Si₂ carta le₂'uɨg₅₄ a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
CORINTIOS
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ le₂'uɨg₅₄ a₂chein₂ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Corinto
Jniá₂ Pa₄, co₂në₅ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ Diú₄, ca₂të₃ 'éi₂ a₂léng₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo; jnia'₅₄ co₂dsia₅ quian'₅₄ Sóstenes rɨn'₅₄ jniog₄, jmo₂₃ si₂ carta la₂ a₂dsian'₄ ja₁con₂ guá'₅ quián₅ Diú₄, dsa₂ chan₂ juɨg₂ Corinto, dsa₂ i₂ma₂të₅ Diú₄ a₂léin₂ dsa₂ i₂le₃chan₂ lë́₅ 'í₁ le₃quió'₅ Cristo Jesús; co₂dsia₅ bá₄ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jme₂juɨn'₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo ca₂le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂lɨ́n₅ 'éi₂ Te₁gui'₅₄ quiáin₅, juɨ₁lia'₂ quián₂ jniog₄ táng₃: Juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ 'ei₅ tei₄, juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ i₂lɨ́n₅ jmei₂ jniog₄, juɨ₁jme₂gu'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo ján₃.
Jme₂gu'₅₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo
Ca₂le₃o₃ jmɨg₄ bá₄ cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ Diú₄ o₄quián'₂ 'nia'₂, ia₁ ca₂jme₃gu'₅₄ bá₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús. Të₂le₃ ia₁ a₂chan'₂ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo, Diú₄ bá₄ ma₂ca₂jme₃'o₅₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃ quió'₅, juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂'ŋia'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂tɨn'₂ 'nia'₂ në́₃. Le₂në₅ bá₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ ca₂jme₁tag₅ jnia'₅₄ të₂le₃ quió'₅ Cristo, ma₂ca₂rë₃ti₃ bá₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'nia'₂. Jaun₂ lë₃, tsá₃ ma₃'e₂ 'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂cuë₃ Diú₄ caun₂ bí₂ a₂gu₂dsí₂, të₁lia'₂ jan'₅₄ 'nia'₂ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ a₂jme₃jnia₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄. 'Éi₂ bá₄ jme₃'o₅₄ náu'₁ 'nia'₂ tiá₂ ca₂të₂ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂, ia₁jaun₂ tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨn'₂ 'nia'₂ jë₁ma₂ca₂të́₂ jmɨg₄ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo. I₂jme₃ti₃ bá₄ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ jág₁ quió'₅; 'éi₂ bá₄ ma₂ca₂të₃ 'nia'₂ 'ag₃ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Jesucristo ja₁ŋi'₅₄, Te₁gui'₅₄ quián₂.
A₂tsɨ₂jɨn₅ dsa₂ dsia₂₃ mɨ'₅₄ jmo₂₃ le₁dsoin'₅₄
10 Rɨn'₅₄ jniog₄, mɨ₅ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂, 'éi₂ 'nia'₂ caun₂ jág₁, tsá₃ dsia₂ 'nia'₂ mɨ'₅₄ a₂jmó'₂ le₁dsong'₅₄. Të₂le₃ ca₂tɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ tóng'₄ 'ei₅ caun₂ jág₁ jen'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ ŋɨ́'₂ 'nia'₂, a₂dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ në́₃. 11 Juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ le₂në₅, rɨn'₅₄ jniog₄, ia₁ ca₂rë₃chá₃ jág₁ juá'₂ dsa₂ familia quián₅ Cloé, 'a₂ lia'₂ lë́₅ tion'₅₄ 'nia'₂, a₂niog₅ mɨ'₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂. 