6
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ xii'³ pii'²: Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ jua'³ xoo³ra'³ ñʉ'²ra'³. Qui² dxi³ji̱i̱n³¹ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ la'³ 'e³ juo'³ra'³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Juii³ra². 2-3 Xa³ je² to̱o̱²³ ji³ ley 'e³ ca²³ŋɨ́n² Moisés 'e³ la²³ ca²³dxi³ 'i'²³ Dios. La²³la³ cu³lø³¹ jua'³: “'Ne'² rɨ²'óo²ra'³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'n²na'³ xoo³ra'³ ñʉ'²ra'³. Jo̱³ hua² rɨ²³ŋɨ́n³na'³ la²³ dxʉ́²³. Jo̱³ hua² rɨ²ñí²ra'³ huǿø³ cɨ² mɨ³¹güii³ la³.” La²³nɨ³ cu³lø³¹ lʉ²³ ley 'e³ ca²³dxi³ 'i'²³ Dios je² ca²³tɨ́³ 'e³ lʉ²³ 'ñée² 'e³ jmii'³¹ rɨ²³jmée²³ 'e³ dxʉ́²³ quiée²ra² xi³nu³ rɨ²jmee²ra² 'e³ la²³ ca²³dxi³ 'i'²³ 'ñée².
'E³ quie'²³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ jmii³ xii'³: 'A²³ rɨ³ti̱'n²³²na'³ jo̱o̱³ra'³. 'E³ quie'²³ rɨ²te̱e̱n²³²na'³ 'e³ rɨ²³jmóo² 'e³ la²³ dxi³ji̱i̱n³¹. Rɨ²cuǿ²ra'³ jui³¹ quie'²te'²³ 'e³ jmii'³¹ 'ne'² rɨ²³jmóo². La'³ hua² rɨ²cuǿ²ra'³ jui³¹ quie'² jo̱o̱³ra'³ 'e³ rɨ²³'áa²³te'²³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'² Juii³ra².
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ rɨ³løn³¹ mozos: 'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ dxi³ 'i'²³ 'i³ rɨ³løn³¹ juii³ra'³ mɨ³¹güii³ la³ 'e³ la²³ lǿ² 'e³ jmee³ra'³ 'e³ la²³ dxi³ 'i'²³ Cristo. 'Ne'² rɨ²'óo²ra'³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'n²na'³ dsa³ 'i³ rɨ³løn³¹ juii² 'nee'²³. Xii'n²³ dsɨ́ɨ² 'ne'² rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³.
'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ xi³nu³ te³ 'e³ joo³² dsa³ hua² rɨ²jmée²ra'³ ta² dxʉ́²³ 'e³ juo'³ra'³ 'noo³ra'³ 'e³ rɨ²³lǿn³ 'e³ dxʉ́²³ jmee³ra'³. Qui² rɨ³løn³¹na'³ mozos quien³² Cristo co̱'³. Jɨn³ 'óo²ra'³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ 'née²³ Dios. Dxʉ́²³ 'óo²ra'³ 'ne'² rɨ²jmée²ra'³ ta². Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ 'é̱e̱² ta² quiee'³² Juii³ra² jmee³ra'³, 'e³ 'é̱e̱² 'a²³la³ ma²³ jo̱³ ta² quiee'³² dsa³. Qui² móo³ra'³ 'e³ rɨ²³cuǿ²³ Juii³ra² jñiin²³ dsa³ 'i³ jmee²³ 'e³ dxʉ́²³, juø'n³ quie'²³ 'i³ rɨ³løn³¹ mozo, juø'n³ quie'²³ 'a²³la³ 'í³.
'E³ quie'²³ la'³ 'nee'²³ 'i³ rɨ³løn³¹ juii² mozos. Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'e³ dxʉ́²³ rɨ²jmee'³¹ra'³ mozos quien³²na'³. 'A²³ ma²³ rɨ³juø'n²³na'³ mozos quien³²na'³. Qui² móo³ra'³ 'e³ xen³ yʉʉ'³¹ güii³ 'i³ rɨ³løn³¹ juii² mozos, 'e³ quie'²³ 'i³ rɨ³løn³¹ juii² 'nee'²³ co̱'³. 'Néen² Juii³ra² la²³jɨn³ dsa³, juø'n³ quie'²³ juii² mozos, juø'n³ quie'²³ mozos.
