3
'E³ la²³ ya̱'n³ rɨ²³jmóo² dsa³ 'i³ sɨ³táan³
Co̱'³ cɨ'²³ 'ne'² rɨ²juɨɨ'n³¹ dsa³ 'e³ 'ne'² rɨ²³cuǿn²³ miin²³ 'e³ rɨ²³jmóo² 'e³ la²³ dxi³ 'i'²³ dxi² juɨɨ³, 'e³ la²³ dxi³ 'i'²³ dsa³ 'i³ ta'n² ta². 'Ne'² rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ la²³ jua'³ dxi² juɨɨ³. 'Ne'² 'e³ li²³dxʉ́²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³. 'Ne'² rɨ²juɨɨ'n³¹ dsa³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³lʉ́²³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ rɨ²³'én²te'²³ dsa³. 'A²³ cu²mi³dxíi³te'²³ quia̱'²te'²³ dsa³. Cu²jmóo¹te'²³ 'e³ 'uǿn²te'²³. Cu²'aa³te'²³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'²te'²³ la²³jɨn³ dsa³.
Qui² la²³ca̱a̱n³ mɨ³xa³ 'a²³jia'³ ta³jmee³ra² 'i'²³ miin²³na² 'e³ jmii'³¹ rɨ²jmee²ra² 'e³ dxʉ́²³. 'A²³jia'³ dxʉ́²³ dsɨ³ra² 'e³ rɨ²jmee²ra² 'e³ la²³ jua'³ Dios. Bi²³ ca²³caa'n³²na² mɨ²jo̱³. Ca²³jmee²ra² 'e³ la²³ 'iin²³ dsɨ́² jmɨ² ŋú²ra², 'e³ la²³ líi³ra² 'e³ te³ bi²³ lii'². Ca²³jmee²ra² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ jmɨ́ɨ² 'e³ ca²³ŋɨ́n³na². Ca²³xu̱u̱n²³²na² miin²³na² la²³jɨ³ quie'²³ 'e³ xa³ quie'² uu'n²na². 'A²³jia'³ ta³dsɨ³² dsa³ ñin³² dsa³ jne² mɨ²jo̱³. 'A²³jia'³ ta³dsɨ³ra² nen²³²na² dsa³ miin²³na² co̱'³. 'E³ quie'²³ ca²³dsóo²³ dsɨ³ra² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'uǿn² Dios 'i³ ca²³láan² jne², 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'néen² jne². Ca²³láan² jne² Dios. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ jua'³ 'e³ bi²³ ca²³jmee²ra² ca³dsaan³² 'e³ ca²³láan² jne². 'E³ quie'²³ ca²³la²³cuu'²³ dsɨ́² 'ñée² quia̱'² jne². 'E³ jo̱³ hua² 'e³ ca²³láan² jne². Ca²³la²³xen³na² co̱'³. Qui² ca²³jŋɨn³ dsɨ³ra². Ca²³jmée³ Espíritu Gáan³ 'é̱e̱² 'e³ ca²³la²³'mɨ́ɨn²na². Dios ca²³xíin²³ Espíritu Gáan³ quiée²ra². 'A²³jia'³ mii'³ dsɨ́² ca²³xíin²³. Ca²³xíin²³ Espíritu Gáan³ 'e³ jua'³ ca²³i²³láan² jne² Jesucristo. Te³ bi²³ 'uǿn² 'ñée² Dios 'e³ ca²³jmée³ la'³ 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ li²³xa³ dsoo² quiee³²ra² xi²ñi² 'ñée². 'Née²³ 'e³ rɨ²³lín³na² jo̱o̱³¹. 'E³ jo̱³ hua² je̱³ra² 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³cuaa³.
