6
Mɨ'₅₄ a₂cha₂ jɨn₄ dsa₂ 'én₂ 'nɨi₂₃ rɨin'₅₄ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ i₂tsá₃ 'én₂
Juɨ₁lia'₂ jme₁chan₂ 'ein₂ 'nia'₂ 'nio₃ dsia₃ dso₄ 'nɨ₃ rɨn'₅₄, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ tiá₂ 'au'₂ o₁dsia'₄ dso₄ ne₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅, 'nió'₄ a₂jme₁juɨg'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ quián₅ Diú₄? ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ jua'₂ dsa₂ juɨg₂ quián₅ Diú₄ bá₄ guë'₂ i₂con₂ 'í₁ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃? Chi₂jua'₂ 'nia'₂ i₂cáun'₂ 'í₁ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃, ¿'en₁ jmá'₃ guë'₂ tsá₃ 'ein₂ i₂tɨn₂ chan₂ i₂lé₂ jme₃rë́₃ juɨ₁lia'₂ mɨ'₅₄ me'₂? ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ jua'₂ le₂jiog₅ ángeles bá₄ quiong₅₄ jniog₄ 'í₁ quió'₅? ¡'Ë₂ guë́₄ bá₄ jaun₂ ca₂tág₂ jniog₄ jme₁rë₂ 'e₂ caun₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ rë₂cha₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂! Chi₂jua'₂ 'e₂ caun₂ mɨ'₅₄ cha₂ quián'₂ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄, ¿'e₂ lë₃ o₂nó'₅ 'nia'₂ o₂dsia'₅₄ dso₄ ne₄ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ quen₅ le₃quió'₅ guá'₅? Juá'₅ jniá₂ le₂në₅ ia₁jaun₂ le₃guen'₅₄ 'nia'₂ ca₂la₂. ¿O₃ bá₄ 'i₁jan₂ jmá'₃ tsá₃ 'ein₂ chan₂ jɨn'₄ 'nia'₂ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃rë́₃ mɨ'₅₄ a₂niog₅ jɨn₄ rɨn'₅₄? ¿Rë₂ guë́₄ dsióg₅, lɨ́n'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ jan₂ rɨn'₅₄ jniog₄ dsɨ₂dsiá₃ dso₄ ne₄ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂?
Chi₂jua'₂ ma₂tion'₅₄ 'nia'₂ mɨ'₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂, co₂dsia₅ ma₂tán'₂ bá₄ 'nia'₂ jág₁ chi₂jua'₂ le₂jaun₂. ¿Tsa₁ dse₃ guë́₄ jmo₃ dsa₂ co₂ŋei'₅₄ tió'₃ dsɨ́₅ a₂caun₂ lë₁dsɨ₂ŋɨ́i₂ jmóg'₂ rɨin'₅₄? ¿Tsa₁ dse₃ guë́₄ guén₄ jniog₄ juɨ₁'ang₁₂ 'e₂ 'ang₃ quián₂? La₁ 'nia'₂ në́₃, jmag'₅₄ dsa₂, 'ang'₂ quió'₅ dsa₂; ca₂të₂ ja₁con₂ rɨ́n'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ jmo'₂ le₂në₅. ¿O₃ bá₄ tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂, tsá₃ ja₁gon₂ Diú₄ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂tsá₃ cuɨn₅ Diú₄? Tsá₃ cuɨ́n₅ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂le₃gang'₂, ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ nió'₅ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lë́₅ dsɨ₂i₂gu₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂qui₂jme₂juɨn'₂ diú₄ lag₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂dsɨ₂jŋia₅ dsɨ́₅ lia'₂ dsɨ₂jŋia₅ dsɨ₅ 'io₅₄,* o₃, “dsa₂ ŋe'₂ i₂'nag₅ quió'₅.” juɨ₁lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ rɨin'₅₄, 10 juɨ₁lia'₂ dsa₂ 'ang₂, dsa₂ i₂'ua'₂ dsɨ́₅, dsa₂ i₂i₂nio₄ 'en₅, dsa₂ i₂i₂nio₄ qui₂dsia₂₃ jág₁ të₂jág₁, dsa₂ i₂lɨ́'₂ cu₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂'ŋioi₅₄ jme₂gain₂₃ rɨin'₅₄: dsa₂ le₂'éi₂ në́₃, tsá₃ ca₂tɨ́in₂ ja₁gon₂ Diú₄. 11 Le₂në₅ bá₄ jme₁chan'₂ i₂lɨn₅₄ 'nia'₂ le₂jŋiá₅. La₁ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ma₂qui₂ca₂rɨ́n'₃ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, ma₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅, ca₂guei₃ Diú₄ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨn'₂ 'nia'₂, të₂le₃ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesús, quian'₅₄ guë'₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ quián₂.
