Si₂ carta le₂'uɨg₅₄ a₂ca₂jmo₃
SAN PEDRO
1
Jmo₅ Pe₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ dsa₂ 'én₂ i₂tián'₅ tsɨ₁rë₂jan₅₄ uɨ́ng₂
Jniá₂ Pe₄, lɨ́ng₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesucristo jmo₂₃ si₂ la₂ tsɨ́ng₂ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tsɨ₁rë₂jan₅₄ i₂ma₂lɨ́n₅ co₂'nió'₄ dsɨ₂nau₂ i₂tián'₅ uɨ́ng₂, le₂tan₅₄ 'uë₃ Ponto, quian'₅₄ Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia në́₃, ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ma₂quion'₅₄ quián₅ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂i₃jiog₅ dsɨ́₅ ca₂le₂jŋiá₅. Ca₂quió'₂ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ ta₁ quió'₅ Jme₂dsí₂ quiáin₅ ia₁jaun₂ ma₂lë́₅ 'í₁ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃chang'₂ jme₁ti'₄ ne₅₄, chan'₂ 'nia'₂ qui₂le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quiáng'₂ në́₃, rë₂jŋióg'₄ le₁séng'₅ jmɨ₂ 'an₅₄ Jesucristo. Jaun₂ juá'₅ jniá₂, juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ dse₃ ne₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃ jme₂gu'₅₄ Diú₄, 'ei₅ tei₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃.
'A₂ lia'₂ chan₂ dsa₂ caun₂ bá₄ a₂le₁'ág₄ dsɨ́₅ a₂ma₂rë₂'én₄ dsáu₁, tɨ́in'₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃
Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ Diú₄ Jmei₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂, ia₁ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ jniog₄, ca₂cuë₃ jme₂dsí₂ 'mɨ́₂, ma₂jmo₃ bá₄ a₂ma₂ca₂rë₃chóng₃ táng₃ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂ca₂jen'₅₄ táng₃ Jesucristo jɨn₄ 'lag₄. 'Uɨg₅₄ në₅ bá₄ a₂chong₂ jniog₄ caun₂ bá₄ qui₂le₁'ág₄ dsɨ₅ a₂dsi₁no₃ tág'₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Ton'₂ jmo₃ a₂guéi'₁ 'nia'₂ a₂ma₂lë́₅ jág₁ a₂tɨng'₅₄ cuë₃ Diú₄, a₂lë́₅ caun₂ a₂tsá₃ ton₅ jmɨg₄ dsɨ₃'én₂, on₃ guë'₂ lé₂ le₃'lɨg'₅₄, on₃ guë'₂ ton₅ jmɨg₄ le₃juɨng₅ në́₃. Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ rë₂'ma₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ quián'₂ 'nia'₂. Të₂le₃ ia₁ a₂'én'₂ 'nia'₂ ma₂jmo₂₃ 'í₁ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ a₂dsi₁no'₃ 'nia'₂ tɨ́ng'₄ a₂le₃jniá₂ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ i₁lión'₂ 'nia'₂.
'Uɨg₅₄ në₅ bá₄ në́₃ juɨ₁chan'₂ 'nia'₂ qui₂le₁'ág₄ dse₃ 'au'₂, 'io'₂ jéng'₂, tsá₃ a₂léi₂ juɨ₁la₂ 'lióng₂ táu₂ a₂qui₂dsɨ₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂ co₂'na₂. Ia₁ lia'₂ lë́₅ cu₄nióg₄ bá₄ lë́₅ 'én'₂ 'nia'₂: jaun₂ tion₅₄ 'nió'₅ cáu₃, ŋag₅ si₂, jióg'₂ 'í₁ le₃léi₄ chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ bá₄ dse₃. Juɨ₁lia'₂ jau'₂ 'í₁ cu₄nióg₄ të₂le₃ quian'₅₄ si₂, ján₃ bá₄ le₂në₅ jióg'₂ 'í₁ a₂'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ uɨg₅ a₂niog₅ qui₂dsɨ₂ŋɨ́g'₂. Ia₁ a₂'én'₂ 'nia'₂ në₅, quen₅ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ lia'₂ con'₂ guë́₄ cu₄nióg₄, ia₁ cu₄nióg₄ në́₃, a₂dsɨ₂'én₂ bá₄ jaun₂. Jaun₂ në́₃ jë₁ma₂ca₂o₃'ág₃ jág₁ a₂'én'₂ 'nia'₂ të₃dsón'₂, jaun₂ guë́₄ 'ag₃ Diú₄, 'én'₂ bá₄ 'nia'₂ dse₃ lɨn₃, ton'₂ qui₂jme₃go₃ bá₄ dsa₂, jaun₂ guéin'₂ bá₄ 'nia'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ jë₁ma₂ca₂rë₃jniá₂ Jesucristo.