La²³nɨ³ cu³lø³¹ júu² 'e³ 'ne'² rɨ²³sɨ²³táan³ dsa³. 'Náan²³ 'e³ rɨ²juɨɨ'n³¹ dsa³ ca³quie̱e̱² júu² jo̱³. Qui² 'ne'² 'e³ rɨ²³cuǿn²³ miin²³ dsa³ 'i³ sɨ³táan³ quia̱'² Dios 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ dxʉ́²³. Bi²³ dxʉ́²³ rɨ²³jmóo²te'²³ xi³nu³ rɨ²³jmóo²te'²³ la'³. Bi²³ 'ne'² quie'² dsa³. 'A²³ rɨ³ta̱a̱'n²³nu³ 'uǿøn²nu³ je² sɨn²³te'²³ júu² 'e³ 'a²³'e³ xa³ jui³¹ quie'². 'A²³ rɨ³mi³quín² júu² 'e³ te³ jmii'³¹ xi̱i̱n³ xi²'ioo² yi²³uu'² dsa³. 'A²³ rɨ³nɨ́ɨn³nu³ quia̱'n²nu³ dsa³. 'A²³ rɨ³mi³ñúun²nu³ júu² quia̱'n²nu³ dsa³ 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ la²³jɨ³ 'e³ jua'³ ley quiee'³² dsa³ Israel. Qui² 'a²³'e³ xa³ je² 'ne'² 'e³ rɨ²jméen² la'³. Te³ li²³ŋɨ́n³ sɨn²³te'²³ júu² 'e³ lø³² la'³.
10 Ca³tú̱²³ taa'² hua² rɨ²lʉn²³²nu³ dsa³ 'i³ juin³² dsa³ quien³² Dios. Jo̱³ tu³ rɨ²tún¹nu³ dsa³ 'í³. 11 Qui² máan³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ 'iún² jui³¹ ca³dsaan³² dsa³ 'i³ jmee²³ la'³. Jmee²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². Ñi³² 'ñée² 'e³ jmee²³ la'³.
'E³ la²³ cuø²³ jui³¹ quie'² Tito 'e³ jmii'³¹ 'ne'² rɨ²³jmée²³
12 Co̱'³ xi² rɨ²sɨɨn³¹na¹ quién²nu³ Artemas. Co̱'³ xi² Tíquico rɨ²sɨɨn³¹na¹. 'E³ quie'²³ mɨ³rɨ³dxoo³² 'i³ rɨ²sɨɨn³¹na¹, jo̱³ rɨ²jméen² quién²nu³ 'e³ guaan³² juɨɨ³ Nicópolis. Qui² núu²³ lǿn³na²³ 'e³ rɨ²cuaa'n²³na²³ la²³huøø'n³¹ ji̱i̱³ 'e³ güi'³. 13 Rɨ²jméen² quién²nu³ 'e³ rɨ²jméen² co̱²juø'¹ quie'² Zenas 'i³ bi²³ cuii³ ley quia̱'² Apolos co̱'³. Rɨ²jméen² co̱²juø'¹ 'e³ la²³ rɨ²³ta'n²³te'²³ jui³¹. Rɨ²jméen² ji̱i̱³ la²³jɨ³ 'e³ 'ne'² quie'²te'²³ 'e³ la²³ sɨ³guín²³te'²³. 14 'Ne'² li²³tɨn³ cɨ² te'²³ jó̱o̱²ra² 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ dxʉ́²³. Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³jmóo² co̱²juø'¹ quie'² dsa³ 'i³ bi²³ ñúun³ la²³jɨ³ 'e³ jmee²³ jloo'² quie'². Jo̱³ hua² li²³xa³ cua̱a̱n²tu² 'e³ xen³te'²³.
'E³ la²³ cuø²³ u²³juee'n³¹ Poo² quia̱'² Tito, 'e³ la²³ ŋɨɨ²³ mɨ²'áa² quie'² Dios
15 Cuø²³ u²³juee'n³¹ quia̱'² 'nʉ³ la²³jɨn³ 'i³ quia̱'n²³²na¹. 'E³ 'iin³¹na¹ rɨ²cuǿn² u²³juee'n³¹ quia̱'n²nu³ la²³jɨn³ 'i³ 'néen² jne² 'i³ røø³ sɨ³táan³na² quia̱'n²na².
Cu²jmée³ Dios 'e³ 'uǿn² quia̱'² la²³jɨn³ 'nee'²³. Nɨ³ mɨ³líi².