12 Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ jág₁, jma₃quén₅ bá₄ ma₂lë́₅ jag'₅₄ 'nia'₂ tiong'₅₄. I₂lɨn₅₄ ma₂juá'₂: “I₂quián₅ Pa₄ bá₄ jniá₂”; i₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂ táng₃: “Jniá₂ guë'₂ lɨ́ng₅ i₂quián₅ Pe₄”; sián'₂ guë'₂ juá'₂ táng₃: “Jniá₂ guë'₂ lɨ́ng₅ dsa₂ i₂quián₅ Apolos”; i₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂ táng₃: “Jniá₂ guë'₂ lɨ́ng₅ i₂quián₅ Cristo.” 13 ¿O₃ bá₄ le₁dso'₄ ma₂i₂lé₂ quió'₅ Cristo në₁jua'₂ le₂jaun₂? ¿O₃ bá₄ Pa₄ i₂ca₂të₁ton₅₄ cróg₄ o₄quián'₂ 'nia'₂? Le₂jaun₂ guë'₂ ján₃, ¿O₃ bá₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Pa₄ ca₂jŋó'₂ 'nia'₂ jmɨg₂?* lit. “ca₂i₃tian'₃ 'nia'₂ jmɨg₂.” 14 Ti₁'mag'₄ Diú₄ tsá₃ jniá₂ ca₂chóng₃ jmɨg₂ lit. “ca₂tióg₃ jmɨg₂.” 'i₁jan'₂ 'nia'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ Crispo quian'₅₄ Gayo, 15 con'₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂dsia₃ dsa₂ a₂ca₂chóin₃ jniá₂ jmɨg₂ lit. “a₂ca₂tiáin₃ jniá₂ jmɨg₂.” lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃. 16 (Jŋia'₅₄ lia'₂ familia quián₅ Estéfanas bá₄ ján₃, dsá₂ dsɨ₃ ca₂chón₃ jniá₂ jmɨg₂. Jaun₂ tsá₃ ma₃dsá₂ dsɨ₃ jua'₅₄ chan₂ guë́₄ i₂sián'₂ ca₂chón₃ jniá₂ jmɨg₂.)§ lit. “ca₂tián₃ jniá₂ jmɨg₂.” 17 Ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ ca₂chei₃ Cristo jniá₂ jua'₅₄ a₂tsón₄ jniá₂ jmɨg₂ dsa₂,* lit. “a₂tián₄ jniá₂ jmɨg₂ dsa₂.” con'₂ jŋia'₅₄ lia'₂ a₂qui₁'ë́₄ jág₁ a₂tɨ́n'₄ dsa₂ bá₄, on₃jua'₅₄ qui₁ton₁ jág₁ jua'₅₄ a₂jmo₅₄ a₂ŋɨ́₄ tɨng₂, con'₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂tsá₃ ta₁ tí₄ a₂ca₂guen₃ Cristo 'mú₃ ne₄ cróg₄.
Cristo i₂lɨ́n₅ bí₂ quió'₅ Diú₄
18 Jág₁ dse₃ la₂, 'a₂ lia'₂ ca₂jon₃ Cristo ne₄ cróg₄, lë́₅ jág₁ co₄ të₂le₃ ja₁con₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ juɨ₅ dsɨ₃'én₂. La₁ të₂le₃ quián₂ jniog₄ i₂tio'₅₄ juɨ₅ a₂tág'₄, lë́₅ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄. 19 Ia₁ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
Co₂dsia₅ 'én₄ jniá₂ juɨ₁lia'₂ a₂tɨn₂ dsa₂
i₂ŋɨ́₄ lë₃ ŋi₅ jmo₅,
ján₃ guë'₂ jmo₅₄ cau₅ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅
dsa₂ i₂jmo₅ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ŋioi₅₄. Isaías 29:14.
20 ¿'E₂ bá₄ ta₁ tén₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ tɨn₂ në́₃, juɨ₁lia'₂ të₅, o₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ ŋi₅ dsia₃ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ niog₅ lë́₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂? Ia₁ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ ŋɨ́'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ma₂jmo₃ jág₁ jaun₂ a₂tsá₃ ta₁ tí₄. 21 Ia₁ juɨ₁lia'₂ ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ Diú₄ jmo₃, tsá₃ ca₂rë₃cuɨg₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ guioin₅₄, a₂jaun₂ bá₄ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ Diú₄ a₂lióin₂ dsa₂ i₂'én₂ jág₁ quió'₅, të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂ca₂'ë́₂ dsa₂, caun₂ jág₁ a₂jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsɨ́₅ caun₂ jág₁ co₄.
