Si₂ carta jë₁ca₂të́₂ 'nɨ₅ a₂ca₂jmo₃
SAN JUAN
1
Dsia₅ dsa₂ dse₃ 'ɨin₂₃ Gayo
Jniá₂ gui'₅₄ juɨn'₂ quián₅ guá'₅, jmo₂₃ si₂ tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'ne₂ Gayo a₂mei₅₄ quiáng₃, ia₁ të₃dsón'₂ bá₄ 'nióg₃ 'ne₂.
Chi₁len'₄ jniá₂ Diú₄ o₄quián'₂ 'ne₂ rɨn'₅₄ jniog₄, ia₁jaun₂ jmo₃ le₃chang'₂ dse₃. Juɨ₁'ei₅ bá₄ dse₃ 'au'₂ ján₃, juɨ₁lia'₂ 'ei₅ 'au'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jme₂dsí₂ quiáng'₂. 'Ŋio₅ lɨn₃ 'io'₂ jéin₅ jniá₂ jme₁ca₂o₃lén₂ i₂lɨn₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄. 'Éi₂ në́₃ ca₂dsia₃ 'a₂ lia'₂ dse₃ ma₂chang'₂ rë₂teng'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ tí₅. 'I₁caun₂ a₂siá'₂ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ a₂lé₂ le₃jmo₃ 'ag₃ dse₃ dsɨ₃ 'io'₂ jéin₅, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂le₃guion₅₄ a₂i₂nio₄ bá₄ chi'₂-guein₂ quiáng₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ tí₅. A₂mei₅₄ quiáng₃, caun₂ a₂rë₂ti'₅₄ bá₄ jaun₂ a₂jmo'₂ 'ne₂ jme₁cuë'₂ gog'₂-tag'₅₄ o₄quió'₄ rɨn'₅₄ jniog₄, o₁jŋia'₅₄ tsá₃ cuɨin'₂. Të₃ ja₁le₁ŋɨ'₂ guá'₅, ma₂ca₂jáng'₃ 'éi₂ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ ŋɨ́₄ lë₃ 'niói'₃. Jmo₄ dse₃ 'au'₂ jme₁'oin₁₂ a₂'nió'₅ quió'₅, ia₁jaun₂ caun₂ dsɨ₃léin₂ bá₄ ne₄ juɨ₅ ja₁tioin'₅₄ juɨ₅ dsi₁léin₂. Jmo₄ a₂të₅ dsɨ́₅ Diú₄. Ia₁ tioin'₅₄ juɨ₅ i₂léin₂ dsɨ₃jmó₂ ta₁ quió'₅ Jesucristo, la₁ tsá₃ 'e₂ ma₂gue₃ 'i₁caun₂ quió'₅ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂. Jaun₂ lë₃, jniog₄ në́₃ ca₂tág₂ dsiá₁ gu₂, jme₁'oin₁₂ a₂dsi₁léin₂ ja₁tioin'₅₄ juɨ₅ dsɨ₃'ë́₃ jág₁ tí₅ quió'₅ Diú₄.
Tsá₃ dse₃ jmo₅ Diótrefes
Ca₂jmo₃ jniá₂ caun₂ si₂ ca₂tsɨ́ng₂ ne₄ guá'₅. La₁ Diótrefes tsá₃ gue₂₃ 'éi'₃ quián₂ jnia'₅₄, ia₁ 'nio₃ jme₃góin₃ 'ŋiog₅ jmo₃ juɨin'₂ cán₂ ne₄ juɨ₅ quió'₅ guá'₅. 10 Jaun₂ lë́₃, në₁jua'₂ ca₂ŋó₃ jniá₂, i₁jéin₂ ia₁ 'e₂ lë₃ jmo₂₃ jág₁ të₂jág₁ 'ag₂₃ jnia'₅₄. Tsá₃ mag'₂ bá₄ guë́₄ dsɨ́₅ a₂jaun₂, ia₁ ján₃ bá₄ tsá₃ guein₂₃ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂dsɨ₂lén₂ në́₃; qui₂jné₅ bá₄ në₁jua'₂ chan₂ guë'₂ i₂'nio₃ guei₃, 'uɨ́in'₂ bá₄ 'éi₂ jë₄ quió'₅ guá'₅.
11 Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ can₂ 'nia'₂ juɨ₅ 'lɨg'₅₄ quió'₅ 'éi₂. Jmo₄ 'nia'₂ a₂dse₃. Dsa₂ i₂jmo₅ a₂dse₃, i₂quián₅ Diú₄ bá₄ 'éi₂. La₁ i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄ në́₃, tsá₃ ma₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ Diú₄.
Caun₂ juɨ₅ dse₃ a₂rë₂jniá₂ ŋɨ₅ Demetrio
12 Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ juá'₂ dse₃ 'ɨin₂₃ Demetrio. Ia₁ rë₂jniá₂ bá₄ 'a₂ lia'₂ ŋɨ₂₃. Le₂në₅ bá₄ jnia'₅₄ në́₃, dsia₂ jág₁ dse₃ 'ɨ́n₅ 'éi₂, jaun₂ ŋi'₅₄ 'nia'₂, dsau₅ bá₄ jág₁ a₂jang'₂ jnia'₅₄.
Jág₁ jë₁ca₂tó'₂
13 'Lióng₂ bá₄ jág₁ 'nio₃ jniá₂ juá'₄, la₁ tsá₃ 'nio₃ jmo₅₄ quian'₅₄ jmɨ₁jné₂ on₃ guë'₂ quian'₅₄ pluma; 14 ia₁ 'ɨ́n₂ dsɨ₃ jniá₂ jag₅₄ dsi₁ne₁ ŋi'₅₄ ta₁ la₂ ia₁jaun₂ dsiá₁ jág₁.
15 Juɨ₁chang'₂ bá₄ 'ei₅ tei₄ 'au'₂. Dsa₂ a₂mei₅₄ quiáng'₂ i₂chan₂ ja₁lá₃ chein₂₃ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'ne₂. Jmo₄ dse₃ 'au'₂ cuɨn₅₄ Diú₄ le₂jan₂ le₂jan₂ a₂mei₅₄ quián₂ ja₁në₅.
Co₂në₅.