9
Juɨ₁lia'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús
Dsón'₂ bá₄ rë₂na₄ juɨ₅ a₂ca₂tɨ́ng₂ ca₂le₃jë́₃ con'₂ lë́₅ ca₂tɨ́ng₂ ia₁ lɨ́ng₅ dsa₂ i₂chen₄, ia₁ ma₂ca₂jɨng₅₄ bá₄ Jesús i₂lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄ quián₂. Guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ në́₃, lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ ta₁ a₂rë₂jniá₂ quió₃, të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 'An₁ chan₂ bá₄ i₂lɨn₅₄ jmo₅ dsɨ́₅ a₂tsá₃ lɨ́n₅ jniá₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄. La₁ 'nia'₂ në́₃, ca₂tɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ jmó'₂ 'au'₂, le₂në₅ lɨ́ng₅, ia₁ 'nia'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ i₂jáng'₅ léi₄ ta₁ quió₃, a₂të₃dsón'₂ lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄.
Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂con₂ 'í₁ ja₁con₂ jniá₂, le₂la₂ bá₄ lë́₅ jág₁ a₂jein'₅₄ jniá₂ quió'₅: ¿o₃ bá₄ tsá₃ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ gue₅₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ cuë₅ dsa₂ a₂guë'₅₄, o₃ 'e₂ cuë₅ dsa₂ a₂guɨ'₅₄ ján₃? ¿O₃ bá₄ tsá₃ ca₂tág₂ jnia'₅₄ jŋiá₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂'én₂ i₂jen'₄ jnia'₅₄ gu₂ quian'₅₄, juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂chen₄ sián'₂ quian'₅₄ guë'₂ chi'₂ rɨn'₅₄ Te₁gui'₅₄ 'ŋiog₅, juɨ₁lia'₂ chan₂ Pe₄* griego: Cefas. në́₃? ¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ jniá₂ quian'₅₄ Bernabé ca₂tág₂ jmó₁ ta₁ a₂'nióg₂ a₂dsɨ₃ŋág₂? ¿'Ein₂ bá₄ 'lióg₂ jme₂ti₃ chi₂jua'₂ 'ŋiog₅ bá₄ quí₃ 'liain'₅₄ a₂dsɨ₂ŋɨ́i₂? ¿I₂'ein₂ bá₄ 'éi₂ i₂chéin'₅ nɨ₁uɨng₂ uvas jua'₅₄ tsá₃ guë́'₃ guë'₂ mɨ́g₂ jaun₂? O₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ jme₂can'₅₄ chein₄ lau₂, ¿Ján₃ guë'₂ tsá₃ lé₂ le₃'ɨ́n'₂ dsí'₁ já'₂? Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ jniá₂ a₂lë₁juá'₅ con'₂ lë́₂ dsɨ₃ 'ŋió₃; ján₃ bá₄ le₂në₅ juá'₂ ne₄ Si₂ 'Éi'₃. Ia₁ chi₁ton₅ ne₄ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés le₂la₂: “Tsá₃ tó'₂ 'nia'₂ 'nei₅₄ mɨ₂'o₄ ca₁juɨ₅ i₂jmo₅ ta₁ i₂chén₂ mɨ́g₂ trigo.” Deuteronomio 25:4. ¿A₂'ɨ₅ dsɨ́₅ Diú₄ ca₁juɨ₅ a₂juá'₂ le₂jaun₂? 10 ¿O₃ a₂juá'₂ o₄quián₂ jniog₄ bá₄? Dsón'₂ bá₄ o₄quián₂ jniog₄ bá₄ ca₂i₃to'₅₄ 'éi'₃ në₅ ne₄ Si₂. Ia₁ le₂jaun₂ bá₄ lë́₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂quia'₂ 'uë₃ quian'₅₄ guë'₂ dsa₂ i₂cág'₅ mɨ́g₂ trigo. Tsá₃ a₁jaun₂ jua'₅₄ a₂lë₁jmo₅ dsa₂ 'éi₂ ta₁ a₂jmo₂₃, jua'₅₄ tsá₃ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅ a₂ca₂tɨ́in₂ a₂cág'₃ jaun₂. 11 Jaun₂ le₂në₅, chi₂jua'₂ jaun₂ ma₂jŋí₁ jnia'₅₄ jë₄ quián'₂ 'nia'₂ caun₂ jon₂ a₂gu₂dsí₂, ¿a₁lɨn₃ 'ŋio₅ lɨ́n'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂cag'₄ ca₂la₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ a₂dsɨ₃ŋág₂ jnia'₅₄ të₁lia'₂ chong₂? 12 Chi₂jua'₂ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ sián'₂ a₂jme₁'oin'₄ 'nia'₂, 'ë₂ guë́₄ bá₄ ca₂tág₂ jnia'₅₄.
