7
A₂to'₂ jág₁ dse₃ të₂le₃ quió'₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jén'₂ gu₂
La₂ jein'₄ jniá₂ jág₁ quián'₂ 'nia'₂ a₂juá'₂ 'nia'₂ ne₄ si₂ a₂ca₂chen'₂ 'nia'₂ ne₃. Dsón'₂ bá₄ dse₃ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ co₂ŋei'₅₄ tsá₃ jén'₂ dsa₂ ŋe'₂ gu₂; la₁ 'uɨg₅₄ ia₁ ŋɨ́₄ lë₃ qui₂i₂nio₄ dsa₂ jmo₂₃ 'lɨg'₅₄ jmɨg₄ në₃, jaun₂ bá₄ lë₃ co₂ŋei'₅₄ juɨ₁jen'₅₄ bá₄ dsa₂ mɨ́₂ dsa₂ ŋe'₂ gu₂, juɨ₁le₂chan₂ bá₄ dsɨ₂i₂gu₂ le₂jain₂ le₂jain₂. Dsa₂ ŋe'₂ guë'₂ në́₃ ca₂tɨ́in₂ jme₃ti₃ ca₂le₃jë́₃ con'₂ a₂ca₂tɨ́in₂ jme₃ti₃ le₃ja₁con₂ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅; le₂jaun₂ guë'₂ dsa₂ mɨ́₂ në́₃ ca₂tɨ́in₂ jme₃ti₃ táng₃ le₃ja₁con₂ dsɨ₂i₂gu₂ ca₂le₃jë́₃ con'₂ a₂ca₂tɨ́in₂ jme₃ti₃. On₃jua'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ 'ŋiog₅ dsa₂ mɨ́₂ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋio'₂; a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅ bá₄ ján₃. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ dsa₂ ŋe'₂ táng₃, on₃jua'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ 'ŋiog₅ 'éi₂ nɨ₁ŋɨ₁₂; a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅ bá₄ ján₃. Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ guéin'₄ le₂jang'₂ le₂jang'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ chi₂jua'₂ 'niog'₂ jmó'₂ 'nia'₂ caun₂ jág₁ a₂tsá₃ tiáng'₄ 'nia'₂ co₂lë₅ tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄ ia₁ a₂'niog'₂ jmó'₂ ca₂ne₅₄ chi₁léng'₄ Diú₄, jme₂'ɨng'₄ të₁lia'₂ jmɨg₄ jaun₂. Jë₁ma₂ca₂ŋɨ́₂ jmɨg₄ jaun₂, tián'₂ táng₃ 'nia'₂. Ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂cáun₃ táu₂ i₂së₃dsen₃ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tió'₃ 'au'₂ 'nia'₂.
Ca₂le₃jë₃ a₂juá'₅ jniá₂ në₅ cuë́₅ jniá₂ 'nia'₂ jmɨg₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂ton'₂ jniá₂ 'nia'₂ caun₂ 'éi'₃. Con'₂ juá'₅ jniá₂ 'ŋió₃, 'nio₃ jniá₂ jua'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ ŋe'₂ lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́ng₅ 'ŋió₃; la₁ con'₂ në₅ tɨn₂ Diú₄ jma₃quén₅ ma₂cuë́'₃ dsa₂ 'a₂ lia'₂ niog₅ lɨ́n₅ dsa₂ le₂jain₂ le₂jain₂.
Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ gu₂ le₁jen'₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂ma₂'nɨ́₂ në́₃, juá'₅ jniá₂ 'e₂ guë́₄ dse₃ jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ tsá₃ ma₃jéin'₂ gu₂, tiain'₃ juɨ₁lia'₂ chan₂ jniá₂ tsá₃ 'ein₂ gua₅₄ quiang'₅₄. La₁ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₃ tió'₃ dsɨ́₅ në́₃, juɨ₁jein'₅₄ gu₂, ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ bá₄ jéin'₂ co₂ŋei'₅₄ gu₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂ŋɨ́₄ dsɨ́in'₂ 'ŋiog₅.