'Nió'₃ bá₄ 'nia'₂ Cristo juɨ₁la₂ tsá₃ ma₂ca₂të́₂ ne'₅₄ 'nia'₂. Caun₂ bá₄ qui₂le₁'ág₄ 'au'₂ 'nia'₂ le₃quió'₅ 'éi₂, jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ ma₂ca₂jɨin'₅₄ 'nia'₂ dsón'₂ dsi₁ne₁ la₁ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ 'io'₂ jén'₂ 'nia'₂ ca₂lia'₂ tsá₃ ne₄ 'a₂ lia'₂ le₃jua'₅₄, ia₁ le₂në₅ bá₄ ma₂lɨn'₂ 'nia'₂ juɨ₅ ja₁ma₂lón₂ jme₂dsí₂ quiáng'₂; ia₁ ja₁jaun₂ dsi₁no'₃ dsón'₂ bá₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éng'₂.
10 Juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂lió₂ Diú₄ në₅, lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁'ë́₂ dsa₂ quián₅ Diú₄ jág₁ ma₂lɨ́g'₂, ca₂juá'₂ të₃jŋiá₅ 'a₂ lia'₂ jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅ jme₃goin'₅₄ 'nia'₂, jaun₂ dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂'náu'₃ jág₁ dsau₅ ca₂cáun₃ 'í₁ rë₂ lɨn₃, 11 'ein₂ dsón'₂ 'éi₂, o₃ 'e₂ 'ió'₄ a₂ŋág₃ uɨg₅, a₂le₃juɨin'₂ táng₃ cang₂ jaun₂. Ca₂jmo₃ bá₄ dsa₂ 'éi₂ në́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂'ë₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Cristo juɨ₅ të₂dsɨ́₅. 12 Ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ jág₁ a₂qui₂ca₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂, la₁ on₃jua'₅₄ a₂dse₃ ja₁coin₂ guioin₅₄, a₂dse₃ të₂le₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ bá₄ a₂ca₂jme₃ti₃ 'éi₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂'ë́₂ jág₁, co₂rë₂ bá₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂ca₂rë₃'ë́₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂chen₄ já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Ca₂le₂jiog₅ ángeles në́₃, jme₁'ɨ́n₅ dsɨ́₅ të₃ ne₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅.
Diú₄ ma₂ca₂të₃ jniog₄ a₂le₃chong₂ le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quián₂
13 Jaun₂, rë₂ján'₁ 'nia'₂ jmo₄, a₂le₃ŋɨ́'₂ dsei'₂ a₂le₃'en₅₄ 'au'₂ 'nia'₂. Caun₂ bá₄ le₁'ág₄ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ a₂le₁jan'₄ a₂jme₃gu'₅₄ Diú₄ jmɨg₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₃jnia₅ Jesucristo. 14 La₁ juɨ₁len'₅₄ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ dsen₃ quián₅ Diú₄ i₂qui₂rë₂ti'₅₄. Tsá₃ ma₃tián'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂qui₂dsɨ₂jŋia₅ guë́₄ 'lɨg'₅₄ 'au'₂, lia'₂ jme₁lɨ́ng'₄ le₂jŋiá₅ lia'₂ con'₂ tsá₃ 'e₂ jme₁ma₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ Diú₄. 15 Të₂le₃ juɨ₁le₂chan'₂ bá₄ 'nia'₂ qui₂le₁jë́₃ të₂'au'₂ qui₂rë₂jŋió₄ co₂ŋei'₅₄ jme₂dsí₂ quiáng'₂ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂jmo'₂ 'nia'₂. Ia₁ i₂jŋió₅ lɨn₃ bá₄ Diú₄ i₂ma₂ca₂të₃ 'nia'₂. 16 Ia₁ juá'₂ ne₄ Si₂: “Juɨ₁le₂jŋió'₄ bá₄ 'nia'₂, ia₁ i₂jŋió₅ bá₄ jniá₂ 'ŋió₃.”* Levítico 11:14,45; 19:2; 20:7.
