Si₂ carta jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
CORINTIOS
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Corinto
Jniá₂ Pa₄, co₂në₅ 'éi'₃ ca₂jmo₃ 'ŋiog₅ Diú₄, a₂lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesucristo, jmo₂₃ si₂ la₂ co₂lë₅ quian'₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄ Timoteo a₂dsian'₄ ne₄ guá'₅ quián₅ Diú₄ i₂chan₂ juɨg₂ Corinto, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ sián'₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄* lit. “dsa₂ jŋió₅.” i₂chan₂ le₂tan₅₄ 'uë₃ Acaya. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ 'nia'₂; juɨ₁tion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ le₁'ág₄ tei₄ jmo₅ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, jmo₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃.
Ca₂ŋág₃ uɨg₅ Pa₄
Juɨ₁jme₁juɨn'₂ jniog₄ Diú₄ Jmei₂ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂, ia₁ 'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ Tia₅₄ quián₂ i₂ŋɨ́₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ jniog₄; i₂'éi₂ bá₄ Diú₄ i₂jmo₅ lián'₂ dsɨ₅ jniog₄ chong₂. 'Éi₂ bá₄ i₂jmo₅ lián'₂ ja₁con₂ jniog₄ jë₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ o₂i₁ dsɨ₅ cha₂, le₂jaun₂ guë'₂ jniog₄ táng₃ lé₂ le₃jmó₁ lián'₂ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ i₂chan₂ o₂i₁ dsɨ₅ ŋág₅ uɨg₅. Lé₂ le₃cuë₅₄ jniog₄ lián'₂ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ jmo₅ Diú₄ ja₁con₂ jniog₄ guio₅₄. Ia₁ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ ŋag₄ jniog₄ jmɨ₁uɨg₅ juë'₂ lɨn₃ a₂ca₂can₃ Cristo, ján₃ bá₄ le₂në₅ táng₃ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo guéi₁ jniog₄ lián'₂ a₂le₃chong₂ dse₃. Jaun₂ në́₃, chi₂jua'₂ ŋag₄ jnia'₅₄ uɨg₅ chong₂, le₂në₅ le₃cha₂ lián'₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ jaun₂ lión'₂ 'nia'₂ në́₃; o₃ chi₂jua'₂ guei₂ jnia'₅₄ lián'₂ 'e₂, ján₃ bá₄ le₃cha₂ lián'₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, jaun₂ lé₂ le₃jmó'₂ tió'₃ 'au'₂ 'e₂ uɨg₅ cha₂, juɨ₁lia'₂ jmo₂ jnia'₅₄. Caun₂ bá₄ le₁'ág₄ dsɨ₅ jnia'₅₄ le₃ja₁con'₂ 'nia'₂ a₂jmó'₂ tió'₃ 'au'₂ a₂lión'₂ 'nia'₂ në́₃. Ia₁ ne₄ bá₄ jniog₄, në₁jua'₂ quen'₅₄ 'nia'₂ ŋag'₅₄ uɨg₅ a₂ŋag₄ jnia'₅₄, ján₃ bá₄ le₂në₅ guéi'₁ 'nia'₂ lián'₂ a₂guéi₁ jnia'₅₄ a₂cuë₃ Diú₄.
