ la²³ 'née²³ Dios. 'E³ jo̱³ ca²³xii'³¹ra'³¹ Tito 'e³ rɨ²³dsóo² quién²na'³ co̱'³. Ca²³xii'³¹ra'³¹ 'e³ rɨ²³mi²³'ien³ júu² 'e³ quiee'³² cuu² 'e³ rɨ²cu'n²³²na'³. Mɨ³rɨ³jmee³ra'³ la'³ hua² 'e³ rɨ²jmée²ra'³ lii²³ 'e³ bi²³ 'uǿn²na'³. La'³ ca²³xii'³¹ra'³¹ Tito. Qui² 'i³ 'í³ hua² 'i³ ca²³tín²³ ca²³jmée³ ta² jo̱³ jee²³² quien³²na'³. Ñúun³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ jmee³ra'³. Qui² sɨ³táan³na'³. Sɨ³lí³ juø'² jmee'n²³na'³ júu². Bi²³ dsoo²³ 'óo²ra'³. Dxaa'n³¹ 'óo²ra'³ 'e³ la²³ jmee³ra'³. Bi²³ 'náan²³na'³ jnee'³¹. 'E³ jo̱³ 'ne'² rɨ²jmée²ra'³ xii'n²³ dsɨ́ɨ² 'e³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ mɨ³'ǿn²³ 'e³ jmee²³ lii²³ 'e³ 'uǿn²na'³.
'A²³la³ jo̱³ 'e³ te̱e̱n²³²na¹ 'nee'²³ la²³bii²³ 'e³ juøøn³²na²³ 'nee'²³ la'³. 'E³ quie'²³ 'náan²³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ xii'n²³ dsɨ́ɨ² 'e³ la²³ ca²³jmóo² te'²³ jia'³ cɨ'²³ jó̱o̱²ra². Jo̱³ hua² li²³lii²³ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ dsɨ́² 'náan²³na'³ jó̱o̱²ra². Qui² móo³ra'³ miin²³na'³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³ Juii³ra² Jesucristo. Xa³ la²³jɨ³ 'e³ xa³ quie'² xe̱'n². 'E³ quie'²³ ca²³la²³'née²³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quién²na'³. 'E³ jo̱³ ca²³jmén² 'ñée² dsa³ taan³. La'³ ca²³jmée³ 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ li²³xa³ la²³jɨ³ quie'²³ quién²na'³.
10 La²³la³ cu³lø³¹ 'e³ lǿn³na²³ 'e³ dxʉ́²³ rɨ²jmée²ra'³: Lǿn³na²³ 'e³ dxʉ́²³ rɨ²mi³'ien²³na'³ 'e³ ca²³la²³láa²³ jmee³ra'³ ma² ji̱i̱³ ñi³ jaa²³². Qui² mɨ²jo̱³ ca²³tín²na'³ cu'n²³²na'³ cuu². Mɨ²jo̱³ ca²³la²³láa²³ 'e³ 'noo³ra'³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ la'³. 11 'E³ jo̱³ rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ rɨ²mi³'ien²³na'³ jo̱o̱²³. La²³ 'noo³ra'³ ma²ca¹tín²na'³, la'³ 'ne'² 'e³ 'noo³ra'³ rɨ²mi³'ien²³na'³ co̱'³. Líi² rɨ²cuǿ²ra'³ te³ jmii'³¹ qui³ 'nɨɨ'n³¹ ñu'n² 'e³ lǿn³na'³ rɨ²cuǿ²ra'³. 12 'Née²³ Dios 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ dxʉ́²³ dsɨ³ra² rɨ²cuø²ra². Líi² rɨ²cuø²ra² ñúun³ xi³nu³ ñúun³ xa³ quiée²ra². Líi² rɨ²cuø²ra² ca³juɨ² xi³nu³ 'a²³jia'³ ñúun³ xa³ quiée²ra². 'A²³jia'³ 'ne'² rɨ²cuø²ra² ñúun³ xi³nu³ 'a²³'e³ xa³ quiée²ra².
13 'A²³la³ jo̱³ 'e³ 'náan²³ 'e³ rɨ²³dxi²³quié̱n²na'³ 'e³ la²³ rɨ²jmée²ra'³ co̱²juø'¹ quie'² te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ nee'n²³² jia'³ cɨ'²³. 14 Qui² 'ne'² rɨ²³lí³ co̱²juø'¹ røø³ i²³la³ i²³nɨ³. La²³jɨ³ 'e³ sɨ³tø'n² quién²na'³ rɨ³nɨ²³ hua² 'e³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmée²ra'³ co̱²juø'¹ quie'² te'²³ 'i³ 'a²³ xa³ quie'². Mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ 'a²³ xa³ quién² 'nee'²³ co̱'³, la²³jɨ³ 'e³ sɨ³tø'n² quie'²te'²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³jmóo²te'²³ co̱²juø'¹ quién²na'³. Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ co̱²juø'¹ røø³ i²³la³ i²³nɨ³. 15 Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ 'e³ la²³ to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³² Dios: “'A²³'e³ xa³ 'e³ ca²³tø'n² quie'² dsa³ 'i³ ca²³dxi²³cua̱a̱'n³ ñúun³. 'E³ quie'²³ 'a²³'e³ xa³ 'e³ ca²³jmée³ jloo'² quie'² dsa³ 'i³ ca³juɨ² ca²³dxi²³cua̱a̱'n³.”
