Si₂ carta a₂ca₂jmo₃
JUDAS
1
Jmo₅ Judas si₂ ne₄ dsa₂ i₂ma₂quion'₅₄ quián₅ Diú₄
Jniá₂ Judas, lɨ́ng₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ Jesucristo, lɨ́ng₅ rɨn'₅₄ Jacobo. Jmo₂₃ si₂ carta la₂ tsɨ́ng₂ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂të́₄ i₂'nió₄ quián₅ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, con'₂ i₂chan₂ lë́₅ 'í₁ le₃quió'₅ Jesucristo. Juɨ₁le₂tsón₂ bá₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ a₂ŋéi₂ dsɨ́₅ Diú₄, a₂'ei₅ tei₄, a₂'nió'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ në́₃.
Dsa₂ i₂jme₂tag₅ juá'₅ jág₁ të₂jág₁
(2 Pedro 2:1-17)
'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, lë́₂ dsɨ₃ 'ŋio₅ lɨn₃ a₂jmo₅₄ si₂ tsɨng₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ ja₁juá'₄ juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂lión₂ dsa₂ a₂ma₂le₁ne₁ jniog₄. La₁ia₁, në₃ në́₃, 'nió'₅ jmo₅₄ si₂ a₂chi₁leng'₄ 'nia'₂, a₂'nió'₅ quɨn'₅₄ 'nia'₂ bí₂ o₄quió'₄ jág₁ a₂'éin₂ jniog₄, jág₁ a₂ma₂dsia₃ Diú₄ o₄gú₃ dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅.* lit. “dsa₂ jŋió₅.” Ia₁ ma₂ca₂i₃ton'₅₄ i₂lɨn₅₄ con'₂ të₃co'₅₄ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, dsa₂ i₂ma₂ja₂lén₂ rë₂'ɨ́n₄ ne₄ Si₂ ca₃ma₂lɨ́g'₂ i₂ma₂tion'₅₄ juɨ₅ dsɨ₃'én₂. Lɨ́in₅ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅, i₂'nio₃ jme₃tsɨ́n₃ jág₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ quián₂ jniog₄ con'₂ tsá₃ o₁jau₅₄ juɨ₅ a₂tóin'₃ jmo₃-dsáu₅ a₂'lɨg'₅₄ a₂ja₂ dsɨ́₅; tsá₃ tioin₂₃ a₂lɨ́n₅ Jesucristo i₂jan₂ tan₅₄ juɨg₅₄ jniog₄ Te₁gui'₅₄ quián₂.
Juɨ₁la₂ ma₂le₁ŋi'₅₄ 'nia'₂, la₁ 'nio₃ jniá₂ juá'₄ táng₃ ia₁jaun₂ dsiog'₂ 'au'₂, ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂'uɨ́n'₂ Te₁gui'₅₄ A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ a₂gui'₅₄ guë́₄: “Jesús.” dsa₂ juɨg₂ Israel ma₂lɨ́g'₂ lia'₂ con'₂ jme₁tioin'₅₄ 'uë₃ Egipto, la₁ ca₂jme₃dsiain₂₃ bá₄ i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'éi₂ ia₁ tsá₃ ca₂'éin₃. Le₂jaun₂ bá₄ táng₃ quian'₅₄ ángeles i₂tsá₃ 'í₁ ca₂lɨ́'₃ ta₁ a₂jme₁lɨ́in₄, të₂le₃ ca₂tí₂ bá₄ ja₁jme₁tiáin'₄. 'Éi₂ në́₃ rë₂në́₃ tioin'₅₄ le₁jnɨ́i₅ jë₄ qui₁né'₃, ja₁ma₂le₁'ŋei'₅₄ co₂tan₅₄ quian'₅₄ ŋí₁ cadenas, lë́₅ 'í₁ quió'₅ Jmɨg₄ Juë'₂ jaun₂. Le₂në₅ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ dsa₂ i₂jme₁chan₂ juɨg₂ Sodoma quian'₅₄ Gomorra, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ juɨg₂ i₂jén₂ ma₂quián₅ jaun₂, ca₂jɨ́in'₂ qui₂ca₂nió'₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ jág₁ 'lɨg'₅₄, qui₂i₃léin₂ chi₁co'₅₄ quió'₅ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ₁ i₂sián'₂ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ jmo₃. Uɨg₅ a₂ŋág₅ jë₄ si₂ a₂jiog₅ co₂tan₅₄ a₂ca₂gue₃ jaun₂, 'ë́₂ jág₁ ja₁con₂ dsa₂ i₂chan₂ jmɨg₄ në₃.
