Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Filipos
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Filipos
Jné² Poo² quia̱'n²³²na¹ Timoteo rɨ³løn³¹na'³¹ mozos quien³² Jesucristo. Jnee'³¹ rɨ²xii'³¹ra'³¹ la²³jɨn³ 'nee'²³, te'²³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Cristo Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Filipos. Rɨ²xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³ ca³ti³² quia̱'n²na'³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ dxi³ 'i'²³ jee²³² quien³²na'³. 'E³ quie'²³ la'³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ jmoo³² 'i'²³ je² 'ne'² rɨ²³lí³ co̱²juø'¹ co̱'³: Cu²jmée³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ ca²³lʉ́³ Poo² quia̱'² Dios, ca²³'én² te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Filipos
Ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios cɨ'³ la²³ co̱o̱³ dxa³ 'e³ sɨ³li³líin²³na²³ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ tén³ jɨn³ dsɨn²³ cɨ'³ la²³ co̱o̱³ dxa³ 'e³ lʉn²³ quia̱'n²³²na¹ Dios 'e³ 'ǿn²³na²³ la²³jɨn³ 'nee'²³. Ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ juø'n²³ ca³ti³² jmee³ra² ta² quiee'³² júu² dxʉ́²³ cɨ'²³ la²³ 'e³ ca²³nʉʉ³ra'³ xi³'lɨ² mɨ³tɨ́³ la²³'nɨɨ'n³¹ la³. Bi²³ dxʉ́²³ ta² 'e³ mɨ³loo³² jmee²³ Dios ñʉ'²³ 'óo²ra'³. 'E³ quie'²³ ca³quie̱e̱² maan²³ 'e³ rɨ²³'ien³ la²³jɨ³ ta² 'e³ mɨ³loo³² jmee²³ ñʉ'²³ 'óo²ra'³ mɨ³rɨ³ti³ rɨ²³güe'n²³ co̱'³ Jesucristo. Ca³dsaan³² 'e³ lǿn³na²³ 'e³ rɨ²³'ien³ ta² dxʉ́²³ ñʉ'²³ 'óo²ra'³ la²³jɨn³ 'nee'²³. Qui² bi²³ nee² dsɨn²³ la²³jɨn³ 'nee'²³. Qui² røø³ jmee²³ Dios 'e³ 'uǿn² quia̱'² jne² ca³ti³². Jmee²³ 'e³ 'uǿn² quia̱'² jne² ca³ti³², juø'n³ quie'²³ 'iun²³²na¹ i²³ñí², juø'n³ quie'²³ 'e³ jmee'n³²na²³ júu² xi²ñi² dsa³ 'i³ ta'n² ta² 'e³ 'a²³'e³ dsoo² xa³ quie'² júu² dxʉ́²³, 'e³ jmee'n³²na²³ júu² 'e³ rɨ³lø³¹ ju²dsoo³¹. Ñi³² Dios 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ nee² dsɨn²³ la²³jɨn³ 'nee'²³. Nee² dsɨn²³ 'nee'²³ 'e³ la²³ nee² dsɨ́² 'ñée² Jesucristo. La²³la³ cu³lø³¹ juøøn³² Dios 'e³ la²³ lʉn²³ quia̱'n²³²na¹: Juøøn³² Dios 'e³ cu²lí³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ cɨ² 'óo²ra'³ 'e³ jmii'³¹ li²³'náan²³cɨ²na'³ uu'n²na'³. Juøøn³² Dios 'e³ cu²lí³ juø'² 'e³ rɨ²cø̱n²³na'³ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'ne'² li²³'náan²³cɨ²na'³ uu'n²na'³. 10 Cu²jmée³ la'³ Dios quién²na'³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²có̱²ra'³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ ca³quie̱e̱², 'e³ la²³ rɨ²³lín³na'³ rɨ³jɨ́n²na'³, 'e³ la²³ 'a²³jia'³ li²³xa³ dsoo² quien³²na'³ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³güe'n²³ co̱'³ Cristo. 11 Jo̱³ hua² rɨ²³'ién²na'³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ jmee²³ Jesucristo 'e³ sɨ³'ióo²³ dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ ca³dsaan³². Cu²jmée³ la'³ Dios 'e³ la²³ li²³lii²³ 'e³ gáan³ 'ñée², 'e³ la²³ rɨ²³mi²³gáan³te'²³ 'ñée².
