5
Jau'₂ 'í₁ quió'₅ jan₂ dsa₂ i₂ca₂'náu₂ dso₄
'E₂ ca₂rë₃chá₃ jág₁, a₂chan₂ jan₂ jɨn'₄ 'nia'₂ 'no₂₃ dso₄, a₂jmo₂₃ a₂lë́₅ quiáin₅ bá₄ dsa₂ mɨ́₂ quián₅ jmei₂. Caun₂ dso₄ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ cuɨn₅ Diú₄ bá₄ guë́₄ tsá₃ jmo₂₃ le₂në₅. ¡Jmo'₂ guë́₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂tiong'₅₄ dse₃ jmo'₂ róng'₂ tiong'₅₄! ¡'Nió'₄ jme₁tón'₂ 'nia'₂ quɨ'₁-'áu'₂ 'lia'₂ 'au'₂! Dsa₂ i₂ca₂'náu₂ dso₄ në₅ ca₂tɨ́in₂ o₃'ɨin₅ bá₄ jɨn'₄ 'nia'₂ në₅. O₁jŋia'₅₄ tsá₃ quian'₅₄ jniá₂ 'nia'₂ dsi₁ne₁, la₁ 'eng₅₄ bá₄ ja₁në₅ quian'₅₄ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jme₂dsí₂; ma₂cáun₃ jniá₂ 'í₁ ja₁con₂ dsa₂ i₂ca₂jmo₃ le₂në₅, në₂jag₄ bá₄ a₂chéng'₅ 'ŋió₃ të₃dsón'₂. Tión'₂ 'nia'₂ long'₂ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄ Jesús, a₂'en₅₄ jniá₂ të₂le₃ quian'₅₄ jme₂dsí₂ quió₃, quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesús, a₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ 'éi₂ o₄gú₃ Satanás, ia₁jaun₂ qui₂dsɨ₃'én₂ nɨ₁ŋɨ₁₂, ia₁jaun₂ tɨ́n'₂ jme₂dsí₂ quió'₅ jmɨg₄ i₁jáun₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄.
Tsá₃ dse₃ a₂dsia'₂ 'nia'₂ jág₁ tá'₅. ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂, “Quian'₅₄ ca₂juɨg₄ bá₄ levadura guion'₂ ta₁jë₂ ti₁can₁”? Jŋiá'₃ 'nia'₂ levadura gui'₅₄, ia₁jaun₂ lén'₂ 'nia'₂ co₂'nió'₄ ca₂mɨ́g₂ ti₁can₁ a₂tsá₃ levadura quian'₅₄, juɨ₁lia'₂ të₃dsón'₂ lɨ́n'₅ 'nia'₂. Ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Cristo ca₂join₃ ŋó₃ a₂rë₂jein'₅₄ ne₄ Diú₄ o₄quián₂ jniog₄; a₂lɨ́in₅ já'₂ cha'₂ i₂ca₂jon₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ quián₂. Jaun₂ lë₃, jme₁go₃ jniog₄ Jmɨg₄ jaun₂, on₃jua'₅₄ quian'₅₄ levadura gui'₅₄, on₃ guë'₂ quian'₅₄ a₂'lɨg'₅₄ qui₂dsɨ₂jŋia₅ dsɨ₅ jniog₄ ja₁con₂ rɨn'₅₄, on₃ guë'₂ jmó₁ uɨg₅ dsɨ₅ ja₁con₂ rɨn'₅₄; të₂le₃ jme₁go₃ jniog₄ quian'₅₄ jág₁ tí₅ dsɨ₂jó'₃.
Ne₄ si₂ carta quió₃ a₂ca₂tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂ le₂jŋiá₅, ca₂juá'₃ a₂tsá₃ jme₁quian'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lë́₅ dsɨ₂i₂gu₂. 10 On₃jua'₅₄ jaun₂ rë'₂ juá'₅ jniá₂ a₂qui₂dsɨ₃uɨ́n'₃ 'nia'₂ co₂dsia₅ co₂ŋei'₅₄ ja₁con₂ dsa₂ i₂'no₅ dso₄, ja₁con₂ dsa₂ i₂'ua'₂ dsɨ́₅, dsa₂ i₂'ang₅, dsa₂ i₂qui₂jme₂juɨn'₂ diú₄ lag₄ në́₃. Ia₁ co₂ŋei'₅₄ jme₁'uɨ́n'₃ 'nia'₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂. 11 A₂la₂ bá₄ juá'₅, a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ jme₁jen'₂ 'nia'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ jan₂ i₂jmo₅ a₂lɨ́in₅ jan₂ rɨn'₅₄ jniog₄, chi₂jua'₂ ján₃ guë'₂ nió'₅ jág₁ quian'₅₄ i₂tsá₃ lë́₅ dsɨ₂i₂gu₂, chi₂jua'₂ 'ua'₂ dsɨ́₅, chi₂jua'₂ jme₂juɨin'₂ diú₄ lag₄, chi₂jua'₂ qui₂juá'₂ jág₁ uɨg₅, chi₂jua'₂ qui₂i₂nioi₅₄ le₁'ein₅, chi₂jua'₂ qui₂'ang₂₃ në́₃. On₃ guë'₂ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ quë'₅₄ quian'₅₄ dsa₂ le₂'éi₂. 12 Tsá₃ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ cáun₄ 'í₁ ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ quiong'₅₄ jniog₄. Diú₄ bá₄ i₂con₂ 'í₁ ja₁con₂ dsa₂ 'éi₂. 13 La₁ia₁ 'nia'₂, ca₂tɨ́ng'₂ caun'₅₄ 'í₁ jmá'₃ lia'₂ dsa₂ i₂quiong'₅₄ jniog₄. Jaun₂ në́₃: “Dsen₅₄ 'nia'₂ cau₅ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂'en₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂.”* Deuteronomio 17:7; 19:19; 21:21,24; 24:7.

*5:13 Deuteronomio 17:7; 19:19; 21:21,24; 24:7.