A₂'nió'₅ jmo₃ dsa₂ 'í₁ nɨ₁ŋɨ₁₂
12 Chan₂ dsa₂ i₂juá'₂: “'I₄ bá₄ 'éi'₃ le₃jmo₃ dsa₂ 'e₂ 'nio₃ jmo₃.” Dsón'₂ bá₄ dsau₅, la₁ tsá₃ jua'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jaun₂ jme₂'o₅₄. Dsau₅ bá₄ “'I₄ 'éi'₃ le₃jmo₅₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'nio₃ jmo₅₄”, la₁ia₁ tsá₃ cuɨ́n₄ jniá₂ jmɨg₄ jua'₅₄ co₂dsia₅ jɨn'₄ jniá₂ co₂ŋei'₅₄ ne₄ 'i₁caun₂. 13 Dsau₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ juá'₂ dsa₂: “Lë́₅ má₃ o₄quió'₄ rë₂tú'₅ dsa₂; rë₂tú'₅ guë'₂ dsa₂ lë́₅ o₄quió'₄ má₃.” La₁ já₅ jmɨg₄ a₂'én₂ Diú₄ ta₁tɨn₃. La₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ quí'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂ jua'₅₄ a₂'no₃ dsa₂ dso₄ quian'₅₄ i₂sián'₂. Ta₁ a₂quí'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, a₂jme₃ti₃ ta₁ ne₄ Te₁gui'₅₄ bá₄ jaun₂; jaun₂ Te₁gui'₅₄ në́₃ i₂cuë₅ bí₂ quió'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂. 14 Ia₁ juɨ₁lia'₂ ca₂jme₃jen'₅₄ Diú₄ Te₁gui'₅₄ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅, le₂jaun₂ bá₄ jmo₃ a₂jein'₅₄ guë'₂ jniog₄ ján₃.
15 ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ jaun₂ a₂tén₅ të₂le₃ quió'₅ Cristo bá₄ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂? ¿On₃ bá₄ lé₂ le₃tion₄ jniog₄ juɨ₁lia'₂ a₂tén₅ nɨ₁ŋɨ₁ Cristo le₃ja₁con₂ juɨ₁lia'₂ jan₂ 'io₅₄ i₂'nag₅ quió'₅? ¡Tsá₃ juɨ₁le₅₄ bá₄ le₂jaun₂! 16 ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ jan₂ 'io₅₄ i₂'nag₅ quió'₅, co₂'nió'₄ caun₂ nɨ₁ŋɨ́₅ bá₄ lë́₅ jë₁le₃oin₃ le₂jaun₂? Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂: “Co₂'nió'₄ caun₂ nɨ₁ŋɨ́₅ lé₂ le₃oin₃ le₂jaun₂.” Génesis 2:24. 17 La₁ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂rë₂quian'₅₄ Te₁gui'₅₄, co₂'nió'₄ jan₂ jme₂dsí₂ bá₄ lé₂ quiain'₅₄.
18 Cuɨng₄ 'nia'₂ ja₁con₂ a₂'lɨg'₅₄ juɨ₁lia'₂ a₂qui₂'no₅ dsa₂ dso₄ quian'₅₄ i₂sián'₂. Juɨ₁'e₂ guë́₃ dso₄ siá'₂ a₂'no₅ dsa₂, 'no₂₃ le₃co'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ bá₄. La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂, 'no₂₃ dso₄ ja₁con₂ nɨ₁ŋɨ₁ 'ŋiog₅ bá₄. 19 ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂lë́₅ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂ caun₂ guá'₅ ja₁'en₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂ma₂cuɨn₃ Diú₄? Jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂tén'₅ guion'₅₄ 'nia'₂; 20 ia₁ i₂ma₂ca₂lán₂ 'mu'₅₄ lɨn₃ Diú₄ 'nia'₂. Jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁gan'₃ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂.

*6:9 o₃, “dsa₂ ŋe'₂ i₂'nag₅ quió'₅.”

6:16 Génesis 2:24.