La₁ tsá₃ 'e₂ ma₂ca₂chi₁quian₁ jnia'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂mɨ₂ a₂ca₂tág₂ jnia'₅₄ jaun₂. Ma₂jmó₁ bá₄ jnia'₅₄ tió'₃ dsɨ₅ ca₂le₃jë́₃ ia₁jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ cha₂ jnág₅ a₂qui₂dsɨ₃'ag₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo. 13 ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ a₂jŋió₅ dsi₂néi₂ guá'₅, guë́'₅ juɨ₁lia'₂ a₂cha₂ dsi₂néi₂ guá'₅; juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ qui₂jme₂ti₃ ne₄chei₂ në́₃, ján₃ guë'₂ quein'₅₄ gue₂₃ a₂jén'₅ ne₄chei₂? 14 Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂jmo₃ Te₁gui'₅₄ 'éi'₃, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ qui₂'ë́₂ jág₁ dse₃, quian'₅₄ ta₁ jaun₂ le₃chain₂. 15 La₁ jniá₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ ma₂ca₂chi₁quian₁ jniá₂ jmɨg₄ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂tion₅₄ lé₂ a₂ca₂tɨ́ng₂. On₃ guë'₂ jua'₅₄ jaun₂ jmo₅ jniá₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₃ a₂jmó'₂ le₂jaun₂ quian'₅₄ jniá₂. ¡Të₂le₃ quió₃ jniá₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ jua'₅₄ jóng₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ në₁jua'₂ 'ein₂ jné₅ juɨ₅ a₂tsá₃ ma₃jme₁ti₁₂ guë́₄ ta₁ quió₃ a₂jmo₂₃ táng'₅!
16 La₁ia₁, juɨ₁lia'₂ jme₁'ë́₅ jniá₂ jág₁ dse₃, tsá₃ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ dsia₅₄ jág₁ tá'₅, ia₁ tion₅₄ 'nió'₅ ca₂tɨ́ng₂ bá₄ qui₂'ë́₄ dsa₂ jág₁ dse₃. ¡'E₂ guë́₄ juɨ́g₂ jniá₂ në₁jua'₂ tsá₃ ma₃ca₂'ë́₃ jniá₂ jág₁ dse₃! 17 Ia₁ në₁jua'₂ 'ë́₅ jniá₂ jág₁ dse₃ a₂'ŋio₂ dsɨ₃ 'ŋió₃, gue₅₄ bá₄ 'liang'₅₄. La₁ në₁jua'₂ tsá₃ jmo₂₃ a₂'ŋio₂ dsɨ₃ 'ŋió₃, a₂lë₁jme₂tí₁ bá₄ jniá₂ ta₁ a₂niog₅ gu₃ jmo₅₄. 18 ¿Na₅ bá₄ 'lian'₅₄ jniá₂ jaun₂ në́₃? A₂jaun₂ bá₄ 'lian'₅₄ jniá₂: a₂lé₂ qui₁'ë́₄ jniá₂ jág₁ dse₃ ja₁con₂ dsa₂, a₂tsá₃ 'lia'₅₄ can₅₄, on₃jua'₅₄ chi₁quiang₁₂ jmɨg₄ gue₅₄ a₂ca₂tɨ́ng₂.
