14
Juɨ₁lia'₂ a₂dsia₅ dsa₂ jág₁ jmei₅ siá'₂
Quen'₂ 'nia'₂ bí₂ a₂dsan₂ 'au'₂ jme₁'nió₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂, jaun₂ jmo₄ 'nia'₂ a₂'ɨ́n₅ 'au'₂ cuë₃ Diú₄ juɨ₅bí₂ a₂gu₂dsí₂, la₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dsen₅₄ a₂lé₂ le₃'ë́'₄ 'nia'₂ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ siá'₂, tsɨ́'₅ Diú₄ bá₄, on₃jua'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁ tsá₃ ŋág'₂. Jág₁ rë₂'ma₄ bá₄ dsia₂₃, të₂le₃ quió'₅ Jme₂dsí₂. La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ tsɨ́'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, dsia₂₃ jág₁ a₂jme₃'o₅₄ a₂dsɨ₃cón₃ dsa₂ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂, cuë́'₅ bí₂ rɨin'₅₄, cuë₂₃ lián'₂ dsɨ́₅ në́₃. Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ siá'₂ në́₃, jŋia'₅₄ jme₂'oin₅₄ 'ŋiog₅ bá₄ a₂dsɨ₃cóin₃, la₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ në́₃, jme₂'o₅₄ a₂qui₂dsɨ₃cón₃ guá'₅.
'Nio₃ jniá₂ jua'₅₄ ta₁jɨn'₂ bá₄ 'nia'₂ tɨng'₅₄ a₂lé₂ le₃dsiá'₁ 'nia'₂ jág₁ jmei₅ siá'₂. La₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dsen₅₄ jua'₅₄ 'ë́'₄ 'nia'₂ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁, dsen₅₄ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ siá'₂, në₁jua'₂ tsá₃ juá'₂ 'e₂ jein₅ jág₁, ia₁jaun₂ jme₃'o₅₄ a₂dsɨ₃cón₃ guá'₅. Në₃ në́₃, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁la₂ ca₂dsióg₃ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, a₂jŋia'₅₄ con'₂ i₁dsia₃ jniá₂ jág₁ jmei₅ siá'₂, ¿'e₂ bá₄ ta₁ tí₄ jág₁ jaun₂, ja₁con'₂ 'nia'₂, në₁jua'₂ tsá₃ i₂quian₅₄ caun₂ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄, o₃ jág₁ a₂guion₅₄ jniá₂, o₃ a₂'ë́₄ jniá₂, o₃ a₂jme₂tág₂ 'e₂?
Juɨ₁lia'₂ nɨ₁ŋí₁ a₂tsá₃ jme₂dsí₂ 'i₄, juɨ₁lia'₂ te₁fi₁, o₃ caun₂ tsɨ₁ton₅* griego: kithara. 'e₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃ŋi₅ dsa₂ chi₂jua'₂ 'e₂ son₅₄ jéi₂ dsa₂, o₃ tsá₅ 'e₂, chi₂jua'₂ tsá₃ jma₃quén₅ i₂'ein₅₄, cuë₅ léi₄ 'a₂ lia'₂ dsó₅? Le₂jaun₂ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ ne₄ 'nei₂. Në₁jua'₂ tsá₃ ca₂né'₂ rë₂ i₂'ein₅₄ jéi₂ dsa₂ ŋí₁ trompeta, ¿'ein₂ bá₄ jmo₃ co₂jŋia₅₄ quió'₅ a₂quɨ́in'₂ ne₄ 'nei₂? Le₂në₅ bá₄ lë́₅ juɨ₁lia'₂ quian'₅₄ 'nia'₂ táng₃. Në₁jua'₂ tsá₃ ca₂ŋág'₂ jág₁ a₂'uë₂ mɨ₂'o'₅₄ 'nia'₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃ŋi₅ dsa₂ 'e₂ juá'₂ 'nia'₂? ¡A₂lë₁qui₂dsɨ₃dsí₂ dsɨ₃'én₂ jág₁ jaun₂ quiáng'₂! 10 Mei'₂ tsá₃ 'lióng₂ bá₄ jág₁ jmei₅ cha₂ mɨ₂güɨ́g₃; la₁ tsá₃ cha₂ caun₂ jua'₅₄ tsá₃ jág₁ jein₅. 11 Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jan₂ dsa₂ tság₃ jniá₂ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ quió'₅ a₂tsá₃ ŋɨ́g'₂, co₂'nió'₄ dsɨ₂nau₂ bá₄ 'éi₂ le₃ja₁con₂ jniá₂; le₂jaun₂ bá₄ jniá₂ táng₃, lɨ́ng₅ co₂'nió'₄ dsɨ₂nau₂ le₃ja₁con₂ 'éi₂. 12 Le₂në₅ bá₄ lë́₅ juɨ₁lia'₂ quian'₅₄ 'nia'₂ táng₃. Ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ́n₅ 'au'₂ 'nia'₂ guéi'₁ a₂tɨng'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂gu₂dsí₂, quen'₂ 'nia'₂ bí₂ a₂dsɨ₃tsón'₃ 'nia'₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂jme₂'o₅₄ a₂dsɨ₃cón₃ guá'₅.