17 Chi₂jua'₂ të'₂ 'nia'₂ “Tia₅₄” i₂qui₂con₂ 'í₁ quió'₅ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂jmo₃, la₁ tsá₃ jma₃quén₅ jɨ́in₂ ca₂le₃jɨ́n₃, jaun₂ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁gain'₃ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ të₁lia'₂ chan'₂ 'nia'₂ lɨ́ng'₅ në₂jag₄ bá₄ dsɨ₂nau₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂. 18 Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ a₂ca₂quɨin₃ quian'₅₄ cosa a₂tsá₃ uë́₂ jiog₅, quian'₅₄ juɨ₁lia'₂ cu₄nióg₄ cu₄tiog₂ a₂ca₂lióin₂ 'nia'₂ ne₄ juɨ₅ a₂tsá₃ ta₁ tí₄ a₂jme₁le₁quian'₄ 'nia'₂, a₂ca₂rë₂tɨ́ng'₃ ca₂ŋág₃ dsa₂ can'₅₄ quiáng'₂. 19 Ca₂quɨ́n'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ Cristo a₂quen₅ guë́₄ lɨn₃, a₂ca₂ŋó₃ qui₂rë₂jein'₅₄ ne₄ Diú₄ në₂jag₄ bá₄ já'₂ cha'₂ i₂tsá₃ 'e₂ 'lɨg'₅₄ lɨ́n₅ 'i₁caun₂. 20 Ia₁ lia'₂ con'₂ né'₃ a₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃, jme₁ma₂rë₂'ɨ́in₁ bá₄ a₂lióin₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ia₁ ma₂ca₂rë₃jniái₂ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ rë₂në́₃, a₂dse₃ o₄quián'₂ 'nia'₂. 21 Ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ bá₄ 'én'₂ 'nia'₂ le₃quió'₅ Diú₄ i₂ca₂jme₃jen'₅₄ Cristo ja₁jme₁rë₂'lɨin₅₄, jaun₂ ca₂jme₃jláu'₁ në́₃. 'Uɨg₅₄ jaun₂, juɨ₁le₁'ág₄ 'au'₂ 'nia'₂ 'éng'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄.
22 Në₃ në́₃ ma₂le₁jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ ia₁ ma₂jme₂tí'₁ 'nia'₂ jág₁ tí₅, ia₁ të₃dsón'₂ bá₄ ma₂'nió'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂, jme₁'nió₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ jaun₂ në́₃ ca₂le₃jë́₃ 'au'₂. A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “a₂le₁jë́₃ 'au'₂.” 23 Ia₁ ma₂ca₂rë₃chán'₃ 'nia'₂ táng₃, la₁ on₃jua'₅₄ lia'₂ lë́₅ rë₃chan₂ jaun₅ dsa₂ i₂dsan₂. A₂ca₂lɨng'₃ jaun₅ Diú₄ bá₄ i₂tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsián₃. Ca₂rë₃cháng'₃ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ jén'₃ quió'₅ Diú₄ bá₄ a₂jiog₅ co₂tan₅₄. 24 Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂:
Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃
lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ nɨ₁nau₂,
ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ jláin'₁
lë́₅ lia'₂ lë́₅ lí₁ jlá'₁ quió'₅ nɨ₁nau₂.
Jë₁ma₂ca₂rë₃quéin₃ nɨ₁nau₂,
ca₂tá'₂ bá₄ lí₁ ján₃.
25 La₁ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄ jiog₅ co₂tan₅₄ bá₄. Isaías 40:6-8.
Jaun₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂ në₅ ma₂ca₂rë₃'ë́₂ jɨn'₄ 'nia'₂.

*1:16 Levítico 11:14,45; 19:2; 20:7.

1:22 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “a₂le₁jë́₃ 'au'₂.”

1:25 Isaías 40:6-8.