12
Juɨ₁lia'₂ ta₁ a₂tɨn₂ dsa₂ a₂cuë₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ cuë́'₅ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂
Në₃ në́₃, rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ të₂le₃ a₂gu₂dsí₂, tsá₃ 'nio₃ jniá₂ jua'₅₄ tsá₃ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂.
Ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄, lia'₂ con'₂ tsá₃ dsa₂ 'én₂ jme₁ma₂lɨ́n'₅ 'nia'₂, jme₁të₁i₂nio'₄ 'nia'₂ chi₁co'₅₄ quió'₅ dsa₂ lag₄, on₃ i₂lé₂ le₃juá'₂ jág₁. Jaun₂ në́₃, juɨg₅₄ jniá₂ 'nia'₂, 'i₁jan₂ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ lia'₂ con'₂ jiog₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, tsá₃ juá'₂: “¡Juɨ₁dsi₂'én₂ Jesús!.” Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂, 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ le₃juá'₂: “¡Jesús bá₄ i₂lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄!” chi₂jua'₂ tsá₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ jiog₅ guë'₂.
'Lióng₂ bá₄ juɨ₅bí₂ cha₂ a₂lé₂ le₃ŋe₂ dsa₂, la₁ia₁ jan₂ bá₄ Jme₂dsí₂ i₂cuë₅. 'Lióng₂ ne₅₄ bá₄ ta₁ a₂cha₂ a₂lé₂ jme₃ti₃ dsa₂, la₁ia₁ jan₂ tan₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ chan₂. Cha₂ 'lióng₂ ne₅₄ bá₄ ta₁ a₂lé₂ le₃jmo₃ dsa₂; jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ bá₄ Diú₄ i₂jmo₅ ca₂le₃jë́₃ ta₁ jaun₂ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂.
Në₃ në́₃, a₂dse₃ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ a₂jme₂jnia₅ Diú₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ ja₁con₂ le₂jan₂ le₂jan₂. Të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ bá₄ cuë₅ Diú₄ juɨ₅bí₂ cuë́'₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ a₂lé₂ le₃cuë₃ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅. I₂sián'₂ guë'₂ në́₃, ŋei₂ bí₂ a₂tɨin₂ 'a₂ lia'₂ le₃ŋi₅ caun₂ jág₁, të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ Jme₂dsí₂ 'éi₂ bá₄. Juɨ₁lia'₂ i₂sián'₂ guë'₂ në́₃, rë₂'éin₂ 'ŋio₅ lɨn₃, a₂jmo₅ 'ŋiog₅ Jme₂dsí₂ 'éi₂ bá₄ ján₃. I₂sián'₂ guë'₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ a₂lé₂ le₃jme₃'lióin₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ dso'₅₄ në́₃, të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ Jme₂dsí₂ 'éi₂. 10 I₂lɨn₅₄ guë'₂ tɨn₅ juɨ₅bí₂ a₂jmo₃ léi₄ juë'₂; i₂lɨn₅₄ guë'₂ i₂lé₂ le₃'ë́₂ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄ ne₅₄; i₂lɨn₅₄ guë'₂ ŋei₂ bí₂ a₂tɨin₂ con₂ 'í₁ a₂rë₂lí'₄ dsɨ́₅ jɨn₄ jme₂dsí₂; i₂lɨn₅₄ guë'₂ ŋei₂ bí₂ a₂lé₂ le₃dsia₃ jág₁ jmei₅ siá'₂; i₂lɨn₅₄ guë'₂ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ a₂juá'₂ 'e₂ jein₅ jág₁ jmei₅ jaun₂. 11 Ca₂le₃jë́₃ juɨ₅bí₂ në₅, jan₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ bá₄ cuë₅ a₂tɨn₂ dsa₂ le₂jain₂ le₂jain₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅.
Ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ lág₅ co₂'nió'₄ caun₂ bá₄ ŋɨ́₅
12 Ia₁, juɨ₁lia'₂ lë́₅ caun₂ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂, 'lióng₂ a₂chei₂ le₂caun₂ le₂caun₂ a₂tén₅ quió'₅, la₁ caun₂ bá₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ lë́₅; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ lë́₅ le₃quió'₅ Cristo. 13 Ia₁ ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄, lia'₂ con'₂ jme₁qui₂ca₂jŋó₂* lit. “lia'₂ con'₂ jme₁i₂tiog₃ jmɨg₂.” jmɨg₂, të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ Jme₂dsí₂ 'éi₂ bá₄ ca₂jŋó₂ jniog₄ jmɨg₂, ca₂lag₃ co₂'nió'₄ caun₂ nɨ₁ŋɨ́₅. Tsá₃ a₂lë́₅ jaun₂ juɨ₁la₂ a₂lág₅ jniog₄ dsa₂ judíos, o₃ dsa₂ griegos 'e₂; o₃ juɨ₁la₂ lág₅ jniog₄ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄, o₃ dsa₂ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jua'₅₄ jme₂ti₃; ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ qui₂ca₂ŋag₂ jan₂ Jme₂dsí₂ 'éi₂ i₂quein'₄ jniog₄, i₂'ne'₅₄ në₂jag₄ bá₄ jmɨg₂.
14 Ia₁ tsá₃ lé₂ le₃jmó₁ jniog₄ dsɨ₅, juɨ₁lia'₂ caun₂ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, jua'₅₄ cha₂ ca₂ne₅₄ a₂tén₅ quió'₅; ia₁ 'lióng₂ bá₄ a₂cha₂ chei₂ a₂tén₅ quió'₅. 15 Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ mɨ₂tag₄ dsa₂ lé₂ le₃juá'₂: “'Uɨg₅₄ ia₁ tsá₃ mɨ₂gu₂ lɨ́ng₅, jaun₂ tsá₃ ca₂tɨ́ng₂ téng₃ nɨ₁ŋɨ́₅”, la₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ tsá₃ téin₅ nɨ₁ŋɨ́₅. 16 O₃ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ rë₂gua₄ dsa₂ lé₂ le₃juá'₂: “Ia₁ a₂tsá₃ lɨ́ng₅ mɨ₂ne₄, jaun₂ tsá₃ téng₅ nɨ₁ŋɨ́₅”, la₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ tsá₃ téin₅ nɨ₁ŋɨ́₅. 17 Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ta₁caun₂ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂ ca₂lë₃ jmá'₃ mɨ₂ne₄ dsa₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ jme₁néi₁ jniog₄? O₃ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ta₁caun₂ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂ ca₂lë₃ jmá'₃ rë₂gua₄ dsa₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ jme₁jén'₂ jniog₄? 18 La₁ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ në́₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅, jma₃quén₅ qui₂ca₂jmo₃ ca₂tióng₃ lia'₂ ca₂ne₅₄ a₂cha₂ chei₂ quió'₅ dsa₂ con'₂ ja₁ca₂tɨ́n₂ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂. 19 Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ca₂ne₅₄ lë́₅ quió'₅ dsa₂, ¿'a₂ lia'₂ lé₂ le₃juá'₂ dsa₂ caun₂ nɨ₁ŋɨ₁₂? 20 La₁ lë́₅ në́₃, juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ lë́₂ 'lióng₂ jma₃quén₅ a₂chei₂ quió'₅ dsa₂, caun₂ bá₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ lë́₅.
