11
Quian₂ 'nia'₂ juɨ₅ a₂ca₂can₃ jniá₂, juɨ₁lia'₂ jniá₂ në́₃, quian₅₄ juɨ₅ a₂ca₂can₃ Cristo.
'A₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ jmo₃ dsa₂ mɨ́₂ jme₁tioin'₅₄ culto
Rɨn'₅₄ jniog₄, a₂'ŋio₂ dsɨ₃ lɨn₃ cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ 'nia'₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂dsau'₂ bá₄ 'au'₂ jniá₂, ia₁ chan'₅₄ bá₄ 'nia'₂ tiá₂ jág₁ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂jme₁tɨn₅ jniá₂ 'nia'₂. La₁ 'nio₃ jniá₂ a₂le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂: juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ Cristo mɨ₂dsi₄ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ ŋe'₂, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ lɨ́n₅ dsa₂ ŋe'₂ mɨ₂dsi₄ dsa₂ mɨ́₂; jaun₂ lɨ́n₅ Diú₄ mɨ₂dsi₄ Cristo. Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jan₂ dsa₂ ŋe'₂ jlë́₂ dsi₅₄ jme₁chi₂léin'₂ Diú₄ jë₁le₁ŋɨ'₂ dsa₂, o₃ jme₁ŋág₅ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄, chein'₂₃ o₂guí'₃ mɨ₂dsi₅₄ chi₂jua'₂ le₂jaun₂. La₁ chi₂jua'₂ jan₂ guë'₂ dsa₂ mɨ́₂ tsá₃ chi₁jlë₅ dsi₅₄ jme₁chi₂léin'₂ Diú₄, o₃ jme₁ŋág₅ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄, chein'₂₃ o₂guí'₃ mɨ₂dsi₅₄ chi₂jua'₂ le₂jaun₂ ján₃; co₂jaun₂ bá₄ dsióg₅ në₂jag₄ bá₄ rë₂chei₄ jŋi₂ dsi₅₄. Chi₂jua'₂ tsá₃ 'nio₃ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ jlë́₂ dsi₅₄, co₂ŋei'₅₄ o₁chéi₄ jŋi₂ dsi₅₄. La₁ chi₂jua'₂ caun₂ o₂guí'₃ jaun₂, a₂chéi₃ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ jŋi₂ dsi₅₄, o₃ a₂téi'₅ 'e₂, juɨ₁jlë₅₄ bá₄ mɨ₂dsi₅₄. Tsá₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ ŋe'₂ jlë́₂ dsi₅₄, ia₁ 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ co₂'nió'₄ nió'₄ quió'₅ Diú₄, i₂jme₂jnia₅ a₂jlá'₁ quió'₅ Diú₄. La₁ia₁ dsa₂ mɨ́₂ në́₃, lɨ́n₅ i₂jlán'₁ quián₅ dsa₂ ŋe'₂. Le₂'uɨg₅₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jmó'₂ Diú₄ dsa₂ ŋe'₂, ma₁ on₃jua'₅₄ quió'₅ dsa₂ mɨ́₂ ca₂can₃ 'uɨg₅₄. Dsa₂ mɨ́₂ bá₄ 'éi₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂ ŋe'₂. O₄quió'₄ dsa₂ ŋe'₂ bá₄ ca₂jmó'₂ Diú₄ dsa₂ mɨ́₂, jaun₂ on₃jua'₅₄ rë'₂ dsa₂ ŋe'₂ ca₂lɨin₃ o₄quió'₄ dsa₂ mɨ́₂. 10 'Uɨg₅₄ jaun₂ guë'₂ në́₃, o₄quió'₄ ángeles, ca₂tɨ́n₂ dsa₂ mɨ́₂ cán₂ caun₂ léi₄ ne₄ mɨ₂dsi₅₄, a₂'ein₅₄ 'éi'₃. 11 La₁ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ në́₃, tsá₃ lé₂ le₃chan₂ dsa₂ ŋe'₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ dsa₂ mɨ́₂ chan₂. Le₂jaun₂ guë'₂ ján₃ tsá₃ lé₂ le₃chan₂ dsa₂ mɨ́₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ dsa₂ ŋe'₂ chan₂ táng₃. 12 Ia₁ juɨ₁lia'₂ ca₂já₃ dsa₂ mɨ́₂ dsɨ₁con₂ dsa₂ ŋe'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ guë'₂ në́₃ rë₂chan₂ dsa₂ ŋe'₂ cáun₂ dsa₂ mɨ́₂. La₁ ja₂lé₂ ca₂le₃jë́₃ ja₁con₂ Diú₄.
