2
Jaun₂ ma₂ca₂dsia₃ jniá₂ dsɨ₃ a₂tsá₃ ma₃i₁jɨng₁₂ táng₃ 'nia'₂ të₃ 'lia'₂ dsɨ₃. Ia₁ në₁jua'₂ i₁jmo₃ 'lia'₂ 'au'₂ 'nia'₂ bá₄ jniá₂, ¿'ein₂ bá₄ i₂jmo₃ jéin₄ jniá₂ 'io'₂? Jŋia'₅₄ lia'₂ 'nia'₂ bá₄ i₂ma₂në₂jmo₃ jniá₂ 'lia'₂ 'au'₂. Jaun₂ lë₃, ca₂jmo₃ si₂ ca₂juá'₃, ia₁ tsá₃ 'nio₃ jmó'₂ 'nia'₂ 'lia'₂ dsɨ₃ jë₁ma₂dsióg₃, ia₁ 'nia'₂ dsón'₂ bá₄ ca₂tɨ́ng'₂ jmó'₂ a₂jéin₄ 'io'₂ jë₁ma₂dsióg₃. Ia₁ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ a₂dsióg₄ 'ei₅ dse₃ dsɨ₃, le₂jaun₂ a₂'ei₅ rë₂ 'au'₂ 'nia'₂ ján₃. Ia₁ a₂jme₁quian₄ o₂i₁ dsɨ₅, të₃ ca₂tán'₂ dsɨ₃, jme₁ca₂jmo₃ jniá₂ si₂ jaun₂, ca₂le₃jë́₃ jme₁'o₅ jniá₂. La₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂juá'₃ ia₁jaun₂ tiá'₃ 'lia'₂ 'au'₂ 'nia'₂ ján₃; të₂le₃ ia₁jaun₂ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ dsɨ₃ a₂'nióg₃ 'nia'₂ 'ŋio₅ lɨn₃.
Ca₂'én₂ dsáu₁ jan₂ dsa₂ i₂ca₂'náu₂ dso₄
Në₁jua'₂ chan₂ i₂ma₂jmo₃ a₂cha₂ o₂i₁ dsɨ₅, on₃jua'₅₄ jmá'₃ ja₁con₂ jniá₂ ma₂jmo₃ quian₅₄ o₂i₁ dsɨ₅; le₂jiog₅ ja₁con'₂ 'nia'₂ bá₄ ca₂jmo₃ ca₂la₂ a₂ma₂ca₂quian'₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ ca₂le₃jɨ́ng'₃. A₂juá'₅ jniá₂ “a₂ca₂jmo₃ ca₂la₂,” ia₁jaun₂ tsá₃ lɨn₄ uɨg₅ tɨn'₅₄ 'nia'₂ jág₁ në₅. Co₂'nió'₄ uɨg₅ a₂ca₂cuë'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ 'éi₂ jë₄ le₁ŋɨ'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, tió'₅ bá₄ co₂në₅. Ca₂tɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ në́₃ jmó'₂ 'ua₁ 'au'₂ 'éng'₄ dsáu₁, jmó'₂ táng₃ 'nia'₂ lián'₂ dsɨ́₅, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂tán'₂ co₂ŋei'₅₄ dsɨ́₅. Jaun₂ chi₂len'₄ jniá₂ 'nia'₂ a₂jme₁jniag'₂ táng₃, a₂dsón'₂ 'niói'₃ 'nia'₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ ma₂juá'₃ bá₄ jniá₂ le₂jŋiá₅ quian'₅₄ si₂ a₂ma₂tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂, a₂jŋia'₅₄ con'₂ ca₂cáun₃ 'í₁ bá₄ quián'₂ 'nia'₂ o₁ne₄ në₁jua'₂ jmó'₂ dsón'₂ 'nia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂juá'₅ jniá₂. 10 Jaun₂ në́₃, juɨ₁'e₂ guë́₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ dsáu₁ rɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂'éng'₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ le₃jmo₅₄ jniá₂ dsɨ₃, 'én₄ bá₄ jniá₂ dsáu₁ dsa₂ 'éi₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dso₄ a₂ma₂'én₃ jniá₂, chi₂jua'₂ 'e₂ caun₂ dso₄ ma₂'éng₃, o₄quián'₂ 'nia'₂ bá₄ ma₂jmo₃, të₃ne₄ Cristo. 11 Jmo₅ jniá₂ le₂në₅ ia₁jaun₂ tsá₃ jo₃ i₂së₃dsen₃, ia₁ a₂ne₄ rë₂ bá₄ jniog₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ mai₅₄ 'io₅ 'éi₂.