'E³ la²³ lǿ² co̱²juø'¹ 'e³ cuø²³ Dios quie'² dsa³ quien³² Cristo
10 Xa³ cɨ² co̱o̱³ júu² 'e³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ ja̱a̱n³²: Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ 'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³ 'e³ juo'³ra'³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Juii³ra². Cu²jmée³ ju²³bíi²³ quiee'³² 'ñée² 'e³ 'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³. 11 Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ la²³ rɨ²³'ién²na'³ la²³jɨ³ co̱²juø'¹ 'e³ cuøø²³ jne² Dios. La²³ xen³ 'mɨɨ'³ 'e³ quii'³ dsa³ 'láa³ 'e³ jniin²³ je² bi²³ juø'² quie'² dsa³ 'láa³ xen³ co̱²juø'¹ 'e³ cuø²³ Dios. Rɨ²³li²³juø'² rɨ²nóo²ra'³ dxʉ́²³ mɨ³rɨ³jmee³ mɨ²³sɨ²³quiʉ'² ta² sǿn²³ quiee'³² xi³nu³ rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ la²³ rɨ²³'ién²na'³ co̱²juø'¹ 'e³ cuø²³ Dios. 12 Qui² 'a²³la³ dsa³ mɨ³¹güii³ 'i³ xa³ jmɨ² ŋu² 'i³ níi³ra² quia̱'n²na². Níi³ra² quia̱'n²na² te'²³ espíritus 'i³ 'a²³jia'³ dxún²³ 'i³ dxi³ 'i'²³. Níi³ra² quia̱'n²na² te'²³ espíritus 'i³ 'a²³jia'³ dxún²³ 'i³ 'uee'n³ júu² quiee'³². Níi³ra² quia̱'n²na² te'²³ espíritus 'i³ rɨ³løn³¹ juii² mɨ³¹güii³ la³ je² jmoo³²te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. Níi³ra² quia̱'n²na² la²³jɨn³ 'i³ 'a²³jia'³ jnén³ 'i³ jmoo³² 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ yʉʉ'³¹ mɨ³¹güii³. 13 'E³ jo̱³ hua² 'e³ 'ne'² rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ la²³ rɨ²³'ién²na'³ la²³jɨ³ co̱²juø'¹ 'e³ cuøø²³ 'nee'²³ Dios 'e³ la²³ lǿ² cɨɨ'³² cuo̱o̱³ dsa³ 'láa³ 'e³ jua'³ jmee'n³² 'ñée². Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³la'n²³na'³ miin²³na'³ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³jme'²³ 'nee'²³ mɨ²³sɨ²³quiʉ'² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ 'e³ 'née²³ rɨ²³jmée²³. Mɨ³rɨ³'aa³ 'i'²³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ la²³jɨ³ 'e³ ya̱'n³na'³ rɨ²jmée²ra'³, jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² rɨ²nóo²ra'³ 'uaa'³. 14 'A²³ rɨ³cui̱i̱³²ra'³ jo̱o̱²³na²³. Qui² rɨ²³li'n²³na'³ xi³nu³ mɨ³la³tɨ́ɨ²³ quién²na'³. 'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ lǿ² ju²dsoo³¹. Mɨ³rɨ³jmee³ra'³ la'³, 'é̱e̱² 'e³ 'ñu'n²na'³ cuo̱o̱³²ra'³ 'e³ juo'³ra'³ mi³tɨ́ɨ²³ra'³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ qui³ 'e³ la²³ jmee²³ dsa³ 'láa³. 'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ ca³dsaan³². Mɨ³rɨ³jmee³ra'³ la'³, 'é̱e̱² 'e³ cɨ'³ra'³ 'mɨɨ'³ 'iún² dsa³ 'láa³ 'e³ jniin²³ dsɨ́². 15 'Ne'² rɨ²³tɨ́ɨ²³ quién²na'³ 'e³ rɨ²'ɨ́ɨ²ra'³ júu² dxʉ́²³ 'e³ jmee²³ 'e³ née² ca²³tó̱o̱²³ dsɨ³ra². Mɨ³rɨ³jmee³ra'³ la'³, 'é̱e̱² 'e³ mi³tɨ́ɨ²³ra'³ 'e³ la²³ mi³tɨ́ɨ²³ dsa³ 'láa³ 'i³ too'²³ tɨɨ² 'mɨɨ'³ loo³ quiee'³². 16 Co̱'³ cɨ'²³ 'ne'² ca³quie̱e̱² 'e³ rɨ²³sɨ²³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Dios. La'³ hua² 'a²³jia'³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³ca'n² 'nee'²³ mɨ²³sɨ²³quiʉ'². Mɨ³rɨ³jmee³ra'³ la'³, 'é̱e̱² 'e³ xe̱'²ra'³ joo³¹ 'mo³ bee'² quiee'³² dsa³ 'láa³ 'e³ jniin²³ 'e³ 'a²³ cu²ñíin³ 'e³ 'ɨ̱ɨ̱³² mɨ²³sɨ²³quiʉ'². 17 'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ júu² 'e³ laan³² jne² Cristo. Mɨ³rɨ³jmee³ra'³ la'³, 'é̱e̱² 'e³ 'ia'n²na'³ cua'² ñí² 'e³ 'ia'n²³ dsa³ 'láa³ 'e³ jua'³ mi³qui³ mɨ²dxi². 'Ne'² rɨ²jmo'²ra'³ júu² quiee'³² Dios. Mɨ³rɨ³jmee³ra'³ la'³, 'é̱e̱² 'e³ xe̱'²ra'³ boo'³¹ quiee'³² dsa³ 'láa³. Espíritu Gáan³ hua² 'i³ cuøø²³ 'nee'²³ boo'³¹ jo̱³. 18 Tén³ la²³ 'ne'² rɨ²lʉ́²ra'³ quia̱'n²na'³ Dios. 'Ne'² rɨ²núu²ra'³ júu² quiee'³² Espíritu Gáan³ 'i³ cuø²³ jui³¹ quién²na'³ 'e³ la²³ lʉ́²ra'³ quia̱'n²na'³ Dios. 'Ne'² rɨ²ŋɨ́ɨ²ra'³ mɨ²'áa² quie'² Dios. 'Ne'² rɨ²mi³quii²³²ra'³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmée²ra'³ la'³. 'A²³jia'³ 'ne'² rɨ²tu³¹ra'³. 'Ne'² rɨ²ŋɨ́ɨ²ra'³ mɨ²'áa² quie'² Dios rɨ²'ǿn¹na'³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³². 19 'Ne'² rɨ²'ǿn¹na'³ jné² co̱'³. Rɨ²ŋɨɨ'³¹ra'³ Dios 'e³ la²³ rɨ²maan²³² 'e³ jmii'³¹ rɨ²jmee'n³¹na¹ júu² quiee'³², 'e³ la²³ 'a²³jia'³ juøø'n²³na²³ rɨ²juøøn³¹ dsa³ júu² dxʉ́²³ quiee'³² 'e³ rɨ³'mo² xe̱'n². 20 Ca²³'náan²³ jné² 'ñée² 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²³lín³na²³ dsa³ 'i³ ŋɨn³² júu² quiee'³². 'E³ jo̱³ hua² 'e³ 'iun²³²na¹ i²³ñí² rɨ³nɨ²³. Rɨ²ŋɨɨ'³¹ra'³ Dios 'e³ la²³ 'a²³jia'³ juøø'n²³na²³ rɨ²'ɨɨn²³² júu² dxʉ́²³ quiee'³² 'e³ la²³ ya̱'n³na²³ rɨ²jmeen²³².
'E³ la²³ cuø²³ u²³juee'n³¹ je² dsøn³
21 'Náan²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ 'óo²ra'³ 'e³ jmii'³¹ cu³løn³¹na¹, 'e³ jmii'³¹ jmeen²³. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ rɨ²sɨɨn³¹na¹ quién²na'³ Tíquico 'i³ sɨ³xii'²³² 'nee'²³ la²³jɨ³. Jó̱o̱²ra² 'i³ bi²³ 'neen²³²na² 'í³. Tén³ jmee²³ ta² quiee'³² Juii³ra². 22 Rɨ²sɨɨn³¹na¹ Tíquico quién²na'³ jo̱o̱²³na²³. Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ 'óo²ra'³ 'e³ jmii'³¹ cu³løn³¹na'³¹. 'Náan²³ 'e³ rɨ²³jmée²³ 'ñée² 'e³ rɨ²³líin²³ 'óo²ra'³.
23 Cu²jmée³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ cu²née¹ ca²³tó̱o̱²³ dsɨ́² te'²³ jó̱o̱²ra². Cu²jmóo¹te'²³ 'e³ li²³'néen²cɨ²te'¹ uu'n²te'²³, 'e³ rɨ²³sɨ²³táan³cɨ²te'¹ quia̱'²te'²³ Dios. 24 Cu²jmée³ 'e³ 'uǿn² Dios quia̱'² la²³jɨn³ 'i³ 'néen² Juii³ra² Jesucristo ca³cuaa³. Nɨ³ mɨ³líi².