11
Je² 'en³² dsa³ 'i³ juu³² 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹te'¹ dsa³ xiin²³
Rɨ²jmée²ra'³ u²³juee'³ dsɨɨ³² 'e³ la²³ rɨ²lʉn²³² ca³juɨ² júu² ŋoo'². Rɨ²jmée²ra'³ co̱o̱³ mɨ²'áa² la'³. Bi²³ mi³dxi'n²³ 'e³ juø'n²³ juɨɨ³² 'nee'²³ jí̱i̱n²³ 'e³ la²³ mi³dxi'²³ 'ñée² Dios. Qui² ca²³cuǿn²³ júu² 'e³ rɨ²³tǿø²³ 'nee'²³ jø̱n³ 'ñée² Cristo la²³ tøø²³ dsa³ mɨ²³quie'². 'E³ jo̱³ 'náan²³ 'e³ rɨ²jɨ̱ɨ̱'n²³na²³ 'nee'²³ quie'² Cristo la²³ jɨ̱ɨ̱'n³te'²³ xi²³mɨɨ²³² quie'² dsóo²³ quien³². 'E³ quie'²³ bi²³ juø'² rɨ²³jmée²³ ta² mɨ²³sɨ²³quiʉ'² 'e³ rɨ²³yáan²³ 'óo²ra'³. Bi²³ juø'² rɨ²³lí³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ dxaa'n³¹ 'óo²ra'³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ 'née²³ Cristo. Bi²³ juø'² rɨ²³jí̱i̱n²na'³ 'e³ la²³ ca²³ji̱'²³ Eva ma²ca¹jmée³ sǿn²³ 'luu³, ma²ca¹júun¹ Eva. ¿'A² bi²³ lii'² jmee³ra'³ 'e³ jmee³ra'³ u²³juee'³ dsɨɨ³² mǿn²³na'³ dsa³ 'i³ dxi²³guín²³ quién²na'³ 'i³ jua'³ 'ɨɨ³ júu² 'e³ 'en³² jia'³ cɨ'²³ Jesús? 'A²³la³ ma²³ 'í³ Jesús 'i³ ca²³'en²³²na'³¹ ma²ca¹'ii²ra'³¹ quién²na'³ júu² quiee'³² Dios 'i³ 'en³²te'²³. ¿'A² bi²³ lii'² jmee³ra'³ 'e³ jmee³ra'³ u²³juee'³ dsɨɨ³² mǿn²³na'³ dsa³ 'í³ juø'n³ jmi'³ 'nɨɨ'n³¹ rɨ³guø'n³ espíritu 'i³ cuøn²³te'²³ 'nee'²³? 'A²³la³ ma²³ 'í³ Espíritu Gáan³ 'i³ ca²³quie̱n²³na'³ xe̱'n² 'i³ cuøn²³te'²³ 'nee'²³. ¿'A² bi²³ lii'² jmee³ra'³ 'e³ jmee³ra'³ u²³juee'³ dsɨɨ³² juø'n³ jmi'³ 'nɨɨ'n³¹ rɨ³guø'n³ júu² 'e³ 'ɨɨ³te'²³, 'e³ quie'²³ jua'³ miin²³ júu² dxʉ́²³? 'A²³la³ ma²³ jo̱³ júu² dxʉ́²³ 'e³ ca²³jmée²ra'³ quién²na'³ xe̱'n² 'e³ 'ɨɨ³te'²³. Lǿn³na²³ 'e³ cu³xi³ 'e³ 'a²³jia'³ dxún²³ cɨ² 'i³ juo'³ra'³ dsa³ xiin²³ 'i³ gáan³ 'i³ ta'n² jee²³² quien³²na'³ la²³ cɨ'²³ jné². Co̱'³ xi² 'a²³jia'³ bi²³ ta³jmee'n³²na²³ júu² juø'². 'E³ quie'²³ ca³quie̱e̱² dsoo²³ dsɨn²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² júu² quiee'³² Dios. Bi²³ tén³ ca²³jmee²ra'³¹ lii²³ 'e³ dsoo²³ dsɨ³ra'³¹ ca³quie̱e̱². I²³ñín² la²³nɨ³ ca²³'ii²ra'³¹ júu².