10 La₁ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂tián'₅ le₁jen'₂ gu₂, tsá₃ ma₃o₁tein₅₄ rɨin'₅₄ le₂jain₂ le₂jain₂. 'Éi'₃ në₅ on₃jua'₅₄ 'éi'₃ quió₃ jniá₂ 'ŋió₃; 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ 'ŋiog₅ bá₄ në₅. 11 La₁ në₁jua'₂ chan₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ ca₂téin₂ dsɨ₂i₂gu₂, juɨ₁gua₂ bá₄ tei₄ 'ŋiog₅; o₃ juɨ₁'ei₅₄ bá₄ táng₃ caun₂ jág₁ quian'₅₄ dsɨ₂i₂gu₂ 'e₂. Le₂në₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ táng₃, tsá₃ 'nió'₅ téin₂ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅.
12 Juɨ́g₂ jniá₂ juɨ₁lia'₂ i₂sián'₂, (jág₁ quió₃ 'ŋió₃, on₃jua'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄): Chi₂jua'₂ tsá₃ 'én₂ dsa₂ mɨ́₂ quián₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ 'én₂ rɨn'₅₄ jniog₄, la₁ në₁jua'₂ 'ŋio₂ bá₄ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ́₂ 'éi₂ guá₅ quiong'₅₄, tsá₃ 'nió'₅ téi₂ rɨn'₅₄ jniog₄ 'éi₂. 13 O₃ chi₂jua'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂tsá₃ 'én₂ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂'én₂, la₁ në₁jua'₂ 'ŋio₂ bá₄ dsɨ́₅ guá₅ quiain'₅₄ dsa₂ mɨ́₂ 'éi₂, ján₃ bá₄ tsá₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ mɨ́₂ téi₂ ján₃. 14 Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂i₂gu₂ i₂tsá₃ 'én₂ në́₃, ma₂jmo₅ bá₄ Diú₄ a₂lë́₅ 'í₁ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ mɨ́₂; dsa₂ mɨ́₂ i₂tsá₃ 'én₂ në́₃, lë́₅ bá₄ 'í₁ quián₅ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ i₂'én₂ rɨn'₅₄ jniog₄. Jua'₅₄ mei'₂ tsá₃ le₂jaun₂, 'uɨ́n₂ chi'₂-guein₂ quián'₂ 'nia'₂ tsá₃ le₁jɨ́in₃. La₁ia₁, lia'₂ con'₂ tí₅ jág₁, ma₂jŋió₅ bá₄ 'éi₂. 15 La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ o₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂tsá₃ 'én₂ në́₃, chi₂jua'₂ tion₅₄ 'nio₃ téin₂ rɨin'₅₄, juɨ₁tein₅₄ rɨin'₅₄. Tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ rë₂jnág₅ juɨ₅ quió'₅ dsa₂ i₂'én₂ rɨn'₅₄ chi₂jua'₂ le₂jaun₂.* lit. “Tsá₃ chi₁'ŋe'₅₄ dsa₂ i₂'én₂ rɨn'₅₄ chi₂jua'₂ le₂jaun₂.” Ia₁ ma₂të₃ Diú₄ jniog₄ a₂le₃chong₂ le₁'ág₄ tei₄ dsɨ₅. 16 Ia₁, ¿'a₂ lia'₂ ŋi'₅₄ 'ne₂ dsa₂ mɨ́₂, jua'₅₄ lé₂ long'₅₄ dsɨ₂i₂gog'₂? Le₂jaun₂ guë'₂ 'ne₂ dsa₂ ŋe'₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ ŋi'₅₄ jua'₅₄ lé₂ long'₅₄ dsa₂ mɨ́₂ quiáng'₂?