Le₂në₅ bá₄ ján₃, të₂le₃ quian'₅₄ 'e₂ a₂niog₅ quɨ₅ dsa₂ 'éi₂, qui₂jme₂'ióg₃ nɨ₁ŋɨ₁ guioin₅₄ quian'₅₄ dso₄ a₂qui₂'no₂₃, tsá₃ ji'₅₄ 'éi'₃, 'lɨg'₅₄ bá₄ táun₂ le₃quió'₅ i₂jlán'₁ chan₂ quián₅ Diú₄. Ia₁ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ ángel Mi₂gue₅₄ i₂lɨ́n₅ i₂dsen₅₄ guë́₄ quián₅ Diú₄, lia'₂ con'₂ jme₂ca₂tsɨ́in₂ quian'₅₄ i₂së₃dsen₃ ne₄ o₄quió'₄ nɨ₁ŋɨ₁ 'lag₄ Moisés, tsá₃ ca₂tiá₂ dsɨ́₅ 'éi₂ jua'₅₄ 'ag₃ 'lɨg'₅₄ a₂'nag₃, të₂le₃ ca₂juá'₂: “Te₁gui'₅₄ bá₄ juɨ₁qui₂dsɨ₅ 'éi'₃ ja₁cong'₂.”
10 La₁ dsa₂ 'éi₂ në́₃ 'ë₂₃ 'lɨg'₅₄ 'e₂ caun₂ a₂lë́₂, të₃ tsá₃ ma₂ŋi₅ rë₂; jmo₂₃-dsáu₅ lia'₂ ja₁jmo₅ já'₂ náu₂ i₂tsá₃ 'e₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂cuɨ́'₅ con'₂ lë́₅ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ guioin₅₄ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, quian'₅₄ a₂jaun₂ bá₄ dsɨ₃'éin₂.
11 ¡'E₂ guë́₄ juɨ́g₂ dsa₂ 'éi₂! Ia₁ ma₂ja₂léin₂ quian₅ juɨ₅ quió'₅ Caín; ne₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂dsɨ'₅₄ cu₄ bá₄ ca₂i₁nioi₁₂ të₂le₃ dséi₂, 'ein₂₃ juɨ₅ ja₁tsá₃ dsau₅ a₂ca₂can₃ Bala'am. La₁ ca₂i₃'éin₂ juɨ₁lia'₂ ca₂i₃'én₂ Coré Core: 'Í₂ Números 16. jme₁ca₂nau₂ quein₅. 12 Co₂'nió'₄ caun₂ 'mé'₅ a₂quian₅ o₂guí'₃ bá₄ a₂jmo₅-dsáu₅ dsa₂ 'éi₂ jɨn'₄ 'nia'₂ jme₁tóng'₅ quë́'₂ jmo'₂ 'nia'₂ jmɨg₄ a₂'nióg'₃ rɨ́ng'₂. La₁ dsa₂ 'éi₂ quein'₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂ qui₂guë́'₅ qui₂'ɨ́n'₂ 'io'₂ jén'₅ ca₂lia'₂ tsá₃ 'e₂ gó'₃ jmo₂₃. Lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂, la₁ jŋia'₅₄ con'₂ dse₃ jme₂tain₅₄ guioin₅₄ bá₄. Lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ jnei₅ a₂lë₁qui₂ŋag₅ quian'₅₄ dsí₂ tsá₃ 'e₂ jmɨ́₅ cha₂ guë'₂; o₃ lɨ́in₅ táng₃ juɨ₁lia'₂ nɨ₁'ma₂ a₂lë₁le₁dsɨ₅₄ tó'₅ lí₁ jein₂ quió'₅, la₁ tsá₃ 'e₂ mɨ́g₂ cha₂ guë'₂ jaun₂ në́₃. Lɨ́in₅ co₂'nió'₄ nɨ₁'ma₂ a₂ma₂ca₂cang₅ le₂jiog₅ jmú₄, le₃jua'₅₄ a₂ma₂quian₅ tɨn₃ ne₅₄ 'mú₃. 13 Lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ jmɨg₂ a₂lë₁qui₂jná'₅ tiá₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ a₂ráun₂ quian'₅₄ dsí₂, qui₂le₁'ág₄ ne₄ jan₅ ca₂le₃jë́₃ a₂lë₁'iog₅ o₂guí'₃ quió'₅. Tioin'₅₄ juɨ₅ i₂nioi₅₄ lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ nei₅ a₂lë₁ma₂i₂nio₄, tsá₃ ma₃juɨ₅ co₂dsau₅ le₁quian₅. Ma₂tioin'₅₄ juɨ₅ a₂dsi₁lein₃ jë₄ qui₁né'₃ 'ŋio₅ lɨn₃, ja₁ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ ja₁dsi₁toin'₄ co₂tan₅₄.
14 Le₂jaun₂ bá₄ Enoc ján₃, dsa₂ i₂jë₁ca₂të́₂ jŋé₂ tsɨ₁jon₂ Adán i₂ca₂rë₃chán₃; 'éi₂ ca₂'ë́₂ jág₁ të₃jŋiá₅ ca₂'ɨin₃ dsa₂ le₂'éi₂ jme₁ca₂juá'₂: “Ca₂jɨng₅₄ Te₁gui'₅₄ jóin'₅ ca₂sióin₃ quiain'₅₄ të₂le₃ mei₅ bá₄ i₂jŋió₅ quiáin₅, 15 a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃, a₂'liain'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄, ne₄ 'uɨg₅₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄ a₂qui₂ma₂jmo₃, ne₄ ca₂le₃jë́₃ jág₁ lë₁'iog₅ a₂qui₂ma₂'ɨin₃ Diú₄ në́₃.” 16 Dsa₂ le₂'éi₂ në́₃ ca₂le₃jë́₃ bá₄ 'i₄ dsɨ́₅ jmo₂₃, qui₂'no'₂ dsáu₁ dsa₂, jmá'₃ lia'₂ juɨ₅ ja₁le₃chain₂ dse₃ ja₁mag'₂ dsɨ́₅ guioin₅₄ bá₄ 'no'₂. Tɨin₂ dsia₃ jmá'₃ lia'₂ jág₁ tá'₅, ton'₂ 'ŋioi₅₄ 'a₂ lia'₂ jme₃'uáin₂ dsɨ́₅ dsa₂ ia₁jaun₂ lí'₂ 'e₂ a₂'nio₃.
