Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² Filemón
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² Filemón
Jné² Poo² 'iun²³²na¹ i²³ñí² dsoo² 'e³ jmeen²³ ta² quiee'³² Cristo Jesús. Quia̱'n²³²na¹ jó̱o̱²ra² Timoteo juøøn³²na²³ 'nʉ³, Filemón, 'i³ 'neen²³²na'³¹, 'i³ jmee³ra'³¹ ta² quia̱'n²na'³¹. Xii'³²ra'³¹ Apia mɨ́³ jó̱o̱²ra² co̱'³. Co̱'³ cɨ'²³ xii'³²ra'³¹ Arquipo 'i³ rɨ³løn³¹na'³¹ dsa³ 'láa³ quien³² Dios quia̱'n²na'³¹. Xii'³²ra'³¹ la²³jɨn³ dsa³ quien³² Dios 'i³ sɨ³ñii'n²³ xi²ñʉ'¹ quien³²nu³: Cu²jmée³ Dios Ñu'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ 'néen² dsa³ Filemón, 'e³ la²³ sɨ³táan³ quia̱'² Juii³ra²
Jɨn³ dsɨn²³ ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios quién²³na²³ cɨ'³ la²³ co̱o̱³ dxa³ 'e³ 'ǿn²³na²³ 'nʉ³ 'e³ lʉn²³ quia̱'n²³²na¹ Dios. Qui² mɨ³núun²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'náan²³nu³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios. Mɨ³núun²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ sɨ³táan³nu³ quia̱'n²nu³ Juii³ra² Jesús. Rɨ³løn³¹na² co̱o̱³ júu² ca³ti³² 'e³ la²³ sɨ³táan³na² quia̱'n²na² Dios. 'E³ jo̱³ juøøn³²na²³ Dios 'e³ cu²dsóo¹ cɨ² 'áan² 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ sɨ³'ióo²³ra² 'e³ juaa'³ra² rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo. Qui² maan²³ 'e³ bi²³ 'náan²³nu³ dsa³ quien³² Dios. 'E³ jo̱³ hua² jmee²³ 'e³ bi²³ jɨn³ dsɨn²³. 'E³ jo̱³ hua² jmee²³ 'e³ bi²³ sɨ³liin²³ dsɨn²³, 'nʉ³ ja̱a̱n³². Qui² ca²³jméen² 'e³ sɨ³liin²³ dsɨ́² dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios.
'E³ la²³ ŋɨɨ²³ Poo² sɨ'²³ Filemón 'e³ rɨ²³'i'n² co̱'³ mozo 'i³ xi̱i̱n³ Onésimo
Bii²³ dsɨn²³ 'e³ rɨ²dxin²³² 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ 'ne'² rɨ²jméen². Qui² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Cristo. Maan²³ 'e³ bi²³ 'náan²³nu³ jné². 'E³ jo̱³ lǿn³na²³ 'e³ tu³sɨ'²³ cɨ² 'e³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³ 'e³ rɨ²jméen² co̱o̱³ mɨ²'áa² quiée²ra². Jné² Poo² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ jaa²³². 'Iun²³²na¹ i²³ñí² rɨ³nɨ²³ dsoo² 'e³ jmeen²³ ta² quiee'³² Cristo Jesús. 10 Juøøn³²na²³ 'nʉ³ 'e³ rɨ²jméen² co̱o̱³ mɨ²'áa² quie'² Onésimo 'i³ ca²³lǿn²³ mozo quien³²nu³ mɨ²jo̱³. Qui² ca²³lǿn²³ 'é̱e̱² ja̱a̱n²³ 'e³ la²³ 'iun²³²na¹ i²³ñí² la³.