17 Jŋia'₅₄ lia'₂ juɨ₁i₂nio₄ dsa₂ le₂jain₂ le₂jain₂ juɨ₁lia'₂ niog₅ lë́₅ juɨ₅ ma₂chei'₃ Te₁gui'₅₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂të₅ Diú₄. 'Éi'₃ në₅ cuë́₅ jniá₂ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅. 18 Chi₂jua'₂ i₂lɨn₅₄ ma₂le₁uɨng₁ lo₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃'éin₂ ca₂të₃ Te₁gui'₅₄, tsá₃ juɨ₁jme₂tsɨ́in₃ léi₄ jaun₂. O₃ chi₂jua'₂ 'ein₂ ca₂rë₃'én₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ të₃ tsá₃ rë₂uɨng₄ quió'₅, tsá₃ juɨ₁guein₁₂ uɨ́ng₃ quió'₅. 19 Ia₁ tsá₃ 'e₂ dsen₅₄ ta₁ jua'₅₄ rë₂uɨng₄ o₃ tsá₃ rë₂uɨng₄ quió'₅ dsa₂ te₁i₂nioi₅₄. A₂jme₃ti₃ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ bá₄ dsa₂ dsen₅₄ ta₁. 20 Le₂jan₂ le₂jan₂ bá₄ dsa₂ ca₂tɨ́in₂ le₃chain₂ lia'₂ con'₂ lɨ́in₅ 'ŋiog₅ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂të₃ Te₁gui'₅₄. 21 Chi₂jua'₂ jme₁lɨ́ng'₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ a₂tsá₃ 'liang'₅₄, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂të₃ Te₁gui'₅₄, tsá₃ jmo₂ 'ɨ₅ 'au'₂ a₂jaun₂; la₁ chi₂jua'₂ ca₂cuɨn₃ jmɨg₄ a₂tsá₃ ma₃léng'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ quio'₅₄ juɨ₅ jaun₂. 22 Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₁lɨ́n₄ i₂jme₂ti₅ ta₁ ne₄ dsa₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂të₃ Te₁gui'₅₄, la₁ rë₂në́₃ në́₃ ma₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ le₃ja₁con₂ Te₁gui'₅₄. Ján₃ bá₄ guë'₂ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jme₁jme₂ti₃ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂të₃ Te₁gui'₅₄ la₁ rë₂në́₃ guë'₂ në́₃, ma₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Cristo. 23 I₂ca₂quɨ́n₁ 'mu'₅₄ lɨn₃ bá₄ 'nia'₂ ca₂láu₂ Cristo. Jaun₂ tsá₃ ma₃cuɨ́n₅ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂jme₁ti'₄ guë́₄ ne₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 24 Le₂në₅ bá₄ jaun₂, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁tión'₂ bá₄ 'nia'₂ lia'₂ jme₁lɨ́ng'₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂të₃ Diú₄ 'nia'₂.
25 Në₃ në́₃, juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ₄ i₂tsá₃ dsa₂ ŋe'₂ ma₂jiog₅, tsá₃ 'e₂ 'éi'₃ ma₂ŋɨ₂ jniá₂ ja₁con₂ Te₁gui'₅₄. La₂ cuë₅₄ jniá₂ jág₁ lia'₂ con'₂ ŋɨ́'₂ dsɨ₃, co₂'nió'₄ jan₂ i₂tí₅ jág₁ quió'₅ ia₁ a₂ŋéi₂ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄. 26 Jaun₂ lɨ́ng₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ guë́₄ juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chang'₂, 'uɨg₅₄ ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ cha₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ jmɨg₄ rë₂në́₃. 27 Chi₂jua'₂ ma₂jen'₂ gog'₂, tsá₃ jmó'₂ 'au'₂ jua'₅₄ téng'₄ rɨ́ng'₂. Chi₂jua'₂ tsá₃ ma₂jen'₂ guë'₂ gog'₂, tsá₃ lë₁'nág'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂ne'₅₄ quiang'₅₄. 28 La₁ në₁jua'₂ ca₂jen'₂ guë'₂ gog'₂, on₃jua'₅₄ 'e₂ dso₄ jaun₂. Le₂jaun₂ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ₄, chi₂jua'₂ ca₂jéin'₂ gu₂, on₃jua'₅₄ 'e₂ dso₄ jaun₂ ján₃. La₁ jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ juá'₅ jniá₂, le₃chain₂ quian₅ o₂me'₅₄ dsɨ₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. A₂jaun₂ tsá₃ jme₁'nio₃ jniá₂ dsɨ₂ŋɨ́'₂ 'nia'₂.