13 Quion₂ 'nia'₂ 'í₁ jɨn'₄ 'nia'₂ guiong'₅₄: ¿Dsi₁ten₅₄ chi₃lén'₂ dsa₂ mɨ́₂ Diú₄ jme₁le₁ŋɨ'₂ 'nia'₂ të₃ tsá₃ chi₁jlë₅ mɨ₂dsi₅₄? 14 ¿Tsa₁ léi₄, tsa₁ jág'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ dsi₂ten₅₄ i₂nio₄ dsa₂, caun₂ o₂guí'₃ bá₄ jaun₂ quió'₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ ŋe'₂, chi₂jua'₂ quian₅ jŋi₂ dsi₅₄ jang₄? 15 La₁ dsa₂ mɨ́₂ guë'₂ në́₃, jlá'₁ bá₄ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂ chi₂jua'₂ quian₅ jŋi₂ dsi₅₄ jang₄. Ia₁ con'₂ jaun₂ ca₂ŋɨi₂ jŋi₂ dsi₅₄ jang₄ co₂'nió'₄ caun₂ 'mɨ'₂ 'ŋiá'₂. 16 Chi₂jua'₂ chan₂ guë'₂ i₂'nio₃ tsɨn₃ quió'₅ jág₁ në₅, jaun₂ juá'₅ jniá₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ jnia'₅₄ guio₅₄, on₃ guë'₂ 'i₁caun₂ guá'₅ quián₅ Diú₄, tsá₃ tag₄ siá'₂ chí'₅.
Ca₂i₁juɨn₅₄ ŋag₅₄ ca₂guë́'₃ dsa₂ ja₁jmóg'₅ Má₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄
17 La₁ ne₄ si₂ la₂, 'éi'₃ a₂në₃ guë́₄ jmo₅₄ jniá₂, tsá₃ lé₂ jua'₅₄ juá'₄ jniá₂ a₂dse₃ tion'₅₄ 'nia'₂. Ia₁ jmo'₂ 'nia'₂ dain₅₄ jme₁ŋɨg'₂, 'nió'₄ a₂jme₁jmó'₂ 'nia'₂ a₂dse₃. 18 Jë₁le₂'uɨg₅₄ juá'₅ jniá₂, ma₂guion₅₄ jág₁ a₂jmo'₂ 'nia'₂ le₁dsong'₅₄, lia'₂ jme₁ŋɨ'₂ 'nia'₂. Mei'₂ tsá₃ tí₅ bá₄ ca₂la₂ jág₁ në₅, lɨ́ng₂. 19 Dsón'₂ bá₄ jaun₂, tion₅₄ niog₅ qui₃jmo₃ dsa₂ jma₃quén₅ la₂-në₅, ia₁jaun₂ le₃jniá₂ jɨn'₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂guei₃ Diú₄. 20 Jaun₂ lë₃, jme₁ŋɨ'₂ 'nia'₂, tsá₃ ma₂lë́₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄, má₃ a₂quë́'₂ 'nia'₂ jaun₂, 21 ia₁ jë₁ma₂ca₂të́₂ hora a₂quë'₅₄ 'nia'₂, jmo₅ dsa₂ i₂lɨn₅₄ jma₃quén₅ dsɨ₂jŋiái₄ qui₂guë́'₅. Chan₂ i₂lɨn₅₄ tion'₅₄ i₁cón'₅; të₁lia'₂ tion'₅₄ i₂sián'₂ le₁'ein₅. 22 ¿Tsa₁ dsi₂néi₂ quián'₂ 'nia'₂ cha₂ ja₁lé₂ le₃qui₁quë'₅₄ qui₁'ag'₅₄ 'nia'₂ në́₃? ¿O₃ bá₄ ma₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ sion₅ guá'₅ quián₅ Diú₄, ján₃ guë'₂ cuë'₂ 'nia'₂ o₂guí'₃ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ cha₂ quió'₅? ¿'E₂ bá₄ juɨg₅₄ jniá₂ 'nia'₂? ¿A₁juá'₄ jniá₂ dse₃ lia'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ ia₁ a₂jmo'₂ le₂jaun₂? ¡Dsón'₂ bá₄ tsá₃ le₂jaun₂!
Má₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄
(Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-20)
23 Ia₁ a₂ca₂ŋɨ₂ bá₄ jniá₂ a₂ca₂jme₃tag₅ 'ŋiog₅ Te₁gui'₅₄ a₂ma₂ca₂jme₁tɨn₅ guë'₂ jniá₂ 'nia'₂: lia'₂ con'₂ le₃ca₂nei₂ jmɨg₄ jme₁ca₂jáng'₂ dsa₂, ca₂can₃ i₁ŋí'₄. 24 Jme₁ma₂dsan₃ cuë́'₅ ti₁'mag'₄ Diú₄, jaun₂ guë́₄ ca₂'niai₃ ca₂dsió'₃ i₁ŋí'₄, jaun₂ ca₂juá'₂: “Qué'₂ 'nia'₂; a₂la₂ bá₄ ŋɨ₃ a₂rë₂'na₄ o₄quián'₂ 'nia'₂. Jmo₄ 'nia'₂ le₂la₂ a₂dsiog'₂ 'au'₂ jniá₂.” 25 Ján₃ bá₄ le₂në₅, jme₁ma₂ca₂lë₃ guë́'₅ i₁ŋí'₄, ca₂can₃ táng₃ copa, jaun₂ ca₂juá'₂: “A₂'a₄ copa la₂, lë́₅ jág₁ 'mɨ́₂ a₂lɨ'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₃.* 'Nio'₂ ja₁ton₅ Mateo 26:28; Éxodo 24:8; 1 Corintios 10:16. Lia'₂ co₂ráun₂ 'ag'₅₄ 'nia'₂, jmo₄ 'nia'₂ a₂dsau'₂ 'au'₂ jniá₂.” 26 Jaun₂ le₂në₅ bá₄, lia'₂ co₂ráun₂ tón'₄ 'nia'₂ quë'₅₄ i₁ŋí'₄, 'ag'₅₄ 'nia'₂ a₂'a₄ copa, qui₂'ë́'₅ 'nia'₂ 'mú₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁guain'₂ táng₃.
'A₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ tón'₃ dsa₂ jmóg'₂ guë́'₃ Má₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄
27 Jaun₂ lë₃, chi₂jua'₂ 'ein₂ guë́'₅ i₁ŋí'₄, 'ɨ́n'₂ a₂'a₄ copa jaun₂, on₃jua'₅₄ ia₁ a₂léi₄ dsan₂ dsɨ́₅, a₂rë₂cán'₄ bá₄ 'éi₂ le₃ja₁con₂ ŋɨ₄ jmɨ₄ Te₁gui'₅₄. 28 'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, né'₃ a₂guë́'₃ jan₂ dsa₂ i₁ŋí'₄, né'₃ a₂'ɨ́n'₂ a₂'a₄ copa, juɨ₁quion₂ 'í₁ ja₁con₂ 'ŋiog₅. 29 Ia₁ në₁ca₂guë́'₃ ca₂'ɨn'₃, të₃ tsá₃ rë₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, tsá₃ rë₂cuɨ́'₅ ŋɨ₄ Te₁gui'₅₄, cuë́'₅ uɨg₅ 'ŋiog₅ bá₄ në₁ca₂guë́'₃ ca₂'ɨn'₃ le₂jaun₂. 30 Ne₄ 'uɨg₅₄ jaun₂, juɨn₅ 'nia'₂ i₂le₁dso'₅₄, i₂'uan₅₄ në́₃; i₂lɨn₅₄ guë'₂ ma₂qui₂ca₂dsain₃. 31 La₁ në₁jua'₂ ca₂quiong₅₄ jniog₄ 'í₁ dsɨ₅ guio₅₄, tsá₃ 'e₂ 'í₁ con₂ Te₁gui'₅₄ ja₁con₂ jniog₄. 32 Jme₁con₂ Te₁gui'₅₄ 'í₁ ja₁con₂ jniog₄, jme₂rë́₃ juɨ₅ quián₂ jniog₄, ia₁jaun₂ tsá₃ guéi₁ uɨg₅ co₂lë₅ quian'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
33 Jaun₂ le₂në₅ bá₄, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ juá'₅ jniá₂ chi₂jua'₂ lɨ́g'₂ jme₁tón'₂ 'nia'₂ long'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂ a₂jmog'₅₄ 'nia'₂ Má₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, jŋia₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ jang'₂ jang'₂ a₂quë'₅₄ co₂dsia₅. 34 Chi₂jua'₂ chan₂ jan₂ i₁cón'₅, juɨ₁guë́'₄ co₂ŋei'₅₄ ja₁quió'₄, ia₁jaun₂ tsá₃ 'ë́₂ Diú₄ uɨg₅ juɨ₁lia'₂ jë₁ŋɨg'₂ 'nia'₂.
Juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂'nió'₅ le₃rë₂, në₅ bá₄ jme₁rë₂ jniá₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁dsióg₄.

*11:25 'Nio'₂ ja₁ton₅ Mateo 26:28; Éxodo 24:8; 1 Corintios 10:16.