Ma²ca¹'ɨ́ɨn¹ júu² jee²³² quien³²na'³, ca²³jméen²³ 'e³ 'a²³jia'³ gáan³na²³ 'ñáan²³. Qui² 'náan²³ li²³gáan³na'³ 'nee'²³. 'A²³jia'³ ca²³cǿ̱n²³ jñiin²³na²³ ma²ca¹'ɨ́ɨn¹ júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios quién²na'³. ¿'A² juø'² lǿn³na'³ 'e³ xa³ dsoo² 'e³ ca²³jméen²³ la'³? 'E³ quie'²³ ca²³cǿ̱n²³ jñiin²³na²³ 'e³ ca²³cuǿ³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² jia'³ cɨ'²³ juɨɨ³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmeen²³² co̱²juø'¹ quién²na'³. Mɨ²jo̱³ ma²jen³¹na¹ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³, 'a²³'i̱³ xen³ 'i³ ca²³mɨ'n²³²na¹ 'e³ ca²³ŋɨ'n²³ cuu² ma²mɨ³dsá²³ cuu² quián²³. Qui² quie̱³ cuu² te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ i²³guín²³ naan³ estado Macedonia. 'E³ jo̱³ ca²³lǿ²³ 'a²³'e³ ma²³ xa³ 'e³ 'ne'² quián²³. 'A²³jia'³ ca²³mɨ'n²³²na¹ 'nee'²³ sú̱n² quie'²³ mɨ²jo̱³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ lǿn³na²³ 'e³ cɨ² rɨ²mɨ'n²³²na¹ 'nee'²³. 10 Maan²³ ca³quie̱e̱² 'e³ lʉn²³ ju²dsoo³¹ quiee'³² Cristo. 'E³ quie'²³ la'³ ca³quie̱e̱² bi²³ jue'n²³ 'ñáan²³. Qui² 'a²³jia'³ lɨ'³ ca³cǿ̱n²³ jñiin²³na²³ quién²na'³. 'E³ quie'²³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'e³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²cø̱n²³² jñiin²³na²³ la²³ca̱a̱n³ estado Acaya. 11 ¿'A² lǿn³na'³ 'e³ 'ee² lǿ² 'a²³jia'³ cø̱n²³ cuu² quien³²na'³? ¿'A² lǿn³na'³ 'e³ 'a²³jia'³ 'náan²³na²³ 'nee'²³ 'e³ jmeen²³ la'³? Ñi³² Dios 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'náan²³na²³ 'nee'²³, ¿mɨ³naa'³¹?
12 'E³ quie'²³ rɨ²jmeen²³² quián²³ 'e³ la²³ jmeen²³ rɨ³nɨ²³ 'e³ 'a²³jia'³ cø̱n²³ jñiin²³na²³. Qui² 'a²³jia'³ 'náan²³ 'e³ li²³'e̱'n³ júu² 'e³ lʉ²³ dsa³ 'i³ mi³gáan³ miin²³. Jua'³te'²³ 'e³ røø³ jmee³ra'³¹ ta². 'E³ quie'²³ te³ jua'³hua²te'¹. Qui² co̱³² jñiin²³te'²³. 13 Te³ juu³² dsa³ 'í³ 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹te'¹ dsa³ xiin²³. Jmoo³²te'²³ 'e³ sǿn²³. Jmén²³ miin²³ dsa³ xiin²³ quien³² Cristo, 'e³ quie'²³ te³ jmoo³²te'²³ guóo². 14 'A²³jia'³ 'ne'² juø'²³ rɨ²³ti²³cø̱n³¹na² 'e³ jmoo³²te'²³ la'³. Qui² cu³xi³ 'ñée² Satanás jmén²³ 'ñée² 'e³ la²³ lǿn²³ ángel 'i³ rɨ³ji'n³¹, 'e³ quie'²³ te³ jmee²³. 15 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ 'ne'² juø'²³ rɨ²³ti²³cø̱n³¹na² mɨ³rɨ³jmoo³² la'³ mozos quien³² co̱'³. Qui² jmén²³ miin²³ mozos 'i³ jmoo³² ca³dsaan³², 'e³ quie'²³ te³ jmoo³²te'²³. 'E³ quie'²³ 'e³ cɨ² rɨ²³ji̱'²³te'²³ 'e³ la²³ ya̱'n³ rɨ²³ji̱'²³te'²³ 'e³ la²³ lǿ² jmoo³²te'²³.