'E³ la²³ jmee²³ júu² Poo² 'e³ dxʉ́²³ jen³¹ la²³huø'n²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ quie'²³ 'e³ jua'³ quia̱'² Cristo
12 'Náan²³ 'e³ rɨ²móo²ra'³, 'nee'²³ te'²³ ja̱a̱n³², 'e³ bi²³ cɨ² sɨ³ju̱u̱n³ júu² dxʉ́²³ jmee²³ la²³jɨ³ 'e³ sɨ³jí̱i̱n²³. 13 Qui² mɨ³núu³ la²³jɨn³ dsa³ 'láa³ 'i³ xi̱i̱n³ pretorio 'e³ dsoo² 'e³ rɨ³løn³¹na¹ dsa³ quien³² Cristo 'e³ 'iun²³²na¹ i²³ñí². 'E³ quie'²³ la'³, mɨ³núu³ la²³jɨn³ jia'³ cɨ'²³ dsa³ co̱'³. 14 Co̱'³ cɨ'²³ 'e³ 'iun²³²na¹ i²³ñí² jmee²³ 'e³ bi²³ cɨ² sɨ³táan³ quia̱'² Juii³ra² 'a²³ ma²³ la²³jɨn³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ xen³ la³. Bi²³ cɨ² sɨ³li³bii²³ dsɨ́²te'²³ lʉ²³te'²³ júu² quiee'³² Dios 'e³ 'a²³jia'³ juøø'n²³te'²³.
15 'E³ quie'²³ xen³ ca³quie̱e̱² 'i³ 'ɨɨ³ júu² quiee'³² Cristo 'e³ jua'³ mi³dxi'²³te'²³ ñin³²te'²³ jné², 'e³ jua'³ 'née²³te'²³ 'e³ rɨ²³níin³te'²³ quia̱'²te'²³ jné². 'E³ quie'²³ xen³ cɨ² co̱'³ 'i³ 'ɨɨ³ júu² quiee'³² Cristo 'e³ jua'³ ca³quie̱e̱² dxʉ́²³ dsɨ́²te'²³. 16 Dsa³ 'i³ mɨ³'ǿn²³na²³ xe̱'n², te³ 'née²³ 'e³ rɨ²³li'²³ miin²³. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ co̱o̱³ dsɨ́²te'²³ 'e³ 'ɨɨ³te'²³ júu² quiee'³² Cristo. 'E³ quie'²³ lǿn³te'²³ 'e³ la'³ hua² 'e³ rɨ²³dxi²³quié̱n²cɨ²na¹ 'e³ 'iun²³²na¹ i²³ñí². 17 Xen³ jia'³ cɨ'²³ 'i³ 'ɨɨ³ júu² quiee'³² Cristo 'e³ jua'³ bi²³ 'néen²te'²³ jné². Qui² ñi³²te'²³ 'e³ 'iun²³²na¹ i²³ñí² 'e³ jmee'n³²na²³ júu² 'e³ 'a²³'e³ dsoo² xa³ quie'² júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios. 18 Cu²lø³² quie'² jo̱o̱²³na²³. Juø'n³ quie'²³ jmii'³¹ jmoo³² dsa³ 'i³ 'ɨɨ³ júu², juø'n³ quie'²³ te³ jmoo³²te'²³, juø'n³ quie'²³ 'e̱'n³ la²³jɨ³ 'e³ jmoo³²te'²³, 'e³ sɨ³li³'íi² júu² quiee'³² Cristo. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ jmee²³ 'e³ bi²³ cɨ² jɨn³ dsɨn²³.