22 Juɨ₁lia'₂ dsa₂ judíos në́₃, 'nio₃ të₃ ne₅₄ léi₄ juë'₂, dsa₂ griego në́₃ 'no'₂ jág₁ a₂le₃ŋɨ́₂ dsɨ́₅, 23 la₁ia₁ jnia'₅₄ në́₃, qui₂'ë́₅ jág₁ 'ɨ́n₅ jnia'₅₄ Cristo i₂ca₂jon₃ të₁ton₅₄ cróg₄. Jág₁ në₅ në́₃, lë́₅ caun₂ a₂jnág₅ juɨ₅ ja₁jme₁rë₂'én₂ dsa₂ judíos, ján₃ bá₄ lë́₅ caun₂ jág₁ co₄ të₂le₃ quió'₅ dsɨ₂nau₂. 24 La₁ të₂le₃ quió'₅ dsa₂ i₂ma₂të₅ Diú₄, lia'₂ dsa₂ judíos lia'₂ dsa₂ griegos táng₃, 'ɨ́n₅ jnia'₅₄ Cristo i₂lɨ́n₅ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄, i₂lɨ́n₅ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ Diú₄ në́₃. 25 Ia₁ co₂'nió'₄ jág₁ co₄ quió'₅ Diú₄, juá'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, jág₁ në₅ bá₄ a₂lë́₅ a₂dsen₅₄ quen₅ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ján₃ bá₄ juɨ₁lia'₂ a₂jmo₅ dsa₂ dsɨ́₅ a₂'uan₅₄ quió'₅ Diú₄, a₂jaun₂ guë́₄ dsón'₂ a₂'io₅ guë́₄ bí₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ bí₂ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
26 Rɨn'₅₄ jniog₄, ca₂tɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ 'nau'₅₄ 'au'₂ 'a₂ lia'₂ ca₂të₃ Diú₄ 'nia'₂. Tsá₃ juɨn'₅ 'nia'₂ i₂tɨn₂ ŋi₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ ŋi₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; ján₃ guë́₄ tsá₃ juɨn'₅ 'nia'₂ 'au'₂ bí₂; tsá₃ juɨn'₅ 'nia'₂ ca₂rë₃chán'₃ juɨ₁lia'₂ familia dsen₅₄ në́₃. 27 La₁ia₁ ma₂quió'₂ Diú₄ jág₁ a₂jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsɨ́₅ jág₁ co₄, a₂jmo₃ a₂të₃tsɨn'₅₄ o₂guí'₃ dsa₂ i₂lɨ́n₂ ŋɨ́'₂ guë́₄ dsɨ́₅. Ján₃ bá₄ ma₂quió'₂ Diú₄ jág₁ a₂jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsɨ́₅ jág₁ 'uan₅₄, a₂jmo₃ a₂të₃tsɨn'₅₄ o₂guí'₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂lɨ́n₂ a₂'uain'₂. 28 Ma₂quión'₂ Diú₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jɨ́n₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂tsá₃ 'e₂ quen₅, i₂sion₅ guë́₄, i₂tsá₃ 'e₂ lɨ́n₅, a₂tón₂ 'uë₃ juɨ₁lia'₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ dsen₅₄ lɨ́in₂, 29 ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ dsia₃ jág₁ tá'₅ le₃ne₄ Diú₄. 30 'Ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ma₂jmo₃ a₂tion'₅₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús, i₂ma₂lɨ́n₅ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ quián₅ Diú₄ o₄quián₂ jniog₄. Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄ ma₂guei₃ Diú₄ jniog₄ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rag₂; të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄ jág₂ Diú₄ jniog₄ dsa₂ le₁jɨ́n₃ i₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅; të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄ ján₃, ca₂'ág₂ táng₃ caun₂ jág₁ quián₂ jniog₄ quian'₅₄ Diú₄. 31 Jaun₂ lë₃, juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂, “Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ tá'₅, juɨ₁dsia₁₂ jág₁ tá'₅ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄.” Jeremías 9:24.

*1:13 lit. “ca₂i₃tian'₃ 'nia'₂ jmɨg₂.”

1:14 lit. “ca₂tióg₃ jmɨg₂.”

1:15 lit. “a₂ca₂tiáin₃ jniá₂ jmɨg₂.”

§1:16 lit. “ca₂tián₃ jniá₂ jmɨg₂.”

*1:17 lit. “a₂tián₄ jniá₂ jmɨg₂ dsa₂.”

1:19 Isaías 29:14.

1:31 Jeremías 9:24.