Tsá₃ rë₂ jme₁'ei₅ dsɨ́₅ Pa₄ juɨg₂ Troas
12 Jaun₂ jme₁ca₂dsióg₃ jniá₂ juɨg₂ Troas a₂'ë́₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo, 'ŋio₅ bá₄ jme₁rë₂na₄ juɨ₅ a₂jme₁jmo₅₄ ta₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄ ja₁jaun₂. 13 La₁ tsá₃ tei₄ jme₁'ei₅ dsɨ₃, ia₁ tsá₃ ca₂dsáng'₂ Tito rɨn'₅₄ jniog₄. Ca₂'ág'₃ bá₄ jniá₂ jág₁ rɨn'₅₄ jniog₄ ja₁jaun₂, jaun₂ guë́₄ guio₃ le₃'uë₃ Macedonia la₂.
A₂léi₂ jniog₄ quian'₅₄ Cristo
14 La₁ ti₁'mag'₄ Diú₄ ia₁ co₂tan₅₄ bá₄ jiog₂₃ juɨ₅ a₂léi₂ jniog₄ le₃quió'₅ Cristo Jesús, ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ jniog₄ bá₄ jme₂jniai₂₃ jág₁ dse₃ la₂ quió'₅, ia₁jaun₂ dsa₂ në́₃ le₃cuɨin₂₃ 'éi₂, co₂'nió'₄ a₂ja₂dsɨ́₂ ma₂juɨg₂ ca₂le₂con₂. 15 Ia₁ jniog₄ bá₄ lág₅ co₂'nió'₄ chen₂ a₂cau₂ ja₂dsɨ́₂ ma₂juɨg₂ ma₂ro₂ a₂jén'₅ Cristo ne₄ Diú₄, a₂qui₂dsɨ₂'ag₅ jë₄ quió'₅ dsa₂ i₂i₂nio₄ juɨ₅ a₂lióin₂, qui₂ja₂dsɨ́₂ ján₃ jë₄ quió'₅ i₂dsɨ₂'én₂ në́₃. 16 Të₂le₃ ja₁con₂ dsa₂ i₂dsɨ₂'én₂ në́₃, chen₂ la₂ lë́₅ a₂ja₂dsɨ́₂ 'lɨg'₅₄ a₂ma₂le₃dsiáin₃; la₁ të₂le₃ quió'₅ dsa₂ i₂tɨ́n'₄ guë'₂ në́₃, lë́₅ caun₂ cosa a₂ja₂ ma₂juɨg₂ ma₂ro₂ a₂tɨ́n'₂ jme₂dsí₂ quió'₅. ¿'Ein₂ bá₄ 'éi₂ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ quian'₅₄ ta₁ në₅? 17 Jnia'₅₄ bá₄ 'éi₂ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄, ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ i₂nio₄ jnia'₅₄ jua'₅₄ a₂jmó₁ 'ma'₅₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄ juɨ₁lia'₂ jmo₅ i₂lɨn₅₄. Të₂le₃ jág₅ bá₄ Diú₄, chei₂ jnia'₅₄ dsa₂ lia'₂ tí₅ jág₁, lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ quián₅ Diú₄ i₂juá'₂ o₄quió'₄ Cristo.