3
Rɨn'₅₄ jniog₄ i₂jmo₅ ta₁ jme₂ti₃ ne₄ Diú₄
Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ ca₂lë₃ jua'₅₄ juɨg₅₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂jiog₅ con'₂ lë́₅ Jme₂dsí₂, të₂le₃ juɨ₁lia'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂jiog₅ con'₂ lë́₅ nɨ₁ŋɨ₁ bá₄ ca₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, në₂jag₄ bá₄ guein₂ le₃quió'₅ Cristo. Jmá'₃ lia'₂ jág₁ a₂tsá₃ juɨ́'₅ bá₄ ma₂ca₂jme₁tɨn₅ jniá₂ 'nia'₂, në₂jag₄ bá₄ guein₂ bë'₅₄ i₂'ɨ́n'₂ dsi'₅₄ i₂tsá₃ ma₂lé₂ guë́'₃ má₃ bén₂. Dsón'₂ bá₄ jaun₂, tsá₃ ma₂lé₂ nág'₁ 'nia'₂ jág₁ bén₂. Ia₁ lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ i₂jiog₅ con'₂ lë́₅ nɨ₁ŋɨ₁ bá₄ guë́₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂. Ia₁ të₁lia'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ le₂jaun₂ a₂uɨg₅ 'au'₂ 'nia'₂, a₂qui₂tsɨ́n'₂ 'nia'₂ në́₃, ¿Tsa₁ i₂nio'₅₄ 'nia'₂ con'₂ jiog₅ nɨ₁ŋɨ'₁? ¿Tsa₁ i₂nio'₅₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ i₂nio₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃? Ia₁ chi₂jua'₂ chan₂ jan₂ i₂juá'₂: “Dsa₂ quián₅ Pa₄ bá₄ jniá₂”; i₂lɨn₅₄ guë'₂ dsia₅ táng₃, juá'₂: “Jniá₂ guë'₂ lɨ́ng₅ dsa₂ quián₅ Apolos”, ¿on₁jua'₅₄ lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂?
Jaun₂ në́₃, ¿'ein₂ 'éi₂ Apolos? Le₂jaun₂ guë'₂ ¿'Ein₂ 'éi₂ Pa₄? Jŋia'₅₄ lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄ bá₄ lág₅ jnia'₅₄ i₂i₂nio₄ jme₂tɨ́n₁ dsa₂ juɨ₁lia'₂ ca₂lë₃ jme₁ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. Le₂jau₂ le₂jau₂ jnia'₅₄ ma₂ja₂náu₅ jmo₂ ta₁ con'₂ lë́₅ ma₂cuë₃ Te₁gui'₅₄. Jŋia'₅₄ con'₂ ca₂jan₃ jon₂ bá₄ jniá₂; Apolos guë'₂ ca₂séi₂ jmɨg₂. La₁ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ca₂jmo₃ ca₂i₃cón₃. Jaun₂ në́₃, dsa₂ i₂jne₅, quian'₅₄ guë'₂ i₂séi₂ jmɨg₂, tsá₃ 'e₂ tɨn₂ 'éi₂; jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ jmo₂₃ a₂dsɨ₂cón₃. Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jne₅ quian'₅₄ guë'₂ dsa₂ i₂séi₂ jmɨg₂, co₂rë₂ bá₄ téin₅ ta₁. Jaun₂ le₂jaun₂ bá₄ gue₃ 'liain'₅₄ le₂jain₂ le₂jain₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ta₁ quió'₅. Jme₁tí₁ jnia'₅₄ ne₄ Diú₄ quian'₅₄ rɨn'₅₄ jmo₂ ta₁; 'nia'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ 'uë₃ ja₁nau₂ ja₁lë́₂ ta₁. O₃ lé₂ le₃jua'₅₄ ján₃, lɨ́n'₅ 'nia'₂ në₂jag₄ caun₂ 'né₅ a₂chí'₅ quió'₅ Diú₄. 10 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄, ca₂cuë₃ ta₁ a₂tsɨ'₅₄ 'uɨg₅₄ 'ia'₂, co₂'nió'₄ jan₂ të₅'ia'₂ bá₄ lɨ́ng₅. I₂sián'₂ guë'₂ táng₃ juɨ₂₃ ne₄ jaun₂. Le₂jan₂ le₂jan₂ i₂juɨ₅ në́₃, ca₂tɨ́in₂ con₂ 'í₁ rë₂ chi₂jua'₂ rë₂ bá₄ juɨ₂₃ tioin'₅₄. 11 Ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ ma₃'ein₂ lé₂ chi'₃ 'uɨg₅₄ siá'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ con'₂ caun₂ a₂ma₂chí'₅ bá₄; a₂jaun₂ lɨ́n₅ Cristo 'ŋiog₅. 