10
To'₂ jág₁ a₂tsá₃ jme₃gan₃ dsa₂ diú₄ lag₄
Tsá₃ 'nio₃ jniá₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, a₂jme₁tion'₅₄ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jnia'₅₄ ma₂lɨ́g'₂ né'₃ jnei₅, jaun₂ guë́₄ ca₂ŋɨ́i₃ ca₂le₃jɨ́in₃ Jmɨ₁ŋí'₄ Guéin₂. Ca₂tón'₂ dsa₂ co₂lë₅ ca₂le₃jɨ́in₃ quiain'₅₄ Moisés jë₄ jnei₅ quian'₅₄ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄ në́₃. Le₂jaun₂ bá₄ ján₃, ca₂guë́'₃ co₂dsia₅ ca₂le₃jɨ́in₃ má₃ a₂gu₂dsí₂; ca₂'ɨn'₃ jmɨg₂ a₂gu₂dsí₂ ján₃. Ia₁ ca₂'ɨn'₃ jmɨg₂ a₂ca₂'ia₂ dso'₂ nɨ₁'lau₂ a₂gu₂dsí₂ jaun₂ a₂ca₂jme₃quiong'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ tioin'₅₄ juɨ₅. Nɨ₁'lau₂ jaun₂ në́₃, Cristo bá₄ 'éi₂. La₁ia₁, mei'₂ tsá₃ le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ në́₃, tsá₃ ca₂jmo₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄. Jaun₂ ne₄ 'uɨg₅₄ jaun₂, qui₂i₃ga'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ jaun₂.
Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ca₂lë₃ ia₁jaun₂ lë́₅ caun₂ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ quián₂ jniog₄ jmɨg₄ në₃, ia₁jaun₂ tsá₃ jmó₁ jniog₄ 'ɨ́n₅ dsɨ₅ ja₁con₂ a₂'lɨg'₅₄, juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ dsa₂ 'éi₂ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅. Jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, tsá₃ jme₁gan'₃ 'nia'₂ diú₄ lag₄, juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'éi₂; juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂: “Ca₂tián'₂ dsa₂ ca₂guë́'₃ qui₂ca₂'ɨn'₃ në́₃, jaun₂ guë́₄ qui₂ca₂nau₂, ca₂co₃.”* Éxodo 32:6. Tsá₃ ca₂tág₂ jniog₄ 'nióg₁ dso₄ jua'₅₄ nió'₄ jniog₄ jág₁ quian'₅₄ juɨ₁'ein₂ guë́₃, juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'éi₂. Ne₄ 'uɨg₅₄ jaun₂, quian'₅₄ co₂jmɨg₄ ca₂dsan₃ con'₂ guióg₂-'nɨ₅ mei₅ dsa₂ 'éi₂. On₃ guë'₂ ca₂tág₂ jniog₄ a₂quiong₅₄ táu₂ Te₁gui'₅₄ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ qui₂ca₂dsain₃, qui₂ca₂cag'₂ dsɨ₂mɨ'₂. 10 On₃ guë'₂ chi₁'ɨ́n'₄ 'nia'₂ uɨg₅ Diú₄, juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂chen₃ Diú₄ ángel i₂quian₅ 'mú₃, ca₂jme₃dsiain₂₃ dsa₂ 'éi₂.
11 Le₂në₅ bá₄ ca₂i₃ŋɨ́₂ dsa₂ 'éi₂, ia₁jaun₂ jióg'₂ 'í₁ lë́₅ léi₄; ca₂i₃to'₅₄ ne₄ Si₂ co₂'nió'₄ caun₂ jág₁ a₂i₂'ag₅₄ të₃jŋiá₅, ia₁jaun₂ dsiog'₂ dsɨ₅ jniog₄ jmɨg₄ në₃, ia₁ ma₂ja₂quián₃ bá₄ le₃'ŋia₅ jmɨg₄ a₂le₂ti₃ a₂lë́₅ dsɨ́₅ Diú₄ jmo₃ ja₁con₂ jniog₄. 12 Le₂në₅ bá₄, chi₂jua'₂ 'ein₂ lɨ́n₂ chéin'₅ tiá₂ a₂'éin₂, juɨ₁jmo₁₂ 'í₁ ia₁jaun₂ tsá₃ tiáin'₃. 13 Tsá₃ 'e₂ táu₂ ma₂i₂ŋɨ́'₂ 'nia'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂qui₂dsɨ₂ŋɨ́₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. La₁ i₂rë₂ti'₅₄ bá₄ Diú₄, tsá₃ cuë₃ jmɨg₄ jua'₅₄ ŋɨ́₄ a₂qui₂dsɨ₁juɨn₅₄ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ tiang'₃. Të₂le₃ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ jmo₃ caun₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ lé₂ jmó'₂ a₂tiang'₃, juɨ₁'e₂ guë́₃ caun₂ táu₂ já₅.