13 'Uɨg₅₄ jaun₂, juɨ₁lia'₂ i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ siá'₂, juɨ₁mɨ₁₂ ne₄ Diú₄ a₂lé₂ le₃juá'₂ 'e₂ jein₅ jág₁ jaun₂. 14 Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ mɨ₅ jniá₂ ne₄ Diú₄ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ siá'₂, jme₂dsí₂ quió₃ bá₄ chi₂lén'₂ Diú₄; la₁ a₂ŋɨ́'₂ dsi₃, tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₅. 15 ¿'A₂ bá₄ lia'₂ jmo₅₄ jniá₂ jaun₂ në́₃? Ca₂tɨ́ng₂ bá₄ chi₁leng'₄ Diú₄ juɨ₅ jme₂dsí₂ quió₃, la₁ ján₃ bá₄ ca₂tɨ́ng₂ chi₁leng'₄ Diú₄ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ₃ në́₃. Le₂në₅ bá₄ ján₃, ca₂tɨ́ng₂ 'ë₅₄ të₂le₃ juɨ₅ jme₂dsí₂ quió₃, la₁ ján₃ bá₄ ca₂tɨ́ng₂ 'ë₅₄ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ₃ në́₃. 16 Ia₁ chi₂jua'₂ jme₂juɨ́n'₂ 'ne₂ Diú₄ jmá'₃ të₂le₃ juɨ₅ jme₂dsí₂ quiáng'₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂, le₃quió'₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ lë₁dsa₂ i₂'en₅₄, i₂tsá₃ ŋɨ́'₂? ¿'A₂ lia'₂ lé₂ le₃juá'₂ a₂méi₃ jme₁cuë'₂ 'ne₂ ti₁'mag'₄, chi₂jua'₂ ján₃ guë'₂ tsá₃ ŋi₅ 'e₂ juá'₂ 'ne₂? 17 Dsón'₂ bá₄ jaun₂ jlá'₁ a₂cuë'₂ 'ne₂ ti₁'mag'₄, la₁ia₁ tsá₃ jme₂'o₅₄ a₂jaun₂ a₂dsɨ₃cón₃ i₂sián'₂. 18 Cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ Diú₄ ia₁ a₂quɨ'₅₄ jniá₂ jmɨg₄ le₃dsia₅₄ guë́₄ jág₁ jmei₅ siá'₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂. 19 La₁ juɨ₁lia'₂ jme₁le₁ŋɨ'₂ dsa₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ 'nio₃ juɨg₅₄ dsa₂ 'ŋiá₂ jon₄ jág₁ a₂ŋɨ́g'₂, ia₁jaun₂ lé₂ jme₁tɨn₅ i₂sián'₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂jme₁juɨg₅₄ dsa₂ guia₃ mei₅ jág₁ a₂tsá₃ 'ein₂ ŋɨ́'₂.
