10
'E³ la²³ jmee²³ júu² Poo² 'e³ 'uee'n³ júu² quiee'³² 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹ dsa³ xiin²³
Móo³ra'³ 'e³ bi²³ 'uǿn² Cristo, 'e³ bi²³ 'uo² dsɨ́² 'ñée². 'E³ jo̱³ jné² Poo² xa³ co̱o̱³ júu² 'e³ rɨ²juøøn³¹na² 'nee'²³. Jua'³te'²³ 'e³ bi²³ 'uøn²³²na¹ jmeen²³ 'e³ la²³ jen³¹na¹ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ bi²³ dxíi³ júu² lʉn²³ mɨ³rɨ³'aa³ 'i'²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ nee'²³²ra² ca³ti³², jua'³te'²³. 'E³ jo̱³ jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ co̱o̱³ mɨ²'áa² jo̱o̱²³na²³: 'A²³ rɨ³jmee³ra'³ 'e³ li²³'ne'² 'e³ rɨ²lʉn²³² júu² dxíi³ mɨ³rɨ³'aa³ 'i'²³ 'e³ nee'²³²ra² ca³ti³². Qui² lǿn³na²³ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²lʉn²³² júu² dxíi³ quia̱'n²³²na¹ ca³dxáan² 'nee'²³ 'i³ jua'³ 'e³ jmee³ra'³¹ 'e³ la²³ jmoo³² dsa³ 'i³ mi³quí̱i̱n²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³. 'E³ quie'²³ 'e̱'n³ dsa³ mɨ³¹güii³ jnee'³¹ xú̱n³. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'e³ jmee³ra'³¹ 'e³ la²³ jmoo³² dsa³ 'i³ mi³quí̱i̱n²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³ 'e³ níi³ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. Qui² 'é̱e̱² 'e³ xa³ ñí² 'e³ xe̱e̱'²ra'³¹ 'e³ jmee³ra'³¹ qui³. 'E³ quie'²³ xa³ ñí² 'e³ so̱o̱'³² dsa³ 'i³ mi³quí̱i̱n²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³ 'e³ bi²³ juø'²³ cu³lø³¹. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'e³ jo̱³ xe̱e̱'²ra'³¹. 'E³ quie'²³ jmee²³ Dios 'e³ bi²³ sɨ³li'²³ ñí² 'e³ xe̱e̱'²ra'³¹. Qui² sɨ³lí³ juø'² mi³gua'²³ra'³¹ 'ñʉ́² bee'² je² rɨ³'mǿn² 'láa³ quien³² mɨ²³sɨ²³quiʉ'². La'³ hua² mi³gua'²³ra'³¹ la²³jɨ³ 'i'²³ 'e³ jmoo³² dsa³ 'e³ 'a²³jia'³ 'e̱'n³. La'³ hua² mi³gua'²³ra'³¹ la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³cuǿ²³ júu² 'e³ li²³cuiin²³ dsa³ Dios. La'³ hua² jmee³ra'³¹ 'e³ sɨ³lí³ juø'² jmoo³² dsa³ 'i'²³ 'e³ la²³ 'née²³ Cristo. Mɨ³rɨ³'aa³ 'i'²³ 'e³ jmee³ra'³ 'e³ la²³ juaa'³ra'³¹, jo̱³ hua² rɨ²jmee²ra'³¹ jñiin²³ la²³jɨn³ 'i³ 'a²³jia'³ rɨ²³jmóo² 'e³ la²³ juaa'³ra'³¹.
'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'i'²³ ca³quie̱e̱² quia̱'n²na'³ la²³jɨ³ 'e³ jné³ 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ 'e³ joo³²ra'³. Qui² xi³nu³ xen³ 'i³ lǿn³ 'e³ ca³quie̱e̱² rɨ³løn³¹ 'ñée² dsa³ quien³² Cristo, 'e³ quie'²³ 'ne'² rɨ²³lǿn³ 'e³ ca³quie̱e̱² rɨ³løn³¹na'³¹ jnee'³¹ dsa³ quien³² Cristo co̱'³. Juø'n³ quie'²³ lǿn³na'³ 'e³ la²³røøn³ juøøn³²na²³ 'nee'²³ 'e³ 'uee'n³ júu² quiée²ra'³¹, 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² li²³'íin². Qui² Juii³ra² ca²³jmée³ 'e³ 'uee'n³ júu² quiee³²ra'³¹ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee²ra'³¹ 'e³ 'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ 'née²³ 'e³ rɨ²yaan²³²na'³¹ 'óo²ra'³ 'e³ ca²³jmée³ 'e³ 'uee'n³ júu² quiee³²ra'³¹. 'A²³jia'³ 'náan²³ 'e³ rɨ²lǿn³na'³ 'e³ jmeen²³ ji³ 'e³ juø'n²³ rɨ²juø'n¹na²³ 'nee'²³. 10 Qui² xen³ 'i³ jua'³ 'e³ bi²³ xa³ la²³jɨ³ 'e³ dxin²³ 'i'²³, 'e³ bi²³ dxíi³ lʉn²³ co̱'³ 'e³ la²³ jmeen²³ ji³. 'E³ quie'²³ taan²³ gǿn²³na²³ jmeen²³ mɨ³rɨ³ji̱i̱³²ra², jua'³te'²³. 'A²³jia'³ ta³lʉn²³ sú̱n² la²³, jua'³te'²³. 11 'E³ jo̱³ 'ne'² 'e³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́² dsa³ 'i³ jua'³ la'³ 'e³ jmii'³¹ jmee³ra'³¹. 'E³ quie'²³ 'e³ la²³ lǿ² te̱e̱³²ra'³¹ ji³ 'e³ la²³ 'a²³jia'³ nee'²³²ra² ca³ti³², 'e³ quie'²³ la'³ cu³lø³¹ jmee³ra'³¹ mɨ³rɨ³'aa³ 'i'²³ 'e³ nee'²³²ra² ca³ti³² co̱'³.
12 'A²³jia'³ li²³bii²³ dsɨ³ra'³¹ rɨ²juaa'²ra'³¹ 'e³ lǿn²³na'³¹ la²³ lǿn²³ dsa³ 'í³. Qui² bi²³ mi³gáan³ miin²³. 'A²³jia'³ li²³bii²³ dsɨ³ra'³¹ 'e³ rɨ²quie̱e̱n²³²na'³¹ 'i'²³ 'e³ xi² røø³ lǿn²³na'³¹ quia̱'n²na'³¹. Bi²³ gøn³ dsa³ 'í³. Qui² jua'³te'²³ 'e³ 'nɨɨ'n³¹ uu'n²hua²te'¹ 'i³ jmoo³² 'e³ dxʉ́²³. 'E³ quie'²³ jo̱³ joon³² miin²³ 'e³ xi² røø³ jmoo³². 13 'A²³jia'³ juaa'³ra'³¹ 'e³ ca²³jmee²ra'³¹ ta² je² 'a²³jia'³ røøn³na'³¹. Qui² ca²³dxi³ 'i'²³ Dios 'e³ jiaa'³¹ 'nɨɨ'n³¹ je² rɨ²jmee²ra'³¹ ta². 'A²³jia'³ sɨ³ŋɨ́n³na'³¹ 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ je² ca²³la²³røøn³na'³¹. 'E³ quie'²³ jmee³ra'³¹ ta² la²³'nɨɨ'n³¹ je² ca²³cuǿø²³ jnee'³¹ Dios. 'E³ jo̱³ hua² ca²³tɨn³na'³¹ quién²na'³ 'nee'²³ dsa³ Corinto. 14 'A²³jia'³ ŋɨ²ra'³¹ je² 'a²³jia'³ røøn³na'³¹. 'E³ quie'²³ rɨ³lø³¹ la'³ 'u² cu²ru'³ 'a²³jia'³ røøn³na'³¹ je² nee'n²³²na'³. Qui² jnee'³¹ hua² i²xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³ xe̱'n² júu² dxʉ́²³ quiee'³² Cristo. 15 'A²³jia'³ juaa'³ra'³¹ 'e³ ta² quiée²ra'³¹ jnee'³¹ xi³nu³ jia'³ cɨ'²³ dsa³ hua² 'i³ røøn³ je² 'a²³jia'³ røøn³na'³¹. 'E³ quie'²³ 'nee³ra'³¹ 'e³ dsɨ³² cɨ² rɨ²³sɨ²³táan³na'³. Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² li²³juee'³ cɨ² je² røøn³na'³¹ je² rɨ²jmee²ra'³¹ ta² la²³ca̱a̱n³ coo³¹ quién²na'³. 16 Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² sɨ³'ii²ra'³¹ júu² dxʉ́²³ i²³la²³núu²³ cɨ² la²³ nee'n²³²na'³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'nee³ra'³¹ rɨ²juaa'²ra'³¹ 'e³ ta² quiée²ra'³¹ ta² quiee'³² jia'³ cɨ'²³ dsa³.
17 Dsa³ 'i³ bi²³ la²³jme'n² júu² 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jen³¹, bi²³ cɨ² dxʉ́²³ 'e³ cu²jme'n¹ júu² 'e³ dxʉ́²³ jen³¹ 'e³ jua'³ cuiin²³ Juii³ra². 18 Qui² 'a²³la³ 'í³ dsa³ 'i³ jua'³ 'ñée² 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jmee²³ 'i³ mɨ³la³lii²³ 'e³ dxʉ́²³ jmee²³. 'E³ quie'²³ dsa³ 'i³ jua'³ Dios 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jmee²³, 'i³ 'í³ hua² 'i³ mɨ³la³lii²³ 'e³ dxʉ́²³ jmee²³.