'E³ la²³ dsoo³² juɨɨ³ Corinto Tito quia̱'² dsa³ 'i³ quia̱'²
16 Bi²³ mɨ²'áan² Dios. Qui² ca²³jmée³ 'e³ dxaa'n³¹ dsɨ́² Tito 'née²³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quién²na'³. Ca²³jmée³ Dios 'e³ lǿ² dsɨ́² Tito la²³ lǿ² dsɨ³ra'³¹ miin²³na'³¹. 17 Ca²³'íi³ júu² 'ñée² 'e³ ca²³xii³¹ra'³¹ 'e³ sɨ³joon³ 'nee'²³ co̱'³. 'E³ quie'²³ bi²³ dxʉ́²³ dsɨ́² 'e³ dsoo³² quién²na'³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ dxaa'n³¹ dsɨ́² 'e³ 'née²³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quién²na'³.
18 Ca³ti³² quia̱'² Tito xiin²³²na'³¹ jø̱n³ jó̱o̱²ra² 'i³ dxʉ́²³ lʉ²³te'²³ 'en³²te'²³ la²³ca̱a̱n³ je² nee'n²³² dsa³ quien³² Jesús. 19 'A²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ te³ dxʉ́²³ 'en³²te'²³. Qui² ca²³'náan²³te'²³ 'e³ dsoo³²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹, 'e³ la²³ sɨ³cu'n²³²na'³¹ ca³juɨ² cuu² quie'² te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ nee'n²³² jia'³ cɨ'²³. Ta² jo̱³ hua² jmee³ra'³¹ 'e³ juaa'³ra'³¹ 'nee³ra'³¹ rɨ²mi³gáan²na² Juii³ra², 'nee³ra'³¹ rɨ²jmee²ra'³¹ lii²³ 'e³ dxʉ́²³ dsɨ³ra² rɨ²jmee²ra² co̱²juø'¹ quie'²te'²³. 20 La'³ hua² jmee³ra'³¹. Qui² 'a²³jia'³ 'nee³ra'³¹ 'e³ li²³xen³ 'i³ rɨ²³cuǿ²³ dsoo² quiee³²ra'³¹ 'e³ la²³ sɨ³too'² guoo³²ra'³¹ cuu² 'e³ cu'n²³²na'³¹. 21 Qui² 'nee³ra'³¹ rɨ²jmee²ra'³¹ 'e³ la²³ lǿn³ Dios 'e³ dxʉ́²³. 'E³ quie'²³ la'³, 'nee³ra'³¹ rɨ²jmee²ra'³¹ 'e³ la²³ lǿn³ dsa³ 'e³ dxʉ́²³ co̱'³.
22 Xiin²³²na'³¹ jia'³ cɨ'²³ jó̱o̱²ra² quia̱'² Tito quia̱'² jó̱o̱²ra² 'i³ mɨ³'en²³²na'³¹ ca³dxa³. Ñúun³ taa'² mɨ³ne²ra'³¹ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ dxaa'n³¹ dsɨ́² jmee²³ la²³jɨ³ co̱²juø'¹ 'e³ jmee²³. 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² mɨ³guó³ dsɨ́² 'e³ rɨ²³dsóo² quién²na'³ rɨ³nɨ²³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ ñi³² 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jmee³ra'³. 23 Líi² rɨ²juɨɨ'³¹ra'³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'e³ rɨ³løn³¹na¹ co̱o̱³ júu² quia̱'n²³²na¹ Tito. Qui² móo³ra'³ 'e³ jmeen²³ ta² quia̱'n²³²na¹ Tito 'e³ la²³ jmee³ra'³¹ co̱²juø'¹ quién²na'³. Líi² rɨ²juɨɨ'³¹ra'³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'e³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² la²³ca̱a̱n³ hua² 'i³ ca²³xíin²³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ quia̱'² Tito co̱'³. Qui² jmoo³² te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ quia̱'² Tito 'e³ mi³gáan³ dsa³ Cristo. 24 'E³ jo̱³ rɨ²jmée²ra'³ lii²³ 'e³ 'náan²³na'³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ quia̱'² Tito. Rɨ²jmée²ra'³ lii²³ 'e³ 'e̱'n³ hua² júu² 'e³ lʉ²ra'³¹ 'e³ juaa'³ra'³¹ 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jmee³ra'³. Jo̱³ hua² rɨ²³dsóo²³ dsɨ́² dsa³ quien³² Jesús 'i³ ca²³xíin²³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ quia̱'² Tito.