20 'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ ma₃juɨ₁dsi₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ i₂bë'₅₄. Jmo₄ bá₄ a₂lɨ́ng'₅ i₂bë'₅₄ të₂le₃ ja₁con₂ a₂'lɨg'₅₄. La₁ juɨ₁qui₂le₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ co₂'nió'₄ dsa₂ can'₅₄. 21 Juá'₂ bá₄ ne₄ Si₂:
Juɨg₅₄ jniá₂ dsa₂ juɨg₂ nación la₂
të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ siá'₂,
le₃juɨ₅ mɨ₂'o₄ dsɨ₂nau₂ në́₃;
la₁ on₃ bá₄ guë'₂ le₂jaun₂ jua'₅₄ a₂qui₃tón'₂ dsa₂ juɨ₅ jág₁ quió₃,
juá'₂ Te₁gui'₅₄. Isaías 28:11-12; Deuteronomio 28:49.
22 Jaun₂ le₂në₅ bá₄ lë́₅ a₂dsia₅ dsa₂ jág₁ jmei₅ siá'₂. Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ jaun₂ jáng'₅ caun₂ léi₄ të₂le₃ ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ le₃quió'₅ dsa₂ i₂'én₂. La₁ juɨ₁lia'₂ jme₁'ë́₂ dsa₂ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄, jág₁ le₂jaun₂ në́₃ jáng'₅ táng₃ caun₂ léi₄ le₃ja₁con₂ dsa₂ 'én₂ bá₄, on₃jua'₅₄ le₃ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂. 23 Jaun₂ le₂në₅ bá₄, jme₁le₁ŋɨ'₂ guá'₅, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsia₂₃ jág₁ jmei₅ siá'₂, në₁jua'₂ të₃jë₄ jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨn₄ ŋi₅, o₃ i₂tsá₃ 'én₂ në́₃, ¿tsa₁ lé₂ le₃juá'₂ 'éi₂: “Dsa₂ ŋá₅ bá₄ në₅ tion'₅₄”, 'ɨin₃ 'nia'₂? 24 La₁ në₁jua'₂ ca₂dsióg₃ jan₂ dsa₂ i₂tsá₃ ma₂'én₂, o₃ i₂tsá₃ lɨn₄ ŋi₅ 'e₂, të₁lia'₂ tion'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'ë́₂ jág₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄, jaun₂ guë́₄ le₃lí'₄ dsɨ́₅ 'ŋiog₅ 'a₂ lia'₂ chain₂ le₃jniá₂ dsáu₁, co₂'nió'₄ a₂con₂ 'í₁ jág₁ a₂nag₂₃ a₂'ë́₂ dsa₂ tioin'₅₄. 25 Jaun₂ guë́₄ le₃jniá₂ a₂rë₂'ma₄ jlë₅ a₂niog₅ dsɨ́₅. Jaun₂ bá₄ chi₃jné₃ jme₃juɨin'₂ Diú₄, ton'₂ juá'₂: “Të₃dsón'₂ bá₄ 'en₅₄ Diú₄ jɨn'₄ 'nia'₂”.
Jmo₄ bá₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ con'₂ dsi₂ten₅₄, dse₃ jniá₂
26 ¿'E₂ bá₄ jaun₂ në́₃, rɨn'₅₄ jniog₄? Jë₁ma₂të́₂ rë₁tón'₄ 'nia'₂ long'₂, le₂jan'₂ le₂jan'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ caun₂ salmo, o₃ caun₂ jág₁ a₂jme₂tág'₂ 'nia'₂, o₃ caun₂ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄, o₃ caun₂ jág₁ a₂juá'₂ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ siá'₂, o₃ caun₂ jág₁ dsau₅ juɨ₁lia'₂ 'e₂ jein₅ jág₁ jaun₂; la₁ juɨ₁le₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ o₄quió'₄ a₂dsɨ₃cón₃ dsa₂ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂. 27 Jë₁ma₂të́₂ rë₁dsia₃ 'ein₂ dsia₃ jág₁ jmei₅ siá'₂, juɨ₁dsia₁₂ on₃, chi₂jua'₂ ŋɨ́₄ lë₃ ca₂juë́'₃, ún₂ jŋiá'₄, të₃ qui₂jáin₃, jaun₂ 'nió'₅ le₃chan₂ jan₂ i₂juá'₂ 'e₂ jein₅ jág₁ jaun₂. 28 La₁ në₁jua'₂ tsá₃ 'ein₂ chan₂ i₂lé₂ le₃juá'₂ 'e₂ jein₅ jág₁ jaun₂, co₂dsia₅ juɨ₁jmo₁₂ tei₄ dsi₂néi₂ guá'₅, juɨ₁dsia₁₂ të₂dsɨ́₅ 'ŋiog₅, juɨ₁chi₂léin'₄ Diú₄.
