16
Ca₂cág'₃ cu₄ a₂jme₃'oin₅₄ rɨin'₅₄
Në₃ në́₃, të₂le₃ quió'₅ guë'₂ cu₄ a₂cag'₄ 'nia'₂ jme₁'ong'₁ rɨn'₅₄ i₂'én₂,* lit. “dsa₂ jŋió₅.” le₂jaun₂ bá₄ jmo₄ 'nia'₂ ján₃ con'₂ lë́₅ jág₁ ma₂cuë́₃ jniá₂ guá'₅ i₂chan₂ 'uë₃ Galacia. Le₂caun₂ do₂mei₅₄, lit. “jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ quió'₅ semana.” ca₂tɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ cáu'₁ ca₂la₂ 'a₂ con'₂ tí₅ ca₂lɨng'₃. A₂jaun₂ con'₂ quiog₂ 'ma₄ 'nia'₂, ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ ia₁jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ jaun₂ guë́₄ cag'₅₄ 'nia'₂ jë₁ma₂dsióg₃ jniá₂. Jaun₂ bá₄, jë₁ma₂të́₂ rë₁dsióg₄ jniá₂, jaun₂ le₃chen₄ dsa₂ rɨn'₅₄ i₂'ɨ́n'₄ 'nia'₂ guiong'₅₄, dsɨ₃lén₂ 'éi₂ juɨg₂ Jerusalén quian₅ caun₂ si₂ a₂lé₂. Jaun₂ 'éi₂ bá₄ cán₂ cu₄ quián'₂ 'nia'₂ a₂cag'₅₄ në₅ a₂jme₁'ong'₁ rɨn'₅₄ ja₁jaun₂. Në₁jua'₂ dsi₂ten₅₄ guë'₂ nei₅₄ 'ŋió₃ në́₃, jme₃quiong'₅₄ 'éi₂.
Jmo₅ Pa₄ co₂jŋia₅₄ a₂'í₂ juɨ₅
Jë₁ma₂të́₂ rë₁nei₅₄ i₁ŋɨg₁₂ le₂tan₅₄ 'uë₃ Macedonia, jaun₂ guë́₄ dsióg₄ ja₁con'₂ 'nia'₂. Con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂jan₄ ca₂la₂ uë́₂, o₃ në₁ca₂lë₃ ŋɨg₅ le₂tan₅₄ jein₂ güɨ́g₂ quian'₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ lé₂ tsag'₅₄ 'nia'₂ juɨ₅ chi₂jua'₂ ja₁ca₂tɨ́n₂ jniá₂ nei₅₄. Ia₁ tsá₃ 'nio₃ jniá₂ nei₅₄ të₂në₃, jua'₅₄ con'₂ ca₂ŋɨg₅ bá₄ ja₁tion'₅₄ 'nia'₂. Jaun₂ 'ɨ́n₂ bá₄ dsɨ₃ jniá₂ i₁jŋia₁₂ ca₂la₂ uë́₂ quian'₅₄ 'nia'₂, në₁jua'₂ ca₂cuë₃ Te₁gui'₅₄ jmɨg₄. La₁ i₁jŋia₁ jniá₂ juɨg₂ Efeso ca₂lia'₂ ca₂të́₂ Jmɨg₄ Të₂láu₃-guiá₂. Ia₁ 'ŋio₅ bá₄ cuɨn₅ jmɨg₄ rë₂na₄ juɨ₅ lé₂ le₃i₁jmo₃ ta₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄, a₂léi₄ a₂të₃dsɨ₅₄ dsón'₂; ton'₂ le₂jaun₂ bá₄ juɨn₅ dsa₂ i₂náu₃ 'io'₅₄ táng₃.
10 Në₁jua'₂ ca₂dsióg₃ Timoteo rɨn'₅₄ jniog₄, jag₄ 'nia'₂ jaun₂, jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂gó'₅ 'ein₅₄ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, ia₁ ma₂já₅ 'éi₂ jmo₂₃ ta₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄, juɨ₁lia'₂ jniá₂ ján₃. 11 Jaun₂ tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ 'au'₂ jua'₅₄ tsá₃ 'e₂ quein₅. Të₂le₃ chéin'₂ 'nia'₂ juɨ₅ a₂'ag₃ tei₄ dsɨ́₅, ia₁jaun₂ jiá₃ ja₃jag₅₄ jniá₂. Ia₁ chi₁jain₁₂ jniá₂ quian'₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄.
12 Në₃ në́₃, juɨ₁lia'₂ Apolos rɨn'₅₄ jniog₄, jme₁chi₂quiain₅₄ jniá₂ jmɨg₄ a₂dsó₃ quiain'₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄ dsi₁jɨin₁₂ 'nia'₂. Co₂dsia₅ tsá₃ ca₂lë₃ dsɨ́₅ dsó₃ rë₂në́₃, la₁ në₅ bá₄ dsióg₄ lɨ́g'₂ ca₂cuɨn₃ jmɨg₄ dsó₃.
Jág₁ a₂'ág'₃ jág₁ jë₁ca₂tó'₂
13 Jmo₄ 'í₁, nau₂ 'nia'₂ tiá₂ a₂'én'₂ 'nia'₂. Jmo₄ ma₂chang'₂ a₂lë́₅ 'au'₂ ma₂ca₂cang'₅₄ ma₂ŋi'₅₄, tión'₁ 'nia'₂ a₂'uang'₂. 14 Ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ jmo'₂ 'nia'₂ ja₁con₂ rɨ́ng'₂, jmo₄ léi₄ a₂'nióg'₃ të₃dsón'₂ rɨ́ng'₂.