Chei₂ jnia'₅₄ 'nia'₂ le₂në₅, rɨn'₅₄ jniog₄, ia₁ a₂'niog₂ jnia'₅₄ a₂le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ o₂me'₅₄ dsɨ₅ a₂ca₂quián₁ jnia'₅₄ le₂tan₅₄ juɨg₂ tio'₅₄ 'uë₃ Asia. 'Ŋio₅ lɨn₃ bá₄ uɨg₅ ca₂ŋag₄ jnia'₅₄; 'ŋio₅ lɨn₃ guei₂ ta₁ a₂tióng₂ jnia'₅₄, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ mei'₂ tsá₃ ca₂'uáu₂ co₂ŋei'₅₄ a₂tsá₃ ma₃jme₁tián₂. Con'₂ siá'₂ lág₂ jnia'₅₄ a₂tsá₃ ma₃jmɨg₄ cha₂ quián₂ jnia'₅₄, në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂'i₄ 'éi'₃ dsióg₃. La₁ tsá₃ a₂nag₅₄, ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂i₃ŋág₂ jnia'₅₄ jaun₂ ca₂jmo₃ ta₁ a₂ca₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ a₂'éin₂ le₃quió'₅ Diú₄, on₃jua'₅₄ le₂quián₂ jnia'₅₄ guio₅₄. Ia₁ i₂'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ i₂jme₂jen'₅₄ 'lag₄. 10 Ia₁ ma₂lió₂ bá₄ Diú₄ ne₄ 'mú₃ gau₂ jaun₂, ton'₂ caun₂ lió₂ bá₄ juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ në₃. Jaun₂ le₃ja₁con₂ 'éi₂ bá₄ ma₂'éi₁ jnia'₅₄ caun₂ dsɨ₅ a₂lió₂ ne₄ juɨ₅ 11 chi₂jua'₂ jme₁'o'₁ 'nia'₂ chi₂leng'₅₄ Diú₄ o₄quián₂ jnia'₅₄. Chi₂jua'₂ juɨn₅ dsa₂ i₂mɨ₅ ne₄ Diú₄ o₄quián₂ jnia'₅₄, ján₃ bá₄ juɨn₅ dsa₂ i₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃ a₂jme₃'o₅₄. A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “o₄quián'₂ 'nia'₂.”
'E₂ lë₃ tsá₃ ca₂ŋe₄ Pa₄ juɨg₂ Corinto
12 Cha₂ caun₂ cosa ja₂ të₅ dsɨ₅ jnia'₅₄ ton'₂ guio₅₄ jnia'₅₄ quiong₂ 'í₁ të₂dsɨ₅, lei₅₄ jnia'₅₄ a₂lé₂ le₃jang'₅₄ jág₁ dsau₅ a₂chong₂ jmo₂ a₂dse₃ a₂tí₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, juɨ₁lia'₂ jme₂ti₃ Diú₄, la₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ le₃ja₂con'₂ 'nia'₂. Ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ bá₄ Diú₄, ma₂ca₂jme₃'o₅₄ a₂chong₂ jnia'₅₄ le₂në₅; on₃jua'₅₄ ia₁ a₂tag₂ jnia'₅₄ guio₅₄. 13 Ca₂le₃jë́₃ a₂jua'₂ jnia'₅₄ a₂tio'₅₄ ne₄ si₂ carta quián₂, tsá₃ 'e₂ a₂siá'₂ jua'₂ jnia'₅₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ tɨn'₂ 'nia'₂ 'ɨ́'₄, o₃ a₂tsá₃ ŋɨ́'₂ 'nia'₂. 14 Jaun₂ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ jnia'₅₄, juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂rë₃ŋɨ́g'₂ 'nia'₂ quián₂ jnia'₅₄ ja₁lɨn₅₄, ján₃ bá₄ le₂në₅ le₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂ lia'₂ rë₂'ŋia₅, ia₁jaun₂ lé₂ le₃dsiá'₁ 'nia'₂ jág₁ tá'₅ o₄quián₂ jnia'₅₄, ton'₂ lé₂ le₃dsiá₁ jnia'₅₄ jág₁ tá'₅ o₄quián'₂ 'nia'₂ ján₃, jë₁ma₂ca₂të́₂ jmɨg₄ quió'₅ Jesús Te₁gui'₅₄ quián₂.
