2
Jág₁ quió'₅ Cristo, a₂ca₂ŋó₃ ne₄ cróg₄
Rɨn'₅₄ jniog₄, lia'₂ con'₂ ŋeg₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂, i₁chei₁₂ 'nia'₂ jág₁ tí₅ la₂ quió'₅ Diú₄, tsá₃ jaun₂ ca₂jmo₃ jua'₅₄ ca₂juɨ́g₂ 'nia'₂ jág₁ ca'₅₄ juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ tɨn₂. Lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ quiang'₅₄ 'nia'₂, tsá₃ 'e₂ jág₁ siá'₂ jme₁'nio₃ le₃guion₅₄, jŋia'₅₄ lia'₂ ca₂ne₅₄ jág₁ quió'₅ Cristo bá₄, i₂të₁ton₅₄ cróg₄. Ca₂dsióg₃ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ a₂lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ 'uan₅₄, gó'₅, jleng₂₃ 'ŋio₅ lɨn₃. Lia'₂ jme₁ca₂jme₁tɨng₂₃ 'nia'₂ jág₁ dse₃, tsá₃ ca₂jmo₃ jág₁ juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂tɨn₂; jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂jme₂jnia₅ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ bá₄ ca₂'ë́₂ jniá₂ jág₁, ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄ bá₄ lë́₅ a₂'én'₂ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ tɨn₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
Jme₂jnia₅ Diú₄ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅
La₁ia₁ dsia₂ bá₄ jnia'₅₄ jág₁ ca'₅₄ a₂tag₂ a₂ne₄ jɨn₄ rɨn'₅₄ i₂ma₂ron₂, la₁ on₃jua'₅₄ jág₁ ca'₅₄ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, on₃ quë'₂ jág₁ ca'₅₄ quió'₅ dsa₂ i₂gon₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, i₂qui₂dsɨ₃ŋɨ́₂. Të₂le₃ jág₁ a₂jme₁rë₂'ma₄ quió'₅ Diú₄ la₂ bá₄ 'ë́₅ jnia'₅₄, qui₂chei₂ jnia'₅₄ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ dsɨ́₅ Diú₄ jmo₃ a₂jlá'₁ o₄quián₂ jniog₄ né'₃ guë́₄ a₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃. Ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ can'₅₄ i₂qui₂dsɨ₅ 'éi'₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ ma₂ca₂rë₃ŋɨ́i'₂ jág₁ la₂; ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ca₂rë₃ŋɨ́i'₂, tsá₃ jme₁tioin₃ ne₄ cróg₄ Te₁gui'₅₄ 'uan'₂ quián₂. La₁ia₁, juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
Tsá₃ ne₄ dsa₂ ma₂të́₂,
on₃ guë'₂ ma₂nág₂,
on₃ guë'₂ ma₂i₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂
a₂ma₂jmo₃ Diú₄ co₂jŋia₅₄ quió'₅ dsa₂ i₂'nio₃.* Isaías 64:4.
10 La₁ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅, Diú₄ bá₄ ma₂ca₂jme₃jnia₅ a₂jaun₂ ja₁con₂ jniog₄. Ia₁ Jme₂dsí₂ 'éi₂ bá₄ téi₂ si₂ jág₁ juë'₂ a₂niog₅ cha₂ quió'₅ Diú₄ 'ŋiog₅.
11 Të₂le₃ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ guioin₅₄ guë'₂ në́₃, ¿'ein₂ bá₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ le₃ŋi₅ 'e₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ rɨin'₅₄, jŋia'₅₄ lia'₂ jme₂dsí₂ quió'₅ 'ŋiog₅ bá₄ dsa₂ a₂'i₄ të₂dsɨ́₅ ŋi₅? Le₂jaun₂ bá₄ lë́₅ le₃quió'₅ Diú₄. 'I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂ca₂rë₃ŋi₅ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Diú₄; jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Jme₂dsí₂ ŋi₅. 12 Tsá₃ jme₂dsí₂ quián₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ ma₂guén₄ jniog₄; Jme₂dsí₂ a₂já₅ ja₁con₂ Diú₄ bá₄ i₂ma₂ca₂guén₄ jniog₄, ia₁jaun₂ le₃ŋɨ́'₂ dsɨ₅ jniog₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ jniog₄ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅. 13 Jniog₄ në́₃, le₂në₅ lë́₅ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂dsia₂ jniog₄ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂jme₃tag₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, on₃jua'₅₄ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Le₂në₅ bá₄ jme₂jniá₁ jnia'₅₄ jág₁ a₂gu₂dsí₂ qui₂chei₂ jnia'₅₄ dsa₂ i₂gu₂dsí₂. o₃, “qui₂chei₂ jnia'₅₄ dsa₂ a₂gu₂dsí₂.”
14 Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ i₂gu₂dsí₂ në́₃, tsá₃ guein₂₃ jág₁ quió'₅ Jme₂dsí₂, ia₁ lë́₅ jág₁ co₄ bá₄ la₂ le₃quió'₅ 'éi₂. Tsá₃ lé₂ le₃ŋɨ́i'₂, ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ qui₃jióg'₂ 'í₁ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ bá₄. 15 La₁ dsa₂ i₂gu₂dsí₂ në́₃, qui₂con₂ 'í₁ le₃jë́₃, la₁ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ le₃con₂ 'í₁ ja₁coin₂. 16 Ia₁:
¿'Ein₂ bá₄ 'éi₂ i₂ŋi₅
'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄,
jua'₅₄ lé₂ le₃jme₃tɨin₂₃ 'éi₂? Isaías 40:13.
La₁ jniog₄ në́₃ dsɨ₂jiog₅ dsɨ₅ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Cristo.

*2:9 Isaías 64:4.

2:13 o₃, “qui₂chei₂ jnia'₅₄ dsa₂ a₂gu₂dsí₂.”

2:16 Isaías 40:13.