4
Juɨ₁lia'₂ jme₁tón'₅ dsa₂ 'én₂ jmo₂₃ ján₃ a₂jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃
¿'A₂ juɨ₅ já₅ mɨ'₅₄ 'nei₂ a₂cha₂ jɨn'₄ 'nia'₂? ¿On₁jua'₅₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'niog'₂ 'nia'₂ le₃chang'₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ 'au'₂, cuë₅ 'nei₂ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂? Cha₂ a₂'niog'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ a₂tsá₃ cha₂ quiáng'₂. Uɨn₅ 'au'₂ 'nia'₂ lɨ́ng'₅. Ia₁ tsá₃ le₃lén'₂ 'nia'₂ a₂'ɨ́n₅ 'au'₂. Jmo'₂ 'nia'₂ mɨ'₅₄, dsia'₂ 'nia'₂ 'nei₂ në́₃, la₁ tsá₃ cha₂ quián'₂ 'nia'₂ në́₃, ia₁ tsá₃ mɨ'₂. Juɨ₁lia'₂ jme₁mɨ'₂ guë'₂ 'nia'₂, la₁ tsá₃ ŋɨ'₂ guë'₂ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ ia₁ tsá₃ mɨ'₂ 'nia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄, ia₁ a₂jŋia'₅₄ 'niog'₂ 'nia'₂ 'éng'₄ a₂le₃chang'₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ 'au'₂ bá₄. ¡'E₂ guë́₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ mɨ́₂ i₂tsá₃ jen₅₄ dsɨ₂i₂gu₂, qui₂'no'₂ juɨ₅ dsó₅ quian'₅₄ i₂sián'₂! ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jen'₂ dsɨ́₅ quian'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃, i₂le₂'éi₂ të₂tsɨn'₅₄ lɨ́in₅ i₂'ŋia₅₄ Diú₄ bá₄? Jaun₂ lë₃, juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂jen'₂ quian'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃, i₂'ŋia₅₄ Diú₄ bá₄ 'éi₂. ¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ 'e₂ cha₂ jein₅ jág₁ a₂juá'₂ ne₄ Si₂: “Jme₂dsí₂ i₂ma₂cuɨin₃ i₂'en₅₄ jë₄ quián₂ jniog₄, dsí'₅ 'ŋio₅ lɨn₃ ia₁ a₂'nio₃ jniog₄”?* 'Nio'₂ ja₁ton₅ Éxodo 20:5. La₁ të₂le₃ 'ŋio₅ guë́₄ bén₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ a₂cuë₂₃ jniog₄; 'uɨg₅₄ jaun₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
Nau₂ Diú₄ quein₅ ne₄ dsa₂ i₂jmo₅ tán'₅,
la₁ jmo₂₃ 'ua₁ dsɨ́₅ ja₁con₂ dsa₂ i₂jmo₅ me'₂. Proverbios 3:34.
Tión'₂ 'nia'₂ o₄gú₃ Diú₄. Tsá₃ lë₁cuɨ́n₅ 'nia'₂ i₂së₃dsen₃, jaun₂ i₂cuɨng₃ bá₄ 'éi₂ ja₁con'₂ 'nia'₂. Jme₁quián₄ 'nia'₂ të₂le₃ ja₁con₂ Diú₄, jaun₂ bá₄ jme₃quián₃ 'éi₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ ján₃. 'Nia'₂ dsa₂ i₂qui₂rë₂cán'₄ dso₄, rang₂ 'nia'₂ gog'₂; jmo₄ 'nia'₂ le₁jë́₃ të₂'au'₂, 'nia'₂ dsa₂ i₂le₁'ág₄ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅. Tión'₂ 'nia'₂ quian₂ o₂i₁ dsɨ₅, quɨ'₂-'o₄. Ŋág'₄ quián'₂ 'nia'₂, juɨ₁le₂tsɨ́n₃ juɨ₁le₅₄ a₂quɨ'₂-'áu'₂ 'nia'₂; ján₃ guë'₂ le₂në₅ në₁jua'₂ chan'₂ 'nia'₂ i₂'io'₂ jén'₅, jme₁tsɨ́n₄, tión'₂ 'nia'₂ 'lia'₂ 'au'₂. 10 Jmo₄ 'nia'₂ meg'₂ të₂le₃ ne₄ Te₁gui'₅₄, jaun₂ bá₄ chó'₂ 'éi₂ táng₃.