11 'A²³jia'³ 'nee'³¹ ca²³jme'²³ 'nʉ³ mozo 'í³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³xa³ ca³juɨ². 'E³ quie'²³ rɨ³nɨ²³ hua² xa³ je² 'ne'² quién²nu³ co̱'³. La'³ quián²³ jné² co̱'³. 12 'E³ jo̱³ jné² sɨɨn³²na²³ quién²nu³ Onésimo. Rɨ²'ii'n³¹nu³ co̱'³ jo̱o̱²³na²³. 'É̱e̱² dsɨn²³ rɨ³løn³¹ 'ñée². Qui² bi²³ 'náan²³na²³. 13 Ca²³lǿn³na²³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ rɨ²cuaa'n²³²na¹ 'u² 'e³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quián²³ 'e³ 'iin³¹ 'nʉ³ 'e³ la²³ 'iun²³²na¹ i²³ñí² dsoo² 'e³ 'ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³. 14 'A²³jia'³ ca²³la²³bii²³ dsɨn²³ rɨ²jmeen²³² la'³ 'e³ 'íi² rɨ²cuǿn² júu² la'³ 'uǿøn²nu³. 'Náan²³ 'e³ rɨ²jméen² 'e³ 'uǿn²nu³ xú̱n³. 'E³ quie'²³ 'náan²³ 'e³ dxʉ́²³ 'áan² 'e³ rɨ²jméen² la'³. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ la²³bii²³. 15 Co̱'³ xi² 'e³ 'née²³ Dios 'e³ li²³quia̱'n²nu³ ca³cuaa³ Onésimo 'e³ ca²³bǿn³ quién²nu³ ca²³ji̱i̱³. 16 Qui² 'a²³la³ ma²³ te³ 'e³ rɨ³løn³¹ mozo 'i³ 'a²³'e³ xa³ jñiin²³. Dsɨ³² cɨ² la²³ la'³ rɨ³løn³¹ rɨ³nɨ²³. Qui² mɨ³lǿn²³ jó̱o̱²ra² 'i³ bi²³ 'neen²³²na². Bi²³ 'náan²³na²³ 'ñée². Bi²³ cɨ² 'uǿøn²nu³ co̱'³. Qui² mɨ³lǿn²³ dsa³ 'i³ xa³ je² 'ne'² quién²nu³. 'E³ quie'²³ mɨ³lǿn²³ dsa³ quien³² Juii³ra².
17 Rɨ³løn³¹na² la²³ co̱o̱³ uu'n²na², ¿mɨ³naa'³¹? 'E³ jo̱³ rɨ²'ii'n³¹nu³ co̱'³ Onésimo. 'É̱e̱² 'e³ rɨ²'ii'n³¹nu³ jné². 18 Xi³nu³ xa³ 'e³ ca²³jme'²³ 'nʉ³, xi³nu³ xa³ 'e³ ya̱'n³ quién²nu³, 'náan²³ 'e³ rɨ²jméen² 'e³ jné² hua² ya̱'n³na²³ quién²nu³ 'e³ jo̱³.
19 Jné² Poo² jmeen²³ ji³ la³ 'uø'² guaan²³: Jné² rɨ²cɨn³¹ quién²nu³ xi³nu³ xa³ 'e³ ya̱'n³ Onésimo. 'E³ quie'²³ liin³²nu³ 'e³ ta² quián²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ 'áan². 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ 'ne'² 'e³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³ la'³. 20 Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, ja̱a̱n³²: Rɨ²jméen² co̱o̱³ mɨ²'áa² quiée²ra² 'e³ rɨ²'ii'n³¹nu³ Onésimo 'e³ juø'n³ rɨ³løn³¹nu³ dsa³ quien³² Juii³ra². Jo̱³ hua² rɨ²³líin²³ dsɨn²³. Jmee² co̱o̱³ mɨ²'áa² la'³ quiée²ra². Qui² rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo.
21 Maan²³ 'e³ rɨ²jméen² 'e³ la²³ to̱o̱²³ ji³ la³ 'e³ la²³ mɨ³juǿøn²na²³ 'nʉ³. 'E³ quie'²³ maan²³ 'e³ dsɨ³² cɨ² la'³ rɨ²jméen². 22 Co̱'³ cɨ'²³ xa³ cɨ² 'e³ 'náan²³ 'e³ rɨ²jméen² ca³juɨ² quiée²ra²: Rɨ²jméen² ji̱i̱³ co̱²³ju'²³ je² rɨ²ñin²³² jné². Qui² sɨ³táan³na²³ 'e³ cɨ² rɨ²³jmée²³ Dios 'e³ la²³ juɨɨ'³²ra'³ 'e³ rɨ²³jmée²³. Sɨ³táan³na²³ 'e³ rɨ²³lí³ juø'² i³joon²³na²³ 'nee'²³ co̱'³.
Je² dsøn³ cuø²³ u²³juee'n³¹
23 Cuø²³ u²³juee'n³¹ quia̱'² 'nʉ³ Epafras 'i³ 'iun²³²na¹ i²³ñí² quia̱'n²³²na¹ dsoo² 'e³ jmee³ra'³¹ ta² quiee'³² Cristo Jesús. 24 'E³ quie'²³ la'³, cuø²³ u²³juee'n³¹ Marcos quia̱'² Aristarco quia̱'² Demas quia̱'² Lucas 'i³ jmeen²³ ta² quia̱'n²³²na¹.
25 Cu²jmée³ Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'óo²ra'³. Nɨ³ mɨ³líi².