29 A₂la₂ bá₄ 'nio₃ jniá₂ juá'₄, rɨn'₅₄ jniog₄. Tsá₃ ma₃uë́₂ le₃'ag₄ a₂dsióg₄ Jmɨg₄ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂, juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂: në₃ të₂le₃ ne₄ juɨ₅, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂tián'₅ quian'₅₄ dsa₂ mɨ́₂, juɨ₁le₂chain₂ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅ chan₂. 30 Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂chan₂ qui₂le₁quɨ'₂ dsɨ́₅, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ dsɨ́₅ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ o₂i₁ dsɨ₅ chain₂. Le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ 'io'₂, ca₂tɨ́in₂ bá₄ jmo₃ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ dse₃ chain₂. Le₂jaun₂ guë'₂ ján₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂qui₂lá₅ 'e₂ lá₅, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ dsɨ́₅ në₂jag₄ bá₄ on₃jua'₅₄ a₂quió'₅ 'e₂ ma₂lá₃. 31 Le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmó'₂ ta₁ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ dsɨ́₅ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ chi₂quiain₂₃ jmɨg₄ a₂jaun₂. Ia₁ ma₂ja₂quián₃ dsɨ₃ŋɨ́₂ bá₄ lia'₂ lë́₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂.
32 Jaun₂ 'nio₃ jniá₂ tsá₃ tón'₂ 'nia'₂ qui₂le₁quian'₄ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅. Ia₁ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂con'₂ 'ŋio'₂ i₂tsá₃ dsa₂ mɨ́₂ quian'₅₄, 'ɨ₅ dsɨ́₅ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, ton'₂ jmo₂₃ bá₄ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂. 33 Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jen'₂ gu₂ në́₃, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ dsan₂ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ 'e₂ a₂niog₅ cha₂ mɨ₂güɨ́g₃, 'a₂ lia'₂ jmo₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'io₅₄ quiáin₅. 34 Jma₃quén₅ bá₄ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅. Juɨ₁lia'₂ jan₂ 'io₅₄ i₂tsá₃ gu₂ ma₂rë₂jen'₂, o₃ jan₂ dsa₂ mɨ₄ 'e₂, 'ŋio₅ guë́₄ dsan₂ dsɨ́₅ të₂le₃ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄, a₂'nio₃ léin₂ 'í₁ le₃ja₁con₂ Diú₄, lia'₂ le₃quió'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, lia'₂ le₃quió'₅ jme₂dsí₂ në́₃. La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂ma₂chan₂ dsɨ₂i₂gu₂ guë'₂ në́₃, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ dsan₂ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ 'e₂ niog₅ cha₂ mɨ₂güɨ́g₃, 'a₂ lia'₂ jmo₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅.
35 A₂dse₃ quián'₂ bá₄ 'nia'₂ juá'₅ jniá₂ le₂në₅, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂jnɨ₄ jniá₂ quián'₂ 'nia'₂, të₂le₃ ia₁jaun₂ le₃chan'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄, ia₁jaun₂ lé₂ jang'₅₄ 'nia'₂ 'au'₂ ne₄ Te₁gui'₅₄ të₃ tsá₃ jnág₅ cha₂.