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ 'e³ ca²³dxi²³quié̱n² 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹ dsa³ xiin²³
16 Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ co̱'³ cɨ'²³: 'A²³ rɨ³lǿn³na'³ 'e³ te³ ŋoo'² mɨ²dxin²³. 'E³ quie'²³ xi³nu³ lǿn³na'³ 'e³ ŋoo'² mɨ²dxin²³, rɨ²núu²ra'³ júu² 'e³ lʉn²³ 'e³ la²³ nuu³ra'³ júu² 'e³ lʉ²³ dsa³ 'i³ ŋoo'² mɨ²dxi². Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee'n³¹na¹ ca³juɨ² júu² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ dxʉ́²³ jmeen²³ 'e³ la²³ jmee'n³² júu² jia'³ cɨ'²³ dsa³. 17 'A²³la³ jo̱³ 'e³ ca²³sɨ'²³ jné² Juii³ra² 'e³ rɨ²lʉn²³² júu² la³. 'E³ quie'²³ lʉn²³ 'e³ la²³ lʉ²³ dsa³ 'i³ ŋoo'² mɨ²dxi² 'e³ jmee'n³²na²³ júu² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ dxʉ́²³ jmeen²³. 18 Juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ jmee'n³² júu² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ dxʉ́²³ quie'²te'²³ mɨ³¹güii³ la³. 'E³ jo̱³ la'³ cu³lø³¹ rɨ²jmee'n³¹na¹ júu² jné² co̱'³. 19 ¿'A² bi²³ lii'² jmee³ra'³? ¿'A² bi²³ dxʉ́²³ jmee³ra'³, lǿn³na'³, 'e³ jmee³ra'³ u²³juee'³ dsɨɨ³² mǿn²³na'³ te'²³ dsa³ 'i³ ŋoo'² mɨ²dxi² 'e³ juo'³ra'³ bi²³ ta³jmee³ra'³ 'i'²³? 20 Jmee³ra'³ u²³juee'³ dsɨɨ³² mǿn²³na'³ dsa³ 'i³ dxi³ 'i'²³ 'e³ cu²lín³na'³ mozos quien³²te'²³. 'E³ quie'²³ la'³ mǿn²³na'³ dsa³ 'i³ co̱³² 'e³ xa³ quién²na'³ co̱'³. 'E³ quie'²³ la'³ mǿn²³na'³ dsa³ 'i³ sɨ³jáan²³ 'nee'²³ co̱'³. 'E³ quie'²³ la'³ mǿn²³na'³ dsa³ 'i³ mi³gáan³ miin²³ co̱'³. 'E³ quie'²³ la'³ mǿn²³na'³ dsa³ 'i³ jnoo³² ñí²ra'³ co̱'³. 21 Bi²³ 'íin² 'e³ juøøn³²na²³ 'nee'²³ la'³. Qui² bi²³ 'a²³jia'³ 'uee'n³na'³¹ ca²³jmee²ra'³¹. Qui² 'a²³jia'³ ca²³jmee²ra'³¹ 'e³ lø³² la'³ 'e³ la²³ jmoo³² dsa³ 'í³.
Te³ jmii'³¹ mi³jue'²³ miin²³ dsa³, 'e³ quie'²³ la'³ mi³jue'n²³ 'ñáan²³ co̱'³. Qui² lʉn²³ 'e³ la²³ lʉ²³ dsa³ 'i³ ŋoo'² mɨ²dxi². 22 ¿'A² jua'³ miin²³ 'e³ dsa³ hebreo? 'E³ quie'²³ 'i³ 'í³ jné² co̱'³. ¿'A² jua'³ miin²³ 'e³ dsa³ Israel? 'E³ quie'²³ 'i³ 'í³ jné² co̱'³. ¿'A² jua'³ miin²³ 'e³ dsa³ ju̱u̱n²³ Abraham? 'E³ quie'²³ 'i³ 'í³ jné² co̱'³. 23 ¿'A² jua'³ miin²³ 'e³ jmoo³²te'²³ ta² quiee'³² Cristo? 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² jné², ¿mɨ³naa'³¹? 'E³ quie'²³ lʉn²³ la²³ lʉ²³ dsa³ 'i³ mɨ³yáan²³ mɨ²dxi² 'e³ juø'n²³ la'³. Bi²³ cɨ² jmeen²³ ta² jné² la²³ cɨ'²³ te'²³ dsa³ 'í³. Co̱'³ cɨ'²³ bi²³ cɨ² mɨ³ta̱a̱'n³te'²³ jné² i²³ñí². Co̱'³ cɨ'²³ bi²³ cɨ² mɨ³jmín²te'²³ jné². Co̱'³ cɨ'²³ bi²³ ñúun³ taa'² 'e³ ca³juɨ² 'a²³jia'³ jú̱n²³na²³. 