Diú₄ bá₄ i₂ca₂tɨ́n₂ con₂ 'í₁
11 Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ 'ɨ́n₅ 'nia'₂ 'lɨg'₅₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂'ɨn₅ 'lɨg'₅₄ jan₂ rɨn'₅₄, o₃ ŋɨ₂₃ qui₂con₂ 'í₁, co₂'nió'₄ 'lɨg'₅₄ bá₄ 'ë₅ 'éi₂ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄, ton'₂ jmo₂₃ dsɨ́₅ tsá₃ 'e₂ quen₅ 'Éi'₃. Ia₁ në₁jua'₂ cáun'₂ 'ne₂ 'í₁ ne₄ 'Éi'₃, co₂'nió'₄ bá₄ a₂ma₂jmo'₂ 'au'₂ ján₃ a₂lɨ́ng'₅ jan₂ i₂'io₅ bí₂ con₂ 'í₁ ne₄ 'Éi'₃ 'nió'₄ a₂jme₁ti'₄ 'ŋiag'₂. 12 Jan₂ tan₅₄ bá₄ i₂chan₂ i₂ca₂tɨ́n₂ cuë₃ 'éi'₃; i₂'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ i₂'io₅ bí₂ dsí₃ 'éi'₃, jaun₂ 'ŋiog₅ bá₄ 'éi₂ në́₃ lé₂ le₃lió₂ o₃ 'liog'₃ 'e₂. La₁ ¿i₂'ein₂ bá₄ 'ne₂? ¿'E₂ lë₃ cáun'₂ 'í₁ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂?
13 Në₃ në́₃, nei₂ 'nia'₂ a₂la₂, 'nia'₂ i₂jag₄ juá'₂: “Në₃ o₃ 'ióg₃, dsau₅₄ ciudad në₅, o₃ ciudad ó₃; ja₁jaun₂ dsɨ₁ŋag₅₄ caun₂ ŋi₂ dsɨ₁'nág₁ dsɨ₁jmó₁ 'ma'₅₄ jaun₂ léi₂ cu₄.” 14 La₁ 'i₁ca₂juɨg₄ tsá₃ jaun₂ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ lé₂ 'ióg₃, dsi₂juɨ₅ ja₁o₁nóg'₅. Ia₁ juɨ₁lia'₂ lë́₅ caun₂ bë'₅₄ jnei₅ tei₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂, në₃ jniá₂ 'ei₅, në₃ cón'₅ tsá₃ ma₃cha₂ táng₃. 15 'Nió'₄ a₂jme₁dsiá'₂ 'nia'₂ jág₁ le₂në₅, le₂la₂ bá₄ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ dsiá'₁: “Chi₂jua'₂ le₂jaun₂ 'nio₃ Te₁gui'₅₄ le₃chong₂ jniog₄, jaun₂ bá₄ dsɨ₁jmó₁ a₂la₂ a₂ó₃.” 16 La₁ 'nia'₂ në́₃, tɨng'₂ dsia'₂ jág₁ tá'₅ jmo'₂ 'nia'₂ róng'₂; ca₂le₃jë́₃ a₂dsia₅ dsa₂ jág₁ le₂në₅, 'lɨg'₅₄ bá₄. 17 Jaun₂ në́₃, dsa₂ i₂ŋi₅ a₂dse₃ a₂lé₂ le₃jmo₃, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂jmo₃ në́₃, dso₄ bá₄ jaun₂ le₃quió'₅ 'éi₂.

*4:5 'Nio'₂ ja₁ton₅ Éxodo 20:5.

4:6 Proverbios 3:34.