21 Tsá₃ lé₂ le₃juá'₂ jme₁ne₁ dsa₂ tsɨ́'₃ mɨ₂gu₂: “Tsá₃ 'ne₂ 'nió'₅ quió₃.” Ján₃ bá₄ le₂në₅, tsá₃ lé₂ le₃juá'₂ mɨ₂dsi₅₄ tsɨ́'₃ mɨ₂tag₅₄: “Tsá₃ 'nia'₂ 'nió'₅ quió₃.” 22 Të₂le₃ 'ŋio₅ guë́₄ dsen₅₄ juɨ₁lia'₂ ja₁lɨ́n₂ dsa₂ a₂'uan₅₄ quió'₅. 23 Juɨ₁lia'₂ a₂tén₅ quián₂ jniog₄ ja₁tsá₃ lɨn₄ quen₅, lág₂ jniog₄, a₂jaun₂ bá₄ guë'₂ 'ŋio₅ guë́₄ dse₃ lio₂ jniog₄. Le₂jaun₂ bá₄ ján₃, juɨ₁lia'₂ ja₁tsá₃ lɨn₄ dsi₂ten₅₄ rë₂jniá₂ quián₂ jniog₄, ja₁le₂jaun₂ bá₄ guë'₂ jmo₂ jniog₄ 'í₁, 24 la₁ ja₁dsi₂ten₅₄ rë₂jniá₂ guë'₂ në́₃, tsá₃ lɨn₄ 'nió'₅ lë́₅ 'í₁. Le₂jaun₂ bá₄ ca₂jme₃'ŋia₅ Diú₄ nɨ₁ŋɨ́₅, a₂ca₂jme₃dsen₅₄ juɨ₁lia'₂ ja₁tsá₃ lɨn₄ dsen₅₄ 25 ia₁jaun₂ tsá₃ lé₂ le₁dso'₅₄ nɨ₁ŋɨ́₅, të₂le₃ juɨ₁dsian₂ bá₄ dsɨ́₅ o₄quió'₄ rɨin'₅₄ le₂jain₂ le₂jain₂. 26 Chi₂jua'₂ cha₂ ja₁quɨ'₂ uɨg₅ quió'₅ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ ja₁siá'₂ quió'₅ dsa₂ chain₂ uɨg₅ ján₃; chi₂jua'₂ cha₂ juɨ₁lia'₂ ja₁rë₂dsen₅₄ quió'₅ dsa₂, le₂në₅ bá₄ ján₃ lë́₂ 'io'₂ ca₂le₂con₂ quió'₅ dsa₂.
27 Le₂në₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ 'nia'₂ në́₃: guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ caun₂ bá₄ ja₁téng'₄ ŋɨ₄ Cristo; le₂jan'₂ le₂jan'₂ 'nia'₂, lɨ́ng'₅ lia'₂ caun₂ ja₁tén₄ quió'₅. 28 Le₂në₅ bá₄ ján₃, jma₃quén₅ lë́₅ bí₂ ma₂cuë₃ Diú₄ ma₂cuë́'₃ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ i₂tén₅ guá'₅ quiáin₅. Jë₁le₂'uɨg₅₄ ca₂'ɨin₃ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅; jë₁ca₂të́₂ tɨn₃, ca₂'ɨin₃ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quiáin₅; jë₁ca₂të́₂ 'nag'₂, dsa₂ i₂jme₂tag₅ lɨ́n₅ të₅; ŋó₅ jaun₂, dsa₂ i₂'io₅ bí₂ jmo₃ léi₄ juë'₂; dsa₂ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃'lióin₂ dsa₂ dso'₅₄; dsa₂ i₂jme₂'o₅₄ jme₂'oin₅₄ rɨin'₅₄; ŋó₅ jaun₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂cán₂ ne₄ juɨ₅; dsa₂ i₂dsia₅ 'lióng₂ ne₅₄ jág₁ jmei₅. 29 Jaun₂ në́₃, ¿O₃ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ lɨ́n₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄? ¿O₃ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'ë́₂ jág₁ a₂ŋɨi₂ cuë₅ Diú₄? ¿Lɨ́n'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ lɨ́n₅ të₅ i₂jme₂tag₅? ¿O₃ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ tɨn₂ jmo₃ léi₄ juë'₂? 30 ¿Lé₂ le₃jme₃'lió₂ ca₂le₃jɨ́n₃ jme₃'lióin₂ dsa₂ dso'₅₄? ¿O₃ bá₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsia₃ jág₁ jmei₅ siá'₂? ¿Ján₃ bá₄ lé₂ le₃juá'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ 'e₂ jein₅ jág₁ jmei₅ jaun₂? Ma₁ tsá₃ le₂jaun₂. 31 Jmo₄ 'nia'₂ 'ɨ́n₅ 'au'₂ juɨ₅bí₂ a₂dsen₅₄ guë́₄.
La₁ a₂në₃ guë́₄ 'ë́₄ jniá₂ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ a₂dse₃ guë́₄ lɨn₃.

*12:13 lit. “lia'₂ con'₂ jme₁i₂tiog₃ jmɨg₂.”