24 Mɨ³tɨ́³ 'ñé³ taa'² 'e³ lɨ'³ ca³jmín² jné² dsa³ Israel. 'E³ quie'²³ co̱o̱³ 'a²³ ti³² tú̱²³ lóo² dxa³ 'nɨɨ'n³¹ ca²³jmín²te'²³ jné² cɨ'³ la²³ co̱o̱³ taa'², 'e³ la²³ to̱'²³ jmin³²te'²³ dsa³. 25 Mɨ³tɨ́³ 'nɨ³ taa'² 'e³ lɨ'³ ca³bǿn²te'²³ jné² 'noo³¹ 'mo³. Co̱'³ cɨ'²³ ca³dxa³ ca²³cuǿ³te'²³ cú̱u̱² quián²³. Mɨ³tɨ́³ 'nɨ³ móo² 'e³ 'iun²³²na¹ 'e³ sɨ³gua'²³ 'e̱'³ jmɨ²³ñii'³¹. Co̱o̱³ jmɨ́ɨ² co̱o̱³ 'uøø²³ ca²³lǿ²³ rɨ³'iin²³²na¹ ñi'² jmɨ²³ñii'³¹. 26 Co̱'³ cɨ'²³ bi²³ tén³ la²³ xa³ je² ŋɨn²³. Bi²³ juø'² 'e³ la²³ sɨ³'ǿn²³na²³ jmɨɨ³ juee'³. Bi²³ juø'² rɨ²³jí̱i̱n³na²³ dsa³ 'i̱i̱³ dxi²jui³¹. Bi²³ juø'² rɨ²³jme'²³ jné² dsa³ uu'n²na²³. Bi²³ juø'² rɨ²³jme'²³ jné² te'²³ dsa³ jia'³ co̱'³. Bi²³ juø'² 'e³ la²³ ŋɨn²³ jee²³² juɨɨ³. Bi²³ juø'² 'e³ la²³ ŋɨn²³ je² 'a²³jia'³ nee'n²³² dsa³. Bi²³ juø'² 'e³ la²³ ŋɨn²³ jui³¹ móo² ñi'² jmɨ²³ñii'³¹. Bi²³ juø'² rɨ²³jme'²³ jné² te'²³ dsa³ 'i³ bi²³ to̱'²³ juu³² 'e³ jua'³te'²³ 'e³ rɨ³løn³¹te'¹ jó̱o̱²ra². 27 Bi²³ jmeen²³ ta². Sɨ³'uaa'n²³la²³cɨ²na¹ 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ jmeen²³ ta². Bi²³ ca³xe̱e̱'n³ sɨ³tɨ́²³ 'e³ 'a²³jia'³ guɨɨn²³na²³ rɨ³ca̱'n²³ 'uøø²³. Xa³ ma² 'a²³jia'³ uu'n²³ ee'n²³. Ñúun³ taa'² 'a²³jia'³ jen²³²na¹ rɨ²ee'n²³². Xa³ ma² sɨ³li³güiin²³. Xa³ ma² sɨ³li³'ne'² cɨ² cua̱a̱n²³.
28 Ñúun³ cɨ² xa³ 'e³ dxi³quié̱n²na²³ 'e³ 'a²³jia'³ ca³té̱e̱n²³ ji³ la³. Bi²³ juøø'n²³na²³ quia̱'n²³²na¹ la²³jɨn³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² la²³ca̱a̱n³. La'³ cu³lø³¹ 'e³ ŋɨ́³ dsɨn²³ la²³jɨ³ jmɨ́ɨ². 29 'E³ quie'²³ lǿn³na²³ 'e³ jné² hua² sɨ³jí̱i̱n²³ xi³nu³ xa³ 'e³ sɨ³ji̱'²³ jó̱o̱²ra². 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'uee'n²³na²³ jné² xi³nu³ xen³ jó̱o̱²ra² 'i³ 'a²³jia'³ 'uee'n³. Bi²³ ma²³'nee³ sɨ³li³'íin² xi³nu³ xen³ jó̱o̱²ra² 'i³ mɨ³'lǿn²te'²³. 30 Xi³nu³ 'ne'² rɨ²jmee'n³¹na¹ júu² 'e³ jen³¹na¹ dxʉ́²³, rɨ²jmee'n³¹na¹ júu² 'e³ jen³¹na¹ dxʉ́²³ 'e³ juø'n²³ sɨ³jí̱i̱n²³ la²³jɨ³ 'e³ jmee²³ lii²³ 'e³ 'a²³jia'³ 'uee'n²³na²³. 31 Ñi³² Dios, Jmii³ Juii³ra² Jesús, 'e³ lʉn²³ ju²dsoo³¹. Ñi³² 'ñée² 'i³ 'ne'² rɨ²mi³gáan²na² ca³cuaa³. 32 Ma²jen³¹na¹ juɨɨ³ Damasco mɨ²jo̱³, ca²³'áa³ jui³¹ 'ioo³¹ juɨɨ³ dxi² juɨɨ³ pii'² 'i³ ca²³jmée³ ta² quiee'³² rey Aretas. Qui² lǿn³ 'e³ rɨ²³sø̱'n² jné². 33 'E³ quie'²³ ca²³jióo²te'²³ mɨɨ'³ dsuu² 'e³ 'iun²³²na¹. Ca²³jióo²te'²³ 'oo'² i²too²³. Ca²³ŋɨ́n²te'²³ jné² rɨ²³co'²³ 'ioo'³ 'e³ rɨ³jnɨ³ la²³cu'² 'ioo³¹ juɨɨ³. Jo̱³ hua² ca²³bǿn³na²³ guoo³ dxi² juɨɨ³ pii'².