15 'Uɨg₅₄ ia₁ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, jaun₂ jme₁lɨ́ng₂ nei₅₄ i₁jɨng₁₂ de'₂ jŋiá₅ 'nia'₂ a₂i₁jmo₃ lián'₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'ŋio₅ lɨn₃, ia₁ dsióg₄ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂ ta₁tɨn₃ ráun₂. 16 Jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ₃ jme₁i₁ŋɨg₁₂ ja₁tion'₅₄ 'nia'₂ lia'₂ ma₂'eng₅₄ juɨ₅ guio₃ juɨ₅ Macedonia; jë₁ma₂të́₂ rë₁nég'₄ táng₃, jaun₂ i₁jɨng₁₂ táng₃ 'nia'₂. Ia₁ lɨ́ng₂, 'nia'₂ bá₄ jme₁'o'₁ a₂lé₂ dsióg₄ jniá₂ të₂ Judea. 17 ¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂'ei₅ caun₂-tɨn₃ dsɨ₃ a₂juá'₅ le₂në₅? ¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂lë́₅ jág₁ quió₃ lia'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂ i₂lë₁qui₂co₅ jág₁ quió'₅, në₃ rë'₂ juá'₂ “ján₅,” në₃ guë'₂ “jan₂'ón₄” táng₃? 18 Tí₅ bá₄ jág₁ quián₂ jnia'₅₄, juɨ₁lia'₂ tí₅ jág₁ quió'₅ Diú₄; lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂lë₁cuë₂ jnia'₅₄ jág₁ quián₂, jua'₅₄ a₂jua'₂ jnia'₅₄ “ján₅,” con'₂ siá'₂ “jan₂'ón₄” táng₃. 19 Ia₁ Cristo Jesús i₂lɨ́n₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ i₂qui₂'ɨ́n₅ jnia'₅₄ i₂nio₄, chei₂ 'nia'₂ quian'₅₄ Silvano, Lia'₂ chen₂ Silvano co₂rë₂ quian'₅₄ Silas. Timoteo në́₃, 'éi₂ në́₃ tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂lë₁qui₂ca₂co₃ jág₁ quió'₅ jua'₅₄ në₃ rë'₂ juá'₂ “ján₅,” në₃ cón'₅ “jan₂'ón₄” táng₃. Të₂le₃ quian'₅₄ Cristo, a₂dsau₅ dsón'₂ bá₄ jág₁. 20 Ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ bá₄ rë₂ti₃ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂cuë₂₃ quió'₅ Diú₄. Jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂, jua'₂ jniog₄ a₂méi₃, ia₁ a₂dsau₅ dsón'₂. Jaun₂ le₂në₅ lé₂ le₃jme₁juɨn'₂ jniog₄ Diú₄. 21 Jaun₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ jmo₂₃ të₂le₃ ja₁con₂ jnia'₅₄, quian'₅₄ guë'₂ le₃ja₁con'₂ 'nia'₂ në́₃, a₂tióng₂ jniog₄ tiá₂ le₃quió'₅ Cristo. 'Ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ma₂ca₂'ag₃ jniog₄ në́₃. 22 Ma₂ca₂jmóg'₂ jniog₄ léi₄ co₂'nió'₄ quian'₅₄ sello quió'₅, ton'₂ ma₂cuɨin₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ quiáin₅ të₂dsɨ₅ jniog₄, në₂jag₄ bá₄ cu₄ a₂ma₂ron₅ dsɨ₂jŋiá₄, a₂ma₂lág₅ jniog₄ léi₄ a₂dsi₁no₃ jniog₄ dsɨ₁guéi₁ a₂cuë₃.
23 Chi₂jua'₂ tsá₃ ma₂ca₂lë₃ dsióg₄ juɨg₂ Corinto lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂i₃jiog₅ dsɨ₃, jág₅ bá₄ Diú₄ ia₁ tsá₃ 'nio₃ jniá₂ a₂cán'₂ 'nia'₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ a₂tsá₃ ca₂dsióg₃; ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ le₂jaun₂, caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ o₁jŋia'₅₄ 'mú₃ ca₂quɨ́n₂ quió₃. 24 On₃jua'₅₄ a₂'niog₂ jnia'₅₄ a₂jme₁gon₂ ne₄ 'a₂ lia'₂ 'én'₂ 'nia'₂, ia₁ ma₂tión'₂ bá₄ 'nia'₂ tiá₂ a₂'éng'₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ 'niog₂ jnia'₅₄ jmó₁ ta₁ co₂dsia₅ quian'₅₄ 'nia'₂ ia₁jaun₂ le₃cha₂ guë́₄ o₂'ŋió₃ dsɨ₅ ja₁con'₂ 'nia'₂, ia₁ o₄quió'₄ a₂'én'₂ bá₄ 'nia'₂, tión'₂ 'nia'₂ tiá₂.

*1:1 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

1:11 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “o₄quián'₂ 'nia'₂.”

1:19 Lia'₂ chen₂ Silvano co₂rë₂ quian'₅₄ Silas.