5
A₂rë₂'ë́₂ jág₁ ja₁con₂ dsa₂ cha₂ cu₄
¡Nei₂ 'nia'₂ a₂la₂, 'nia'₂ dsa₂ i₂cha₂ cu₄! Quɨ'₂-'o₄, guio'₅₄ 'nia'₂ o₄quió'₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂dsɨ₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂. Ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quián'₂ 'nia'₂ ma₂'áu₁, le₂jaun₂ guë'₂ 'mɨ'₂ a₂quɨ́'₂ 'nia'₂ ma₂quí'₅ i₁cá₁. Cu₄nióg₄ cu₄tiog₂ quián'₂ 'nia'₂ qui₂ma₂'io₂ juɨ́'₅. Já₅ caun₂ jmɨg₄ jáng'₃ léi₄ juɨ́'₅. A₂në₅ bá₄ a₂co₃dsag₅₄ quián'₂ 'nia'₂, a₂dsiá₃ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂ guiong'₅₄, lé₂ në₂jag₄ bá₄ si₂. Ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ qui₂ma₂dsia'₅₄ 'nia'₂ le₁má'₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂cha₂ quiáng'₂, jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ la₂. ¡Jag₄! 'Lian'₅₄ dsa₂ i₂qui₂ma₂jmo₃ ta₁ ja₁nau₂ quián'₂ 'nia'₂ 'lian'₅₄ dsa₂ a₂tsá₃ ca₂qui'₅₄ 'nia'₂, guió'₅ 'o₂₃; le₂jaun₂ guë'₂ jág₁ quió'₅ guion₅₄ dsa₂ 'éi₂, ma₂dsi₃lé₂ gua₄ Te₁gui'₅₄ Juɨg₅₄ 'Lióg₂. Ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ dse₃ jlá'₁ ma₂ca₂rë₃chán₃ 'nia'₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, ma₂qui₂ma₂quian'₂ 'nia'₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅. Ma₂ca₂jme₁'on'₁ 'nia'₂ lia'₂ 'on'₅₄ ca₁juɨ₅; la₁ já₅ jmɨg₄ ja₁dsián'₃ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ dsan₂ ca₁juɨ₅. 'Nia'₂ ma₂qui₂ma₂'liáng'₃ ma₂ca₂jme₁dsiang'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ rɨn₂; ¿tsa₁ lɨ́n'₂ 'nia'₂ jŋia'₅₄ dsa₂ 'éi₂ mɨ₃ të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ jmɨg₄ jaun₂?* o₃, “tsá₃ jua'₅₄ a₂jaun₂ tsá₃ ca₂guen₃ 'éi₂.”
A₂chan₂ dsa₂ juɨn'₂ dsɨ́₅ lɨ́in₅ caun₂ chi₁jŋia₂₃ a₂jéin'₃ Diú₄ 'e₂ ma₂mɨ₃
Jaun₂ në́₃, rɨn'₅₄ jniog₄, jmo₄ 'nia'₂ juɨn'₂ 'au'₂ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁guan'₂ Te₁gui'₅₄. Juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ ja₁nau₂ chi₁jŋia₂₃ ráu₃ dse₃ lɨn₃ ta₁ quió'₅, jaun₂ caun₂ jmo₂₃ juɨn'₂ dsɨ́₅ bá₄ chi₁jŋia₂₃ a₂guá₂ le₂'uɨg₅₄ jmɨ́₅ tiá₄, a₂të₅₄ jein₂ jmɨ́₅ në́₃. Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃, jmo₄ 'nia'₂ juɨn'₂ 'au'₂, caun₂ 'éi₂ 'nia'₂ 'au'₂, ia₁ ja₂quián₃ bá₄ jmɨg₄ a₂guan'₂ Te₁gui'₅₄. Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ ma₃o₁le₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂caun₂ qui₁'nɨ́'₄ guë́₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, ia₁jaun₂ bá₄ tsá₃ të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. Ia₁ juë́₄ i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ në₂jag₄ i₂ma₂chén'₅ o₄'né₄ bá₄ 'éi₂. 10 'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, quian₂ 'nia'₂ juɨ₅ juɨ₁lia'₂ juɨ₅ a₂ca₂can₃ dsa₂ i₂ca₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Te₁gui'₅₄ ma₂lɨ́g'₂. Ca₂rë₃juɨ́n'₃ dsɨ́₅ ne₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂i₃ŋɨ́i₂. 11 Jag₄ jaun₂, jmo₂ jniog₄ dsɨ₅, 'e₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂ca₂nau₂ tiá₂ 'éi₂. Ján₃ bá₄ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ca₂rë₃juɨ́n'₃ dsɨ́₅ Job, ca₂nau₂ tiá₂, ton'₂ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ ján₃ 'a₂ lia'₂ ca₂jme₃gu'₅₄ táng₃ Te₁gui'₅₄ quió'₅ 'éi₂ jë₁ca₂tó'₂. Ia₁ le₂në₅ bá₄ jau'₂ 'í₁ i₂'ua₁ dsɨ́₅ lɨn₃ bá₄ Te₁gui'₅₄, ton'₂ ŋéi₂ dsɨ́₅.