'E³ quie'²³ 'e³ cɨ² li²³jɨn³ cɨ² dsɨn²³. 19 Qui² maan²³ 'e³ rɨ²³láan³na²³ 'e³ la²³ lʉ́²ra'³ quia̱'n²na'³ Dios 'ǿn²³na'³ jné², 'e³ la²³ jmee²³ co̱²juø'¹ quián²³ Espíritu quien³² Jesucristo. 20 'Náan²³ 'e³ 'a²³jia'³ li²³'íin². 'Náan²³ 'e³ 'a²³jia'³ juøø'n²³na²³ rɨ²lʉn²³². Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²³mi²³gáan³te'²³ Cristo mɨ³rɨ³joon³²te'²³ jné² 'e³ la²³ mi³gáan³te'²³ Cristo rɨ³nɨ²³. 'Náan²³ 'e³ rɨ²³mi²³gáan³te'²³ Cristo, juø'n³ quie'²³ rɨ³ju̱n²³²na¹, juø'n³ quie'²³ rɨ³ji̱'²³quien²³na²³. 21 'E³ quia̱'n²³²na¹ Cristo jmee²³ 'e³ dxʉ́²³ jen³¹na¹ la²³huø'n²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³quien²³na²³. 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² mɨ³la³dxʉ́²³ quián²³ xi³nu³ rɨ²³jú̱n³na²³. 22 Xi³nu³ rɨ³ji̱'²³quien²³na²³, xa³ cɨ² 'é̱e̱² 'e³ rɨ²jmeen²³² la²³jɨ³ ta² 'e³ røøn²³na²³ 'e³ la²³ li²³xa³ cɨ² cua̱a̱n²tu². 'E³ jo̱³ hua² 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ jmɨ́ɨ² maan²³ xi² 'náan²³ 'e³ rɨ²³jú̱n³na²³, xi² 'náan²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³quien²³na²³. 23 Qui² 'náan²³ la²³ ca³ti³². 'Náan²³ 'e³ ñe'n³²na²³ 'e³ juø'n²³ li²³quia̱'n²³²na¹ Cristo. Qui² bi²³ cɨ² dxʉ́²³ la'³ 'u². 24 'E³ quie'²³ maan²³ ca³quie̱e̱² 'e³ bi²³ cɨ² 'ne'² quién² 'nee'²³ 'e³ rɨ²cuaa'n²³cɨ²na¹. 25 'E³ jo̱³ hua² 'e³ maan²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³quien²³na²³. 'E³ quie'²³ maan²³ 'e³ rɨ²cuaa'n²³cɨ²na¹ quia̱'n²³²na¹ la²³jɨn³ 'nee'²³ 'e³ la²³ li²³'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³ 'e³ sɨ³táan³na'³, 'e³ la²³ li²³jɨn³ cɨ² 'óo²ra'³ 'e³ sɨ³táan³na'³ co̱'³. 26 'E³ jo̱³ hua² bi²³ cɨ² rɨ²mi³jue'²³ra'³ mɨ³rɨ³tɨn²³na²³ co̱'³ quién²na'³ 'e³ juo'³ra'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo Jesús.
27 'E³ quie'²³ 'ne'² ca³quie̱e̱² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ dxi³ji̱i̱n³¹ quia̱'² júu² dxʉ́²³ quiee'³² Cristo. Juø'n³ quie'²³ ñiin²³ quién²na'³ i³joon²³na²³ 'nee'²³ co̱'³, juø'n³ quie'²³ jen³¹quien¹na²³ je² huɨ̱́ɨ̱³, 'náan²³ 'e³ rɨ²³sɨ'²³te'²³ jné² 'e³ 'uee'n³ quie'²³ 'óo²ra'³, 'e³ rɨ³lø³¹ quie'²³ co̱o̱³ 'óo²ra'³, 'e³ rɨ³løn³¹na'³ co̱o̱³ júu², 'e³ bi²³ dxi³quié̱n²na'³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ jmee³ra'³ ta² ca³ti³² 'e³ juo'³ra'³ 'oo³ra'³ júu² dxʉ́²³ 'e³ sɨ³táan³na². 28 'Náan²³ 'e³ rɨ²³sɨ'²³te'²³ jné² 'e³ 'a²³jia'³ 'ñaa'n²³na'³ sú̱n² te'²³ dsa³ 'i³ 'noo³ júu² quia̱'² 'nee'²³. 'E³ 'a²³jia'³ 'ñaa'n²³na'³ dsa³ sɨ³li³lii²³ 'e³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³gua'²³ dsa³ 'i³ 'noo³ júu² quia̱'² 'nee'²³. 'E³ quie'²³ la'³, sɨ³li³lii²³ 'e³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³láan³ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ 'ñée² Dios hua² 'i³ jmee²³ lii²³ la'³. 29 Qui² ca²³cuǿ³ júu² Dios 'e³ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Cristo. 'E³ quie'²³ la'³, ca²³cuǿ³ júu² 'e³ dxi³quié̱n²na'³ 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Cristo. 30 Qui² ca³ti³² níi³ra² quia̱'n²na² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. Ca²³jóo²ra'³ mɨ²jo̱³ 'e³ jmii'³¹ ca²³níi³ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ ma²jen³¹na¹ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ jmeen²³ quián²³ la'³ je² la³ 'e³ la²³ lǿ² nuu³ra'³ rɨ³nɨ²³.