12 Në₃ në́₃, juɨ₁lia'₂ ja₁juɨ₅ dsa₂ ne₄ 'uɨg₅₄ jaun₂ quian'₅₄ cu₄nióg₄, cu₄tiog₂, quian'₅₄ nɨ₁cang₁ tág₅ jlá'₁, o₃ juɨ₁lia'₂ ja₁juɨ₅ 'e₂ dsa₂ quian'₅₄ jau₅₄ 'ma₂ o₃ quian'₅₄ nɨ₁ŋei₂, nɨ₁'ma₂ ta₅ në́₃, 13 tion₅₄ bá₄ le₃jniá₂ ta₁ quió'₅ le₂jan₂ le₂jan₂. Jmɨg₄ i₁jáun₃, si₂ bá₄ jme₃jnia₅ a₂jaun₂, jióg'₂ 'í₁ në́₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ta₁ quió'₅ le₂jan₂ le₂jan₂. 14 Chi₂jua'₂ ca₂jiog₃ a₂ca₂chí'₃ dsa₂ jaun₂, gue₃ bá₄ 'liain'₅₄; 15 la₁ në₁jua'₂ ca₂cáu₂ në́₃, dsɨ₃'én₂ bá₄ quió'₅. La₁ jŋia'₅₄ con'₂ lióin₂ jmá'₃ 'ŋiog₅, në₂jag₄ bá₄ jan₂ dsa₂ i₂ja₂lag₃ ca₂lón₂ ne₄ si₂ bá₄ lé₂.
16 ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂, guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ lɨ́ng'₅ guá'₅ quió'₅ Diú₄, ton'₂ guá₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ të₂'au'₂ 'nia'₂? 17 Në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂'én₂ guá'₅ quió'₅ Diú₄, Diú₄ në́₃ co₂dsia₅ 'éin₂ dsa₂ 'éi₂. Ia₁ i₂jŋió₅ bá₄ guá'₅ quián₅ Diú₄, jaun₂ guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ lɨ́ng'₅ guá'₅.
18 'I₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ 'ein₂ juɨ₁le₂gan₂. Chi₂jua'₂ chan₂ i₂lɨ́n₂ 'ŋio₅ lɨn₃ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, juɨ₁jmo₁₂ co₂dsia₅ ne₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ ŋi₅, ia₁jaun₂ guë́₄ dsióg₄ léin₂ të₃dsón'₂ dsa₂ i₂tɨn₂ i₂ŋi₅. 19 Ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂ŋɨ́₄ 'ŋio₅ tɨn₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂ tsá₃ 'e₂ quen₅ le₃ne₄ Diú₄. Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂: “Diú₄ join₂₃ dsa₂ jë₄ mai₅₄ quió'₅ guioin₅₄.”* Job 5:13. 20 Juá'₂ ne₄ Si₂ ján₃: “I₂ŋi₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ 'a₂ lia'₂ qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ i₂tɨn₂, a₂tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄.” Salmo 94:11. 21 Jaun₂ lë₃, 'i₁jan₂ tsá₃ juɨ₁dsia₁₂ jág₁ tá'₅ le₃quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ia₁ a₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂. 22 Pa₄, Apolos, Pe₄, griego: Cefas. mɨ₂güɨ́g₃ a₂chong₂ jniog₄, 'mú₃, jmɨg₄ rë₂në́₃, juɨ₁la₂ jmɨg₄ 'ióg₃ në́₃: ca₂le₃jë́₃ bá₄ në₅ lë́₅ quián'₂ 'nia'₂. 23 Le₂jaun₂ guë'₂ ján₃, i₂quián₅ Cristo bá₄ 'nia'₂; Cristo guë'₂ lɨ́n₅ i₂quián₅ Diú₄.

*3:19 Job 5:13.

3:20 Salmo 94:11.

3:22 griego: Cefas.