8
Juɨ₁lia'₂ ŋɨ₄ já'₂ a₂qui₂rë₂jen'₅₄ ne₄ diú₄ lag₄
La₂ juá'₄ táng₃ juɨ₁lia'₂ cuente quió'₅ ŋɨ₄ já'₂ a₂qui₂jén'₅ dsa₂ ne₄ diú₄ lag₄. Dsón'₂ bá₄ jaun₂ cha₂ a₂ne₄ jniog₄, ca₂le₃jág₃. Juɨ₁lia'₂ a₂ŋi₅ dsa₂ në́₃, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ a₂róin₂; la₁ juɨ₁lia'₂ a₂'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ a₂dsɨ₂cóin₃. Chi₂jua'₂ chan₂ i₂juá'₂ ma₂tɨin₂, tsá₃ bá₄ guë́₄ 'e₂ ma₂tɨin₂ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ le₃tɨin₂. Chi₂jua'₂ 'ein₂ të₃dsón'₂ 'nioi₃ Diú₄, i₂cuɨn₅ bá₄ Diú₄ dsa₂ le₂'éi₂.
Jaun₂ në́₃, jág₁ juɨ₁lia'₂ a₂quɨg'₂ dsa₂ ŋɨ́₅ a₂ma₂të₁no₁ në₂jén'₃ dsa₂ ne₄ diú₄ lag₄: ne₄ bá₄ jniog₄ jaun₂, 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ quen₅ juɨ₁lia'₂ diú₄ lag₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, ia₁ jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ bá₄ Diú₄ chan₂. Juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ chan₂ i₂të́'₂ dsa₂ diú₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ quian'₅₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, (ia₁ të₃dsón'₂ lë́₅ le₂jaun₂ në́₃, a₂niog₅ chan₂ juɨn₅ “diú₄”, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ juɨn₅ i₂gon₂ ján₃), la₁ të₂le₃ quián₂ jniog₄ në́₃, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ bá₄ Diú₄ chan₂, i₂lɨ́n₅ Jmei₂ jniog₄, i₂ca₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ cha₂. Le₂jaun₂ guë'₂ jniog₄ në́₃ chong₂ o₄quió'₄ 'éi₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ tan₅₄ bá₄ i₂gon₂, i₂lɨ́n₅ Jesucristo. Të₂le₃ ne₄ o₄quió'₄ 'éi₂ bá₄ ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂, ca₂të₂ jniog₄ guio₅₄ në́₃, chong₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂.
La₁ tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ ŋi₅ a₂në₅. I₂chan₂ bá₄ guë́₄ i₂qui₂ma₂tɨn₂ dsɨ́₅ jme₂gain₃ diú₄ lag₄, jmo₂₃ bá₄ guë́₄ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ jme₁quɨg'₂ ŋɨ́₅ a₂ma₂jáu'₅ ne₄ diú₄ lag₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'uan₅₄ jme₂dsí₂ quió'₅, tsá₃ caun₂ a₂qui₂dsɨ₂jein₃ dsɨ́₅, ma₂ca₂rë₃'iog₅ bá₄ jme₂dsí₂ quió'₅. Dsón'₂ bá₄, on₃jua'₅₄ o₄quió'₄ má₃ náu₂ jniog₄ rë₂ ne₄ Diú₄. Ia₁ on₃jua'₅₄ a₂náu₂ rë₂ guë́₄ ne₄ 'éi₂, në₁jua'₂ ca₂que₅₄, on₃ guë'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ rë₂ tióg₂ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂que₅₄ guë'₂ táng₃. La₁ia₁ jag₄ de'₂ 'nia'₂, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁qui₂ca₂sén'₂ juɨ₁lia'₂ i₂'uan₅₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂rë₂na₄ juɨ₅ quián'₂ 'nia'₂ a₂lé₂ le₃quio'₅₄. 10 Chi₂jua'₂ ŋi'₅₄ 'ne₂ rë₂ 'a₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ jmó'₂, në₁jua'₂ ca₂jág₂ jan₂ rɨn'₅₄ i₂'uan₅₄, i₂tsá₃ lɨn₄ rë₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, a₂ŋéi'₂ quë́'₂ ja₁tión₂ diú₄ lag₄, ¿'e₂ bá₄ lé₂ në₁jua'₂ ca₂tiá₂ dsɨ́₅ 'éi₂ guë́'₃ a₂ma₂rë₂jen'₅₄ ne₄ diú₄ lag₄? 11 O₄quió'₄ a₂ŋi'₅₄ 'ne₂ jaun₂, dsɨ₃'én₂ rɨ́ng'₂ i₂'uan₅₄ guë́₄ në́₃. Ca₂jon₃ Cristo o₄quió'₄ 'éi₂ bá₄ ján₃. 12 Ia₁ në₁jua'₂ jmo'₂ 'nia'₂ a₂tsá₃ caun₂ a₂qui₂dsɨ₂jein₃ dsɨ́₅ rɨ́ng'₂ i₂'uan₅₄, 'nau'₂ 'nia'₂ dso₄ të₂le₃ ne₄ Cristo. 13 Jaun₂ lë₃, chi₂jua'₂ léi₄ 'ŋió₃ bá₄ jniá₂ jmo₂₃ a₂tan'₂ dso₄ rɨ́ng'₃ o₄quió'₄ 'e₂ a₂guë'₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃quɨg'₅₄ ŋɨ́₅, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃tiáin'₃ dso₄.