4
Ta₁ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cristo
Jaun₂ bá₄ në́₃, con'₂ jŋia'₅₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Cristo bá₄ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ jág₂ jnia'₅₄, a₂niog₅ ne₄ jnia'₅₄ jág₁ a₂jme₁rë₂'ma₄ quió'₅ Diú₄. Con'₂ siá'₂ táng₃, chi₂jua'₂ le₂në₅, jaun₂ bá₄ tion₅₄ ca₂tɨ́n₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ ta₁ le₂'éi₂, jme₃ti₃ quian'₅₄ ta₁ a₂ca₂ŋɨi₂. Të₂le₃ quió₃ jniá₂ në́₃, tsá₃ a₂nag₅₄ jaun₂ në₁jua'₂ ca₂quion'₂ 'nia'₂ 'í₁ le₃ja₁cong₂, o₃ në₁jua'₂ ca₂cáun₃ 'í₁ dsɨ₂tan₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'e₂. Ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ 'ŋió₃, tsá₃ cáun₅ 'í₁ le₃ja₁cong₂ 'ŋió₃. 'I₁caun₂ tsá₃ 'e₂ dsɨ₂jŋi₅ dsɨ₃. La₁ on₃jua'₅₄ le₂në₅ o₂'ag₅ jág₁ a₂tsá₃ 'e₂ rë₂cáng'₄. 'Ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ i₂con₂ 'í₁ quió₃. Jaun₂ tsá₃ lë₁cáun₂ de'₂ 'nia'₂ 'í₁ të₃jŋiá₅. Jë₁ma₂guán'₅ Te₁gui'₅₄, téi₂ si₂ ne₄ a₂rë₂'ma₄ a₂jmo₅-dsáu₅ dsa₂ jë₄ qui₁né'₃; jme₃jniai₂₃ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ qui₂dsɨ₂jŋia₅ dsɨ́₅ dsa₂. Jaun₂ guë́₄ gue₃ dsa₂ 'liain'₅₄ a₂cuë₃ Diú₄ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ quió'₅ le₂jain₂ le₂jain₂.
Rɨn'₅₄ jniog₄, a₂dse₃ quián'₂ bá₄ 'nia'₂ juá'₅ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, a₂'ɨ́ng₅ Apolos quian'₅₄ guë'₂ 'ŋió₃ jniá₂. Juá'₅ le₂në₅ ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ jáng'₅ léi₄ në₅ quián₂ jnia'₅₄, le₃tɨn'₂ 'nia'₂, a₂tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ ŋag₅₄ guë́₄ con'₂ lë́₅ juá'₂ ne₄ Si₂, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂ rón'₂ o₄quió'₄ jan₂, a₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ sion₅ i₂sián'₂. ¿'Ein₂ 'éi₂ 'ag₅ 'ne₂ a₂dseng'₃ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ rɨ́ng'₂? ¿'E₂ bá₄ bí₂ 'au'₂ jua'₅₄ tsá₃ ma₂cuë₃ Diú₄ në́₃? ¿'E₂ guë'₂ lë₃ dsia'₂ jág₁ tá'₅ në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂jnag'₂ 'ŋiag'₂ a₂cha₂ quiáng'₂ jmo'₂?
Jmo'₂ 'nia'₂ 'au'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ dse₃ ma₂chang'₂; ma₂cha₂ quián'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃. Ma₂jmo'₂ 'nia'₂ 'au'₂ ma₂tiáng'₅ can'₅₄ bá₄ 'nia'₂, tsá₃ ma₃quiong'₅₄ jnia'₅₄. ¡Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ dsón'₂ dsɨ₂jó'₃ ma₂gon'₂ 'nia'₂! Jaun₂ bá₄ jme₁lé₂ gon₂ jnia'₅₄ co₂lë₅ quian'₅₄ 'nia'₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂. Ia₁ lɨ́n₂ jniá₂, lia'₂ lë́₅ bá₄ të₂le₃ jë₁ca₂tó'₂ bá₄ ma₂chei'₃ Diú₄ con'₂ jnia'₅₄ i₂lág₅ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅, a₂jág₂ dsa₂ lia'₂ ja₁jɨ́n₂ dsa₂ i₂ma₂'í₄ 'éi'₃ dsián₃. Ma₂ja₂lén₂ dsa₂ jág₂ jnia'₅₄ në₂jag₄ a₂lë₁'io'₂ të₅ dsɨ́₅ jág₃ ca₂lë₃jɨ́n₃ i₂chan₂, lia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ lia'₂ ángeles në́₃. 10 Dsa₂ co₄ bá₄ 'ag₅ dsa₂ jnia'₅₄ o₄quió'₄ Cristo; 'nia'₂ guë'₂ ma₂jmo'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ ma₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ të₂le₃ quió'₅ Cristo. Ma₂jmo'₂ 'nia'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ tiá₂ ma₂tióng'₂; jnia'₅₄ guë'₂ jag'₅₄ táng₃ në₂jag₄ dsa₂ 'uan₅₄. Jme₂gan₃ dsa₂ 'nia'₂; jnia'₅₄ guë'₂ në́₃ tsá₃ jei₅₄ dsa₂. 11 Ca₂lia'₂ jŋió₂ jmɨg₄ në₃, ja₂náu₅ jnia'₅₄ a₂'ong₄, qui₂rë₂quein₂ dsɨ₅, tsá₃ cha₂ a₂qui'₅₄, tsá₃ dsi₂néi₂ cha₂ 'io₁ jnia'₅₄. Dsa₂ guë'₂, con'₂ lë₁co₂jmóg'₂. 12 Ja₂náu₅ jnia'₅₄ jmo₂ ta₁ quian'₅₄ gu₂-tag₄ guio₅₄. Juɨ₁lia'₂ jme₁të₂'o'₂ dsa₂, caun₂ jág₁ dse₃ bá₄ qui₁jein'₄ jniá₂ quió'₅. Juɨ₁lia'₂ jme₁co₂'ein₅ dsa₂, la₁ jmo₂ bá₄ jnia'₅₄ tió'₃ dsɨ₅. 13 Chan₂ guë'₂ dsa₂ i₂dsia₅ 'ag₅ 'lɨg'₅₄, la₁ caun₂ jág₁ dse₃ bá₄ cuë'₂ táng₃ jnia'₅₄. Jág₂ dsa₂ në₂jag₄ ti₁'ŋe'₅₄ a₂tsá₃ ta₁ tí₄, në₂jag₄ bá₄ jme₁qui₅ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃, ca₂lia'₂ jŋió₂ jmɨg₄ në₃.
14 On₃jua'₅₄ ia₁jaun₂ cán'₁ 'nia'₂ o₂guí'₃ tó'₅ jniá₂ jág₁ la₂ ne₄ si₂. A₂jaun₂ bá₄ jmo₂₃ jág₁ të₃jŋiá₅ ja₁cong'₂, në₂jag₄ bá₄ chi'₂-guein₂ quiáng₃ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃. 15 Ia₁ o₁jŋia'₅₄ guia₃ mei₅ të₅ ca₂rë₃chán₃ i₂jme₃tag₅ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo, la₁ tsá₃ juɨn₅ ŋéi'₅ 'nia'₂ chan₂. Ia₁ le₃quió'₅ Cristo Jesús, të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃ quió'₅, ca₂lɨn₃ jniá₂ ŋéi'₅ 'nia'₂. 16 Jaun₂ lë₃, mɨ₅ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, jaun₂ tón'₂ 'nia'₂ juɨ₅ i₁nio'₄ 'nia'₂ ja₁ma₂ŋɨ₃ jniá₂.
17 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ tsɨ́n₂ jniá₂ Timoteo, i₂jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ co₂'nió'₄ guein₂ quiáng₃ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃, i₂rë₂ti'₅₄ le₃ja₁con₂ Te₁gui'₅₄. 'Éi₂ bá₄ jmo₃ dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chan₂ jniá₂ a₂'éng₂ le₃quió'₅ Cristo, lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₂tɨ́ng₁ guá'₅ ca₂le₂con₂ ja₁siá'₂. 18 I₂lɨn₅₄ 'nia'₂ ma₂i₂niog'₅₄ jmo'₂ 'nia'₂ róng'₂, a₂lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂tsá₃ ma₃dsióg₄ jniá₂ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂. 19 La₁ ŋi'₅₄ ta₁ la₂ bá₄ 'nio₃ dsióg₄ i₁jág₃ në₁jua'₂ ca₂cuë₃ Te₁gui'₅₄ jmɨg₄. Jmɨg₄ jaun₂ le₃guion₅₄ jniá₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ jág₁ tá'₅ a₂dsia₅ dsa₂ jɨn'₄ 'nia'₂ tioin'₅₄, le₃guion₅₄ jniá₂ ján₃ 'a₂ con'₂ bí₂ 'io₂₃. 20 Ia₁ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄, on₃jua'₅₄ a₂jŋia'₅₄ dsɨ₂lé₂ jmá'₃ jág₁; a₂quian'₅₄ juɨ₅bí₂ bá₄ ján₃. 21 ¿'E₂ 'niog'₂ 'nia'₂: a₂'i₁'ë́₃ jniá₂ uɨg₅ jë₁ma₂dsióg₃, o₃ a₂dsióg₄ jniá₂ caun₂ dse₃ a₂'nió₃ jniá₂ 'nia'₂ a₂'ua₁ dsɨ₃ 'e₂?