29 Le₂në₅ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ i₂'ë́₂ jág₁ a₂jme₂jnia₅ Diú₄: juɨ₁jua'₅₄ on₃-ún₂, la₁ ma₂tion'₅₄ i₂sián'₂ i₂con₂ 'í₁. 30 La₁ në₁jua'₂ ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ caun₂ jág₁ ne₄ jan₂ i₂guá₅ jë₄ le₁ŋɨ'₂ dsa₂ jaun₂, juɨ₁jmo₅₄ i₂le₂'uɨg₅₄ 'éi₂ tei₄. 31 Ia₁ lé₂ le₃'ë́'₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ jág₁ të₃ qui₂jáng'₃, ia₁jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ qui₃le₃tɨin₂, gue₃ lián'₂ dsɨ́₅ ján₃. 32 Ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄ a₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃'uáin₂ jme₂dsí₂ quió'₅. 33 Ia₁ jmo₅ Diú₄ a₂'ei₅ tei₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂gó₂.
Juɨ₁lia'₂ lë́₅ ca₂le₃jë́₃ ja₁ŋɨ'₂ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄, lit. “dsa₂ jŋió₅.” 34 ca₂tɨ́n₂ bá₄ dsa₂ mɨ́₂ jmo₃ tei₄ dsi₂néi₂ guá'₅. Tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ táun₂ jág₁, të₂le₃ ca₂tɨ́in₂ nag₃ gau₂ bá₄, juɨ₁lia'₂ juá'₂ Si₂ 'Éi'₃. 35 Chi₂jua'₂ 'e₂ 'nio₃ le₃ŋi₅, ca₂tɨ́in₂ ŋɨ́i'₃ dsɨ₂i₂gu₂ guioin₅₄, dsi₂néi₂ quió'₅. Ia₁ caun₂ o₂guí'₃ jaun₂, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ dsa₂ mɨ́₂ táun₂ jág₁ dsi₂néi₂ guá'₅.
36 ¿O₃ bá₄ ca₂rë₃lióg₃ jág₁ quió'₅ Diú₄ ja₁con'₂ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ jmá'₃ lia'₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ ca₂dsióg₃ jág₁ dse₃? 37 Chi₂jua'₂ chan₂ jan₂ i₂lɨ́n₂ lɨ́in₅ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄, o₃ i₂'io₅ a₂tɨin₂ caun₂ juɨ₅bí₂ a₂gu₂dsí₂, juɨ₁le₂ŋi₅ bá₄ rë₂jiá₃ jág₁ a₂tó'₅ jniá₂ ne₄ si₂ la₂ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, co₂në₅ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ bá₄. 38 Chi₂jua'₂ chan₂ guë'₂ i₂tsá₃ tón'₂ juɨ₅ jág₁ në₅, tsá₃ ton'₅₄ 'nia'₂ juɨ₅ dsa₂ 'éi₂.§ A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “Chi₂jua'₂ chan₂ guë'₂ i₂tsá₃ tón'₂ juɨ₅ jág₁ në₅, tsá₃ lë₁juɨ₁tioin'₅₄ juɨ₅ guë'₂ jaun₂.”
39 Le₂në₅ bá₄ jaun₂ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, quen'₂ 'nia'₂ bí₂ a₂lé₂ le₃'ë́'₄ 'nia'₂ jág₁ dse₃ a₂já₅ le₃ja₁con₂ Diú₄. Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ cuë́'₁ 'nia'₂ jmɨg₄ a₂dsia₃ dsa₂ jág₁ jmei₅ siá'₂. 40 La₁ia₁ jmo₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂tɨ́in₂ jmo₃ le₂jain₂ le₂jain₂.

*14:7 griego: kithara.

14:21 Isaías 28:11-12; Deuteronomio 28:49.

14:33 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

§14:38 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “Chi₂jua'₂ chan₂ guë'₂ i₂tsá₃ tón'₂ juɨ₅ jág₁ në₅, tsá₃ lë₁juɨ₁tioin'₅₄ juɨ₅ guë'₂ jaun₂.”