36 La₁ chi₂jua'₂ 'ein₂ chan₂ jan₂ dsa₂ mɨ₄ i₂jme₁ma₂lɨ'₅₄ jág₁ a₂jéin'₂ gu₂ quiain'₅₄, ton'₂ ma₂ca₂ŋɨ́₂ jmɨg₄ i₁jéin'₂ gu₂, chi₂jua'₂ lɨ́in₂ a₂tsá₃ jmo₂₃ lia'₂ dsi₂ten₅₄ ja₁con₂ 'éi₂, chi₂jua'₂ le₂jaun₂ dsi₂ten₅₄ lé₂ a₂jéin'₂ gu₂, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ 'a₂ lia'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅; lé₂ bá₄ qui₂jéin'₂ gu₂, ia₁ on₃jua'₅₄ 'e₂ dso₄ jaun₂. 37 La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂'ei₅ caun₂ dsɨ́₅, on₃jua'₅₄ a₂'nió'₅ 'ein₂ qui₂chi₂quióng₂ jmɨg₄, të₂le₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₃ 'í₁ 'ŋiog₅, a₂dse₃ bá₄ jaun₂. 38 Jaun₂ le₂në₅ bá₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jén'₂ gu₂, a₂dse₃ bá₄ jmo₂₃; la₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ jén'₂ gu₂ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ jmo₂₃. o₃, “La₁ chi₂jua'₂ 'ein₂ chan₂ jan₂ ja₁mɨ́g₄ i₂jë₁ca₂ŋɨ₅ ŋi₂ a₂jéin'₂ gu₂, chi₂jua'₂ le₂jaun₂ lɨ́n₂ dsa₂ a₂dsi₂ten₅₄ guë́₄, juɨ₁jmo₅₄ bá₄ 'a₂ lia'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅, lé₂ bá₄ cuɨin₃ ja₁mɨ́g₄ a₂jéin'₂ gu₂, ia₁ on₃jua'₅₄ 'e₂ dso₄ jaun₂. La₁ në₁jua'₂ chan₂ guë'₂ i₂lɨ́n₂ on₃jua'₅₄ a₂'nió'₅ 'ein₂ qui₂chi₂quióng₂ jmɨg₄, 'nio₃ a₂tsá₃ gu₂ jén'₂ bá₄ ja₁mɨ́g₄, caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ́₅ a₂të₃gua₄ ja₁mɨ́g₄ le₂jaun₂ të₃ tsá₃ gu₂ jéin'₂, a₂dse₃ bá₄ jaun₂. Jaun₂ le₂në₅ bá₄, 'ein₂ qui₂cuɨn₅ ja₁mɨ́g₄ qui₂jen₂ gu₂, a₂dse₃ bá₄ jmo₂₃. Le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ cuɨn₅ ja₁mɨ́g₄ a₂jen'₂ gu₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ bá₄ ján₃.”
39 'I₄ 'éi'₃ jiog₃ dsa₂ mɨ́₂ jŋiai₃ dsɨ₂i₂gu₂ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ jmɨg₄ chan₂ 'éi₂. Në₁ca₂jon₃ dsɨ₂i₂gu₂ guë'₂ në́₃, jaun₂ guë́₄ le₃jɨin₅₄ guá₃ táng₃ jéin'₂ gu₂ chi₂jua'₂ 'ein₂ quiain'₅₄ 'nio₃, la₁ lë₃ jua'₅₄ lɨ́n₅ dsa₂ 'én₂ 'éi₂. 40 La₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ le₃chain₂ jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ tsá₃ ma₃gu₂ jéin'₂ táng₃. Le₂në₅ con'₂ lɨ́n₂ jniá₂ bá₄. Qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ₃ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ bá₄, lɨ́n₂ jniá₂.

*7:15 lit. “Tsá₃ chi₁'ŋe'₅₄ dsa₂ i₂'én₂ rɨn'₅₄ chi₂jua'₂ le₂jaun₂.”

7:38 o₃, “La₁ chi₂jua'₂ 'ein₂ chan₂ jan₂ ja₁mɨ́g₄ i₂jë₁ca₂ŋɨ₅ ŋi₂ a₂jéin'₂ gu₂, chi₂jua'₂ le₂jaun₂ lɨ́n₂ dsa₂ a₂dsi₂ten₅₄ guë́₄, juɨ₁jmo₅₄ bá₄ 'a₂ lia'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅, lé₂ bá₄ cuɨin₃ ja₁mɨ́g₄ a₂jéin'₂ gu₂, ia₁ on₃jua'₅₄ 'e₂ dso₄ jaun₂. La₁ në₁jua'₂ chan₂ guë'₂ i₂lɨ́n₂ on₃jua'₅₄ a₂'nió'₅ 'ein₂ qui₂chi₂quióng₂ jmɨg₄, 'nio₃ a₂tsá₃ gu₂ jén'₂ bá₄ ja₁mɨ́g₄, caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ́₅ a₂të₃gua₄ ja₁mɨ́g₄ le₂jaun₂ të₃ tsá₃ gu₂ jéin'₂, a₂dse₃ bá₄ jaun₂. Jaun₂ le₂në₅ bá₄, 'ein₂ qui₂cuɨn₅ ja₁mɨ́g₄ qui₂jen₂ gu₂, a₂dse₃ bá₄ jmo₂₃. Le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ cuɨn₅ ja₁mɨ́g₄ a₂jen'₂ gu₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ bá₄ ján₃.”