14 Jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, quiá₂ 'nia'₂ cau₅ ja₁jme₂juɨn'₂ dsa₂ diú₄ lag₄. 15 Juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅: quion₂ de'₂ 'nia'₂ caun₂ 'í₁ a₂juá'₅. 16 Juɨ₁lia'₂ jme₁quian'₅₄ jniog₄ rɨn'₅₄, 'ne'₂ jniog₄ a₂'a₄ copa jŋió₅, cuë₂ ti₁'mag'₄ Diú₄: ¿on₁jua'₅₄ a₂quein'₄ jniog₄ jmɨ₄ Cristo? Le₂jaun₂ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ jme₁quian'₅₄ jniog₄ rɨn'₅₄ jmo₂ dsióg₁ i₁ŋí'₄: ¿on₁jua'₅₄ a₂quein'₄ jniog₄ nɨ₁ŋɨ₁ Cristo? 17 Juɨ₁lia'₂ caun₂ bá₄ i₁ŋí'₄ lë́₅, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jniog₄ në́₃, o₁jŋia'₅₄ la₂ juag₅ jniog₄ lë́₂, la₁ caun₂ bá₄ nɨ₁ŋɨ́₅ lág₅ jniog₄, ia₁ caun₂ i₁ŋí'₄ bá₄ que₂ jniog₄.
18 Quion₂ de'₂ 'nia'₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juɨg₂ Israel: ¿Tsa₁ lɨ́n'₂ 'nia'₂, jŋia'₅₄ dsa₂ i₂guë́'₅ má₃ ŋɨ₄ já'₂ a₂qui₂rë₂jen'₅₄ ne₄chei₂, le₂jaun₂ bá₄ quein'₅₄ guioin₅₄ ne₄chei₂ jaun₂? 19 Tsá₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂cha₂ bí₂ 'io₅ diú₄ lag₄, on₃ guë'₂ le₂jaun₂ ŋɨ́₅ a₂te₁'i₁ ne₅₄. 20 Të₂le₃ juá'₅ jniá₂, jme₁jén'₅ dsa₂ 'e₂ qui₂jén'₅ ne₄ 'éi₂, qui₂jén'₅ dsa₂ a₂jaun₂ ne₄ je₂na'₅₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ ne₄ Diú₄ të₃dsón'₂. Jaun₂ tsá₃ 'nio₃ jniá₂ jua'₅₄ quen'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ je₂na'₅₄. 21 Tsá₃ lé₂ 'ag'₅₄ 'nia'₂ copa quió'₅ Te₁gui'₅₄, chi₂jua'₂ ján₃ guë'₂ 'ag'₅₄ táng₃ copa quió'₅ je₂na'₅₄. On₃ guë'₂ lé₂ quen'₅₄ 'nia'₂ ne₄ mesa quió'₅ Te₁gui'₅₄, chi₂jua'₂ ján₃ guë'₂ quen'₅₄ táng₃ 'nia'₂ ne₄ mesa quió'₅ je₂na'₅₄.
22 ¿'E₂ lé₂ në́₃? ¿O₃ bá₄ lé₂ le₃jmó₁ jniog₄ ia₁jaun₂ le₃dsí'₅ Te₁gui'₅₄ o₄quián₂ jniog₄? ¿O₃ bá₄ 'uau'₂ guë́₄ jniog₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'éi₂?
'A₂ con'₂ jŋia'₅₄ cuë₂₃ jmɨg₄ ia₁ a₂lág₅ jniog₄ dsa₂ quián₅ Cristo
23 Dsón'₂ bá₄ dsau₅: “'I₄ bá₄ 'éi'₃ le₃jmo₃ dsa₂ 'e₂ 'nio₃ jmo₃”, la₁ tsá₃ jua'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂ jme₂'o₅₄; dsau₅ bá₄: “'I₄ 'éi'₃ le₃jmo₃ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'nio₃ jmo₃”, la₁ia₁ tsá₃ jua'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂ jmo₃ a₂dsɨ₃cón₃ dsa₂ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂. 24 'Nió'₅ bá₄ 'no'₂ dsa₂ juɨ₅ jmo₃ a₂dse₃ le₃ja₁con₂ rɨin'₅₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ jmá'₃ lia'₂ a₂dse₃ ja₁coin₂ 'ŋiog₅.