15 Në₃ në́₃, juɨ₁lia'₂ ma₂ŋi'₅₄ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄: Estéfanas, quiain'₅₄ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅, ca₂lɨin₃ dsa₂ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂ca₂rë₃'én₂ jág₁ dse₃ 'uë₃ Acaya. Dsa₂ rɨn'₅₄ 'éi₂ në́₃ ma₂ja₂léin₂ ca₂ne₅₄ jme₁jme₂ti₃ ja₁con₂ rɨn'₅₄ jniog₄ dsa₂ 'én₂ ja₁jaun₂. Chi₂quian₅₄ jniá₂ 'nia'₂ jmɨg₄ jaun₂ në́₃, 16 jme₁gan'₃ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ le₂'éi₂, quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂'o₅₄ quian'₅₄ ta₁ le₂jaun₂. 17 'Io'₂ jmo₅ jniá₂ në́₃, ia₁ ma₂guan₅ Estéfanas, Fortunato, quiain'₅₄ Acaico; ma₂ca₂jme₃'ŋiai₂₃ juɨ₁lia'₂ a₂jme₁'nió'₅ ja₁con₂ jniá₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ 'nia'₂ chan'₂ ja₁lá₃. 18 'Éi₂ bá₄ ma₂jmo₃ lián'₂ dsɨ₃ të₂le₃ juɨ₅ jme₂dsí₂, le₂jaun₂ bá₄ ma₂qui₂ma₂jmo₃ lián'₂ 'au'₂ 'nia'₂ ján₃. Jaun₂ 'nió'₅ jme₁gan₃ jniog₄ dsa₂ le₂'éi₂.
19 Ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅ ja₁tén₄ le₂tan₅₄ 'uë₃ Asia, cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂. Le₂jaun₂ bá₄ Aquila quian'₅₄ Priscila griego: Prisca. në́₃, quian'₅₄ co₂nió'₃ dsa₂ rɨn'₅₄ i₂ŋɨ'₂ dsi₂néi₂ quió'₅ në́₃, cuɨin₂₃ Diú₄ 'ŋio₅ lɨn₃ 'nia'₂, le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. 20 Ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂tion'₅₄ ja₁lá₃, cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂. Qui₁cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ a₂qui₁chén'₁§ Caun₂ tag₄ a₂jme₁chí'₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jmo₃ Pa₄ si₂ la₂. jú'₅ rɨ́ng'₂, a₂lë́₅ léi₄ a₂ma₂'ei₅ caun₂ jág₁ a₂le₁jë́₃ 'au'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂.
21 Jniá₂ Pa₄, cuɨ́ng₅ Diú₄ 'nia'₂ ne₄ si₂ la₂, quian'₅₄ gu₃ 'nió₃.* 'Nio'₂ ja₁ton₅ Gálatas 6:11; Colosenses 4:18; 2 Tesalonicenses 3:17; Filemón 19.
22 Chi₂jua'₂ chan₂ jan₂ tsá₃ 'nioi₃ Te₁gui'₅₄, co₂dsia₅ bá₄ juɨ₁dsi₂'éin₂. ¡Ŋiá'₅ 'ne₂, Te₁gui'₅₄! griego: maranatha, jág₁ arameo a₂juá'₂ “Ŋiá'₅ 'ne₂, Te₁gui'₅₄.”
23 Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo i₂'ua₁ dsɨ́₅. 24 Ca₂le₃jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ 'nióg₃, le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ Cristo Jesús. A₂méi₃. A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “A₂méi₃.”
Co₂në₅.

*16:1 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

16:2 lit. “jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ quió'₅ semana.”

16:19 griego: Prisca.

§16:20 Caun₂ tag₄ a₂jme₁chí'₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jmo₃ Pa₄ si₂ la₂.

*16:21 'Nio'₂ ja₁ton₅ Gálatas 6:11; Colosenses 4:18; 2 Tesalonicenses 3:17; Filemón 19.

16:22 griego: maranatha, jág₁ arameo a₂juá'₂ “Ŋiá'₅ 'ne₂, Te₁gui'₅₄.”

16:24 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “A₂méi₃.”