19 O₁jŋia'₅₄ la₂ jɨn₅₄ jniá₂, on₃jua'₅₄ chan₂ 'ein₂ ne₄ jme₂tí₁, la₁ jmo₅₄ jniá₂ dsɨ₃ në₂jag₄ bá₄ i₂ma₂rë₂'ŋe'₅₄ jniá₂ quián₅ ca₂le₃jɨ́n₃, ia₁jaun₂ lé₂ le₃léi₂ guë́₄ juɨn₅ dsa₂ të₂le₃ quió'₅ Cristo. 20 Juɨ₁lia'₂ jme₁'eng₅₄ quiang'₅₄ dsa₂ judíos, jmo₂₃ dsɨ₃ në₂jag₄ bá₄ lɨ́ng₅ co₂'nió'₄ jan₂ dsa₂ judío, ia₁jaun₂ cuɨn₃ jmɨg₄ a₂jóin₄ jniá₂. Juɨ₁lia'₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, jmo₅₄ jniá₂ dsɨ₃ në₂jag₄ bá₄ a₂'eng₅₄ 'Éi'₃, ia₁jaun₂ jón₄ jniá₂ juɨ₁lia'₂ i₂tion'₅₄ 'Éi'₃, (o₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ 'Éi'₃ jaun₂ 'eng₅₄ të₃dsón'₂). 21 Të₂le₃ quió'₅ guë'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ tion'₅₄ 'Éi'₃ në́₃, ján₃ bá₄ co₂rɨng₂ quian'₅₄ dsa₂ 'éi₂ jmo₂₃ dsɨ₃, ia₁jaun₂ jóng₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ tion'₅₄ 'Éi'₃, (o₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ lon₄ jniá₂ ne₄ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄, a₂'eng₅₄ bá₄ 'éi'₃ quió'₅ Cristo). 22 Juɨ₁lia'₂ ja₁con₂ dsa₂ 'uan₅₄ i₂tsá₃ lɨn₄ ma₂'én₂ rë₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jmo₂₃ dsɨ₃ lɨ́ng₅, ia₁jaun₂ jóng₄ juɨ₁lia'₂ i₂'uan₅₄. Ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ma₂jmo₃ jniá₂ dsɨ₃ a₂co₂rɨng₂ quian'₅₄ ca₂lë₃jɨ́n₃, ia₁jaun₂ cuɨn₃ jmɨg₄ a₂lé₂ le₃lión₂ i₂lɨn₅₄. 23 Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ jmo₅ jniá₂ o₄quió'₄ jág₁ dse₃, ia₁jaun₂ bá₄ quen'₅₄ jniá₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃.
24 ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ co₂chi'₅₄ jme₁co₂₃, ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ 'éi₂ i₂nioi₅₄, la₁ i₂jan₂ tan₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂lɨ́'₂ bá₄, gue₅ premio? Le₂jaun₂ bá₄ 'nia'₂ ján₃, quen'₂ bí₂ o₂nóg'₅ co₂chi'₅₄ ia₁jaun₂ guéi'₁ 'nia'₂ premio. 25 Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₂tɨn₅ ia₁ cha₂ ja₁lë́₄ jág₁ a₂dsɨ₃cáu₂, jmo₂₃ 'í₁ 'ŋiog₅, ia₁jaun₂ bá₄ lí'₂ caun₂ corona a₂jiog₅ co₂'na₂. La₁ jniog₄ në́₃ quen'₂ bí₂ léi₂ caun₂ corona a₂jiog₅ co₂tan₅₄ bá₄. 26 Jaun₂ le₂në₅, 'ŋió₃ jniá₂ në́₃, on₃jua'₅₄ a₂lë₁i₂ŋɨ₄ jniá₂ co₂chi'₅₄; jaun₂ jme₁quɨ́n'₂ jniá₂, on₃jua'₅₄ a₂lë₁dsɨ₂dsí₂ ja'₂. 27 Të₂le₃ jma'₄ cuë́₅ uɨg₅ ŋɨ₃ 'ŋió₃, në₂jag₄ bá₄ a₂rë₂'ŋe'₅₄, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ të₁tsɨng'₄ 'lɨg'₅₄ 'ŋió₃, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jme₁tɨng₅ i₂sián'₂.

*9:5 griego: Cefas.

9:9 Deuteronomio 25:4.