25 Qué'₂ bá₄ 'nia'₂ lia'₂ 'ei₅ ne₄ a₂dsɨ₂'nag₂ 'ma'₅₄, lë₃ jua'₅₄ tsá₃ 'e₂ cáun'₂ 'nia'₂ 'í₁ o₄quió'₄ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ 'au'₂ 'nia'₂. 26 Ia₁: “Gua'₅₄ 'uë₃, quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ cha₂ ja₁jaun₂, a₂quió'₅ Te₁gui'₅₄ jë₂ bá₄ jaun₂.” Salmo 24:1.
27 Në₁jua'₂ 'ein₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂ ca₂të₃ 'nia'₂ a₂o₁qué'₂ ja₁quió'₄, në₁jua'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ o₁nóg'₅, jaun₂ qué'₂ bá₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ dsia₃ dsa₂ ne'₅₄, lë₃ jua'₅₄ tsá₃ cáun'₂ 'í₁ o₄quió'₄ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ 'au'₂ 'nia'₂. 28 La₁ në₁jua'₂ chan₂ guë'₂ 'ein₂ juá'₂: “Má₃ a₂quë́'₂ 'nia'₂ në₅ a₂ma₂jáu'₅ jme₁rë₂jen'₅₄ ne₄ diú₄ lag₄ bá₄ në₅”, co₂dsia₅ tsá₃ ma₃quë́'₂ 'nia'₂, o₄quió'₄ i₂juá'₂ le₂në₅, ján₃ bá₄ o₄quió'₄ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ́₅ në́₃. A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “Ia₁ gua'₅₄ 'uë₃, quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ cha₂ ja₁jaun₂, a₂quió'₅ Te₁gui'₅₄ jë₂ bá₄ jaun₂.” 29 A₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂ bá₄ guë'₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ 'nia'₂.
La₁ chan₂ guë'₂ i₂le₃juá'₂ táng₃: “¿'E₂ 'uɨg₅₄ qui₂con₂ dsa₂ 'í₁ të₂le₃ juɨ₅ a₂tsá₃ jnág₅ quió₃, o₄quió'₄ 'a₂ lia'₂ niog₅ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ i₂sián'₂?” 30 Chi₂jua'₂ cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ o₄quió'₄ caun₂ má₃ a₂quen'₅₄ jniá₂ jë₄ guë́'₅ dsa₂, ¿'e₂ 'uɨg₅₄ chi₂'ag₅ dsa₂ o₄quió'₄ a₂guë'₂ jaun₂, chi₂jua'₂ cuë́₅ ti₁'mag'₄ në́₃? 31 Jaun₂ lë₃, chi₂jua'₂ quë́'₂, 'ag'₂, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ chi₂jua'₂ 'e₂ guë́₄ niog₅ jmo'₂ 'nia'₂, jmo₄ bá₄ a₂jaun₂, la₁ jua'₅₄ le₃juɨn'₂ bá₄ Diú₄ le₃jë́₃ a₂jaun₂. 32 La₁ tsá₃ cuë₂ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ ja₁lé₂ tsɨ₃sén'₂ dsa₂ judíos, on₃ guë'₂ dsa₂ griegos, on₃ guë'₂ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ guá'₅ quián₅ Diú₄ në́₃. 33 Jniá₂ 'ŋió₃ në́₃ quɨ́n'₅ bí₂ jmo₂₃ a₂të₅ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃, tsá₃ jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ a₂'náu'₅ jniá₂ a₂dse₃ le₃ja₁cong₂ 'ŋió₃. Jmo₅ bá₄ jniá₂ a₂dse₃ le₃ja₁con₂ i₂sián'₂, ia₁jaun₂ lióin₂.

*10:7 Éxodo 32:6.

10:26 Salmo 24:1.

10:28 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “Ia₁ gua'₅₄ 'uë₃, quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ cha₂ ja₁jaun₂, a₂quió'₅ Te₁gui'₅₄ jë₂ bá₄ jaun₂.”