'Ë́₂ guë́₄ jág₁ të₃jŋiá₅ tsɨ́'₅ dsa₂ 'én₂
17 La₁ 'nia'₂ në́₃ rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂, ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂ma₂cuë₃ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄, 18 ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'nia'₂: “Jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ le₃chan₂ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ lë₁qui₃táun₂ 'lɨg'₅₄, a₂le₃chain₂ tiain'₃ con'₂ lë́₅ mɨ₅ dsɨ́₅ guioin₅₄, ia₁ tsá₃ Diú₄ cuɨin₂₃.” 19 Dsa₂ le₂'éi₂ bá₄ i₂jmo₃ le₁dson'₅₄ 'nia'₂; i₂nioi₅₄ con'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ guioin₅₄, tsá₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ quiain'₅₄.
20 La₁ 'nia'₂ në́₃ rɨn'₅₄ jniog₄, caun₂ juɨ₁dsi₂cón'₃ bá₄ 'nia'₂ quian'₅₄ a₂'éng'₂ a₂lë́₅ a₂jŋió₅ guë́₄ lɨn₃. Chi₁len'₅₄ 'nia'₂ Diú₄ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 21 Juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ lë́₅ 'í₁ ja₁'nio₃ Diú₄ 'nia'₂; qui₂le₁jan'₄ a₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁cuë₃ ja₁le₃chan'₂ 'nia'₂ co₂tan₅₄.
22 Dsia₄ 'nia'₂ ŋéi₂ 'au'₂ ja₁con₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂qui₂le₁'ág₄ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅, 23 lion₅₄ 'nia'₂ i₂lɨn₅₄ në₂jag₄ bá₄ a₂'uɨin'₅₄ jë₄ si₂. Dsia₄ 'nia'₂ ŋéi₂ 'au'₂ ja₁con₂ i₂sián'₂, të₃ gang'₃, të₃ 'ŋiag'₅₄ ca₂le₂jiog₅ nɨ₁tsɨn'₅₄ a₂rë₂'ióg₄ quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁₂.
Jág₁ a₂rë₂juɨn'₂ Diú₄ jë₁ca₂tó'₂
24 Në₃ në́₃, të₂le₃ quió'₅ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₃ 'í₁ 'nia'₂ ia₁jaun₂ tsá₃ tsɨ₃séng'₂, jme₃jniai₂₃ 'nia'₂ ján₃, ja₁jlá'₁ lɨn₃ ja₁guá₄ Diú₄ a₂tsá₃ ma₂'e₂ dso₄ rë₂cáng'₄, ja₁jiá₃ 'au'₂ 'nia'₂ 'io'₂ jén'₂ guë́₄ lɨn₃, 25 le₃quió'₅ Diú₄ i₂jan₂ tan₅₄ [i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅]§ Chog₅₄ si₂ a₂dse₃ guë́₄ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅. i₂lió₂ jniog₄, ¡'éi₂ bá₄ i₂ca₂tɨ́n₂ ca₂le₃jë́₃ ti₁'mag'₄, ca₂le₃jë́₃ a₂jme₂juag'₂ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ juɨ₅bí₂, ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ në́₃, [të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄],* A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅. ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ ja₁ma₂já₅, jmɨg₄ rë₂në́₃, lia'₂ co₂tan₅₄ në́₃! ¡A₂méi₃!
Co₂në₅.

*1:3 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

1:5 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ a₂gui'₅₄ guë́₄: “Jesús.”

1:11 Core: 'Í₂ Números 16.

§1:25 Chog₅₄ si₂ a₂dse₃ guë́₄ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅.

*1:25 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅.