13
Juɨ₁lia'₂ a₂jme₂'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄
Juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ tɨng₂ dsia₅₄ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₃, o₃ jág₁ jmei₅ quió'₅ ángeles në́₃, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ jme₂'nióg₄ guë'₂ rɨ́ng'₃ në́₃, tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃ a₂jmo₅ jniá₂ a₂dseng₃. Lɨ́ng₅ në₂jag₄ bá₄ caun₂ ŋí₁ të₂bong₅ a₂lë₁i₂'ein₅₄, o₃ co₂'nió'₄ caun₂ nɨ₁ŋí₁ tó'₅ mɨ'₅₄ bá₄. Juɨ₁la₂ quɨ'₅₄ jniá₂ jmɨg₄ a₂'ë́₄ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄, juɨ₁la₂ guion₄ jniá₂ jág₁ ca'₅₄ a₂jme₁rë₂'ma₄ le₂jŋiá₅, ján₃ bá₄ juɨ₁la₂ ŋɨ́'₂ dsɨ₃ jniá₂ ca₂le₃jë́₃, juɨ₁la₂ 'éng₂ 'ŋio₅ lɨn₃, ca₂lia'₂ quɨ'₅₄ jniá₂ jmɨg₄ le₃jŋiog'₅₄ nɨ₁má'₂ në́₃, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ jme₂'nióg₄ guë'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₃ në́₃, tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃ co₂ŋɨ́₂ quió₃ a₂jmo₂₃ a₂tɨng₂. Juɨ₁la₂ qui₂ca₂dsio'₄ jniá₂ 'e₂ a₂cha₂ quió₃, quió'₅ dsa₂ ti₂ŋé₂, o₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂cuɨ́ng₃ nɨ₁ŋɨ₃ 'ŋió₃ a₂dsɨ'₂, tsá₃ 'e₂ ta₁ 'i₄ co₂ŋɨ́₂ a₂jaun₂, në₁jua'₂ tsá₃ jme₂'nióg₄ guë'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₃.
Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂të₃dsón'₂ jme₂'nio₃ rɨn'₅₄, juɨn'₂ dsɨ́₅ lɨ́in₅; ton'₂ 'ua₁ dsɨ́₅ në́₃; tsá₃ uɨg₅ dsɨ́₅ quiain'₅₄ 'i₁jan₂, on₃ guë'₂ jmo₂₃ táin'₅ ja₁con₂ rɨin'₅₄; on₃ guë'₂ jmo₂₃ róin₂ në́₃. Tsá₃ jmo₂₃ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ jmo₃ ja₁con₂ rɨin'₅₄; tsá₃ 'no'₂ jmá'₃ lia'₂ con'₂ a₂dse₃ quió'₅ 'ŋiog₅; tsá₃ con'₂ lë₁rë₂'nei₂, on₃ guë'₂ jmo₂₃ 'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅ në́₃. Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂'nio₃ rɨn'₅₄, tsá₃ jmo₂₃ të₅ dsɨ́₅ 'e₂ caun₂ 'lɨg'₅₄ ca₂jmo₃ i₂sián'₂, të₂le₃ jmo₂₃ 'io'₂ ja₁con₂ jág₁ tí₅. Ca₂le₃jë́₃ bá₄ jlë́₂; ca₂le₃jë́₃ bá₄ a₂'éin₂ ja₁con₂ rɨin'₅₄; ca₂le₃jë́₃ bá₄ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅ a₂dsi₃ŋɨ́₂ rɨin'₅₄ caun₂ dse₃; ca₂le₃jë́₃ bá₄ jmo₂₃ tió'₅ dsɨ́₅, nau₂ tiá₂.
Tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsian₅ a₂jme₂'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄. Dsón'₂ bá₄ já₅ jmɨg₄ jë₁tsá₃ ma₃'ein₂ 'ë́₂ jág₁ a₂ŋɨi₂ cuë₅ Diú₄, jë₁tsá₃ ma₃dsia₃ dsa₂ jág₁ jmei₅ siá'₂, jë₁dsɨ₃ŋɨ́₂ le₃jë́₃ a₂ŋi₅ dsa₂ niog₅ dsi₅₄. Ia₁ tsá₃ rë₂'ŋia₅ a₂ne₄ jniog₄, jaun₂ tsá₃ rë₂'ŋia₅ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄ a₂qui₂'ë́₅ jniog₄. 10 La₁ jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ a₂le₃'ŋia₅ le₃jë́₃, jaun₂ guë́₄ dsɨ₃'én₂ bá₄ juɨ₁lia'₂ a₂tsá₃ rë₂'ŋia₅ jaun₂.
11 Lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́n₄ jniá₂ jan₂ chi'₂ bë'₅₄, jme₁dsia₅ jniá₂ jág₁ lia'₂ dsia₅ jan₂ chi'₂ bë'₅₄, jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ₃ jniá₂, lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ jan₂ chi'₂ bë'₅₄, ján₃ guë'₂ jme₁qui₂ŋɨ́'₂ dsɨ₃, lia'₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ jan₂ chi'₂ bë'₅₄; la₁ jme₁ca₂lɨn₃ jniá₂ dsa₂ juɨn'₂, ca₂dsia₃ jniá₂ cau₅ jë₂ a₂ca₂tɨ́n₂ quió'₅ chi'₂. 12 Le₂jaun₂ bá₄ lë́₅ juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ në₃: ne₂ jniog₄ në₂jag₄ bá₄ caun₂ nɨ₁'ɨ₂ a₂jniá₂ lian₂. La₁ já₅ bá₄ jmɨg₄ a₂ne₅₄ jniog₄ dsi₁ne₁ lia'₂ lë́₅. Rë₂në́₃ në́₃, tsá₃ rë₂'ŋia₅ a₂cuɨ́g₅ jniá₂; la₁ já₅ bá₄ jmɨg₄ ja₁le₃cuɨ́g₅ lia'₂ rë₂'ŋia₅, juɨ₁lia'₂ cuɨg₅ ŋiog₅ Diú₄ jniá₂.
13 Jaun₂ në́₃, 'nɨ₅ a₂la₂ lë́₂ a₂jiog₅ guë́₄ uë́₂: a₂'én₂ dsa₂; a₂'ɨ́n₂ dsɨ́₅ dsa₂; a₂jme₂'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄. La₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ dsen₅₄ a₂jaun₂ a₂jme₂'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄.* 'Nio'₂ ja₁ton₅ Colosenses 3:14.

*13:13 'Nio'₂ ja₁ton₅ Colosenses 3:14.