12 Le₂në₅ bá₄, jmo₄ 'nia'₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃, rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ jme₁dsia'₂ 'nia'₂ jág₁, tsá₃ lë₁'ë₂ 'nia'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, on₃ guë'₂ 'ë₂ 'nia'₂ gua'₅₄ 'uë₃, on₃ guë'₂ 'i₁caun₂ cosa siá'₂ a₂lë₁'ë́'₁ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂'ɨ́ng'₄ Diú₄. Jë₁ma₂të́₂ rë₁dsiá'₁ 'nia'₂ jág₁, jua'₅₄ 'nia'₂ “ján₅”, juɨ₁le₂ti₃ bá₄ “ján₅” jaun₂; ján₃ bá₄ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ jme₁jua'₂ 'nia'₂ “jan₂'ón₄”, juɨ₁le₂ti₃ bá₄ “jan₂'ón₄” jaun₂, ia₁jaun₂ tsá₃ të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ ja₁con'₂ 'nia'₂.
13 Në₁jua'₂ 'ein₂ 'nia'₂ chan₂ o₂i₁ dsɨ₅, juɨ₁chi₂lén'₂ ne₄ Diú₄. Në₁jua'₂ 'ein₂ guë'₂ chan₂ i₂'ei₅ dse₃ dsɨ́₅, juɨ₁'ë₁₂ son₅₄ a₂rë₂juɨn'₂ Diú₄. 14 Në₁jua'₂ chan₂ 'ein₂ i₂dso'₅₄, ca₂tɨ́in₂ të́'₂ dsa₂ can'₅₄ quián₅ guá'₅, griego: presbúteros. ia₁jaun₂ chi₃lén'₂ 'éi₂ Diú₄ ne₄ quió'₅, jaun₂ tsáng₂ no'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 15 Ia₁ jë₁chi₂lén'₂ dsa₂ Diú₄ a₂'éin₂ të₃dsón'₂, 'lión₂ dsa₂ dso'₅₄; chó'₂ bá₄ Te₁gui'₅₄. Në₁jua'₂ 'e₂ dso₄ ma₂táin'₂ në́₃, 'én₂ bá₄ dsáu₁. 16 Jaun₂ lë₃, jme₁jnia₅ 'nia'₂ ne₄ rɨ́ng'₂ 'e₂ ma₂qui₂ma₂'lian'₂ 'nia'₂, ján₃ guë'₂ chi₂len'₄ 'nia'₂ Diú₄ o₄quió'₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ ia₁jaun₂ 'lión'₂ 'nia'₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tión₂ rë₂ ne₄ Diú₄, 'io₅ bí₂ jág₁ quió'₅ 'e₂ caun₂ a₂mɨ₂₃ ne₄ Diú₄. 17 Elías jme₁lɨ́n₄ jan₂ dsa₂ lia'₂ lág₅ jniog₄; jme₁ca₂mɨ₃ jë₄ chi₂léin'₂ Diú₄ a₂co₂ŋei'₅₄ tsá₃ ma₃téin₃ jmɨ́₅, jaun₂ 'nɨ₅ ŋi₂ të₂ ca₂dsio₄ tsá₃ ma₃jmɨ́₅ ca₂tang₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 18 Cang₂ jaun₂, ca₂mɨ₃ táng₃ ne₄ Diú₄, jaun₂ ca₂tang₂ táng₃ jmɨ́₅, ca₂rau₂ táng₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃.
19 'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, në₁jua'₂ chan₂ 'nia'₂ i₂dsɨ₂cón'₅ dsɨ́₅ juɨ₅ dsau₅, në₁jua'₂ jan₂ guë'₂ i₂ca₂jéin'₂ táng₃, 20 dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ a₂la₂: juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂jén'₂ jan₂ dsa₂ i₂rë₂cán'₄ dso₄ juɨ₅ 'lɨg'₅₄ a₂jme₁ma₂ŋó₅, lióin₂ jme₂dsí₂ quió'₅ 'éi₂ ne₄ 'mú₃, jaun₂ le₂në₅ jlë́₂ 'lióng₂ dso₄ dsɨ₂'én₂ në́₃.
Co₂në₅.

*5:6 o₃, “tsá₃ jua'₅₄ a₂jaun₂ tsá₃ ca₂guen₃ 'éi₂.”

5:14 griego: presbúteros.